Uusi asiakasmaksulaki, maahanmuutto, vanhusten pitkäaikaishoito ja HIV hoitojen kustannukset HUS:lle

Mikko Paunio, LT, MHS, Dos, Terveydenhuollon erikoislääkäri, Lääkintöneuvos (Perussuomalaisten toinen varsinainen edustaja Helsingin SOTE-lautakunnassa)

Sanna Marinin hallituksen uudistama asiakasmaksulaki varmistaa varattomien ihmisten pitkäaikaishoitojen maksuttomuuden, mutta nostaa erityisesti keski- ja suurituloisten ihmisten pitkäaikaishoitojen asiakasmaksuja. Humanitaarinen maahanmuutto on jo nyt tuonut maahan ison joukon varattomia ihmisiä, joiden pitkäaikaishoidot ja kaikki elämisen kustannukset katetaan sosiaalisin tulonsiirroin. Asiakasmaksulaki laajensi myös HIV-hoitojen maksuttomuutta sisällyttämällä myös ns. PrEP-ehkäisyhoidot maksuttomuuden piiriin. HUS:n alueella on nyt ehkäpä 1000 ulkomaalaista, joiden hyvin kalliit HIV-hoidot maksetaan kuntien verovaroista. Helsinki kustantaa myös täällä laittomasti maassa olevien HIV-hoidot.

Sosiaalipoliittinen keskustelu Ruotsin tapaan koskaan veroja maksamattoman väestön osan oikeudesta ilmaisiin SOTE-palveluihin tulee varmuudella kärjistymään, koska keski- ja suurituloisten asiakasmaksujen korotuksiin on kovat paineet tulevaisuudessa.

Suomessa asiakasmaksujen osuus terveyspalveluiden kustannuksista tulee nousemaan, vaikka jo nyt ne ovat kansainvälisesti vertaillen korkeat.

Perussuomalaiset 21.9. pidetyssä Helsingin SOTE-lautakunnan kokouksessa tuki ainoana ryhmänä RKP:n Eva Biaudet’n esitystä, jossa pitkäaikaisen kotihoidon keski- ja suurituloisten maksukattoja ei olisi nostettu esitetyllä tavalla jopa nelinkertaisiksi.

Helsingin SOTE-lautakunnassa on esillä ollut uuden heinäkuun alussa voimaan tulleen asiakasmaksulain toimeenpanoon liittyvät päätökset omavastuista. Suomessa hoitokustannuksista 7-8 % katetaan asiakasmaksuista. Se on ymmärtääkseni kansainvälisessä vertailussa korkeahko luku.

Uudistetun asiakasmaksulain keskeinen uusi linjaus velvoittaa kuntia aktiivisesti viestimään pitkäaikaiseen hoitoon joutuville täysin varattomille vanhuksille ja muille pitkäaikaissairaille, että heidän ei tarvitse maksaa hoidoista. Niillä, joilla on varaa, asiakasmaksut taas nousevat reippaasti. Nämä ovat usein ihmisiä, jotka ovat ikänsä maksaneet veroja, kun taas suureneva ikääntyvä joukko maahanmuuttajia ei ole usein veroja yhteiskunnalle maksanut elämänsä aikana. Tästä on kehkeytynyt Ruotsissa suuri keskustelu. Me perusuomalaiset tuimme RKP:n ehdotusta, jossa enemmän ansaitsevien maksukattoon ei tehtäisi esitettyjä erittäin tuntuvia korotuksia pitkäaikaisessa kotihoidossa. Keski- ja suurituloisten henkilöiden pitkäaikaisen kotihoidon asiakasmaksut nousivat Helsingin SOTE-lautakunnan jopa nelinkertaiseksi. Kokoomus, vihreät, SDP ja vasemmistoliitto (Pentti Arajärvi äänesti tyhjää) tyrmäsivät Eva Biaudet’n vastaesityksen:

”Lautakunta korjaa asiakasmaksujen enimmäismäärät siten, että yli 20h palveluita tarvitsevien enimmäismaksu on kaikille 2453,05 e kuukaudessa. Samalla rajotetaan tuntitaksojen enimmäiskorotukset vain kustannustasoa vastaaviin korotuksiin edelliseen vuoteen verrattuna.”   

Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja sen toteamiseksi, että sosiaalipoliittinen keskustelu tästä näkökulmasta tulee kärjistymään tulevina vuosina, koska varattomat maahanmuuttajat ikääntyvät ja heitä tulee jatkuvasti löysän maahanmuuttopolitiikan vuoksi lisää.

Yli 65-vuotiaille myönnettävä varattomuutta heijastava takuueläke (maks. 837 euroa/kk) oli pienin yksittäinen KELA:n myöntämä sosiaalinen tulonsiirto – 210 miljoonaa euroa – vuonna 2018. Maahanmuuttajien osuus tästä potista oli KELA:n hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan peräti 29 % eli 61 miljoonaa euroa, vaikka maahanmuuttajien osuus yli 65-vuotiaista on häviävän pieni. Yli 65-vuotiaina Suomeen tulleiden osuus em. 61 mijoonasta eurosta on nyt noin 20 miljoonaa euroa. KELA:n maksaman maahanmuuttajien takuueläkkeen euromääräinen maksatus on noin 2,4 kertaistunut 10 vuodessa. Vuonna 2010 tällä etuudella oli toinen nimi eli maahanmuuttajien erityistuki ja sitä maksettiin tuona vuonna >65 vuotiaille maahanmuuttajille 24 miljoonaa euroa.

Em. 29 % osuus on niin suuri, että se indikoi lähes kaikkien maahanmuuttajavanhusten olevan oikeutettuja maksuttomiin hoivapalveluihin, kun taas valtaosa kantaväestöstä joutuu hoivasta maksamaan yhä suurempia summia. Asiakasmaksulain uudistamisen eräs keskeinen pyrkimys oli, että hoivamaksuja ei tule maksaa toimeentulotuesta.

Varattomat ihmiset eivät ole kuitenkaan ainoa ihmisryhmä, joka on maksupalvelulain mukaan oikeutettuja maksuttomiin palveluihin. Valvottavaa yleisvaarallista HI-virusta kantavat ovat oikeutettuja asiakasmaksulain mukaan edelleen täysin maksuttomiin kuntien maksamiin lääkehoitoihin, joilla pidetään virus niin tehokkaasti kurissa, että hoidon piiriin päässeet elävät käytännössä normaalin elämän.

Uudistetun asiakasmaksulain mukaan HIV-potilaat ovat nyt myös oikeutettuja täysin maksuttomaan PrEP-ehkäisyhoitoon. Hallituksen esityksestä (HE) asiakasmaksulain muuttamiseksi selviää, että hoidon ehkäisyteho elävässä elämässä on 84%. HE:n perusteluissa ennakoidaan, että suojaamattoman seksin mahdollistama PrEP-ehkäisyhoito tulee nopeasti yleistymään. Kriitikot pelkäävät ilmaisten julkisen terveydenhuollon edistämien PrEP-hoitojen lisäävän mm. lääkehoidoille resistentin tippurin ilmaantuvuutta. Edelleen elävän elämän 84% ehkäisyteho kertoo, että PrEP-hoidon alhainen hoitomyöntyvyys voi johtaa seksikumppanien tartuntoihin. Uusi PrEP politiikan voidaan katsoa poikkeavan olennaisesti aikaisemmasta HIV strategiasta eli ehdottomasta turvaseksin korostamisesta.

HIV-hoitojen kustannuksista    

Yhden HI-viruspotilaan lääkehoitojen hintalappu läpi elämän on puoli miljoonaa euroa. Alla olen aggregoinut  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän julkisen HIV-rekisterin vuotuiset tiedot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osalta 10-vuotisjaksoille. Siitä voidaan päätellä, että jo HUS:n alueen kunnille maahanmuuton myötä tuotujen HIV tartuntojen kumulatiiviset veronmaksajille aiheutuvat lääkehoitokustannukset ovat 500 miljoonaa euroa. Uusien HIV-positiivisten maahanmuuttajien määrä on 2010-luvulla noussut noin hieman vajaaseen 60:een HUS:n alueella. Tämä lisää vuosittain HIV-hoitojen HUS:n osakaskuntien kustannuksia puolella miljoonalla eurolla. Yhden HIV-potilaan hoitokustannus kunnille on vajaa 9000 euroa. Jos oletetaan, että lähes kaikki 2010-luvulla HUS:n alueella HIV positiiviset maahanmuuttajat ovat elossa (n. 900), heidän vuosittaiset lääkehoidon kustannukset ovat noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tähän verrattuna PrEP-hoitojen hinta on pieni eli noin 900 euroa vuodessa per HIV potilas, mutta PrEP-hoitojen kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen hintalappu saattaa lopulta olla negatiivinen?

Maahanmuuttajien keskuudessa havaittujen HIV tartuntojen määrä on lähes kymmenenkertaistunut 1980-luvulta lähtien ja heidän osuutensa kaikista tartunnoista alkaa lähennellä jo 70%. THL:n sivulta selviää, että puolet HIV-positiivista maahanmuuttajista on tiennyt HIV positiivisuudesta jo lähtöalueellaan. Helsingissä laittomasti oleskelevat HIV potilaat saavat maksuttoman lääkehoidon punavihreiden ajamien päätösten myötä, mutta en tiedä, onko heitä tilastoitu THL:n viralliseen rekisteriin?

Terveysturismista ja maksuttomuudesta on voitava keskustella

HIV on vain yksi tauti monien keskuudessa, jonka hoidon taso ja maksuttomuus Pohjoismaissa on houkutin maahanmuuttoon. Tämä on kiistämätön, mutta vaiettu tosiasia. Vaikeneminen on johtanut siihen, että monien kantasuomalaisten tukitoimista ja hoidoista on jouduttu tinkimään. Aktivoitumiseni politiikkaan johtui siitä, että vuonna 2017 ulkomaalaistulvan myötä vammaisten harkinnanvaraisia tukia leikattiin 70% Helsingissä. Terveysturismin laajuudesta pitäisi tehdä kattava selvitys. Ilman tarkkaa tietoa terveysturismin fiskaalisista vaikutuksista, meillä ei ole mahdollisuutta suojella hyvinvointivaltiotamme. Meillä on myös oltava oikeus sanoa ei terveysturismille.

En ymmärrä myöskään, miksi HIV-potilaat on vapautettu kaikesta lääkehoitojen omavastuusta. Mikäli 200 000 ansaitseva ihminen tarvitsee ympärivuorokautista psykiatrista hoitoa, hän joutuu maksamaan siitä uuden asiakasmaksulain mukaan 16 000 euroa kuukaudessa. Miksei varakas HIV-potilas maksa lainkaan omavastuuta lääkehoidostaan? Onko oikein, että maksamme ulkomaalaisten – jopa laittomasti täällä olevien – HIV-potilaiden lääkehoidot?

Maahanmuuttajille Kelan etuuksia valtaväestöä yleisemmin – Tutkimusblogi

HUS:n alueella havaitut HIV infektiot neljällä eri vuosikymmenellä.

Vuosikymmen

Kantasuomalaisten HIV tapaukset Ulkomaalaisten HIV tapaukset

Ulkomaalaisten HIV tapausten osuus kaikista tapauksista

1980-luku

204 63 15,9%
1990-luku 406 145

26,3%

2000-luku

593 337 36,2%
2010-luku 350 542

60,8%

Yhteensä 1553 1087

41,2%

Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/hiv/hiv-ja-aids-esiintyvyys-ja-tilastot

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu