Lasten terveyden vaarantavat virheet Säteilyturvakeskuksen toiminnassa

Hyvät ministerit Mattila, Saarikko, Berner ja Grahn-Laasonen

cc: pääjohtaja Tiippana

Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana (PT) kieltäytyi vastaamasta kysymyksiimme (tinyurl.com/yapfjuaq), väisti laitoksensa vastuuta lasten terveysvaurioista ja toimitti meille epätieteellisen selostuksen (tinyurl.com/yddkduzs).

Tästä syystä joudumme seuraavassa käymään läpi hänen vastauksensa ja osoittamaan sen useat virheet:
(kommenttimme on alla merkitty —>)

PT: ”Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävänä on varmistaa säteilyturvallisuus Suomessa."

–> Nyt EU:ssa on jo ennakkotapaukset, joissa työntekijöille on korvattu kännykänkäytöstä aiheutuneet päänalueen kasvaimet [1]. Samoin radiotaajuisen säteilyn aiheuttaman syövän kausaliteettia koskevat Bradford Hill -kriteerit täyttyvät [2]. Kännykkää ja muita langattomia laitteita ahkerasti käyttävien lasten sairaudet ovat lisääntymässä Suomessa juuri siinä järjestyksessä, jonka itäisen naapurimaamme säteilyturvallisuusasiantuntijat ovat tuoneet ilmi [3].

”According to the opinion of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, the following health hazards are likely to be faced by the children mobile phone users in the nearest future: disruption of memory, decline of attention, diminishing learning and cognitive abilities, increased irritability, sleep problems, increase in sensitivity to the stress, increased epileptic readiness.

Expected (possible) remote health risks: brain tumors, tumors of acoustical and vestibular nerves (in the age of 25-30 years), Alzheimer’s disease, “got dementia”, depressive syndrome, and the other types of degeneration of the nervous structures of the brain (in the age of 50 to 60).”

Jo tämä kertoo, että STUK ei hoida tehtäväänsä edes yhtä hyvin kuin Venäjän asiantuntijat, eikä ole varmistanut lasten ja koulujen säteilyturvallisuutta Suomessa. STUKin varomattomuutta osoittaa myös se, että radiotaajuisen säteilyn enimmäisarvot ovat Suomessa 100 kertaa suuremmat kuin Venäjällä, jossa sentään huomioidaan kroonisen säteilykuormituksen vaikutukset.

PT: ”Radiotaajuista säteilyä (RF) koskevat enimmäisarvot on annettu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa 294/2002, joka on säädetty säteilylain 592/1991 nojalla. Säteilylainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan STM:n johtamassa hankkeessa. Myös RF-säteilyä koskeva sääntely uudistetaan tässä yhteydessä. "

–> Suomen radiotaajuista säteilyä koskevat enimmäisarvot on alunperin 2002 laadittu jäävien, mobiiliteollisuuteen kytköksissä olevien asiantuntijoiden toimesta, jonka seikan osoitamme seuraavaksi. Samoin nyt 2018 STM on (tietämättään?) hyödyntämässä näitä samoja jäävejä tahoja yrityksessään uudistaa raja-arvojaan.

PT: ”Tämänhetkisen tiedon mukaan RF-säteilyllä ei ole muita vaikutuksia ihmiseen kuin kudosten
lämpeneminen."

–> Tämän 'tiedon' ovat keksineet ICNIRP-organisaation (International Commission of Non-Ionizing Radiation 'Protection') edustajat ja se on epätieteellinen. Erittäin seikkaperäisessä Donald Maischin väitöskirjassa: ”The Procrustean Approach – Setting Exposure Standards for Telecommunications Frequency Electromagnetic Radiation. An examination of the manipulation of telecommunications standards by political, military, and industrial vested interests at the expense of public health protection.”[4] -on kuvattu tarkkaan tämä dogman ja ICNIRP-väärinkäytösten tausta.

PT: "Suomessa sovellettavat RF-säteilyn enimmäisarvot suojaavat kudosten liialliselta
lämpenemiseltä."

–> Tämä STUKin pääjohtajan lausahdus jo paljastaa, että Suomen raja-arvot eivät millään tavalla suojaa väestöä krooniselta säteilykuormitukselta. Radiotaajuinen säteily aiheuttaa stressireaktion soluissa ilman kudoksen merkittävää lämpenemistä ja selkeästi alle raja-arvojen, tämä on esim. Yakymenko et al. (2016) tutkimuskatsauksessa [5] osoitettu selvästi. Radiotaajuisen säteilyn aiheuttama oksidatiivinen stressi ja tulehdustilat ovat merkittäviä syitä monen nykyisin lisääntyvän sairauden ja vaivan taustalla.

PT: "RF-säteilyn terveysvaikutuksia on selvitetty tuhansissa tutkimuksissa. Yksittäisiä tutkimusjulkaisuja voi tarkastella esimerkiksi EMF-Portal –tietokannan ( https://www.emf-portal.org/en ) avulla."

–> Kyseisestä EMF-Portal -tietokannasta voi tehdä esimerkiksi yhdistelmähaun 'oxidative stress' AND 'Wi-Fi'. Pelkästään jo tämä haku osoittaa, että STUKin viranomaislausunnot eivät pidä paikkaansa. Jo nyt tuhannet tutkimukset, jotka on tehty alle Suomen raja-arvojen olevilla tehoilla, osoittavat haitallisia vaikutuksia solujen toimintaan.

PT: "Terveysvaikutuksia käsittelevien tieteellisten tutkimusten merkityksen ja laadun arvioiminen edellyttää suurta asiantuntemusta kyseiseltä alalta. Tämän vuoksi riskinarvio on järkevää perustaa riippumattomien monialaisten asiantuntijapaneelien tekemiin laajoihin kirjallisuuskatsauksiin, joissa on käyty läpi kaikki ennalta asetettujen kriteerien mukaiset vertaisarvioidut julkaisut."

—> Tuo maininta riippumattomista asiantuntijapaneeleista on vähintään vastuuton, jopa mauton. Edellä jo osoitimme, mikä on ongelma on ICNIRP- ja WHO International EMF-Project -organisaatioissa. Kummatkin organisaatiot on Michael Repacholin perustamia. Kummallakin organisaatiolla vahva yhteys mobiiliteollisuuteen.

PT: "Kirjallisuuskatsauksia ovat laatineet muun muassa Euroopan komission tiedekomitea SCENIHR, maailman terveysjärjestö WHO, kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komissio ICNIRP sekä Yhdistyneen kuningaskunnan terveydensuojeluviranomaisen (PHE) ja Ruotsin säteilysuojeluviranomaisen (SSM) neuvoa-antavat ulkopuoliset asiantuntijaryhmät."

–> SCENIHR:n toiminnassa on ilmennyt vääryyksiä, esim. aivokasvainten riskiä osoittavat tutkimukset on tarkoituksella jätetty pois. Tämä on dokumentoitu Bioelectromagnetics-tiedelehden numerossa [7]. Mitä tulee PHE:hen, Starkey (2017) dokumentoi terävästi kymmenet virheet ko. raportissa [8]. Ruotsissa SSM:n asiantuntija Anders Ahlbom erotettiin WHO IARC:n asiantuntijapaneelista vuonna 2011, kun selvisi, että hän oli Ericssonin ja Telian lobbarina Brüsselissä toimineen Gunnar Ahlbom Ab:n hallituksessa [9]. Joten olisi korkea aika STUKin käyttää riippumattomia asiantuntijoita ja välttää jäävejä toimijoita asiantuntijaringissään!

PT: "Asiantuntijapaneelien kirjallisuuskatsausten mukaan Suomessa käytettävät enimmäisarvot suojaavat kaikilta RF-säteilyn tunnetuilta haittavaikutuksilta."

—> Jälleen vastuuton ja harhaanjohtava väite. Yli 200 sähkömagneettisten kenttien tutkijaa otti yhteyden Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) pääsihteeriin (http://www.emfscientist.org) , koska ICNIRP-organisaation väitteet ovat virheellisiä ja valheellisia.

Tunnettu radiotaajuisen säteilyn haittavaikus on mm. oksidatiivinen stressi ja sen kautta ilmenevät DNA-vaurioit. Tästä huomionarvoinen on aikaisemmin mainittu Yakymenko et al. (2017) ja Rüdiger (2009) selkeä katsaus [5,10]. Toinen vaikutusmekanismi on prof. em. Martin Pallin [10] esittämä VGCC-kanavien aukenemisen 9 eri vaikutusta, joista 8 ovat haitallisia.

Eriskummalliset yhteydet Michael Repacholi - ICNIRP ja WHO International EMF Project
Kuva 1: Michael Repacholin siteet teollisuuteen.

 

Konflikti ja korruptio - ICNIRP ja WHO International EMF Project ja SCENIHR ja SSM

Kuva 2. ICNIRP-edustajien eturistiriidat (useat toimivat niin ICNIRPissä, WHO International EMF-Projectissa ja SSM:ssä) [6].
 

 

PT: "STUK seuraa RF-säteilyn terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa muun muassa osallistumalla WHO:n ylläpitämän EMF Projectin (http://www.who.int/peh-emf/project/en) toimintaan, tapaamalla säännöllisesti muiden pohjoismaisten säteilysuojeluviranomaisten asiantuntijoita ja tarkastelemalla muun muassa EMF-Portal –tietokannasta löytyviä tuoreimpia tutkimuksia. STUK laatii tarvittaessa pohjoismaisten säteilysuojeluviran-omaisten kanssa yhteisiä kannanottoja RF-säteilyn terveysvaikutuksista. Viimeisin kannanotto on vuodelta 2013 ja se käsitteli matkapuhelimien, tukiasemien ja langattomien verkkojen säteilyä.”

–> Jälleen tässä Tiippana viittaa ICNIRPin ja SSM:n jääveihin asiantuntijoihin. Ja heidän tapaansa tehdä väärin ja valikoiden tutkimuskatsauksia. Huolestuttavinta on nyt 2018 se, että ICNIRP-jäsenet ja heidän suojattinsa arvioivat korruptoituneelle WHO International EMF-Projectille …. tutkimusten tilannetta ja ICNIRP-raja-arvojen soveltuvuutta [4,6]. Jääviyden huippu!

PT: "Merkittävin RF-säteilyn lähde väestölle on matkapuhelin. Matkapuhelin altistaa eniten, kun siihen puhutaan huonossa kentässä ja puhelin on korvalla. Altistuminen voi tällöin olla lähellä enimmäisarvoja. Muissa käyttötilanteissa altistuminen on selvästi pienempää."

—> Jälleen epätarkkuuksia ja asiavirheitä STUKin lausunnossa. Nyt matkapuhelimessa on valistamattomilla kansalaisilla jatkuvasti päällä mobiilidata (4G/3G) ja WLAN-skanneri, jolloin altistus kohdistuu erityisesti mahaan ja sukuelimiin, jopa useita tunteja päivässä aktiivikäytössä.
Tämä STUKin tulisi informoida tiedotuksessaan. Suomessa hedelmällisyys on vahvassa laskussa ja jo
4 meta-analyysia osoittaa kännykkää ahkerasti käyttävien huonoa hedelmällisyyttä [11].

Tämä passiivisen altistumisen ongelma korostuu mm. koululuokassa, kun kymmeniä laitteita on päällä samaan aikaa pienessä tilassa. Monet kännykän sovellukset (apps) jatkuvasti ottavat yhteyttä tukiasemaan, vaikka niitä ei aktiivisesti käytetä. Lapset aiheuttavat jo nyt omilla mobiililaitteillaan ja jatkuvasti päällä olevilla datayhteyksillä vaurioita myös toisille oppilaille.

PT: "Matkaviestintukiasemien aiheuttama altistuminen on tyypillisesti kaukana enimmäisarvoista. Enimmäisarvot voivat ylittyä pisimmillään noin kymmenen metrin etäisyydellä matkaviestintukiaseman antennista. Altistuminen pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Matkaviestinoperaattorilla on velvollisuus pitää huoli siitä, että enimmäisarvot eivät ylity paikoissa, joihin väestöllä on pääsy."

—> Enimmäisarvoilla viitataan yllä ICNIRP-raja-arvoihin, jotka eivät millään tavalla suojaa ihmisiä. Euroopan Parlamentti ja Euroopan Neuvosto ovat antaneet suositukset matkapuhelintukiasemien turvallisemmasta sijoittelusta ja varoittanut sijoittamasta näitä kouluihin [12] . Tätä STUK ei ota huomioon, vaan Suomessa koulut toimivat holtittomasti matkapuhelintukiasemana ja radiotaajuisen säteilyn tasot monessa koulussa ovat useita kertoja suurempia kuin Euroopan neuvoston suositukset.

PT: "Langattomien verkkojen (WLAN) aiheuttama altistuminen on kaikissa tilanteissa selvästi
enimmäisarvoja pienempää."

—> Enimmäisarvoilla viitataan tässäkin ICNIRP-raja-arvoihin, jotka eivät suojaa väestöä millään
tavalla
.

PT: "WHO:n alainen kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC luokitteli vuonna 2011 RF-säteilyn mahdollisesti karsinogeeniseksi. Luokittelu perustuu matkapuhelinten käyttöä koskeviin tutkimuksiin. IARC:n mukaan on saatu rajallinen näyttö kahden aivokasvaintyypin (gliooma ja akustikusneurinooma) ja matkapuhelimen käytön välisestä yhteydestä. Muiden altistumistyyppien, kuten WLANien ja matkaviestintukiasemien RF-säteilyn, osalta IARC katsoo todisteet karsinogeenisuudesta riittämättömiksi johtopäätösten tekemiseen."

—> IARC-luokitus koski kaikkia radiotaajuista säteilyä tuottavia laitteita. Vuonna 2017 ilmestyi 2
tutkimuskatsausta, jotka osoittivat riskin entisestään lisääntyneen [1].

PT: "Matkapuhelimien terveysvaikutuksiin sisältyy vielä epävarmuuksia, joten lisätutkimukselle on tarvetta. Suurin tiedonpuute on se, että yli 15 vuoden käytön terveysvaikutuksista ei ole saatavilla tietoa. Tästä syystä STUK suosittelee välttämään erityisesti lasten turhaa altistumista matkapuhelimien säteilylle. Altistumista on helppo pienentää esimerkiksi käyttämällä hands free –laitetta puheluiden aikana ja suosimalla pikaviestejä puheluiden sijaan. Matkapuhelimia koskevaa suositusta jaetaan STUKin nettisivujen lisäksi median tekemien haastattelujen ja kansalais-kyselyiden avulla. Tämän laajamittaisempaan suosituksen jakamiseen ei katsota olevan aihetta tämänhetkisen tutkimustiedon valossa."

–> Wienin lääkäriyhdistys tuo ohjeessaan [13] fiksusti esille sen, että suurin altistus tällä hetkellä matkapuhelimen käyttäjille on datayhteyksistä, jotka ovat käyttäjillä jatkuvasti päällä, taskussa ja
yöpöydällä vuorokauden ympäri. STUKin nykyinen ohjeistus ei millään tavalla huomioi tätä kroonista, 24/7-altistusta
, joten STUK ei hoida kunnolla tehtäviään, joihin kuuluu kansalaisten ja varsinkin lasten säteilyturvallisuuden valvominen.

PT: "Matkapuhelinten käyttöä koskevalle kiellolle kouluissa ei ole säteilysuojelullisia perusteita."

—> Jälleen karkea asiavirhe STUKin pääjohtajalta. Huomionarvoista on nyt 2018 se, että Kalifornian terveysviranomaiset ovat varoittaneet kansalaisia kännyköiden kasvain- ja hedelmällisyysriskistä
[14]. Euroopassa Ranska on kieltänyt kännykät kouluissa ja aikaisemmin tuonut esille mobiililaitteiden tuottaman radiotaajuisen säteilyn terveysriskit kouluissa [15]
.

PT: "Nykytiedon mukaan WLAN-verkkojen heikolle RF-säteilylle altistuminen ei aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Näin ollen WLAN-verkkojen käyttöä ei tarvitse rajoittaa kouluissa säteilyturvallisuussyiden takia.

–> Jälleen virheellinen väittämä. Kun katsoo PubMedin tai EMF-Portalin kautta (johon PT itsekin viittaa) WLANeja koskevia tutkimuksia, tulee selkeästi oksidatiivinen stressi solukokeissa ja hedelmällisyysvauriot eläinkokeissa. [16]

PT: "Matkaviestintukiasemien RF-säteilyn haitallisista terveysvaikutuksista ihmisille tai eläimille ei ole tieteellistä näyttöä."
–> Jälleen valheellinen väite. Valtaosa matkapuhelintukiasemien epidemiologisista tutkimuksista osoittaa lisääntynyttä terveysriskiä (syöpää ja hermostollisia oireita) [17].

Jo 3 luontoa (lintuja, mehiläisiä, puita) koskevaa tutkimuskatsausta osoittaa radiotaajuisen säteilyn aiheuttavan vaurioita, myös matkapuhelintukiasemiin liittyen [18, 19].

Muistuttaisimme lisäksi STUKin edustajia Turun Ilpoisten tapauksesta, jossa kerrostalon katolla ollut 3G-matkapuhelintukiaseman antenni rikkoi säteilykuormituksellaan useaan kertaan talon asukkaan sydämentahdistimen, aiheuttaen joka kerta hengenvaarallisen tilanteen. Paikalla mittaamassa ja asian
toteamassa oli myös STUKin edustaja Tommi Toivonen. Sydämentahdistimet on EMC (Electro-Magnetic Compatibility) -testattu 3 V/m (n. 24.000 uW/m2) saakka. Tukiaseman 3G-antenni aiheutti yli tämän 3 V/m-tason olevan kentän asunnossa ja rikkoi sydämentahdistimen. Raja-arvohan sallii säteilyttää asukkaita aina 51 V/m / 10.000.000 uW/m2 saakka. Tämä esimerkki osoittaa, että laitteiden suojaksi asetetut EMC-raja-arvot suojaavat paremmin ihmisiä kuin STUKin ICNIRP-rajaarvot.

Huomionarvoista tässäkin casessa oli se, että STUK viranomaisena ei hoitanut työtään, vaan kansalaiset joutuivat itse osoittamaan sydämentahdistimen vaurion ja hengenvaarallisen terveyshaitan, jolloin operaattori lopulta pakotettiin poistamaan matkapuhelintukiaseman riskialttiilta paikalta.

YLLÄ OLEVAT ESIMERKIT OSOITTAVAT, ETTÄ STUK ON JÄTTÄNYT
HUOMIOIMATTA SEURAAVAT SUOMEN LAIT:

– Suomen Perustuslaissa (731/1999, 20 §) ohjeistetaan:”pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

– Suomen Säteilylaissa (592/1991, 1§) todetaan että ”lain tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja muita haittavaikutuksia

Työturvallisuuslaki (738/2002) pätee myös ”oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä”, ja vaatii että ”altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville … säteilylle … on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa … turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.” (39§)

Lakien perusteella on siis syytä pitää huolta lasten ja kansalaisten terveydestä ennalta varautumisen
periaatteen (ALARA) avulla.
Mutta STUK ei rajoita ja suojaa kun luottaa SCENIHRin valheisiin.

 

PYYNTÖ: Sosiaali- ja terveysministeri Mattila:

1) Varmistakaa terveyttä edistävä tiedotus lapsiperheille, lastentarhoille ja kouluille mobiililaitteiden
terveellisemmästä käytöstä
. Jos mahdollista kieltäkää matkapuhelimien käyttö kouluissa niinkuin esim. Ranskassa, niin sekä oppiminen että sosiaalinen yhdessäolo paranee.

2) Edistäkää kouluissa kuitu- ja Ethernet-verkon hyödyntämistä Euroopan Parlamentin ja Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti, mikäli haluatte suojata lasten terveyttä.

3) Vaatikaa että pääjohtaja Tiippana vastaa rehellisesti (koska hän on itse väittänyt että ”STUK on rehellinen virasto”) kaikkiin meidän hänelle osoitettuihin kysymyksiin, ja kysymys kerrallaan, eikä taas yleisluonteisia virheellisiä hokemia. Viitteitä SCENIHRiin tai ICNIRPiin on vältettävä hänen vastauksessaan, sillä osoitimme taas kerran, että nämä tahot ovat jäävejä ja epäluotettavia.

4) Valvokaa STUKin toimintaa ja hankkikaa sinne vihdoin asiantuntevia ja vastuullisia asiantuntijoita, jotka vastaavat rehellisesti niihin kysymyksiin, joita tiedemiehet ja kansalaiset esittävät heille. STUKin henkilökunnalla, joka valvoo säteilyä, pitäisi olla todellinen tuntemus biolääketietellisistä tutkimuksista.

Liitämme tähän kirjeeseen myös entisen kirjeemme (tinyurl.com/yapfjuaq), jossa oli alkuperäiset kysymyksemme sekä saatekirjeen josta löydätte 5G-vetoomuksemme. Siinä 200+ tutkijaa ja lääkäriä
todistavat että langaton tekniikka vaarantaa ihmisiä ja eläimiä
.

Allekirjoittajat sekä vetoomuksessa mainitut tuktijaryhmät todistavat siis että Tiippana, Kännälä ja Toivonen antavat vanhentuneita, täysin vääriä tietoja joten he vaarantavat kansan hyvinvointia ja terveyttä. Toivomme että ministerit otatte piakkoin asian käsittelyyn ja vedätte oikeat johtopäätökset.

Vaasassa, Kuopiossa, ja Paltamossa 25.1.2018

Rainer Nyberg                                                                            Osmo Hänninen
emeritus professori                                                                  emeritus professori
Vaasa                                                                                           Kuopio

Mikko Ahonen                                                                           Pirjo Kurki
FT, post-doc tutkija                                                                   OIK, VT
Sundsvall/Paltamo                                                                    Vaasa
                                             

————–
PS: Ilmoittakaa että (a) olette vastaanottaneet tämän kirjeen – ja (b) mielellä myös miten aiotte
hoitaa tämä asia lähiaikoina
.
Olisiko syytä lähettää tämä kirje myös Eduskunnan jollekin osastolle? Mihin?

————–

LÄHTEET:

[1] EU-ennakkotapaukset kännykän aiheuttamien kasvainten korvaamisesta ja uusin tutkimusnäyttö aivokasvaimista.
http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-li…
http://microwavenews.com/news-center/italian-supreme-court-affirms-tumor…

Bortkiewicz, A., Gadzicka, E., & Szymczak, W. (2017). Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(1), 27–43.
https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00802

Prasad, M., Kathuria, P., Nair, P., Kumar, A., & Prasad, K. (2017). Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. https://doi.org/10.1007/s10072-017-2850-8

[2] Carlberg, M., & Hardell, L. (2017). Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Research International, 2017, e9218486. https://doi.org/10.1155/2017/9218486

[3] Venäjän Säteilyturvaviranomaisten varoitus ja ennuste kännykkää ahkerasti käyttävien lasten terveysvaurioista. Sivu 3. http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf

[4] Maisch, D. (2009). The procrustean approach: setting exposure standards for telecommunications frequency electromagnetic radiation. An examination of the manipulation of telecommunications standards by political, military, and industrial vested interests at the expense of public health protection. University of Wollongong Thesis Collection. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/theses/3148

[5] Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., & Kyrylenko, S. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic Biology and Medicine, 35(2), 186–202. https://doi.org/10.3109/15368378.2015.1043557

[6] Hardell, L. (2017). World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). International Journal of Oncology, 51(2), 405–413. https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046

[7] Comments on SCENIHR: Opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields, Bioelectromagnetics 36:480−484 (2015) – Sage – 2015 – Bioelectromagnetics – Wiley Online Library.
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2016/02/BIWG-fina…

[8] Starkey, S. J. (2016). Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising Radiation. Reviews on Environmental Health, 31(4), 493–503. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060

[9] Microwave News: IARC Drops Anders Ahlbom from RF–Cancer Panel
http://microwavenews.com/Ahlbom.html Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry.
CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO THE LOBBY COMPANY Gunnar Ahlbom AB
http://www.monanilsson.se/document/AhlbomConflictsIARCMay23.pdf

[10] Ruediger, H. W. (2009). Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology: The Official Journal of the International Society for Pathophysiology / ISP, 16(2–3), 89–102. https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2008.11.004

Pall, M. L. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17(8), 958–965. https://doi.org/10.1111/jcmm.12088

[11] Jo 4 meta-analyysia osoittaa kännykänkäytön heikentävän hedelmällisyyttä:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498,27601711

[12] Euroopan Parlamentin ja Euroopan neuvoston suositukset matkapuhelintukiasemien varovaisesti sijoittamisesta, EI kouluihin:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+
20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

[13] Wienin lääkäriyhdistys – 10 lääketieteellistä ohjetta kännykän käyttöön:
http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf
http://www.aekwien.at/documents/4771581/21918014/Plakat+10+Medizinische+…
 

[14] Kalifornian osavaltion terveysviranomaiset varoittavat kännykän terveysriskeistä (kasvaimiin ja hedelmällisyyteen liittyen):
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR17-086.aspx
https://www.cbsnews.com/video/california-to-set-guidelines-limiting-cell…

[15] Ranska on kieltänyt kännykät koulussa ja rajoittanut radiotaajuista säteilyä kouluissa:
https://www.childinthecity.org/2017/12/14/france-to-ban-children-from-us…
https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

[16] WLAN, oksidatiinen stressi ja hedelmällisyysvauriot. Tutkimuksia koottuna.
http://wifiinschools.org.uk/30.html

[17] Yli 80 % matkapuhelintukiasemien epidemiologisista tutkimuksista osoittaa kasvanutta terveysriskiä:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418,21741680,23781985 (myös syöpään liittyen)

[18] Kolme tutkimuskatsausta osoittaa matkapuhelintukiasemien aiheuttavan vaurioita linnuille, mehiläisille ja puille:
Cucurachi et al.(2013): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
Sivani & Sudarsanam (2012): http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf

[19] Selkeä menetelmä matkapuhelintukiasemien puille aiheuttamien vaurioiden havainnointiin:
Waldmann-Selsam, C., Balmoride la Puente, A., Breunig, H., & Balmori, A. (2016). Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. The Science of the Total Environment, 572, 554–569. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.045

—-

[Lähetetty alunperin ministereille toimenpiteitä varten prof. Rainer Nybergin kautta 25.1.2018. Keskustelut ministerien kanssa jatkuvat STUKin lasten terveyden vaarantavaan toimintaan liittyen.]

mikkoahonen

FT, tutkija, kouluttaja, trustee, ympäristöaktiivi, avantouimari
- http://www.mikkoahonen.com

Toimin aikaisemmin 20 vuoden ajan tutkijana Tampereen yliopistolla, välillä myös teleoperaattorilla työskennellen. Yhtenä tutkimusalueenani on sähkömagneettiset kentät ja niiden terveysvaikutukset.
Vuoden 2015 alusta aloitin professori, ylilääkäri Lennart Hardellin tutkimusryhmässä, epidemiologisten tutkimusten ja dosimetriatutkimusten parissa. Riskienhallinnan tutkimuksen parissa olen ollut pidempään, julkaisujani aiheesta: http://www.mikkoahonen.com/index.php/publications .

Olen kartoittanut myös mm. matkapuhelintukiasemien ja muiden mikroaaltolähettimien terveysvaikutuksia ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418,27633090,27633090 , http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/ChronicExposure ) .

Lisäksi olin osakkaana Sustainable Mobile Oy:ssa / Suomen Säteilykontrolli , mittaus- ja koulutuspalveluiden parissa. 10 vuoden ajan pidimme mm. Suomessa kouluissa ja yrityksissä mobiiliteknologioiden riskienhallintakoulutuksia, Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston kannustamina.

Syksyn 2016 aikana loppui firman toiminta. Tämän taustasta: Isäni Antti Ahonen perusti jo vuonna 1971 yrityksen, joka keskittyi työturvallisuuteen ja työturvavälineisiin. Isäni kuolema kesäkuussa 2016 oli myös syynä yritystoiminnan loppumiseen. Taustasta lisää: https://tinyurl.com/aa-muisto .

Olen Saksassa käynyt mittalaitevalmistajien ja insinööritoimiston mittauskoulutukset. Olen mitannut työpaikkoja ja koteja, jokaisesta kohteesta lisää oppien. Pidän myös riskienhallintakoulutuksia yrityksissä ja oppilaitoksissa, jo vuodesta 2008 alkaen.

Olen mukana säätiössä nimeltä Wireless Education (htttp://www.wirelesseducation.org) ja Suomen Säteilyturva ry:ssä (https://sust.fi).

Asun Tampereella. Olen asunut myös Sundsvallissa.

Sukuni on Kainuusta ja ehkä juuri siksi inhoan korruptiota, suomettumista, heikompien sortamista ja tieteen tulosten vääristelyä :-(

Tästäkin syystä kirjoitan ... tätä blogia. Olen livenä hauskempi mies kuin tässä blogissa kirjoittaessani usein sairauksista ja ympäristösaasteista ;-)

Yhteystiedot: E-mail: mikko . ahonen [ät) tutanota . com , Telegram: @ahosmikko , Signal: +358-46-146 5345, Wire.com: @mikkoa (lähetäpä palaverikutsu sähköpostin kautta).

Disclaimer: Tässä blogissa ilmaisemani mielipiteet ovat omiani, eivät edusta minkään organisaation tai yrityksen virallista kantaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu