Kumpi on oikeassa, Verohallinnon harmaan talouden työryhmä vai Kankaanniemi?

Katsoin Verohallinnon harmaan talouden työryhmän lausunnon 21.10.2015 lakiehdotuksesta ja se näyttäisi olevan melkoisessa ristiriidassa Kankaanniemen, Orpon sekä Sipilän lausumiin takeisiin siitä, että 50%:n ennakkoverolla ja tietojenvaihdon kautta saatavalla kansallisuustiedolla saataisiin porsaanreiät tukittua.

Laki ei käynyt uudella lausuntokierroksella vaikka mielestäni näin olisi pitänyt tehdä. Nyt on hankalaa erottaa asiat siitä, että tuolloin 2015 lopussa hallintarekisteri oli tulossa myös Suomeen. Pahoittelen pitkää lainausta, mutta se on mielestäni merkittävä pohdittaessa tätä asiaa ja esitettyjen väittämien paikkansapitävyyttä.. 

Mielestäni kaikki tähän lainatut seikat pätevät myös uudessa esityksessä ja osoittavat, ettei suunnitellun porsaanreiät tukkivan lain käytännön toteutus ja valvonta ole ollenkaan niin suoraviivaista kuin annetaan ymmärtää.

Harmaan talouden työryhmä toteaa lausunnossaan (lihavoinnit minun tekemiäni):

"Viranomaisten tiedonsaantioikeuden turvaamiseksi esitetään säädettäväksi (AOJL 6:2) ulkomaisen arvopaperikeskuksen ja liikkeellelaskijan välisestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, jonka perusteella arvopaperikeskus ja sen osapuoli ovat velvollisia luovuttamaan suomalaisille viranomaisille omistustietoja. Hallintarekisteröidyn omistuksen osalta arvopaperikeskuksella ei ole omistajatietoja. Käytännössä se osapuolina ovat tilinhoitajayhteisöt. Tilinhoitajan ei tarvitse tehdä vastaavaa sopimusta asiakkaanaan olevan säilytysyhteisön kanssa ja hallintarekisteröidyn omistuksen osalta ei tämän vuoksi yleensä saada tietoja todellisesta omistajasta. Mikäli osakkeiden moniportainen hallinta sallitaan, pykälän vaikuttavuus voi käytännössä jäädä heikoksi."

"Lainsäädännön valmistelussa ja julkisuudessa on annettu virheellinen kuva, että kansainvälinen tietojenvaihto turvaisi Verohallinnolle verotusta varten tarvittavat tiedot samoin kuin nykyinen suoran omistuksen malli. Esityksen sivulla 12 todetaan automaattisesta tietojenvaihdosta muun muassa, että Suomi tulee saamaan Suomessa verotuksellisen kotipaikan omaavien henkilöiden tilitiedot sopimusvaltioissa ja EU:n alueella kotipaikan omaavista ulkomaisista rahoituslaitoksista. Tässä kohdassa haluamme täsmentää, että tieto on luonteeltaan summaarista infotietoa eikä sovellu sellaisenaan verotuksen perusteeksi. Tietosisältö kattaa tilinumeron ja tilin kokonaissaldon ilman erittelyjä 31.12 sekä lisäksi säilytetyille varoille kalenterivuonna maksetut tuotot yhteensä sisältäen korot, osingot, luovutus- ja lunastushinnat sekä muut tuotot. Verohallinto ei siten saa automaattisessa tietojenvaihdossa tietoja siitä, ketkä suomalaiset ovat omistaneet suomalaisia yhtiöitä tai minkä verran tuottoja he ovat suomalaisista yhtiöistä saaneet. "

"Lisäksi tulevassa automaattisessa tietojenvaihdossa ei tulla saamaan tietoja suomalaisten yhtiöiden jakamasta voitonjaoista esimerkiksi osinkojen lähdeverotusta ja ennakonpidätystä varten. Automaattinen tietojenvaihto ei ole luonteeltaan reaaliaikaista eikä niiden aikataulusta johtuen tietoja voida hyödyntää säännönmukaisessa verotuksessa. Kansainvälisen tietojenvaihdon kautta saatavat tiedot ovat verovalvonnassa hyödyllisiä vertailutietoja, mutta ne eivät korvaa vuosiilmoitustietoja erityisesti sen vuoksi, ettei niitä voida hyödyntää automaattisessa prosessissa vuosi-ilmoitustietojen tapaan. Tietojenvaihto verotuksen kannalta ei näin ollen korvaa suoran omistuksen omistajatietoja. On syytä huomata, että kansainvälisten verotustietojen vaihtoa koskevien sopimusten perusteella saatua tietoa voidaan käyttää vain verotusta varten. Kansainvälisten sopimusten ja direktiivin rajoitusten vuoksi Verohallinto ei pääsääntöisesti voi luovuttaa näitä tietoja muille viranomaisille harmaan talouden torjuntaa tai niiden muuta lakisääteistä tehtävää varten."

Joten nyt alkaa olla vahva tunne, että tässä viilataan kansalaisia linssiin. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun tässä asiassa johdetaan meitä harhaan. Itse asiassa tuossa lausunnossakin jo todetaan annettavan virheellistä kuvaa. Mielestäni ministerit ja Kankaanniemi jatkavat samalla linjalla.

Lisäksi työryhmä toteaa keskustelussa olleesta listaamattomien yritysten ottamisesta mukaan seuraavaa:

"Viranomaisten tiedonsaannin ja harmaan talouden torjunnan näkökulmasta olisi ongelmallista, jos sallitaan, että mikä tahansa suomalainen osakeyhtiö voi halutessaan valita anonyymin omistajuuden. Tällöin anonyymiä, viranomaisten hankalasti selvitettävää omistajuutta olisi mahdollista hyödyntää myös perinteisessä rikollisuudessa ja harmaan talouden toiminnassa. Rajaus julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin tulisi säännellä selkeästi lain tasolla. "

Mielestäni nyt olisi selkeästi kuvattava, kuinka ehdotettu lisälaki toimii. Tämä lausunto ei luo uskoa sille, että lakia voitaisiin valvoa ja toteuttaa kunnolla!

PS. Jos jotakuta kiinnostaa, niin vanhoja lausuntoja  löytyy täältä.

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu