Sairaan paluuta arkeen pitäisi sujuvoittaa

Tah­don
ol­la mu­ka­na ra­ken­ta­mas­sa it­sel­le­ni rak­kaas­ta Hel­sin­gis­tä
paik­kaa, jos­sa ih­mi­sil­lä on mah­dol­lis­ta elää hy­vää elä­mää.
Tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä Hel­sin­ki huo­leh­tii pal­ve­luis­ta,
eh­käi­see syr­jäy­ty­mis­tä, ra­ken­taa asun­to­ja ja viih­tyi­sää
kau­pun­kia, toi­mii oi­keu­den­mu­kai­se­na työn­an­ta­ja­na se­kä
yl­lä­pi­tää su­ju­vaa lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää.

Ih­mi­sen
ar­keen vai­kut­ta­vien asioi­den ko­ko­nai­suus täy­tyy saa­da
toi­mi­vam­mak­si. Hel­sin­gin on tur­vat­ta­va asuk­kai­den­sa
hy­vin­voin­ti pa­nos­ta­mal­la jul­ki­siin pal­ve­lui­hin ja
ly­hen­tä­mäl­lä edel­leen eri­kois­sai­raan­hoi­don jo­no­ja.

Kun
elä­mä yl­lät­tää ja ih­mi­nen sai­ras­tuu, hä­nen on saa­ta­va apu
pi­kim­mi­ten. Pit­kät jo­no­tus­ajat vai­keut­ta­vat kun­tou­tus­ta,
pi­den­tä­vät sai­raus­lo­ma-ai­ko­ja, sot­ke­vat sai­ras­ta­van
ih­mi­sen ta­lou­den ja al­tis­ta­vat uu­sil­le sai­rauk­sil­le, ku­ten
esi­mer­kik­si ma­sen­nuk­sel­le.

On­gel­mien
pai­su­mi­nen pi­täi­si eh­käis­tä huo­leh­ti­mal­la sii­tä, et­tä
sai­ras­tut­tuaan ih­minen kun­tou­tuu ja pa­laa ar­keen
mah­dol­li­sim­man pian. Tar­vit­sem­me eri­kois­sai­raan­hoi­don
jo­no­jen no­peut­ta­mis­ta ja toi­mi­via kun­tou­tus­pol­ku­ja.

On­gel­mien
pai­su­mi­nen pi­täi­si eh­käis­tä huo­leh­ti­mal­la sii­tä, et­tä
sai­ras­tut­tuaan ih­mi­nen kun­tou­tuu ja pa­laa ar­keen
mah­dol­li­sim­man pian. Tar­vit­sem­me eri­kois­sai­raan­hoi­don
jo­no­jen no­peut­ta­mis­ta ja toi­mi­via kun­tou­tus­pol­ku­ja.

Mirka Vainikka (sd) lähihoitaja, sosionomi Helsinki

Kirjoitukseni on julkaistu 13.10.2012 Helsingin sanomien mielipidesivulla.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu