Kannabiksen käyttörikoksen poistaminen ei vähentäisi huumehaittoja   

Eduskunnan lakivaliokunta käsittelee paraikaa aloitetta kannabiksen käytön dekriminalisoinnista. Lakivaliokunta pyysi Irti Huumeista ry:ltä lausuntoa koskien kansalaisaloitetta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. Valiokunta kuuli järjestöämme 30.11.2021. Olimme kuultavista ainoa, joka oli koko aloitteen hylkäämisen kannalla.

Irti Huumeista ry valmisteli lausunnon yhteistyössä yhdistyksen hallituksensa jäsenten ja huumetyön eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Lausunnossaan järjestömme katsoo, että kansalaisaloite kannabiksen käytön dekriminalisoinnista tulee hylätä. Aloitteessa esitetään, että kannabiksen käytön sekä sen rajatun hallussapidon ja kotiviljelyn rangaistukset tulisi poistaa lainsäädännöstä. 

Irti Huumeista ry:n näkemyksen mukaan nykyinen lainsäädäntö puoltaa paikkansa. Syyttäjälaitos ohjeistaa jo nyt jättämään syyttämättä huumeiden käyttörikoksesta, jos henkilö hakeutuu hoitoon. Käytössä on epävirallisesti depenalisaatio eli käytäntö, jossa kannabiksen käyttö on laitonta, mutta siitä ei rangaista. Tämä on käytännöllinen linja, joka mahdollistaa käyttöön puuttumisen, kun kannabishaittoja esiintyy. 

On selvää, etteivät rangaistukset raitista tai estä huumeriippuvuuteen sairastumista. Rankaisu ei ratkaise huumeongelmaa. Kaikki tämä on ollut tiedossa jo lainsäädäntöä laadittaessa, minkä vuoksi rangaistukset on porrastettu ja minkä takia on myöhemmin lisätty pykälä, joka mahdollistaa syyttämättä jättämisen (RL, luku 50, 7 §). Nykylainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen sekä hoitoon ohjauksen. Kansalaisista välittävä yhteiskunta luo normeja, jotka edistävät kansalaisten hyvinvointia ja arjen turvallisuutta yhdenvertaisesti sekä ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

Monin paikoin poliisit ohjaavat huumeita käyttävät hoitoon. Valitettavan usein päihdesairas jää vaille mahdollisuutta toipua, vaikka siihen olisi tahtoaHaasteena huumekysymyksessä, myös kannabiksen osalta, on liian vaikea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy ja toimimattomat hoitopolut. 

Jos hoitoonpääsy ei parane, ei nykyisenkään lainsäädännön aikana pystytä vastaamaan hoitotarpeisiin, saati sitten, jos dekriminalisoinnin myötä hoidon tarve lisääntyy huomattavasti, kuten maailmalta on jo nähty. Mahdollisuus puuttua ihmisen päihdeongelmaan heikkenisi, jos kannabiksen käyttö, rajattu hallussapito ja kotiviljely sallittaisiin. Toimenpiteellä olisi varmasti vaikutuksia myös yleiseen asenneilmapiiriin. Tämä olisi myös takaisku tänä vuonna hyväksytylle Päihde- ja riippuvuusstrategialle.

Kannabiksen käytön dekriminalisointia puolletaan mm. sillä, että useissa maissa ja Yhdysvaltojen osavaltioissa kannabiksen käyttö on sallittu. Yhdysvaltojen Colorado salli kannabiksen käytön vuonna 2014. Tutkimustulokset osoittavat, että alun hyviltä vaikuttavien tulosten jälkeen tilanne on muuttunut selvästi huonompaan. Dekriminalisoinnin jälkeen yli 12-vuotiaiden kannabiksen käyttö lisääntyi 58 % ja aikuisten 94 %, liikenneturvallisuus heikkeni, käyttöön liittyvät ensiapukäynnit kaksinkertaistuivat ja käyttöön liittyvien itsemurhien osuus lisääntyi 10 %.
  
Aloitteessa tuodaan esiin myös Portugalin malli ja sen lupaavat tulokset dekriminalisoinnista, mutta Portugalin tilanne on Suomeen verrattuna hyvin poikkeava. Portugalin huumetilanteen koheneminen on saavutettu palvelujärjestelmän kokonaisvaltaisella uudistuksella. Hoitoon pääsyä helpotettiin ja hoitopaikkoja lisättiin. Huumeiden käytön seuraamuksia voivat olla esimerkiksi sakko, sosiaalitukien menetys, hoitoon ohjaus tai yhdyskuntapalvelus. Tilanteen arvioi ja seurauksista päättää seuraamuslautakunta.  

Suomen nykyinen lainsäädäntö ohjaa huumeita käyttävät hoitoon ja tukee kansanterveyden ylläpitoa. Haavoittuvassa asemassa olevien suojelu on erityisen tärkeää, mikä vaarantuisi dekriminalisoinnin myötä. Yksi oleellinen kysymys on myös, miten vastataan ennaltaehkäisyyn, josta jo nyt on puute: kunnat ovat minimoineet ehkäisevän päihdetyön ja ulkoistaneet sen hyvinvointialueille, vaikka ennaltaehkäisy kuuluu kaikille hallinnonaloille.

Huumeita koskevassa lainsäädäntötyössä erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ovat lapset ja nuoret sekä jo huumeriippuvuuteen sairastuneet ihmiset. Tätä lainsäädäntötyötä tulee tehdä nimenomaan näiden ihmisten hyvinvointinäkökulmasta. 

Yhteiskuntapolitiikan tavoitteena pitää olla huumehaittojen vähentäminen sekä hyvinvoinnin edistäminen.

Lähteitä kannabiskeskusteluun:

Lähteet:

Danielsson, A., Lundin, A., Agardh E., Allebeck, P. & Forsell, Y. 2015. Cannabis use, depression and anxiety: A 3 year prospective population-based study. Journal od affective disorders. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715310302

EMCDDA. 2021. Euroopan huumeraportti: suuntauksia ja muutoksia. [viitattu 5.8.2021] Saatavissa:
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FI_02_.pdf

EMCDDA. 2019. Euroopan huumeraportti – suuntauksia ja muutoksia. [viitattu 3.8.2021] Saatavissa:
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001FIN_PDF.pdf

 

EMCDDA. 2017. Cannabis legislation in Europe – an overview. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
TD0217210ENN.pdf (europa.eu)

Eu:n huumausainestrategia (2021-2025). 2021. Euroopan unionin neuvosto. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-REV-1/fi/pdf

Hakkarainen, p., Karjalainen, K. & Pekkanen. 2020. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2018. THL. [viitattu 16.7] Saatavissa:
Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2018 (julkari.fi)

 

Hakkarainen P. & Karjalainen, K. 2017. Pilvee, pilvee – Kannabiksen käyttötavat, käyttäjät ja poliittiset mielipiteet. [viitattu: 16.7] Saatavissa:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131949/YP1701_Hakkarainen%26Karjalainen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hakkarainenen P, Kaprio J, Pirkola S, Seppälä T, Soikkeli M, Suvisaari J., 2014.  Kannabis ja terveys. Tutkimuksesta tiiviisti 17. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116243/Kannabis_ja_terveys_taitto_korjattu_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Huumausainelaki. 30.5.2008/373. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080373?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=huumausainelaki

Itsemurhien ehkäisyohjelma. 2021. THL. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/itsemurhien-ehkaisyohjelma

 

Kalso, E., Paakkari, P., & Forsell, M. 2009. Opioidit: pitkäkestoisessa kivussa. Lääkelaitos. [viitattu: 11.8.2021] Saatavissa:
https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17160_opioidit-opas.pdf

Kostiainen, R. Portugalissa huumeidenkäyttäjien hoito ensisijaista. Haaste – asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaalipolitiikasta. [viitattu: 27.9.2021] Saatavissa:
Portugalissa huumeiden käyttäjien hoito ensisijaista – Haaste (om.fi)

Leinonen, E. 2013. Cannabis sativa L. Fimea. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
https://sic.fimea.fi/4_2012/cannabis_sativa_l

Liikennejuopumistilastot. 2020: Alkoholi- ja huumausainejuopumuksia ensi kertaa yhtä paljon. 2021. Poliisi. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://poliisi.fi/-/liikennejuopumustilastot-2020-alkoholi-ja-huumausaineliikennejuopumuksia-ensi-kertaa-yhta-paljon

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 24.4.2015/523. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Liikennejuopumistilastot. 2020. Rikostekninen laboratiorio, Keskusrikospoliisi. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://poliisi.fi/documents/25235045/59586767/Liikennejuopumustutkimukset-2020-KRP-tilastot.pdf/d23f98d2-3a81-505c-a53c-af0e778944fb/Liikennejuopumustutkimukset-2020-KRP-tilastot.pdf?t=1617005113120

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=mielenterveys%2A#L1P1

Pakkokeinolaki 22.7.2011/806. [viitattu: 11.8.2021] Saatavissa:
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110806?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kotietsint%C3%A4%2A#highlight1

Pihlajainen, K. & Hyttinen, S. 2020. Kannabis huumausainevalvonnan silmin. Fimea. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://sic.fimea.fi/arkisto/2020/1-2_2020/ajankohtaista-fimeasta/kannabis-huumausainevalvonnan-silmin

Poliisihallitus. 2018. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa (syyttajalaitos.fi)

Poliisihallitus. 2013. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
ohje-20122013-menettely-huumausaineen-kayttorikosta-koskevissa-asioissa (1).pdf

Päihdehuoltolaki 41/1986 [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
Päihdehuoltolaki 41/1986 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Päihde- ja riippuvuusstrategia, yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163002/STM_2021_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rikoslaki 19.12.1889/39. [viitattu: 3.8.2021] Saatavissa:
Rikoslaki 39/1889 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Rikosrekisterilaki 20.8.1993/770. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
Rikosrekisterilaki 770/1993 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Rocky Mountain High Intencity, Drug Trafficking Area. 2019. The legalization of marijuana in Colorado: the impact. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
https://www.thenmi.org/wp-content/uploads/2021/02/RMHIDTA-Vol-6-9_2019.pdf

Rönkä, S. & Markkula, J. 2020. Huumetilanne Suomessa 2020. THL. [viitattu 5.8.2021] Saatavissa:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140710/URN_ISBN_978-952-343-576-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sisäasianministeriö. 2009. Tietojen kirjaaminen poliisiasiaintietojärjestelmään (PATJA). [viitattu: 25.11.2021] Saatavissa:
https://www.yumpu.com/fi/document/read/25415039/tietojen-kirjaaminen-poliisiasiain-tietojarjestelmaan-patja

Syyttäjälaitos. 2018. VKS: 2018:2 Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksessa. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
VKS:2018:2 Seuraamuksen määrääminen huumausaineen käyttörikoksesta – Syyttäjälaitos (syyttajalaitos.fi)

Talentia. 2019. Portugalin päihdetyön malli: hoitoa, ei rangaistusta. [viitattu: 5.8.2021] Saatavissa:
https://www.talentia-lehti.fi/portugalin-paihdetyon-malli-hoitoa-ei-rangaistuksia/

THL. 2021. Jätevesitutkimus. [viitattu: 16.7.2021] Saatavissa:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimus

THL. 2018. Päihdetutkimus. [viitattu: 16.7.2021] Saatavissa:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/paihdetutkimus

Zuckermann AME, Battista KV, Bélanger RE, et al. Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study. Prev Med Rep. 2021;22:101351. Published 2021 Mar 11. [viitattu: 6.10.2021] Saatavissa:
Trends in youth cannabis use across cannabis legalization: Data from the COMPASS prospective cohort study (nih.gov)

 

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu