Sosiaalialan ammattihenkilölaki korostaa asiakkaiden tarpeita

Lakia sosiaalihuollon henkilöstöstä ollaan muuttamassa, ja eri tahot antavat siihen parhaillaan lausuntojaan. Uusi ammattihenkilölaki korvaa aiemman sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain. Uudessa laissa säädetään sosiaalihuollon laillistetusta ammattihenkilöstöstä näiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä ammattieettisistä velvollisuuksista.

Lakiuudistusta perustellaan sillä, että alan ja sen henkilöstön on pystyttävä vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden työmarkkinoiden kysyntään ja sosiaalihuollon asiakkaiden tarpeisiin.  Lain tarkoituksena on muun muassa edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista tehtävärakenteen muodostamista, joka ottaa huomioon asiakkaiden palvelutarpeet. Hyvä näin, mutta myös rakenneuudistukset vaativat kelpoisuuksien ja mitoitusten joustavoittamista, jotta muun muassa kuntatalous ja henkilöstön saatavuus turvataan.

Sosionomit ovat laaja-alaisia arjen erityisasiantuntijoita

Sosionomin tutkinto on suhteellisen uusi, mutta jo nyt se valmistaa kattavasti työelämän ja sen erityisosaamisen haasteisiin ja vaatimuksiin. Tutkinto on sekä teoreettinen että voimakkaasti työelämälähtöinen. Alan opinnäytetyöt laaditaan työelämälähtöisinä, ja ne kehittävät kattavasti opiskelijan ymmärrystä työelämän ajankohtaisista tarpeista. Ne palvelevat myös hyvin alan innovaatioita ja kehitystä.  Lisäksi kaikilla ylemmän amk-tutkinnon sosionomeilla on takanaan tutkintoon vaadittava vähintään kolmen vuoden sosiaalialan työkokemus.

Sosionomien osaaminen tulee esiin arjen ymmärryksenä ja kykynä hyödyntää sosiaalialan työmenetelmiä siellä, missä ihmiset ovat. Asiakaslähtöisyys, ohjaus ja neuvonta ovat tulevaisuuden työtä, jota voi jalkauttaa lähelle ihmisten arkea. Sosionomien osaaminen on vahvimmillaan arjen lähipalveluissa niin kouluissa kuin terveys- j a sosiaalikeskuksissa.

Sosionomi ammattinimikkeeksi

Sekä ylemmät että alemmat ammattikorkeatasoiset sosionomit työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Myös työelämän palaute osaamisesta on myönteistä. Sosionomin tutkinto antaakin hyvät valmiudet yhteistyöhön alan muiden ammattiryhmien kanssa sekä eettisesti korkeatasoiseen monimuotoiseen ohjaukseen, tukeen ja korjaavaan työhön yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyväksi ja kanssa.  Tutkinto antaa valmiudet myös sosiaalityön johtamiseen ja synnyttää osaamista sekä yhteiskunnallisen että globaalin muutoksen ymmärtämiseksi.  Tällöin koulutuksessa perehdytään ja saadaan valmiuksia myös syrjäytymisen estämiseen, kestävän kehityksen tukemiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Sosionomin nimike soveltuisi myös hyvin sellaisenaan ammattinimikkeeksi. Sen käyttöönotto selkeyttäisi alan työelämäkäytäntöjä ja kuvaisi hyvin kyseisen henkilöstön osaamista ja osaltaan korostaisi sosionomien vahvaa ammatillisuutta.

Toivon, että nyt on aika ottaa sosionomi-ammattinimike laajasti työelämässä käyttöön.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu