Postiyrityksille velvoite luovuttaa jakelureittitiedot – hankala Postille

Liikenne- ja Viestintäministeriön luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään postiyrityksille velvollisuutta luovuttaa avoimen rajapinnan kautta jakelureittitietonsa sekä mm tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikatauluista ja kellonajoista. Vaikka laki koskisi kaikkia noin viittätoista postipalvelulain alaista yritystä, niin tietojen kattavuutensa vuoksi laki hyödyttäisi ainakin alkuvaiheessa lähinnä Postin kilpailijoita.

Tietojen luovutuksesta todetaan:

"Postiyrityksen on luovutettava olennaiset tiedot postipalveluiden ja jakelutoiminnan tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä näiden lisäksi sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, jonka tavoitteena on muiden kuin posti- tai jakelutoimintaa koskevien palveluiden tarjoaminen tai kehittäminen."

Kehittämis- ja innovointitoimintaa koskeva osuus mahdollistaisi varsin monenlaisen toimijan tietojen saamisen käyttöönsä.

Postin mukaan jakelureittitiedot liikesalaisuuksia

Posti on arvatenkin ollut lausunnossaan hyvin kriittinen ja tämän voi hyvin ymmärtää. Posti toteaa tietojen luovuttamisesta seuraavaa:

"Kilpailukyvyn kannalta postiyritykset pitävät reittisuunnittelua ja sen lopputuloksia liikesalaisuutena. Lakiluonnos tarkoittaisi velvoitetta liikesalaisuuksien luovuttamiseen muille, mikä vähentäisi Postin omistaja-arvoa ja hyödyttäisi eniten Suomeen pyrkiviä kansainvälisiä suuryrityksiä. Tietojen jakaminen lähes ilmaiseksi johtaa investointihalukkuuden vähenemiseen, heikentää digitalisaatiokehitystä ja Postin kilpailukykyä."

Hallituksen luonnoksen vaikutusarvioineissa kerrotaan tavoitteena ”tasoittaa Postin pitkäaikaisen hallitsevan markkina-asemantakia syntynyttä tiedollista epäsuhtaa postimarkkinoilla”. Tämä on vähän kaksipiippuinen juttu, sillä toisaalta Postilla on ollut velvoite syrjäseuduilla yms tuottaa palveluja, mikä ei suinkaan ole ollut taloudellinen etu. Muilla toimijoilla ei ole yhtä kattavaa tietoa ja nyt ne pitäisi luovuttaa heille.

Tähän toteamukseen hallituksen luonnoksessa en juurikaan usko:

"Ehdotettu postipalvelujen olennaisia tietoja koskeva sääntely saattaa kuitenkin tuottaa sellaisia uusia palveluita, joista myös kotitaloudet hyötyvät. Merkittävimpiä tämän tyyppisten epäsuorien vaikutusten on arvioitu olevan haja-asutusalueilla, joissa tietojen avaaminen voisi johtaa esimerkiksi jakelutoiminnan tehostumiseen."

Tälle arviolle ei luonnoksessa esitetä mitään lisäperusteluja enkä itse oikein usko, että kaupallisten toimijoiden intressit olisivat juuri siellä.

Mahdolliset turvallisuusuhat

Posti toteaa lausunnossaan:

"Luovutettavia tietoja olisivat luonnoksen perustelujen mukaan myös tiedot lastaus- ja purkupaikoista sekä aikatauluista ja kellonajoista. Posti toteaa, että mainittuja tietoja ei voi velvoittaa luovuttamaan, sillä tällaisen tiedon leviäminen on turvallisuusriski sekä työntekijöiden että omaisuuden suojan kannalta."

Kun tietoja voidaan luovuttaa myös innivointi- ja kehitystoimintaa tekeville tahoille tarkoittaa se melkoista kirjoa erilaisia toimijoita, joille tieto voitaisiin luovuttaa. Itse jaan kyllä Postin huolen siitä, että tietoja voitaisiin myös pahimmassa tapauksessa käyttää väärin.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös valtioneuvostolle valtuutta antaa asetuksella tarkempia säännöksiä luovutettavista olennaisista tiedoista, niitä koskevista ajantasaisuusvaatimuksista sekä teknisestä yhteentoimivuudesta. Lakiluonnos on tässä asiassa varsin keskeneräinen ja ainakin siinä tulisi määritellä alkuvaiheessa toimitettavat tiedot eikä jättää määrittelyä näin epämääräiselle tasolle ja myöhemmin päätettäväksi.

Postin tulevaisuus

Postille viime vuodet eivät ole olleet helppoja ja myös kansalaisten huoli sen palveluiden saatavuudesta tulevaisuudessa erityisesti syrjäseuduilla on suuri. Edistääkö tämä palveluiden saatavuutta vai ei? Vaikea kysymys, johon itselläni ei ole vastausta.

Tiedon jakamisessa on selkeitä hyötyjä, mutta toisaalta Postin aseman vaikeuttaminen entisestään tuntuu kohtuuttomalta. Logistiikka-alalla jakelureittien ja niiden optimoinnin voidan katsoa olevan selkeästi tärkeimpiä kilpailuetuja sekä liikesalaisuuksia. Saadaanko tällä uudistuksella sellaisia hyötyjä, että vaatimus on perusteltu? Itse luonnoksessa perustelut ovat varsin yleisellä tasolla ja kuten sanoin, niin itse en oikein usko tämän nimenomaan syrjäseutuja hyödyttävän.

Postin osittaisella myynnillehän on saatu lupa siten, että valtion omistusosuutta voidaan laskea 50,1 prosenttiin. Huhuja myynnistä oli aiemmin, mutta vielä tämä ei ole toteutunut. Vake varmankin pohtii, mitä omistuksella tehdään.

Postin markkina-arvolle liikesalaisuuksien jaolla ei ainakaan ole positiivista vaikutusta.

 

PS. Lakiluonnoksen toinen mielenkiintoinen alue on paikannusvelvoite kaikille tavaraliikenteen toimijoille.

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu