Keskustan ajama Ruokavirasto on tarpeeton puliveivaus

Hallituksen esitys uudesta Ruokavirastosta, johon yhdistettäisiin nykyinen Maaseutuvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto, on aivan turha hanke, jonka taustalla on Keskustan valtapolitiikka ja tavoite saada nimitettyä uuteen virastoon sopiva johto ennen vaalikauden loppua. Monien kummastukseksi 2016 Tiilikainen käynnisti selvityksen yhdistämisestä vaikkei sille olla nähty mitään erityistä tarvetta, sillä tehtävien päälekkäisyyttä tai synergiaetuja ei ollut juurikaan nähtävissä. Nyt hallitus on tuonut esityksen, jossa Ruokavirasto perustettaisiin 1.1.2019 samaan aikaan kuin hallinto on muutenkin valtavassa myllerryksessä mikäli maakunnat ja Sote menevät läpi. Tässä ei tunnu olevan mitään järkeä.

Edistämisen ja valvonnan yhdistäminen ei toimi

Nykyiset ELY-keskukset ovat varoittava esimerkki siitä, millaisia ristiriitoja syntyy yhdistettäessä yritystoiminnan edistäminen ja sen valvonta samaan organisaatioon. Yritysten ympäristölupien valvonta samalla, kun tavoitteena on samojen yritysten liiketoiminnan edistäminen, on aiheuttanut lukuisia ristiriitatilanteita ja vaikuttanut negatiivisesti valvonnan tehokkuuteen ja riippumattomuuteen.

Yhdistettäessä Mavi ja Evira oltaisiin luomassa samankaltainen tilanne. Mavin tehtävänä on edistää suomalaista maataloutta sekä ruokatuotantoa ja Eviran tehtävänä taas on mm valvoa tuotantoeläinten hyvinvointia. Useissa lausunnoissa ollaan huolissaan toteutuuko uudessa Ruokavirastossa riittävä toiminteiden riippumattomuus. Esimerkiksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta toteaa:

"Huomiona Ruokaviraston muodostamisesta mainittakoon, että virastojen yhdistämisessä tulee taata elintarviketurvallisuusnäkökulman säilyminen riittävällä tavalla erillään maaseutupolitiikasta. On myös korostettava, että elintarviketurvallisuus ei rajoitu alkutuotantoon, vaan kattaa koko elintarvikeketjun pellolta pöytään mukaan lukien elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden vähittäismyynti ja tarjoilu. Tulevan viraston tehtäväjaossa ja resurssien painotuksessa tulee huomioida tämä kokonaisuus."

Itse pelkään, että Keskustan piiloagendassa painopistettä siirretään juuri huolta aiheuttavaan suuntaan ja maatalouspolitiikka korostuu.

Hallitus nimittää pääjohtajan ja MMM hallintojohtajan

Esityksen mukaan hallitus nimittää uuden Ruokaviraston pääjohtajan ja MMM hallintojohtajan kolme kuukautta ennen viraston aloittamista. Näillä nimityksillä tulee olemaan valtava merkitys, sillä heidän vastuullaan on kehittää viraston organisaatio, toimintamallit sekä hoitaa muut nimitykset. Sipilän hallitus voi valinnoillaan asettaa suunnan toiminnalle ja poliittisella virkanimityksillä pitää huolen, että sen valta-asema uudessa virastossa toteutuu vuosiksi eteenpäin.

Esityksen mukaan näiden nimitysten jälkeen Ruokaviraston muihin johtaja- ja päällikkötason tehtäviin rekrytoidaan virkamiehet sisäisellä ilmoitusmenettelyllä. Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa lausunnossaan:

"Tulisi myös varmistaa, että valittavilla henkilöillä on asiantuntemus uusiin tehtäviin. Ilmeisesti usean johtajan tehtävä tulee muotoutumaan hieman erilaiseksi kuin nykyiset tehtävät, joten uusien esimiesten nimittämisessä tehtävänkuvien muuttuminen tulee ottaa huomioon."

"Lisäksi olisi syytä harkita, onko johtajien ja päälliköiden valinta sisäisellä ilmoitusmenettelyllä paras mahdollinen ratkaisu, jos halutaan varmistaa uuden Ruokaviraston henkilökunnan korkea osaamisen taso. Erityisesti ylemmät johtotehtävät tulisi rekrytoida avoimella haulla, jotta valituksi tulisivat avoimen kilpailun kautta parhaat hakijat."

Itse jaan tämän liiton huolen ja tässähän jälleen se kuuluisa toimeenpano taas ratkaisee – toimeenpano, jota johtaa hallituksen nimittämä pääjohtaja ja MMM:n nimittämä hallintojohtaja.

Hallintojohtajan erikoinen lakisääteinen oikeus

Lakiesityksessä on lakiin kirjattu mielestäni erikoinen oikeus pääjohtajalle:

"Pääjohtaja voi pidättää ratkaistavakseen yksittäisen asian, joka työjärjestyksen mukaan kuuluisi muun virkamiehen päätettäväksi. Pääjohtaja ei voi kuitenkaan ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka Euroopan unionin säädösten mukaan kuuluu maksajavirastosta vastuussa olevalle henkilölle. "

Tämähän on toki vaikkapa yritysmaailmassa normaalia. Kuitenkin erityisesti Eviran valvontatehtävät huomioonottaen tuntuu erikoiselta, että vaikkei pääjohtajalla olisi eläinlääkärin tai elintarviketutkijan pätevyyttä, voisi hän ottaa päätettäväksi yksittäisen virkamiehen alueella olevan asian. Suomen Eläinlääkäriliitto toteaa lausunnossaan:

"Pääjohtajan ei pitäisi voida ottaa ratkaistavakseen myöskään muita sellaisia tehtäviä, jotka on lainsäädännössä annettu määrätyn viranhaltijan ja/tai pätevyyden omaavalle henkilölle, kuten virkaeläinlääkärin tehtävät teurastamon valvonnassa ja lihantarkastuksessa."

Tähän on helppo yhtyä ja tällainen lain takaama veto-oikeus on turhaa vallan keskittämistä. Tämähän toki mahdollistaa myös sen, että pääjohtaja voi jo organisaation nimitysvaiheessa muuttaa halutessaan mielestään huonot nimitykset sopivammiksi läpi organisaation.

Tarpeeton kiireellinen hanke kaavaillun maakuntauudistuksen kanssa samaan aikaan

Maakuntauudistusten yhteydessä ELY-keskusten lisäksi Aluehallintovirastot lakkautetaan ja maakunnille siirretään mm eläintensuojelun valvontavastuun järjestäminen. Eviran rooli tämän tukemisessa korostuu ohjaavana virastona ja töitä tulee olemaan muutoksessa valtavasti. Samalla osa näiden työntekijöistä siirtyy Eviraan.

Tämä huomoiden on täysin pähkähullua laittaa nykyiset virastot samaan aikaan suureen myllerrykseen. Keskustan valtapoliittisten pyrkimysten vuoksi aiheutetaan turhaa kaaosta ja muutoksia osuu samaan ajankohtaan aivan liian paljon. Hallinta tulisi olemaan erittäin vaikeaa, minkä vuoksi useat lausunnonantajat ovat suositelleet muutoksen tekemistä vasta alkaen 1.1.2020.

Myöhempi ajankohta ei tietenkään Keskustalle sovi, sillä todennäköisesti pääjohtajan nimitykset ja organisaation muodostaminen tapahtuisivat muiden ohjaamana. Poliittisten virkanimitysten aika on ohi – höpöhöpö, tämän toteutuessa tulemme näkemään jälleen sellaiset vaikuttaen vuosia eteenpäin hallituksen jo vaihduttua.

Elintarviketurvallisuusvirastosta uuteen virastoon siirtyisi noin 640 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö ja Maaseutuvirastosta puolestaan noin 198 henkilötyövuotta vastaava.  Mitä veikkaatte, kummalta suunnalta tulee pääjohtaja mikäli Keskustavetoinen hallitus asiasta päättää?

Tämä yhdistäminen on täysin tarpeeton ja aiheuttaa turhaa kaaosta kaiken muun muutoksen keskelle – se pitäisi keskeyttää tai ainakin siirtää!

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu