Juosten loroteltu työttömien aktiivimalli peruttava

Huomenna äänestettävä aktiivimalli voi toteutuessaan toistaa vähäosaisille viime vuonna Kela-muutoksesta aiheutuneen katastrofin. Hallituksen ehdotus on jälleen kerran huonosti valmisteltu ja sisältää aivan liian paljon epävarmuuksia eivätkä sen vaikutukset ole kohtuullisesti ennustettavia eikä niihin olla riittävästi varauduttu.

Tukien seuranta, käsittely ja maksatus ruuhkautuu

Lakiesityksen mukaisesti mm kaikkien työttömien 65 päivän aktiivisuuden laskenta alkaa 1.1.2018, jonka seurauksena jakson päättyessä tulee olemaan melkoinen rumba TE-toimistoissa, työttömyyskassoissa ja Kelassa työmarkkina-, toimeentulo- sekä asumistuen osalta. Todennäköisesti automaattikäsittelyn ulkopuolelle tulee menemään merkittävä määrä hakemuksia yhtäaikaa, joka aiheuttaa merkittäviä maksuviiveitä heikossa asemassa oleville. Eikö viime tämän vuoden alun Kela-muutoksen tilanteesta olla opittu mitään? Eivätkö päättäjät edelleenkään ymmärrä kuinka hankaliin tilanteisiin jo muutenkin tiukoilla olevat ihmiset voivat taas joutua?

Muutoinkin ihmettelen aikataulua, kun 19.12.2017 ollaan tekemässä satojatuhansia ihmisiä koskevaa päätöstä, joka tulisi voimaan 1.1.2018. Melkoisen kohtuutonta toimintaa hallitukselta, jonka muitakin tekemisiä on leimannut huono asioiden valmistelu ja seurausten puutteellinen arviointi. Tämän kiireen taustalla todellisen vaikuttimena tuntuu olevan ainoastaan sanktioiden myötä saavutettavat oletetut miljoonasäästöt. Todellinen aktivointi ja työttömien auttaminen näyttelevät vain sivuosaa tässä arvottomassa näytelmässä – arvo on taas pohjalla tällä arvopohjalla.

Oma lukunsa on vielä se, että ilmeisesti jokaisen työttömän pitäisi seurata lakikäsittelyä ja ymmärtää sekava esitys ja sen vaikutukset. Itse laki ei esimerkiksi täsmennä kuinka käytännössä asiat tulevat hoitumaan ja vaikkapa millaisia todistuksia tullaan vaatimaan toimitettavaksi. Esimerkiksi tukien maksatukset vaihtelevat ajallisetsi ja kuitenkin kaikilla tuo tarkastelujakso alkaa samaan aikaan. Mikä tulee olemaan viive tarkastelujakson päättyessä siihen, että TE-toimisto tekee tarvittavat päätökset ja sen tiedot menevät edelleen seuraville tahoille niidenkin päätettäväksi? Varsin merkittävä asia laskujen maksun kannalta – merkittävästi suurempi kuin se vajaan viiden prosentin mahdollinen sanktio.

Perustuslakivaliokunnan lausunto merkittävä – työttömien eriarvoisuus

Perustulakivaliokunta lausui esityksestä seuraavaa:

"Perustuslakivaliokunta huomauttaa, että sen arvioitavina olleissa aikaisemmissa vastaavantyyppisissä esityksissä on ollut kysymys tilanteista, joissa etuuksien taso on kytketty työnhakijan vaikutuspiirissä oleviin ehtoihin. Valiokunnan hyväksyttävinä pitämät ehdot ovat olleet asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea (ks. PeVL 2/2012 vp, s. 2 ja edellä viitatut lausunnot).

Hallituksen esityksen vaikutusarvio-osassa todetaan osin säätämisjärjestysperusteluiden kannalta ristiriitaisella tavalla, ettei työtön välttämättä itse voi aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, että etuuksien taso säilyy muuttumattomana. Siihen voi esityksen perustelujen (s. 7) mukaan "vaikuttaa työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden laatu. Jos paikkakunnalla on tarjolla lyhytkestoisia työnhakijalle soveltuvia työpaikkoja, on työllistyminen luonnollisesti helpompaa kuin seudulla, jossa niitä ei ole. Myös TE-toimistojen mahdollisuudet tarjota palkkatuettua työtä tai työllistymistä edistäviä palveluja vaihtelevat eri puolilla maata."

Koska työttömillä ei edellä todetuista ja erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta, ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti korostanut, että etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen, minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea. (ks. PeVL 2/2012 vp, s. 2). Nyt arvioitavassa hallituksen esityksessä on sitä vastoin sen perusteluidenkin mukaan kyse "kaavamaisesta laskusäännöksestä" vailla yksilöllistä harkintaa."

Ollaan siis viemässä läpi lakia, joka määrää sanktioita myös niille, jotka eivät voi välttämättä vaikuttaa asiaan perustuen kaavamaiseen laskusääntöön vailla yksilöllistä harkintaa – käsittämätöntä!

Paljonko ehtojen täyttämiseen tarvittavaa työtä tulee olemaan tarjolla?

Harri Jaskari blogissaan totesi: "Mikäli olet ollut työssä sillä ajanjaksolla 18 tuntia tai olet yrittäjänä tienannut yli 240 euroa, olet läpäissyt aktiivisuusseulan. Ei kuulosta kovin paljolta."

Ongelma tuskin on se, etteikö työtön voisi 18 tuntia tehdä vaan paljonko tällaisia töitä eri puolella maata on tarjolla. Siitä ei taida olla tuolla Kokoomuksen kansanesustajalla, joka ei CV:nsä mukaan ole ollut päivääkään töissä yrityksessä, olla mitään havaintoa. Hän vain luulee etteivät työttömät viitsi, jottei persaukisena sohvalla loikoilu häiriinny.

Esimerkiksi oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja toteaa asiantuntijalausunnossaan:

"Myös työlainsäädäntö vaikuttaa työnantajan mahdollisuuksiin tarjota työtä. Tätä ei ole huomioitu esityksessä. Esityksessä kannustetaan lyhyiden ja määräaikaisten työpaikkojen vastaanottamiseen sekä piilotyöpaikkojen etsimiseen, mutta unohdetaan muun muassa se, että määräaikaisen työsopimuksen solmimista on rajoitettu työsopimuslaissa (55/2001)."

Hallituksen esityksessä ei olla arvioitu millään tavalla kuinka paljon tällaisia työmahdollisuuksia on yleensäkään saati sitten alueellisesti. Täten meillä ei ole mitään tietoa siitä, kuinka monella on aidosti mahdollisuus saada tällaista työtä.

Työnantajillekin tällaisen työn tarjoaminen teettää työtä ja täysin hämärän peitossa on kuinka moni tulee verrattain vähäisen työmäärän vuoksi tekemään vaadittavan paperisodan ja byrokratian kuviot – veikkaan ettei välttämättä kovin moni. Sanktio siitä, että työtön on aktiivisesti hakenut tällaisia paikkoja saamatta niitä on kohtuuton – rangaistaan siitä, ettei yrityksestä huolimatta ole onnistunut.

Työllistymistä edistävien toimenpiteiden laatu ja määrä

Tämähän on se toinen keino täyttää vaadittava ehto tarkastelujakson aikana ja välttyä sanktiolta. Tämä on valitettavasti määritelty hyvin suppeasti ja asettaa myös alueellisesti työttömät hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen tarjolla olevista mahdollisuuksista. On puutaheinää väittää, että näitä olisi lähimainkaan kaikille tarjolla.

Toimenpiteistä THL toteaa asiantuntijalausunnossaan:

"Aktiivimallin myötä niin sanottu työllisyyttä edistävä palveluntarjonta ja osallistamistoimet muuttunevat lyhytjänteisemmäksi. Esityksessä todetaankin, että lyhytkestoisilla toimenpiteillä voidaan tarjota yhä useammille ihmisille mahdollisuus osoittaa aktiivisuus. Hyvinvoinnin ja elämän hallittavuuden kannalta lyhytjänteiset, velvoittavuuteen perustuvat ja mahdollisesti ennakoimattomatkin osallistumissyklit eivät kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisia."

"Lain määrittämä aktiivisuus ei saa olla sellaista, että se murentaa yksilön elämän hallittavuutta ja toimintaympäristön ymmärrettävyyttä. Jotta velvollisuudet ja mahdollisuudet olisivat tasapainossa, on laissa hyväksyttävä yksilön autonomiaa tukeva aktiivisuus. Aktiivisuudeksi on hyväksyttävä omaehtoinen mutta yhteiseen hyvään panostava toiminta, kuten toiminta elinympäristön tai asuinyhteisön hyväksi sekä osallistuminen esimerkiksi sosiaali- ja terveys-, työllisyys- ja nuorisopalvelujen ja sivistystyön yhteiskehittämiseen. Omaehtoiseksi aktiivisuudeksi on hyväksyttävä vapaan sivistystyön piirissä tapahtuva itsensä kehittäminen, osallistuminen esimerkiksi kansalais- ja työväenopiston kursseille."

Huolimatta useista hyvistä asiantuntijalausunnoista ei olla tehty mitään muutoksia ehdon täyttämiseen kuuluvien tekemisten laajentamiseksi vaikka monilla muillakin tavoilla voisi aktiivisuutta osoittaa ja jopa kenties paremmin ja hyödyllisemmin kuin määrätyillä osallistumisilla.

Lakiesitys muun muassa rajaa kokonaan pois erilaiset työhallinnon pilottihankkeet ja kokeilut sekä esimerkiksi rekrytointikokeilut. Näihin työtön saattaa kuluttaa merkittävän määrän aikaa ja ne saattavat olla huomattavasti hyödyllisempiä, mutta niitä ei huomioitaisi – järjetöntä touhua.

On myös ennustettu, että säilyttääkseen etuutensa ja välttyäkseen sanktioilta jotkut työttömät osallistuvat lyhyisiin TE-toimiston tarjoamiin koulutuksiin vaikkei niistä olisi heille ollenkaan hyötyä. Samalla he vievät mahdollisuuden pois niiltä, jotka aidosti hyötyisivät noista rajatusti tarjolla olevista mahdollisuuksista. Sanktiolta välttymisen vuoksi vaikkapa useamman kerran käyty työnhaku- ja CV-kurssi tuskin hyödyttää – tällaisia kursseja kyllä löytyy, mutta ne ovat monille ajanhukkaa.

Juosten lorotellen väkisin läpi

Alunperinkin tätä ehdotusta käsitellyt työryhmä päätyi erimielisenä siihen, ettei yhteistä esitystä synny. Silti hallitus päätti edistää ehdotusta ja tuoda sen lakiesityksenä eduskuntaan. Itse esitys jo sisältää huomattavan määrän epävarmuustekijöitä ja siinä myönnetään, että vaikutuksia ei osata kunnolla arvioida.

Lukuisista asiantuntijalausunnoista huolimatta esitys etenee käytännössä alkuperäisessä muodossa. Lausuntoja ollaan kyllä pyydetty ja saatu, mutta niiden lukemisessa, kuulemisessa ja ymmärtämisessä tuntuu olevan vakavia vaikeuksia.

Alun perin oli myös käsittämätöntä, että hallitus yritti tehdä laista taannehtivaa siten, että 1.1.2018 oltaisiin jo katsottu taaksepäin arvioiden työttömien toimia 1.10.2017 – 31.12.2017 ensimmäisenä jaksona. Tämä on sentään sittemmin vedetty pois – huomattiin kaiketi, että Suomessa ei saa säätää lakeja taannehtivasti, hups. Se että alunperin näin yritettiin kertoo kyllä karua kieltään hallituksen suhtautumisesta työttömiin.

Ote aiemmasta esityksestä:

"Lain voimaantulon vaikutusten nopeuttamiseksi sekä toimeenpanon selkeyttämiseksi ehdotetaan, että lain voimaan tullessa ensimmäinen aktiivisuutta koskeva tarkastelujakso alkaa laissa säädetystä poiketen 1 päivästä lokakuuta 2017. Aikaan 1.10.2017— 31.12.2017 sisältyy 65 etuuden maksupäivää. Työttömyysetuuden maksaminen täytenä tai alennettuna 1.1.2018 alkaen olisi riippuvainen henkilön aktiivisuudesta tarkastelujaksolla joka päättyisi 31.12.2017.”

Loppujen lopuksi tässä on kyse vain ensi vuoden budjettiin halutuista kymmenien miljoonien säästöistä sanktioiden kautta – ei mistään muusta. Todellinen työttömien auttaminen tai "aktivointi" on sivuseikka. Hävetkää ja perukaa tämä surkea jälleen juosten loroteltu esitys!

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu