Ulkoministeri Haavisto/konsulipäällikkö Tuominen -case.

Perkaan tässä ulkoministeri Haaviston ja konsulipäällikkö Tuomisen välisen jutun. En ole asiantuntija, perustuu omaan päättelyyn ja pohdintaan pykälien ja lausuntojen pohjalta.

Lähtökohta lienee, että ulkoministeri Haaviston kanta oli, että voidaan tehdä jo valmistelevia toimia ja konsulipäällikkö Tuomisen, että pitää odottaa poliittinen päätös.

Lähtökohta lienee myös, että Haavisto on pyytänyt Tuomista toimimaan myöhemmin nimitetyn erityisedustajan toimenkuvan mukaisesti, josta Tuominen on ollut siis sitä mieltä ettei konsulilain puitteissa voi tehdä ennen poliittista päätöstä.

Tuominen (HS): ”Käsitykseni mukaan ministerin päätös on myös lainvastainen.” (erityisedustajan nimeäminen/Tuomisen siirto pois al-Ahol hoitamisesta).

Mikäli päätös olisi lainvastainen, eikö se olisi tähän mennessä jo pysäytetty? Tämä erityisedustaja on edelleen toimessaan ja toimenkuva valmisteltiin tämän ministerin päätöksen jälkeen. Valmistelussa muitakin kuin Haavisto.

Toimenkuvassa (”työryhmä Korpi” -paperi: http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/Korpi1.pdf ) todetaan mm., että ”avustaminen tapahtuu konsulilaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti.” (lasten avustaminen). Tuominenkin oli sitä mieltä, että periaatteiden mukaisesti voidaan toimia, mutta hänen käsityksensä mukaan ensin vaaditaan poliittinen päätös.

Erityisedustajan tehtävänä on ”varmistaa Syyriassa leireillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien toteutuminen perustuslain, Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten, konsulipalvelulain, ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti” (konsulipalvelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498#L9P31 )

Selvästi ulkoministeriössä on katsottu (muutkin kuin Haavisto), että konsulilain puitteissa voidaan tehdä valmistelevia toimia ilman poliittista päätöstä.

Tuominen (HS): ”Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois.

Kyseessä al-Holin tilanteen hoito.

Päätös on salainen, joten sitä ei pysty kommentoimaan, mutta pykälät löytyy hakemalla:

Ulkoministeriön asetus ulkoministeriön työjärjestyksestä

( https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080550#L6P56 )

56§
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Ministeri tai valtiosihteeri kansliapäällikkönä voivat määrätä asian valmistelusta vahvistetusta työnjaosta poiketen. Poikkeuksista työnjakoon voivat vastaavasti määrätä alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja määriteltyjä palvelukokonaisuuksia johtavat virkamiehet vastuualueellaan käsiteltävien asioiden osalta.

Virkamies on lisäksi vahvistetusta työnjaosta riippumatta velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka häneen esimiesasemassa oleva toimintayksikön päällikkö tai ministeri vahvistetusta työnjaosta poiketen yksittäistapauksessa määrää hänen suoritettavakseen.

Ulkoministeri Haavisto on tuonut omissa vastauksissaan esille myös pykälät joiden mukaan toiminut, mukaan lukien yllä oleva, sekä:

Laki ulkoasiainhallinnosta ja sen 17 pykälä määrittelee siirtymisvelvollisuuden. ”Ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, avustaja ja hallinnollinen avustaja ovat määrättäessä velvollisia virassaan siirtymään toiseen tehtävään ja toiseen virkapaikkaan ulkoasiainhallinnon organisaatiossa. Muu yleisvirassa oleva virkamies (yleisvirkamies) on määrättäessä velvollinen virassaan siirtymään edustustosta ulkoasiainministeriöön ja ulkoasiainministeriössä tehtävästä toiseen.”” ( https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ministerin-vastaus-uhvy-n-kirjeeseen )

Alivaltiosihteeri Puustinen vahvistaa omassa tekstissään 56§:län käytön, josta hän toteaa: ”joka antaa niin virkamiesjohdolle kuin ministerillekin laajat mahdollisuudet vaikuttaa osastojen toimintaan ja työnjakoihin. Em. nimityksellä ei oteta pois mitään konsulipalvelujen tehtävistä”.

( https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/alivaltiosihteeri-pekka-puustisen-viesti-ulkoministeri-c3-b6n-henkil-c3-b6st-c3-b6lle )

Tekstissä hän myös toteaa: ”Esitettyjä väitteitä tehtävän laittomuudesta ei voida tukea” (erityisedustaja).

Tuominen (HS): Meidän mielestämme (konsuliosasto/Tuominen) konsulipalvelulaki ei tähän al-Holin tapaukseen sovellu ja oikeuskansleri on ollut samaa mieltä”.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan hänen tekemäänsä päätöstä voi myös tulkita hieman eri tavoin (HS). Eli Tuomisen lausunto siitä, että oikeuskansleri on ollut samaa mieltä hänen tulkintansa kanssa, ei ole noin selkeä kuin Tuominen antaa ymmärtää, koska asia on monimutkainen.

Selvästi vaikuttaa olevan jonkinlainen tulkintaerimielisyys.

(HS): 18. lokakuuta, jolloin ulkoministeri Haavisto antoi sähköpostitse toimintaohjeen, miten asiassa pitäisi toimia.

Tuominen kokee, että toimintaohje oli painostusta, joka vaaransi virkamiesten oikeusturvan.

Se, että Tuominen on kokenut sen jotenkin ei tietysti siitä tee sellaista, mutta tämä liittynee siihen, että Haavistolla on ollut jonkinlaista väärinymmärrystä Tuomisen kannasta. Tulkinnut sen jyrkemmäksi kuin se todellisuudessa oli ollut. Ja tätä sitten Haavisto on Tuomiselta pyytänyt henkilökohtaisesti anteeksi. Näkisin, että Haavistollakin ulkoministerinä poikkeuksellisessa tilanteessa, on ollut aika kova paine siihen, että jotain pitäisi voida tehdä.

Selvästi vaikuttaa myös, että on olemassa pykälät joiden mukaan Haavisto on voinut toimia kuten on toiminut.

On tosiaan vähän vaikea nähdä tämän erityisedustajan tai Tuomisen siirron pois al-Hol tapauksen hoidosta olevan lainvastainen, koska olisihan siihen puututtu ja se pysäytetty ulkoministeriössä, jos näin olisi.

Onko mahdollisesti ulkoministerin päätös kirjallisena ollut jotenkin puuttellinen tiedoiltaan kun Tuominen (HS) toteaa: ”Päätöksessä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois.”?

Vaikka näin olisi ollut, se ei, oman tulkintani mukaan, poista sitä, että pykälät näihin päätöksiin on olemassa.

———

Mitä sitten tulee konsulilain soveltumisesta a-Hol kysymykseen sen periaatteiden mukaisesti, konsulilaissa on esim. kohta:

3.luku, 12§
Hädänalaisessa asemassa olevan avustaminen

Edustusto neuvoo ja avustaa hädänalaisessa asemassa olevaa tarpeen mukaan sairaanhoidon saamiseksi, kotiuttamisen järjestämiseksi, oikeusavun saamiseksi, rikosilmoituksen tekemiseksi sekä välttämättömän tilanteen vaatiman muun avun saamiseksi.

11§ sanoo, ”…tilapäisesti ulkomailla edustuston toimipiirissä oleskelevalle…”. Lapset ei varmaan ole a) päättäneet lähteä b) määrittäneet ovatko siellä tilapäisesti.

Kukaan ei varmaan kiistä sitä, etteivätkö nämä al-Hol leirillä olevat lapset, joista suurin osa alle 6 -vuotiaita, olisi hädänalaisessa asemassa (no, paitsi ehkä Perussuomalaiset).

Eikö tämä kohta jo yksin anna jonkinlaista mandaattia tehdä asioita tilanteen eteen, selvitteleviä/valmistelevia toimia? Etenkin niiden orpolasten kohdalla. Tähän kun vielä yhdistää lapsien oikeuksien sopimuksen, johon Suomi on sitoutunut. Esim. ”Sopimuksen 3 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (1 kappale)” . Oikeuskansleri Pöystin lausunnosta.

Tuominen alivaltiosihteeri Puustiselle lähettämässään sähköpostissa:

”Emme voi toimia konsulipalvelulain mukaisesti, sen sijaan voimme toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti. Päätös tulee tehdä hallituksessa tai sitten päätös tulee olla ministerin.”

Olenko missannut jotain, mutta eikös tässä ministeri ole päätöksiä tehnyt toimintatavasta?

”Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia.”

Oikeuskansleri Pöysti lausunnossaan 9.10.2019 ( https://www.okv.fi/media/filer_public/83/3e/833e7e8c-340d-48d8-b393-f976fe41f067/okv_998_1_2019_jne.pdf ):

”Keskeisintä kuitenkin on, ettei lapsen etuna voida näkemykseni mukaan pitää leirille jäämistä.”

”Edellä esitetyn perusteella ja leirin vaikeat olosuhteet huomioon ottaen katson,että tässä aivan poikkeuksellisessa tilanteessa olisi erittäin vaikea pitää laillisuusvalvonnallisesti moitittavana sellaistakaan viranomaisen menettelyä, jossa käytännön tilanteen salliessa lapsi pyritään kotiuttamaanperustuslain 7 §:ssä ja lapsen oikeuksien yleissopimuksen 6 artiklassasuojatun perusoikeuden toteuttamiseksi kunkin tapauksen yksilöllisen arvioinnin perusteella, vaikka huoltaja ei suostumustaan antaisikaan.”

”Tavanomaiset neuvottelutoimet ja vastaavat toimet, vaikka niillä pyrittäisiinkin vain lasten kotiuttamiseen, eivät näissä olosuhteissa ja käytettävissä olevien tietojen perusteella hevin voi olla lainvastaisia”.

——-

”Työryhmä Korpi” -paperi ( http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/Korpi1.pdf ) tukee mielestäni Haaviston kantaa että voidaan tehdä muutakin (valmistelevia toimia) kuin vain odottaa poliittista päätöstä (konsulipäällikkö Tuomisen kanta).

Se myös todentaa ettei Haavisto ole erityisedustajan tehtäviä/toimenkuvaa valmistellut yksin jotenkin kaikkien selän takana.

Se myös todentaa, ettei tämä Korpi ole mikään Haaviston mysteerioperaatio vaan se on työryhmä/viranomaisten yhteistyöverkosto, jonka tuli valmistella ”operaatiosuunnitelma” siihen, jos jokin tilanne konkretisoituu eli miten silloin toimitaan (kuten joulun alla sitten kävi kahden lapsen osalta).

Haavisto kertoi jo 1. tiedotustilaisuudessaan ”Korven” olevan viranomaisyhteistyöverkosto ja sen tämä paperi vahvistaa.

—–

Lopputulemana on vaikea nähdä erityisedustajan asettamisen ja toimenkuvan ja Tuomisen siirron al-Hol kysymyksestä olevan lainvastainen.

Moitittavaa saattaa löytyä viestinnästä ja miten asiat on esitelty.

Jonkinlaista väärinymmärrystäkin ja tulkintaerimielisyyksiä ollut.

——

  • Tuomisen kommentit otettu HS:n jutusta: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006333612.html , paitsi s.postilainaus IS.
  • Kaikki tummennukset omia.

 

 

 

 

MikaHyvrinen1

"I look forward to discovering further frontiers of my ignorance." - Christopher Hitchens

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu