Mitä tekoäly Chat GPT kertoo puolueista?

Ek-vaalit painavat päälle ja vaalikoneita on avattu äänestäjän ”iloksi”. Politiikan penkkiurheilija lähti sivistämään itseään tekoälyn kautta (Chat GPT) kysymällä tekoälyltä; Minkälainen kukin puolue on?

Mikä ihmeen Chat GPT? Nämä asiat jokaisen kannattaa ymmärtää tekoälystä (YLE 2.3.2023) https://yle.fi/a/74-20020160

Erityisen mielenkiintoisia vastauksia tekoäly tuotti vähemmän poliittisella framilla olevien pienpuolueiden osalta. Listalla olevat puolueet on poimittu Wikipediasta, jonka ajantasaisuuteen kannattaa suhtautua myös varauksella.

Lukijan kannattaa huomioida, että vaikka kyse on ”älystä”, vastauksiin kannattaa suhtautua asianmukaisella kriittisyydellä. Relevantit vastaukset löytyvät puolueiden nettisivuilta ja puolueohjelmista. Nopealla vilkaisulla tekoälykin näyttää tuottavan selkeitä virheitä, mutta ei anneta niiden haitata. Annetaan siis tekoälyn ”takoa” haluamallaan tavalla.

Kokoomus on keskusta-oikeistolainen puolue Suomessa. Se tunnetaan talousliberalistisesta ja markkinamielisestä linjastaan, ja sen tavoitteena on yleensä lisätä yksilönvapautta ja markkinoiden vapautta sekä vähentää julkista sektoria ja verotusta. Kokoomus kannattaa myös kansainvälisyyttä ja avoimia markkinoita. Kokoomus on yksi Suomen suurimmista puolueista ja se on ollut mukana useissa hallituksissa.

Sosiaalidemokraatit on vasemmistopuolue Suomessa, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Sosiaalidemokraatit korostavat yhteiskunnallista vastuuta ja vahvaa julkista sektoria, joka tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia julkisia palveluita kaikille kansalaisille. Sosiaalidemokraatit ovat myös kannattaneet perinteisesti ay-liikettä ja vahvoja työmarkkinaosapuolia sekä palkansaajien etujen ajamista. Sosiaalidemokraatit ovat olleet mukana useissa Suomen hallituksissa ja heidän politiikkansa keskittyy usein sosiaalisten ja taloudellisten erojen kaventamiseen sekä perheiden, lasten ja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseen.

Perussuomalaiset on oikeistopopulistinen ja kansallismielinen puolue Suomessa. Puolue perustettiin vuonna 1995 ja se nousi merkittävästi julkisuuteen eduskuntavaaleissa vuonna 2011, jolloin se sai yli 19 prosenttia äänistä. Perussuomalaiset korostavat kansallista itsemääräämisoikeutta ja vastustavat voimakkaasti maahanmuuttoa ja Euroopan unionin vaikutusvaltaa. Heidän politiikkansa keskittyy usein maahanmuuttoon, turvallisuuteen ja koulutukseen. Perussuomalaiset kannattavat myös markkinataloutta ja yksilönvapauksia. Perussuomalaiset ovat olleet mukana useissa hallituksissa Suomessa vuoden 2015 jälkeen, mutta ovat samalla kritisoineet muiden puolueiden politiikkaa ja hallitusten päätöksiä. Puolue on jakautunut erilaisiin siipiin ja linjauksiin sen jälkeen, kun sen entinen puheenjohtaja Timo Soini jätti puheenjohtajuuden vuonna 2017.

Keskustapuolue on keskusta-oikeistolainen puolue Suomessa. Sen perinteisiin teemoihin kuuluu maaseudun ja maaseutuelinkeinojen edistäminen, koulutuksen tärkeys sekä yrittäjyyden ja markkinatalouden tukeminen. Keskustapuolue on myös tunnettu kannattamastaan sosiaaliturvasta ja hyvinvointivaltion säilyttämisestä. Keskustapuolue on ollut useissa hallituksissa Suomessa ja sen edustajat ovat usein hoitaneet ministerin tehtäviä maatalous-, liikenne- ja ympäristösektoreilla. Puolue on myös tehnyt yhteistyötä erityisesti vasemmistopuolueiden kanssa, ja se on perinteisesti ollut mukana hallituksissa, joissa on ollut laaja edustus eri puolueilta. Viime vuosina Keskustapuolue on profiloitunut erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vihreät on vasemmistoliberaali ja ympäristöpuolue Suomessa. Puolueen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu ympäristön, luonnon ja ilmaston suojelu, kestävä kehitys, yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus ja ihmisoikeudet. Vihreät korostavat ekologista kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen torjumista. He kannattavat esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuuden lisäämistä ja liikenteen päästöjen vähentämistä. Vihreät myös korostavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa ja ajavat esimerkiksi tuloerojen kaventamista, yhdenvertaisuutta sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja etnisen taustan perusteella sekä vähemmistöjen oikeuksia.  Vihreät ovat olleet mukana useissa hallituksissa Suomessa ja heidän politiikkansa keskittyy usein ympäristö- ja ilmastokysymysten lisäksi myös sosiaalisiin ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Puolueen edustajat ovat usein hoitaneet ministerin tehtäviä ympäristö-, liikenne- ja koulutussektoreilla.

Vasemmistoliitto on vasemmistolainen puolue Suomessa. Sen tavoitteena on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa kaikki kansalaiset ovat yhdenvertaisia ja heillä on mahdollisuus hyvään elämään. Vasemmistoliiton poliittisia painopisteitä ovat muun muassa sosiaaliturvan ja terveydenhuollon parantaminen, työllisyys, koulutus, ympäristönsuojelu ja ihmisoikeudet. Vasemmistoliitto kannattaa vahvaa hyvinvointivaltiota ja verotuksen progressiivisuutta. He vastustavat yksityistämistä ja kannattavat julkisen sektorin vahvistamista. Vasemmistoliitto myös korostaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja suoraa demokratiaa. Vasemmistoliitto on ollut mukana useissa hallituksissa Suomessa, ja sen edustajat ovat hoitaneet ministerin tehtäviä esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla, koulutuksessa sekä ympäristöpolitiikassa. Puolueen poliittiset kysymykset ovat usein liittyneet sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, mutta myös ympäristö- ja ilmastokysymyksiin.

Kristillisdemokraatit on Suomessa toimiva poliittinen puolue, joka perustuu kristilliseen arvopohjaan. Puolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa korostetaan kristillisiä arvoja, kuten ihmisen arvokkuutta, lähimmäisenrakkautta ja vastuullisuutta. Kristillisdemokraatit pyrkivät edistämään perinteisiä perhearvoja ja kannattavat muun muassa vanhempien oikeuksia kasvattaa lapsiaan ja elämän kunnioittamista alusta loppuun. He myös korostavat yhteiskunnallista vastuuta ja kestävää kehitystä. Puolueen poliittisia painopisteitä ovat muun muassa perhepolitiikka, terveydenhuolto, vanhustenhuolto, yrittäjyys ja koulutus. Kristillisdemokraatit ovat olleet mukana useissa hallituksissa Suomessa, ja heidän edustajansa ovat hoitaneet ministerin tehtäviä esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kristillisdemokraatit ovat konservatiivinen puolue, joka korostaa kristillisiä arvoja ja moraalia yhteiskunnassa. He ovat usein vastustaneet muun muassa aborttia ja sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Ruotsalainen kansanpuolue (lyh. RKP) on suomenruotsalainen poliittinen puolue Suomessa. Puolueen tavoitteena on edistää suomenruotsalaisten etuja ja turvata kaksikielisyys Suomessa. RKP pyrkii myös edistämään yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä. Puolueen poliittisia painopisteitä ovat muun muassa koulutus, ympäristö, tasa-arvo ja aluepolitiikka. RKP kannattaa vahvaa koulutusjärjestelmää ja panostaa erityisesti varhaiskasvatukseen. He myös korostavat ympäristönsuojelua ja kestävän kehityksen periaatteita. RKP on usein ollut mukana Suomen hallituksissa ja sen edustajat ovat hoitaneet ministerin tehtäviä muun muassa koulutus- ja kulttuuriministeriössä, oikeusministeriössä ja puolustusministeriössä. Puolueen poliittinen linja on ollut keskusta-oikeistolainen. RKP on Suomen pienin eduskuntapuolue, mutta sillä on vahva kannatus Suomen ruotsinkielisessä väestössä. RKP on myös osa Euroopan liberaalidemokraattien liittoa.

Liike Nyt on suomalainen poliittinen liike, joka perustettiin vuonna 2018. Liikkeen perustivat joukko kansalaisia, jotka halusivat haastaa perinteistä puoluejärjestelmää ja luoda uudenlaisen poliittisen liikkeen, joka korostaa yhteiskunnallista vastuuta, avoimuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Liike Nyt kannattaa esimerkiksi kansalaispalkkaa, yrittäjyyttä, tasa-arvoa ja ympäristönsuojelua. He korostavat avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa, sekä haluavat luoda uudenlaista poliittista kulttuuria, jossa yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää. Liike Nyt ei ole perinteinen poliittinen puolue, vaan se kutsuu itseään liikkeeksi, joka pyrkii haastamaan vallitsevan järjestelmän ja edistämään uusia tapoja tehdä politiikkaa. Liikkeen edustajat ovat olleet mukana useissa vaaleissa, ja heillä on ollut edustajia myös eri kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomea.

Valta kuuluu kansalle (lyh. VKK) on suomalainen poliittinen liike, joka perustettiin vuonna 2017. VKK:n tavoitteena on edistää suoraa demokratiaa ja kansanvaltaa, sekä haastaa nykyistä poliittista järjestelmää. VKK korostaa kansalaisten osallistumista päätöksentekoon ja pyrkii vähentämään poliittisen eliitin valtaa. VKK kannattaa muun muassa kansanäänestyksiä, kansalaisaloitteita, avointa dataa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Liike vastustaa myös EU:n yhteistä rahapolitiikkaa ja Euroopan unionin federalisointia. VKK on kuvannut omaa ideologiaansa kansalliskonservatismiksi. VKK ei ole perinteinen poliittinen puolue, vaan se kutsuu itseään kansanliikkeeksi. Liikkeellä ei ole varsinaista puolueohjelmaa, vaan sen tavoitteet perustuvat suoraan kansanäänestyksissä esitettyihin näkemyksiin. VKK on osallistunut muutamiin vaaleihin, mutta sillä ei ole ollut edustajia valtiopäivillä tai muissa päätöksentekoelimissä.

Avoimen puolueen perustajat kutsuvat sitä ennemminkin ”avoimeksi vaikuttamisverkostoksi” kuin varsinaiseksi puolueeksi. Avoimen puolueen tavoitteena on lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia politiikan tekemiseen ja edistää avointa ja osallistavaa politiikkaa. Avoimen puolueen keskeiset teemat liittyvät muun muassa avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, yhteistyöhön ja vuoropuheluun sekä tietoon ja teknologiaan. Puolue kannattaa muun muassa kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten käyttöönottoa laajasti, digitaalista vaikuttamista ja avoimia tietojärjestelmiä. Avoimen puolueen toimintamuotoja ovat muun muassa verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien rakentaminen, vaikuttamistyö, tiedon levittäminen ja koulutus. Puolue ei ole pyrkinyt kilpailemaan muiden puolueiden kanssa eduskuntavaaleissa, vaan se on enemmänkin vaikutusryhmä, joka pyrkii edistämään avoimuutta ja kansalaisvaikuttamista politiikassa.

Eläinoikeuspuolue on suomalainen poliittinen puolue, jonka tavoitteena on edistää eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Puolue korostaa, että eläimillä on omat oikeutensa ja että ne ansaitsevat hyvää kohtelua ja kunnioitusta. Eläinoikeuspuolue pyrkii muun muassa kieltämään eläinkokeet, lopettamaan turkistarhauksen, lopettamaan eläinten kuljettamisen pitkiä matkoja ja lisäämään kasvisruuan tarjontaa julkisissa laitoksissa. Eläinoikeuspuolue on saanut kannatusta etenkin nuoremmilta ja kaupunkilaisilta äänestäjiltä, jotka ovat huolissaan eläinten hyvinvoinnista ja haluavat tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Puolue ei ole ollut edustettuna valtiopäivillä tai muissa valtakunnallisissa päätöksentekoelimissä, mutta sillä on ollut edustajia joissakin kunnallisissa päätöksentekoelimissä.

Feministinen puolue on suomalainen poliittinen puolue, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja feminististä politiikkaa. Puolue korostaa, että naisten ja muiden sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja kokemuksia tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Feministinen puolue on ajamassa muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä, seksuaalioikeuksia, syrjinnän vastaisuutta, ympäristönsuojelua ja rauhanpolitikkaa. Puolue kannattaa muun muassa naisten ja sukupuolivähemmistöjen oikeutta itsemääräämisoikeuteen, aborttioikeutta, tasa-arvoista palkkausta ja kotityön jakamista sukupuolten välillä. Feministinen puolue on saanut kannatusta erityisesti nuorilta, koulutetuilta ja kaupunkilaisilta äänestäjiltä, jotka ovat kiinnostuneita feministisestä politiikasta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Puolue ei ole ollut edustettuna valtiopäivillä tai muissa valtakunnallisissa päätöksentekoelimissä, mutta sillä on ollut edustajia joissakin kunnallisissa päätöksentekoelimissä.
Kansalaisliitto on suomalainen poliittinen liike, joka ei ole virallinen puolue. Sen tavoitteena on kehittää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja edistää demokratiaa Suomessa. Kansalaisliitto ei aseta ehdokkaita vaaleihin, vaan se pyrkii vaikuttamaan kansalaisyhteiskunnan kautta. Kansalaisliitto korostaa, että kansalaisten tulee olla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja että poliittinen valta tulisi jakaa laajemmin kansalaisten kesken. Liike pyrkii edistämään avointa hallintoa, kansalaislähtöistä päätöksentekoa ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Kansalaisliitto on saanut kannatusta erityisesti nuorten, koulutettujen ja kaupunkilaisten keskuudessa, jotka ovat kiinnostuneita demokratiasta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Kansalaisliitto ei ole ollut edustettuna valtiopäivillä tai muissa valtakunnallisissa päätöksentekoelimissä, mutta sillä on ollut edustajia joissakin kunnallisissa päätöksentekoelimissä.
Korjausliike on suomalainen poliittinen liike, joka ei ole virallinen puolue. Sen tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta ja korjata Suomen poliittista järjestelmää sekä muuta yhteiskuntaa. Korjausliike korostaa, että poliittinen järjestelmä tarvitsee uudistuksia, jotta se olisi entistä avoimempi, reilumpi ja kansalaislähtöisempi. Liike haluaa vähentää poliittista korruptiota ja estää lobbausvaikutuksia päätöksenteossa. Se kannattaa myös ilmastonmuutoksen torjumista ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämistä. Korjausliike ei ole asettanut ehdokkaita vaaleihin, vaan se pyrkii vaikuttamaan kansalaisten ja yhteiskunnallisten verkostojen kautta. Liikkeen kannatus on kasvanut erityisesti nuorten ja kaupunkilaisten keskuudessa, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta muutoksesta ja uudistuksista. Korjausliike ei ole ollut edustettuna valtiopäivillä tai muissa valtakunnallisissa päätöksentekoelimissä, mutta sillä on ollut edustajia joissakin kunnallisissa päätöksentekoelimissä.
Kristallipuolue ei ole virallinen poliittinen puolue, vaan se on enemmänkin yhden henkilön poliittinen liikehdintä. Liikkeen perustaja on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja entinen kansanedustaja James Hirvisaari.Kristallipuolueen ohjelmassa korostetaan kansallismielisiä arvoja ja kriittisyyttä maahanmuuttoa kohtaan. Liike vastustaa myös EU:ta ja globalisaatiota. Kristallipuolue on ollut erittäin kriittinen myös monia muita poliittisia liikkeitä ja puolueita kohtaan, mukaan lukien perussuomalaiset. Kristallipuolue ei ole saavuttanut merkittävää kannatusta Suomessa, eikä sillä ole edustajia valtakunnallisissa päätöksentekoelimissä. Liikkeen jäsenet ovat kuitenkin osallistuneet erilaisiin mielenosoituksiin ja tapahtumiin, joissa on vastustettu muun muassa maahanmuuttoa ja EU:ta.

Liberaalipuolue – Vapaus valita on suomalainen puolue, joka korostaa yksilönvapauksia, henkilökohtaista vastuuta ja markkinatalouden merkitystä yhteiskunnassa. Liberaalipuolueen tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa byrokratiaa, alentaa verotusta ja vapauttaa työmarkkinoita. Puolue kannattaa myös kansainvälistä kauppaa ja EU-jäsenyyttä, mutta vastustaa ylikansallista päätöksentekoa ja eurooppalaista federalismia. Liberaalipuolue on korostanut myös ympäristön- ja ilmastonsuojelun tärkeyttä, mutta se haluaa ratkaista näitä haasteita markkinaehtoisesti ja innovaatioiden kautta. Liberaalipuolue – Vapaus valita on melko uusi puolue, joka perustettiin vuonna 2018. Se ei ole vielä saanut edustajia valtakunnallisissa vaaleissa, mutta sillä on edustajia muutamissa kunnallisissa päätöksentekoelimissä. Puolueen kannatus on toistaiseksi ollut varsin vähäistä, mutta se on saanut jonkin verran huomiota erityisesti nuorten keskuudessa.

Piraattipuolue on kansainvälinen poliittinen liike, joka korostaa yksilönvapauksia, sananvapautta ja avoimuutta yhteiskunnassa. Piraattipuolueen tavoitteena on muun muassa uudistaa tekijänoikeusjärjestelmää, vapauttaa tiedon ja kulttuurin käyttöä, puolustaa yksityisyyttä ja torjua valvontayhteiskuntaa. Suomessa Piraattipuolue on rekisteröity puolue ja se on osallistunut useisiin vaaleihin. Piraattipuolueen edustajat ovat korostaneet digitaalisten oikeuksien tärkeyttä ja ovat puolustaneet muun muassa verkkoneutraliteettia, vapaata internettiä ja avointa tietoyhteiskuntaa. Piraattipuolueen kannatus Suomessa on ollut vaihtelevaa, mutta puolue on onnistunut saamaan edustajia paikallis- ja europarlamenttivaaleissa. Vaikka Piraattipuolueen edustus on ollut vaatimatonta, sen ajamat asiat ovat saaneet laajaa huomiota ja vaikutusvaltaa esimerkiksi tekijänoikeus- ja tietoturvakysymyksissä.
Sinimusta liike on suomalainen poliittinen liike, joka perustettiin vuonna 2021. Liikkeen perustajat ovat entisiä perussuomalaisia poliitikkoja, jotka ovat kritisoineet nykyistä perussuomalaisten johtoa liian maltillisena ja ”vasemmistolaistuneena”. Sinimusta liike korostaa kansallismielistä ja konservatiivista arvopohjaa, ja sen tavoitteena on muun muassa maahanmuuton voimakas rajoittaminen ja kansallisen itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Liikkeen ohjelmassa on myös korostettu perinteisten perhearvojen ja kristillisyyden merkitystä yhteiskunnassa. Sinimusta liike ei ole tällä hetkellä edustettuna Suomen eduskunnassa tai muissa poliittisissa elimissä, mutta se on saanut jonkin verran huomiota mediassa ja sosiaalisessa mediassa.
Suomen Kansa Ensin on suomalainen äärioikeistolainen poliittinen liike, joka perustettiin vuonna 2016. Liikkeen tavoitteena on korostaa kansallismielisiä arvoja, vastustaa maahanmuuttoa ja globalisaatiota sekä puolustaa perinteisiä perhearvoja. Suomen Kansa Ensin on kritisoinut Suomen nykyistä poliittista järjestelmää ja korostanut kansanvallan merkitystä päätöksenteossa. Liike on myös ollut mukana järjestämässä mielenosoituksia ja vastustamassa muun muassa maahanmuuttopolitiikkaa ja EU:ta. Suomen Kansa Ensin ei ole tällä hetkellä edustettuna Suomen eduskunnassa tai muissa poliittisissa elimissä, mutta se on saanut jonkin verran huomiota mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Liikettä on kritisoitu sen rasistisista ja äärioikeistolaisista kannanotoista ja toiminnasta.
Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) on kommunistinen puolue Suomessa. SKP:n tavoitteena on yhteiskunnallinen ja taloudellinen tasa-arvo sekä demokraattinen sosialismi. Puolue kannattaa kansainvälistä yhteistyötä, rauhaa ja solidaarisuutta. SKP:n mukaan Suomen nykyinen poliittinen järjestelmä ja talousjärjestelmä tarvitsevat perusteellisia uudistuksia, jotta voidaan saavuttaa demokraattisempi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Puolue kannattaa julkisten palveluiden vahvistamista, työelämän parantamista ja ympäristöystävällistä kehitystä. SKP ei ole tällä hetkellä edustettuna Suomen eduskunnassa, mutta se on edustettuna joissakin kunnallisissa ja alueellisissa elimissä. Puolue on myös osa Euroopan vasemmistopuolueen verkostoa ja kansainvälisiä kommunistipuolueiden yhteenliittymää.
Vapauden Liitto on suomalainen liberalistinen puolue, jonka tavoitteena on yksilönvapauksien, vapaiden markkinoiden ja vapaan kilpailun edistäminen. Puolueen mukaan yksilönvapaudet ovat keskeinen osa hyvinvointia ja vaurautta, ja niiden puolustaminen on tärkeää. Vapauden Liitto haluaa vähentää valtion roolia yhteiskunnassa ja kannattaa pienempää ja tehokkaampaa julkishallintoa. Puolue vastustaa ylisääntelyä ja byrokratiaa sekä kannattaa verotuksen keventämistä ja yksinkertaistamista. Puolueen mukaan markkinatalous on paras tapa edistää vaurautta ja innovaatioita. Vapauden Liitto korostaa myös yksilön vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan. Vapauden Liitto ei ole tällä hetkellä edustettuna Suomen eduskunnassa, mutta se on osa Euroopan liberaalidemokraattien liittoa (ALDE) ja kansainvälistä libertaarien verkostoa.

Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu