Perussuomalaiset pelaavat Putinin lapaan, heikentäen Suomen turvallisuutta. (täydennetty 30.4.22.)

Perussuomalaiset valmiuslain uudistamisesta/täydennyksestä

Tämä on täyttä soopaa, valehtelua.

Mikään ei juurikaan pidä paikkaansa.

Mutta ennen kaikkea; miksi Persut levittävät Suomesta tällaista viestiä ja mielikuvaa ulospäin tällaisessa tilanteessa, ettei hallitus suostuisi puolustamaan maata?

Tällä pelataan Putinin pussiin. Annetaan kuvaa, että Suomi olisi sopiva kohde.

Uskallanko sanoa, ja uskallan, tämä on Suomen turvallisuudelle vahingollista viestintää.

Valehtelemalla.

 

Nyt siis uudistetaan valmiuslain säännöksiä tai tarkennetaan.

Ja nimenomaan niitä kiristämällä ja, että vielä paremmin voitaisiin ns. hybridiuhkiin varautua.

Jo nykylainsäädännöllä on mahdollista toimia. Rajavartiolaki:

Ja tottakai Suomi toimisi, jos esim. Venäjä käyttäisi ihmisiä hyväkseen tuomalla heitä rajalle ja aiheuttaen turvallisuusuhkaa rajalle. Sehän olisi vihamielinen painostustoimi Suomea kohtaan. Hallitus on painottanut koko ajan, että tottakai Suomi ja eri viranomaistahot silloin toimisi. Kaikkea ei tietenkään voi tällaisista yksityiskohtaisesti kertoa julkisuuteen. Sehän on selvä.

Mitään muuta viestiä ei tule antaa.

Persut antaa.

 

Valmiuslain/rajavartiolain muutoksilla pyritään tarkentamaan lainsäädäntöä ja valmiuksia esim. rajanylityspaikkojen sulkemiseen ja rajanylistysliikenteen rajoittamiseen ja rajan ylittämisen keskittämiseen vain tiettyihin paikkoihin (esim. turvapaikkaa hakevat).

Osa muutoksista on vielä jatkovalmistelussa, jotta ne ovat kansainvälisen oikeuden ja EU-säännösten mukaisia. Ja niiden sopimusten joihin Suomi on sitoutunut. Esim. turvapaikkahakemusten keskittämiseen liittyvä kysymys; miten paljon ja millä tavalla, on keskustelun alla komission kanssa vielä.

Kohdasta 23.38. Pekka Timonen oikeusministeriöstä:

 

Persut väittää tai ainakin luo kuvaa täysin perättömästi, että hallitus alkaisi takavarikoida ihmisten asuintaloja ja autoja.

Ei tietenkään ala.

Kyse on siitä, että rajan läheisyydessä olevia, tarkoitukseen sopivia ja käytettävissä olevia rakennuksia/tiloja voitaisiin ottaa väliaikaisesti käyttöön esim. turvapaikkakäsittelyyn. Ne voisivat olla myös yksityisomistuksessa olevia tiloja, jos muuta ei saada järjestettyä.

POIKKEUSOLOISSA!!!

1.lisäys 30.4.22: Tässä on se esitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_63+2022.aspx

Kohta johon Persut ja muut öyhöt ovat jääneet jumiin on. Tämä olisi siis uusi pykälä:

122 b § Velvollisuus luovuttaa rakennuksia ja huoneistoja 
Maahanmuuttovirasto voi vastaanottopalvelujen järjestämistä varten tarvittavien tilojen riittävyyden varmistamiseksi 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa päätöksellään velvoittaa rakennuksen tai huoneiston omistajan tai haltijan luovuttamaan vähintään 30 henkilön yhteismajoittamiseen soveltuvan rakennuksen tai huoneiston Maahanmuuttoviraston käyttöön. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, missä kunnissa toimivaltuutta voidaan käyttää. 
Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus ei koske vakituisessa asumiskäytössä olevaa huoneistoa eikä rakennuksen osaa. Velvollisuudesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa rakennuksen tai huoneiston omistajalle tai haltijalle. 

 

Ensinnäkin kyse olisi siis poikkeusoloista, jolloin valmiuslakia voisi käyttää.

3 § kuudes kohta, johon viitataan, kuuluu:

6) muu julkisen vallan päätöksentekokykyyn, yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimivuuteen, rajaturvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuva uhka, toiminta, tapahtuma tai näiden yhteisvaikutus, joka erityisen vakavasti ja olennaisesti vaarantaa kansallista turvallisuutta, yhteiskunnan toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia. 

Huomaatteko ettei siinä puhuta edes turvapaikanhakijoista vaan tummentamani mukaisesti. Eli ei tätä lakia ole tehty vain jotain yhdenlaista tilannetta varten kuten voisi Persujen yms. öyhöttäjien puheista luulla. Siihen esitetään täydentäviä pykäliä (kts. 122 b) Sellainen kuten Valko-Venäjän luoma tilanne on vain yksi mahdollisuus.

Esityksen tekstissä myös sanotaan: Pykälän soveltaminen olisi kuitenkin aina viimesijaista suhteessa vapaaehtoisuuteen perustuviin järjestelyihin. Ensisijaisesti poikkeusoloissakin vastaanottopalvelujen järjestämiseen tarvittavat tilat tulisi siten tuottaa viranomaisten omin voimavaroin tai hankkimalla tarvittavat tilat markkinoilta. (siis yllä ollut pykälä 122 b)

Toiseksi, ei kenenkään asuntoa tultaisi ottamaan haltuun ja annettaisi turvapaikanhakijoiden käyttöön (tai autoa):

– vähintään 30 henkilön yhteismajoittamiseen soveltuvan rakennuksen tai huoneiston

– Edellä 1 momentissa säädetty velvollisuus ei koske vakituisessa asumiskäytössä olevaa huoneistoa eikä rakennuksen osaa.

Kolmanneksi, yllä mainitusta saisi täyden korvauksen:

128 § Korvaus omistusoikeuden tai käyttöoikeuden siirrosta 
Jos joku on 33, 34, 44, 45, 60–63, 77 tai 78 §:n, 79 §:n 3 tai 4 momentin, 83–87, 110–113, 117, 119, 122, 122 a tai 122 b §:n nojalla toteutetun toimenpiteen johdosta kärsinyt vahinkoa, jota hänelle ei korvata muun lain nojalla, suoritetaan hänelle vahingosta täysi korvaus valtion varoista. 

Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä tai jos valtiontaloudelliset tai kansantaloudelliset syyt sitä vahinkojen suuren määrän vuoksi välttämättä vaativat, suoritetaan vahingosta kohtuullinen korvaus. Sovellettaessa 45 §:ssä tarkoitettua toimivaltuutta 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on vahingosta kuitenkin aina suoritettava täysi korvaus. 

Korvausta maksettaessa noudatettavasta menettelystä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Ja mitä tulee autoihin, niin kyse on. Olisi uusi pykälä:

122 a §. Kuljetuspalvelun tarjoajan velvollisuus suorittaa kuljetuksia. Pykälä olisi uusi ja siinä säädettäisiin kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen velvollisuudesta rajaturvallisuuden tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavien kuljetusten sitä välttämättä vaatiessa suorittamaan liikenne- ja viestintäministeriön määräämiä kuljetuksia. Esityksen kuljetusten järjestämisestä voisi ehdotuksen mukaan tehdä liikenne- ja viestintäministeriölle poliisi, Rajavartiolaitos ja Maahanmuuttovirasto. Pykälää olisi mahdollista soveltaa vain 3 §:n 6 momentissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Pykälä voisi käytännössä tulla sovellettavaksi esimerkiksi poikkeuksellisen laajamittaisen maahantulon tilanteessa, jolloin viranomaisten kyky muulla tavoin järjestää laajan henkilömäärän kuljetuksia vaarantuu. Pykälän soveltaminen olisi kuitenkin aina viimesijaista suhteessa vapaaehtoisuuteen perustuviin järjestelyihin. Ensisijaisesti poikkeusoloissakin kuljetuspalvelut tulisi siten tuottaa viranomaisten omin voimavaroin tai hankkimalla tarvittavat palvelut markkinoilta. 

Velvollisuus kuljetuspalvelujen tuottamiseen koskisi ehdotuksen mukaan vain liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettuja kuljetuspalvelun tarjoajia.

 

Ei tietenkään kenenkään yksityisen asuintaloa tai autoa vietäisi ja takavarikoitaisi ja annettaisi turvapaikanhakijoiden käyttöön.

Lukekaa se koko lakiesitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_63+2022.aspx

Ei tarvitse taaskaan öyhöttää. (1.lisäys loppuu)

 

Mitä arvoa tällaisella valehtelemisella ja väärien mielikuvien luomisella on?

Ei mitään.

Persut jatkuvasti myös flirttailee kv-ihmisoikeussopimusten vastaisilla toimilla ja esittää niitä esim. turvapaikkakysymyksessä, mutta eivät kuitenkaan esitä ja aja Suomen irtautumista niistä sopimuksista.

Olkaa nyt rehellisiä sitten ja alkakaa ajaa ja esittäkää Suomen irtautumista kv-ihmisoikeussopimuksista.

2. lisäys 30.4.22.: Miettikää nyt hetki mitä te vaaditte hallitusta tekemään. Te, lainsäätäjinä, vaaditte lainsäätäjiä laittamaan LAKIIN kohdan turvapaikanhakemusten vastaanottamisen kokonaan lopettamisesta, joka olisi kv-ihmisoikeussopimusten/komission säännösten (joihin Suomi sitoutunut) vastainen. Kai tekin ymmärrätte sentään sen verran ettei hallitus voi näin toimia. Jo tällaisen vaatiminen on erittäin kyseenalaista ja laittaa teidän arviointikykynne kyseenalaiseksi. Ja mitähän edellytyksiä tällaisella olisi mennä läpi perustuslakivaliokunnasta? Tuo oikeusministeriön Timosen lausunto pätisi, vaikka siellä olisi Persut sisäministeri/oikeusministeri (tai Kokoomuksen). Vastaus olisi tasan sama. (lisäys loppuu)

 

Ja toistan, miksi Persut tällaisessa tilanteessa levittävät Suomesta viestiä ja mielikuvaa ulospäin eduskunnassakin, joka syöttää suoraan hybridivaikuttamista tavoittelevien lapaan ja suoraan Putinin syliin ja vahingoittaa Suomen turvallisuutta? Levittävät mielikuvaa ja viestiä Suomesta, joka ei pidä paikkaansa.

———————————–

Ja sitten on Persut-nuoriso, joka esittää Ahvenanmaalle keskitysleirejä:

Nuorisolle voisi kertoa esim., että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaminen ei ole rikos. Sen perusteella ei voi keneltäkään viedä vapautta. Säilöönotto on viimesijainen keino:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301?search%5Bnimike%5D=ulkomaalaislaki&search%5Btype%5D=metadata#L7

 

 

 

+5
MikaHyvrinen1
Kuopio

"Sometimes I stagger even myself with my genius" -Jeremy Clarkson

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu