Henkilökohtainen arvoprofiili

Tohtorikoulutettava Juha Itkonen Helsingin
yliopistosta, professori Panu Poutvaara Münchenin yliopistosta
ja Ifo Institute ovat tehneet jo jonkin aikaa tutkimusta
erilaisten yhteiskunnallisten henkilöiden arvoista. Tutkimus kulkee nimellä Survey
on Social Networks
. Sain tulokset omista vastauksistani ja koska asialla on
yleisempää mielenkiintoa kansalaisten kannalta, julkaisen tulokset tässä.
Seuraavassa siis henkilökohtainen arvoprofiili allekirjoittaneelle

 

* * *

 

Arvot usein ymmärretään
tavoiteltavina päämäärinä, jotka toimivat ohjaavina periaatteina erilaisissa
tilanteissa ihmisen elämässä. Arvot vaikuttavat ihmisten toimintaan ja auttavat
arvioimaan erilaisia valintoja ja tilanteita. Usein ihmiset ja yhteisöt asettavat
arvoja tärkeysjärjestykseen, jolloin tietyt arvot korostuvat suhteessa muihin
arvoihin.

Seuraavassa luetellut 10 perusarvoa pyrkivät kattamaan ympäri maailmaa
erilaisissa kulttuureissa havaittuja arvoja. Luokittelu perustuu
sosiaalipsykologi Shalom H. Schwartzin laajalti käytettyyn arvoteoriaan.1 Näet omat tuloksesi
verrattuna tutkimuksemme keskiarvoon. Mittarina on käytetty Schwartzin Portrait Questionnaire-kyselyn 21 kysymystä. Tässä jokaista arvoa on mitattu
vain kahdella kysymyksellä (paitsi universaalisuutta kolmella). Tästä johtuen
kysymykset ovat väistämättä monitulkintaisia ja mittariin sisältyy paljon
epävarmuutta. Se kuitenkin antaa käsityksen siitä, miten omat tulokset
suhteutuvat muiden vastaajien arvoihin. Asteikkona on käytetty ns. suhteellista
asteikkoa, joka huomioi henkilön vastaustyylin niin, että jokaisen henkilön
arvojen keskiarvo on noin 1.

 • VALTA (Power) Vallan arvostamisella
  tarkoitetaan yhteiskunnallisen maineen ja arvovallan tavoittelua.
  Pyrkimyksenä on hallita muita ihmisiä ja asioita. Valta arvona korostaa
  auktoriteettiaseman tai säilyttämistä ja varakkuutta. Sait tulokseksi 1,40, kun vastaajien keskiarvo on
  0,78. Vastauksissasi tämä arvo korostuu enemmän kuin keskimäärin.
 • SUORIUTUMINEN (Achievement) Tätä arvoaluetta määrittelee
  ympäristön normien mukainen henkilökohtainen menestyminen ja pätevyyden
  osoittaminen. Tavoitteena on siis saavuttaa ympäristön hyväksyntä tuomalla
  esiin oma kyvykkyys ja pätevyys ympäristön hyväksymällä tavalla. Sait
  tulokseksi 1,40, kun vastaajien keskiarvo on 0,99.
  Vastauksissasi tämä arvo korostuu enemmän kuin keskimäärin.
 • HEDONISMI (Hedonism) Nautinnonhalu kuuluu ihmisen
  perustarpeisiin. Ihmisellä oletetaan olevan synnynnäinen tarve pyrkiä
  kohti mielihyvää ja aistillisten tarpeiden tyydyttämistä. Sait tulokseksi 1,02, kun vastaajien keskiarvo on
  1,05. Vastauksissasi tämä arvo korostuu hieman vähemmän kuin keskimäärin.
 • VAIHTELUNHALU (Stimulation) Vaihtelunhalu perustuu ihmisen
  oletettuun tarpeeseen saada vaihtelua elämäänsä, jotta aktivaatiotaso
  pysyisi riittävän korkealla. Ihmisellä oletetaan olevan synnynnäinen halu
  etsiä elämäänsä jännitystä, haasteita ja uusia kokemuksia. Sait tulokseksi 1,27, kun vastaajien keskiarvo on
  0,98. Vastauksissasi tämä arvo korostuu enemmän kuin keskimäärin.
 • ITSEOHJAUTUVUUS
  (Self-direction)
   Tätä arvoaluetta määrittelee ajattelun vapaus ja
  itsenäinen toiminta: omien valintojen tekeminen, luovuus, tutkiminen. Se
  pohjautuu tarpeisiin hallita ympäristöään ja pyrkiä kohti onnistumisia
  sekä haluun olla itsenäinen suhteessa muihin ihmisiin. Sait tulokseksi 1,02, kun vastaajien keskiarvo on
  1,18. Vastauksissasi tämä arvo korostuu vähemmän kuin keskimäärin.
 • UNIVERSALISMI (Universalism) Universalismi pyrkii kaikkien
  ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin tärkeyden ymmärtämiseen, arvostamiseen ja
  suojelemiseen. Olennaista on myös muiden kuin lähimpien ihmisten
  hyvinvoinnista huolehtiminen ja tietoisuus luonnonvarojen niukkuudesta.
  Sait tulokseksi 1,10, kun vastaajien keskiarvo on 1,21.
  Vastauksissasi tämä arvo korostuu hieman vähemmän kuin keskimäärin.
 • HYVÄNTAHTOISUUS (Benevolence) Hyväntahtoisuus korostaa
  huolenpitoa läheisistä ihmisistä arkisessa kanssakäymisessä. Tavoitteena
  on säilyttää ja lisätä läheisimpien ihmisten hyvinvointia. Sait tulokseksi 1,27, kun vastaajien keskiarvo on
  1,19. Vastauksissasi tämä arvo korostuu hieman enemmän kuin keskimäärin.
 • PERINTEET (Tradition) Perinteitä arvostava henkilö
  kunnioittaa ympäristön käyttäytymisnormeja, uskomuksia ja uskonnollisia
  rituaaleja. Niissä tiivistyy ryhmän yhteenkuuluvuus sekä pyrkimys ryhmän
  jatkuvuuteen. Perinteiden arvostaminen tarkoittaa ympäristön tapojen ja
  aatteiden hyväksymistä, kunnioittamista ja niihin sitoutumista. Sait
  tulokseksi 0,25, kun vastaajien keskiarvo on 0,78.
  Vastauksissasi tämä arvo korostuu vähemmän kuin keskimäärin.
 • YHDENMUKAISUUDEN TAVOITTELU
  (Conformity)
   Pyrkimyksenä on välttää tekoja, mieltymyksiä ja
  mielijohteita, jotka voisivat häiritä tai vahingoittaa muita tai rikkoa
  sosiaalisia odotuksia tai normeja. Yhdenmukaisuuden tavoitteluun liittyvät
  arvot painottavat itsehillintää arkisessa vuorovaikutuksessa. Sait
  tulokseksi 0,51, kun vastaajien keskiarvo on 0,82.
  Vastauksissasi tämä arvo korostuu vähemmän kuin keskimäärin.
 • TURVALLISUUS (Security) Turvallisuus muodostuu
  harmoniasta, muuttumattomuudesta ja jatkuvuudesta niin yhteiskunnan,
  ihmissuhteiden kuin yksilönkin tasolla. Sait tulokseksi 0,76, kun vastaajien keskiarvo on
  0,96. Vastauksissasi tämä arvo korostuu vähemmän kuin keskimäärin.

Edellä kuvaillut 10 perusarvoa ja omat tuloksesi on tiivistetty seuraavaan
kuvioon. Jos tuloksesi sijoittuu jonkin arvon kohdalla ympyrän ulkolaidalle, se
tarkoittaa, että arvo on korostunut vastauksissasi. Mikäli tuloksesi sijoittuu
lähelle ympyrän keskustaa, on kyseinen arvo korostunut muita vähemmän. Kuvioon
on piirretty punaisella kyselymme keskiarvo. Ohuiden punaisten viivojen väliin
mahtuu 80 % vastauksista.

Arvoteorian pohjalta tuloksiasi voidaan tiivistää kahdelle
pääulottuvuudelle. Pistemääräsi kahdella pääulottuvuudella on esitetty alla
olevassa kuviossa. Pistemäärät on standardoitu niin, että 20 eurooppalaisen
maan kansallisen otoksen keskiarvot ovat molemmilla ulottuvuuksilla 100 ja
hajonnat 10.

 • Vaaka-akselia kutsutaan muutosvalmius–säilyttäminen-ulottuvuudeksi. Oikealla
  puolella on säilyttämistä ja yhteisöjen jatkuvuutta ja yhdenmukaista vuorovaikutusta
  korostavat arvot (conservation). Vasemmalla puolella arvot, jotka
  korostavat halua seurata yksilöllisiä älyllisiä ja emotionaalisia
  päämääriä (openess to change). Korkea pistemäärä tällä ulottuvuudella
  kuvaa sitä, että tällainen henkilö on arvovastauksissaan painottanut
  enemmän säilyttämiseen liittyviä arvoja kuin muutoshalukkuuteen liittyviä
  arvoja. Oma tuloksesi tällä ulottuvuudella on 81,43, kun tämän kyselyn vastaajien
  keskiarvo on 90,66. Vastauksissasi painottuu muutosvalmius hieman vahvemmin
  verrattuna muihin vastaajiin.
 • Pystyakselin vastapuolia
  kutsutaan itsensä ylittämiseksi, vastakohtana itsensä korostaminen. Korkea itsensä ylittäminen
  liittyy haluun huomioida toisten ihmisten hyvinvointia
  (self-transcendence). Vastakohtana on itsensä korostaminen, jossa
  korostuvat yksilölliset päämäärät ja henkilökohtaiset tavoitteet
  (self-enhancement). Hedonismi liittyy sekä itsensä korostamiseen että
  avoimuus-muutokselle ulottuvuuteen. Korkea pistemäärä tällä ulottuvuudella
  kuvaa sitä, että tällainen henkilö on arvovastauksissaan painottanut
  enemmän itsensä ylittämiseen liittyviä arvoja kuin itsensä korostamiseen
  liittyviä arvoja. Oma tuloksesi tällä ulottuvuudella on 78,71, kun tämän kyselyn vastaajien
  keskiarvo on 98,67. Vastauksissasi painottuu itsensä korostaminen
  vahvemmin verrattuna muihin vastaajiin.

Tuloksesi näillä kahdella ulottuvuudella on tiivistetty seuraavaan kuvioon.
Tämän kyselyn keskiarvo (punainen piste) on yleisen keskiarvon (vihreä piste)
vasemmalla puolella, joten kyselymme vastaajien arvoissa korostuu
muutosvalmius. Punainen laatikko sisältää noin 64 prosenttia vastauksista. Oma
tuloksesi on merkitty sinisellä pisteellä.

Suomalaisia aineistoja
tarkasteltaessa on todettu, että yleensä iän mukana itsensä ylittämiseen ja
säilyttämiseen liittyvät arvot nousevat. Enemmän koulutetut ihmiset ovat
yleensä muutoshaluisempia, naisilla ovat itsensä ylittämisarvot yleensä hieman
korkeampia kuin miehillä. Myös ammatti- ja koulutusalalla on yhteyttä
pistemääriin: kaupallisen alan ihmisillä on keskimäärin matalampi itsensä
ylittämispistemäärä kuin esimerkiksi humanistisia tai yhteiskuntatieteellisiä
aloja opiskelevilla. Nämä ovat kuitenkin vain keskiarvoihin liittyviä
tyypityksiä, yksilölliset vaihtelut ovat erittäin suuria. Myös vastaustyylillä saattaa
olla vaikutusta saamiisi pistemääriin. Vaikka kaikille vastaajille annetaan
samat vastausohjeet, niin ihmiset voivat tulkita niitä hieman eri tavoilla.
Toiset ihmiset saattavat vastata arvokyselyyn enemmän ihanteidensa mukaisesti,
eli millaiset arvot ovat ihanteitani, toiset taas enemmän sen mukaan miten
kokee todella käyttäytyvänsä. Tarkempaa tietoa kaksiulotteisesta
pistejärjestelmästä löytyy Verkasalon ym. artikkelista2.

1 Schwartz.
S.H. (2006), Basic Human Values: An Overview.
2 Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Lipsanen, J. and
Helkama, K. (2009), European norms and equations for a two dimensional
presentation of values as measured with Schwartz’s 21-item portrait values
questionnaire. Eur. J. Soc. Psychol., 39: 780–792.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu