Näyttö kännykkäsäteilyn terveysriskistä vahvistui – Ramazzini-tutkimus

Ramazzini Instituutti (RI) Italiassa on julkaissut tuloksia maailman suurimmasta eläinkokeesta, jossa on tutkittu radiotaajuisen säteilyn (kännykkäsäteilyn) vaikutusta.

Tulokset osoittavat, että radiotaajuiselle säteilylle (GSM 1,8 GHz) altistetut rotat saivat sydämeen schwan-solujen kasvaimia, joita altistamattomassa verrokkiryhmässä ei esiintynyt. Tutkimuksessa käytetty radiotaajuisen säteilyn taso ovat verrattavissa matkapuhelintukiaseman välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten säteilykuormitukseen.

Tutkijat tuovat esille sen, että radiotaajuisen säteilyn syöpäluokitusta tulisi WHO IARC:n harkita uudelleen ja  nostaa se luokkaan: ’todennäköisesti karsinogeeninen’. Tätä tukevat uusimmat matkapuhelintukiasemien vaikutusta ihmisillä selvittävät tutkimukset, joita listaan tämän jutun lopussa.

Kuva 1. amazzini Instituutin koeasetelma, rottien häkkien keskellä 1,8 GHz RF-antenni.

Kuva: Ramazzini Instituutin koeasetelma, rottien häkkien keskellä YKSI 1,8 GHz:n GSM-antenni.

 

Myös aikaisemmin käsittelemässäni USA:n suuressa National Toxicology Program (NTP)-tutkimuksessa, koe-eläimille ilmeni Schwan-solujen kasvaimia sydämessä ja myös glioomaa (aivokasvaimia). NTP-tutkimuksessa tutkittiin lähikentän (near-field) säteilykuormituksen (’kännykänkäytön’) vaikutuksia koe-eläimiin, kun taas Ramazzini-instituutin tutkimuksessa kiinnostuksena oli huomattavasti pienempitehoisen far-field-säteilykuormituksen vaikutukset.

Aikaisemmin schwan-solujen kasvaimia on useassa epidemiologisessa tutkimuksessa huomattu ahkerilla kännykänkäyttäjillä kuulohermokasvaimen (Schwannoma) muodossa. Italiassa on jo työntekijöille korvattu korkeimmassa oikeusasteessa näiden kasvainten aiheuttama haitta (tästä linkki juttuuni).

Ramazzini Instituutin tutkimus kokonaisuudessaan:

Falcioni, L., Bua, L., Tibaldi, E., Lauriola, M., De Angelis, L., Gnudi, F., … Belpoggi, F. (2018). Report of Final Results Regarding Brain and Heart Tumors in Sprague-dawley Rats Exposed from Prenatal Life Until Natural Death to Mobile Phone Radiofrequency Field Representative of a 1.8 GHz GSM Base Station Environmental Emission. Environmental Research. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037

PDF: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367/pdff…

*********************

Muutamia yksityiskohtia Ramazzini-instituutin (RI)-tutkimuksesta:

Ero syntymäpainoissa. Kontrolliryhmään verrattuna säteilytetyt naarasrotat saivat selvästi pienempiä poikasia.

Urosrotilla ilmeni sydämen Schwan-solujen kasvaimia (tilastollisesti merkittävä), kun taas naarasrotilla ilmeni glioomaa, aivokasvainta (ei-tilastollisesti merkittävä).

– Tutkimuksen luotettavuutta lisää riittävän suuri otos: Yhteensä 2448 rottaa altistettiin 1.8 GHz GSM-säteilylle koko näiden koe-eläinten eliniän ajan. Radiotaajuisen säteilyn intensiteetti vastasi matkapuhelintukiaseman lähistöllä asuvien säteilykuormitusta, siksi tutkijat käyttivät termiä: ’similar to mobile phone base station exposure’.

Radiotaajuisen säteilyn (mikroaaltosäteilyn) tasot antennista olivat 0, 5, 25, ja 50 V/m , 19 tuntia päivässä aina syntymästä rottien luonnolliseen kuolemaan. Tilastolliset merkitsevät tulokset ilmenivät 50 V/m koeryhmällä. Huomionarvoista näissä tasoissa on se, että Italiassa raja-arvo matkapuhelintukiasemille on 6 V/m ja Suomessa 58 V/m.

– RI:n tutkimuksessa käytettiin vain yhtä 1,8 GHz GSM-antennia altistuslähteenä, kun taas todellisuudessa matkapuhelintukiaseman lähellä asuvat/työskentelevät/opiskelevat ihmiset altistuvat jopa kymmenille antenneille.

– Se, että rotat saivat sydämen kasvaimia, pistää miettimään ihmisten lisääntyneitä sydänongelmia. Nimittäin nuorilla aikuisilla on yhä enemmän sydänongelmia, samoin kännykkää rintataskussaan pitävillä vanhemmilla miehillä. Radiotaajuisen säteilyn aiheuttamasta oksidatiivisesti stressista ja sydänongelmista on kiinnostava Bandara & Weller (2017)-tutkimuspaperi. Sydänongelmista oli keskustelua myös RI:n lehdistötilaisuudessa .

Kuva matkapuhelintukiasemasta

Kuva: Tyypillinen matkapuhelintukiasema, jossa useita eri antenneja

–  RI:n aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että altistus matalataajuiselle magneettikenttälle (ELF-MF) aina sikiövaiheesta vanhuuteeen saakka, vahvistaa muiden ympäristötekijöiden (esim. gammasäteilyn ja formaldehydin) karsinogeenisuutta.

– Samoin 3G (UMTS)-altistus yhdessä kemikaalin kanssa aiheuttaa koe-eläimille syöpää , erityisesti lymfoomaa (Tillman et al. (2010)  ja Lerchl et al. (2015)   -tutkimuksissa  (katso aikaisempi juttuni tästä). Uusimmassa RI:n tutkimuksessa koe-eläimiä ei altistettu kuin pelkästään(!) radiotaajuiselle säteilylle yhdestä antennista ja jo siksi tutkimuksen tulokset ovat huolestuttavia.

– RI:n tutkijaryhmä tuo esille sen, että matkapuhelintukiasemia ei tulisi asentaa koulujen, sairaaloiden ja kotien välittömään läheisyyteen.

– PÄIVITYS 26.3.2018: Ramazzini Insituutin tutkimusta on myös kritisoitu. Tohtori Dariusz Leszczynski on nostanut esille mm. seuraavat seikat: A) miksi gliooma näkyi enemmän naarasrotilla kuin urosrotilla, vastoin NTP-tutkimuksen löydöksiä? B) Miksi myös kontrolliryhmässä näkyi kasvaimia?

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2018/03/25/leszczynski-ramazzini-study-shows-that-cell-tower-radiation-does-not-increase-risk-for-schwannoma-and-glioma/
******************

Ramazzini Instituutin tutkimuslaboratorion johtajan, Fionella Belpoggin, haastattelu :

http://microwavenews.com/news-center/ramazzinis-belpoggi-interview

Videolla Belpoggi kertoo lisää RI:n tutkimuksesta, tavoitteesta mallintaa myös ihmisten altistusta matkapuhelintukiasemille  ja yhteydestä USA:n National Toxicology Program (NTP)-ohjelman tuloksiin:

 

******************

Matkapuhelintukiasemien tutkimuksista:

Valtaosa epidemiologisista tutkimuksesta osoittaa kasvanutta terveysriskiä. Terveysongelmat vaihtelevat hermostollisista oireista syöpiin. Epävarmuustekijänä on ollut altistuksen tarkka määrittely. Tämän osoitimme tutkimuskatsauksessamme vuonna 2010:

Khurana, V. G., Hardell, L., Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., & Ahonen, M. (2010). Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. International Journal of Occupational and Environmental Health, 16(3), 263–267. https://doi.org/10.1179/107735210799160192

Ramazzini Instituutin tutkimuksessa käytetyt säteilytasot olivat relevantteja myös ihmisten altistuksen osalta. Nimittäin, huomasimme Tukholman rautatieaseman matkapuhelintukiasemakuormitusta selvittävässä mittauspaperissamme, että dosimetrin korkein mittaustaso tukiasemien antenneista (6 V/m, 95,544 μW/m2 ) ylittyi useaan otteeseen rautatieaseman tunneleissa.

– Jo 3 luontoa koskevaa tutkimuskatsausta osoittaa matkapuhelintukiasemien vaikuttavan haitallisesti lintujen, mehiläisten ja yleensä hyönteisten hyvinvointiin:

Cucurachi et al.(2013): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
Sivani & Sudarsanam (2012): http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vol4_4_202-216_BM-8.pdf

Kerään jatkuvasti matkapuhelintukiasememiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia ja uutisia: http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/chronicexposure

Merkittävä uusi tutkimus on mitannut oksidatiivista stressiä ja DNA-vaurioita ihmisillä matkapuhelintukiaseman välittömässä läheisyydessä (<80 m):

Zothansiama, Zosangzuali, M., Lalramdinpuii, M., & Jagetia, G. C. (2017). Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations. Electromagnetic Biology and Medicine, 36(3), 295–305.

https://doi.org/10.1080/15368378.2017.1350584

Matkapuhelintukiaseman lähellä asuvien säteilytaso vaihteli 2800 ja 7520 μW/m2, ollen keskimäärin 5000 μW/m2 (1,4 V/m) . Vertailuryhmässä tasot olivat alhaiset, 14-65 μW/m2 välillä.

Tässä Zothansiama et al. (2017)-tutkimuksessa todettiin DNA-vaurioita mikronuklein muodossa ja  oksidatiivista stressiä osoittivat 3 antioksidantin (glutathion, GSH, superoxid dismutas, SOD, och katalaasi) merkittävästi pienentyneet tasot tukiaseman lähellä asuvilla.

(Toki tämäkin tutkimus on rajalllinen erityisesti altistuksen mittauksen osalta, mutta bioindikaattori-tutkimukset ovat juuri niitä, mitä pitäisi enemmän tehdä matkapuhelintukisemiin liittyen.)

*******************

Yhteenvetona voi sanoa, että Ramazzini Instituutin uusin eläintutkimus vahvistaa tutkimusnäyttöä radiotaajuisen säteilyn haitallisuudesta erityisesti kasvainten ja syövän osalta.

Hyvin mahdollista on, että radiotaajuinen säteily on enabler/co-carcinogen eli muiden ympäristötekijöiden haitallisuutta lisäävä. Samoin WHO IARC:n tulisi kokoontua Ranskan Lyonissa uudestaan ja nostaa kännykkäsäteilyn/radiotaajuisen säteilyn syöpäluokitusta luokkaan 2A: todennäköisesti syöpää aiheuttava. Radiotaajuisen säteilyn raja-arvot /suositusarvot tulisi laskea murto-osaan nykyisestä.

Säteilyturvakeskuksen tulisi Suomessa ohjeistaa operaattoreita tarkemmin matkapuhelintukiasemien sijoittamisesta ja määrätä purkamaan matkapuhelintukiasemia riskialttiimmilta paikoilta, mm. kouluista (kuten esim. Ranskassa, Italiassa, Venäjällä ja Intiassa on jo toimittu).

mikkoahonen

FT, tutkija, kouluttaja, trustee, ympäristöaktiivi, avantouimari - http://www.mikkoahonen.com - http://www.wirelesseducation.org - http://chronicexposure.org - http://beyondradiation.blogs.com . Toimin aikaisemmin 20 vuoden ajan tutkijana Tampereen yliopistolla, välillä myös teleoperaattorilla työskennellen. Yhtenä tutkimusalueenani on sähkömagneettiset kentät ja niiden terveysvaikutukset. Vuoden 2015 alusta aloitin professori, ylilääkäri Lennart Hardellin tutkimusryhmässä, epidemiologisten tutkimusten ja dosimetriatutkimusten parissa. Riskienhallinnan tutkimuksen parissa olen ollut pidempään, julkaisujani aiheesta: http://www.mikkoahonen.com/index.php/publications . Olen kartoittanut myös mm. matkapuhelintukiasemien ja muiden mikroaaltolähettimien terveysvaikutuksia ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418,27633090,27633090 , http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/ChronicExposure ) . Lisäksi olin osakkaana Sustainable Mobile Oy:ssa / Suomen Säteilykontrolli , mittaus- ja koulutuspalveluiden parissa. 10 vuoden ajan pidimme mm. Suomessa kouluissa ja yrityksissä mobiiliteknologioiden riskienhallintakoulutuksia, Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston kannustamina. Syksyn 2016 aikana loppui firman toiminta. Tämän taustasta: Isäni Antti Ahonen perusti jo vuonna 1971 yrityksen, joka keskittyi työturvallisuuteen ja työturvavälineisiin. Isäni kuolema kesäkuussa 2016 oli myös syynä yritystoiminnan loppumiseen. Taustasta lisää: https://tinyurl.com/aa-muisto . Olen Saksassa käynyt mittalaitevalmistajien ja insinööritoimiston mittauskoulutukset. Olen mitannut työpaikkoja ja koteja, jokaisesta kohteesta lisää oppien. Pidän myös riskienhallintakoulutuksia yrityksissä ja oppilaitoksissa, jo vuodesta 2008 alkaen. Olen mukana osakkaana (trustee) säätiössä nimeltä Wireless Education (htttp://www.wirelesseducation.org) . Nimensä mukaisesti tämä non-proft-säätiö keskittyy mobiiliteknologioien terveysvalistukseen. Meillä on koulutuspaketteja/minikursseja niin perheille, kouluille kuin yrityksille. Asun Tampereella. Olen asunut myös Sundsvallissa. Sukuni on Kainuusta ja ehkä juuri siksi inhoan korruptiota, suomettumista, heikompien sortamista ja tieteen tulosten vääristelyä :-( Tästäkin syystä kirjoitan ... tätä blogia. Olen livenä hauskempi mies kuin tässä blogissa kirjoittaessani usein sairauksista ja ympäristösaasteista ;-) Yhteystiedot: E-mail: mikko . ahonen [ät) tutanota . com , Skype: ahosmikko , Wire.com: @mikkoa (lähetäpä palaverikutsu sähköpostin kautta). Disclaimer: Tässä blogissa ilmaisemani mielipiteet ovat omiani, eivät edusta minkään organisaation tai yrityksen virallista kantaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu