Terrafamen laajennus Kolmisoppijärveen saastuttaa vääjäämättä lisää Oulujoen reittiä

Talvivaaran Kolmisoppijärven patorakennelmat jotta Terrafame saisi järven louhituksi. Huomioi, että Kolmisoppijärveen laskee jokia, puroja ja ojia. Kolmisoppi laskee Jormas- ja Nuasjärven (Vuokatti) kautta Oulujärveen. Vesi virtaa alaspäin kohti Oulua. Oulun kaupunki ottaa juomavetensä Oulujoesta ja Kajaani Nuasjärven läheisistä pohjavesialueista. Huom. YVA:n muistutusaika päättyy 11.5.2020!

Oulujoen vesistöreitin latvoilla olevan Talvivaara-Terrafamen laajennushanke Kolmisoppijärveen on YVA:n kuulutusvaiheessa, vaikka Terrafame ei ole saanut puhdistettua aikaisempia ympäristöön päästämiään jätevesiä, puhdistettua saastuttamiaan lampia ja järviä, eikä ole saanut jätevesiongelmaansa hallintaan.

Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura yhtiö hamuaa Talvivaaran malmion pohjoispuolella sijaitsevan Kolmisoppijärven malmeja kuin viimeistellääkseen sen, ettei Oulujoen reitin Nuas-, Jormas- ja Kolmisoppijärvillä olisi muuta tulevaisuutta kuin olla satoja vuosia Talvivaara-Terrafamen vesistölle haitallisen mustaliuskemalmion raskasmetalli- ja radioaktiivisista jätteistä huuhtoutuvien saastuneiden jätevesien viemäri.

Talvivaaran malmion mustaliuske ongelmista on varoittanut mediassa jo vuosia sitten muun muassa geologian professori Matti Saarnisto ja professori Jukka Lehto. Helsingin Yliopiston radiokemian professori Jukka Lehto kritisoi Terrafamea mediassa otsikolla: ”tämä turvallisuuskulttuuri ei näytä koskevan kaivosteollisuutta”. Lainauksia lehtijutusta, lihavointi lisätty:

  • Terrafamen nikkelikaivoksen toiminta jatkuu tämänhetkisen arvion mukaan 30 vuotta. Tänä aikana arvioidaan syntyvän miljardi tonnia pahalaatuista, rikkipitoista mustaliusketta olevaa kaivosjätettä.
  • Professori Jukka Lehto muistuttaa, että huonosti hoidetun kaivosjätteiden loppusijoituksen jäljet pohjavesissä sekä Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä ovat ikuiset.
  • Entisen Talvivaaran kaivoksen alueelle läjitettävä valtava jätemäärä sisältää jopa 20000 tonnia uraania ja pari miljoonaa tonnia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumiahttps://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201710202200476288

Talvivaaran kaivosalue sijaitsee vedenjakajalla, josta saastuneet jäte- ja sulamisvedet virtaavat Oulujoen (Kainuu/Oulu) ja Vuoksen vesistöihin (Ylä-Savo). Ylä-Savon SOTE on asettunut voimakkaasti vastustamaan yhtiön kaavailemia lisäpäästöjä (sulfaatit, mangaanit, kadmium, elohopea jne.) vesistöihin, koska olemassa olevatkin Terrafamen päästöt ovat heikentäneet Vuoksen reitin lähivesistöjen virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia.

https://yle.fi/uutiset/3-11326779?fbclid=IwAR3LwgVNwj5tvGve6WQZCH2Gj0LyiAzo-IKFTdtIojIpRMpcBSw_QO4p800)

Terrafamen malmion radioaktiiviset jätteet ja päästöt aiheuttavat alueelle vakavan pitkäaikaisen ongelman. Faktoiksi tälle ikävälle vesistöihin valuvalle pitkäaikaiselle saastekuormitukselle ote GTK:n lausunnosta eduskunnalle: ”Kanadan ja Ruotsin luonnonolosuhteet vastannevat parhaiten Suomen olosuhteita. Kanadassa uraanimalmijätteiden sijoitusalueilla sadeveden suotautuminen ylittää haihdunnan. Malmijätteeseen jäänyt hapettuva pyriitti (FeS2) laskee valuvan veden pH-arvoa. Hapan vesi tehostaa esim. Th-230:n, Ra-226:n, Pb-210:n, As:n ja Ni:n vapautumista malmijätteestä ja joutumista ympäristöön. Tapahtuma voi jatkua hyvinkin kauan. Monissa uraanimalmijätteissä haitalliset ei radiologiset aineet, kuten Cat Pb, Zn, Set As, Pb, Cd, hapot, orgaaniset yhdisteet ym, muodostavat huomattavan pitkäaikaisen ympäristö- ja terveyshaitan. Tulokset osoittavat, että ensimmäisen 100 vuoden aikana haittojen perimmäinen aiheuttaja on alkuperäinen jätteeseen jäänyt radium. 100 000 vuoteen saakka Th-230 on pääasiallisin riskitekijä ja kun aikaa on kulunut n. 1 miljoonaa vuotta, haittavaikutusten pääasiallisin aiheuttaja on alkuperäisen malmin sisältämä U-238.

Kaikki Talvivaaran sakka-altaiden uraanimyrkkytulvia seuranneet muistanevat, että ympäristöön valui uraanipitoista sakkaa suuret määrät. Niiden siivoaminen on edelleen ratkaisematta, mutta Yhtiö aikoo siitä huolimatta laajentaa toimintaansa Kolmisoppijärven mustaliuskemalmiin.

Alla kuvassa Kolmisoppijärveen suunniteltu vaihtoehto B patoineen järven poikki.

Patovaihtoehto A:

 

Terrafamen kaivospiirien laajentumisvaihtoehdot Kolmisoppijärven ja Talvivaaran kaivosalueen ympärillä:

 

VE1 eli vaihtoehto kaivosalueen kaivospiirien laajentumiseen

 

VE2 eli vaihtoehto kaivosalueen kaivospiirien laajentumiseen

 

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen viimeistään 11.5.2020. Lisää Terrafamen Kolmisoppijärven YVA-paperien infoa löytyy Kainuun ELY:n sivulta osoitteesta:

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kolmisopen_esiintyman_hyodyntaminen_ja_kaivospiirin_laajennus_Sotkamo

 

Henkilökohtaisesti valinta on helppo molempiin Kolmisoppijärven louhintaan ja patoratkaisuihin sekä kaivospiirien laajennuksiin:

VE0 eli hanketta ei pidä toteuttaa.

Oulujoen vesistön puhtauden puolesta,

Mika Flöjt

Oulujärven vapaa-ajan asukas ja vapaa-ajan kalastaja,

ekovihreiden puheenjohtaja

 

MikaFljt
Vihreät Kuusamo

YTM / kansainväliset suhteet ja politiikka, varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuuston sekä Kuusamon valtuuston jäsen. Oulun vaalipiirin Vihreiden varapuheenjohtaja, Koillismaan Vihreiden ja Ekovihreiden puheenjohtaja. Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen. Tulevaisuuslautakunnan varajäsen. Hyvinvointialueen yhdyspintalautakunnan varapuheenjohtaja.
www.mikaflojt.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu