Vakausrahastosta vahva toimielin

Euroopan väliaikaisesta ja pysyvästä rahoitusvakautusvälineestä (ERVV ja EVM) on tulossa erittäin vahvoja toimielimiä. Esityspapereiden tullessa julki toimielinten toiminnasta on lähtenyt liikkumaan aika hurjia huhumyllyjä. Väitetään esimerkiksi, että rahasto olisi yksityinen osakeyhtiö, joka toimii Luxemburgissa Euroopan Unionin ulkopuolella ja se ei olisi vastuussa toiminnastaan kenellekään.

Ei asia ihan näin ole. Luxemburg on kuulunut Euroopan Unioniin alusta lähtien. ERVV puolestaan on kyllä osakeyhtiö, mutta sen omistavat Euroopan maat ja sitä valvovat kansalliset valtionvarainministeriöt. Pysyvästä rahoitusvakausvälineestä on tarkoitus tehdä julkisoikeudellinen Eurooppa-yhteisö.

Siinä kriitikot kyllä ovat oikeassa, että ERVV:n ja EVM:n vastuuvapaudet ja muut erillisoikeudet ovat erittäin laajoja. Valtionvarainministeriön muistiossa 13.5.2011 on tästä hyvä tiivistelmä:

Yleiset määräykset EVM:stä ovat 6 luvussa (22—31 artiklat, uuden luonnoksen 26—33 artiklat). EVM:n kotipaikka ja pääkonttori sijaitsee Luxemburgissa. Se voi perustaa toimiston Brysseliin. EVM:llä on kaikkien jäsenvaltioiden alueella tehtäviensä suorittamisen edellyttämät erioikeudet ja vapaudet. EVM pyrkii saamaan samat erioikeudet ja vapaudet myös niissä muissa maissa, joissa se harjoittaa toimintaansa tai sillä on varoja.

 

EVM on itsenäinen oikeushenkilö ja sen mukaisesti sillä on täysi oikeuskelpoisuus. EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.

 
Johtokunta määrää toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan palvelussuhteen ehdoista. Kaikilla toimessaan olevilla ja entisillä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenillä sekä EVM:n palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus pitää salassa EVM:n toimintaa koskevat salassa pidettävät tiedot.

 
Jäsenten ja EVM:n väliset sekä jäsenten keskinäiset sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee johtokunta. Jäsenen ja EVM:n tai jäsenten keskinäiset sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat ratkaisee hallintoneuvosto. Riidan osapuolena olevalla hallintoneuvoston jäsenellä ei ole äänioikeutta päätöksenteossa. Jos jäsen ei tyydy hallintoneuvoston ratkaisuun, riita voidaan saattaa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi SEUT 273 artiklan mukaisesti. Tuomioistuimen ratkaisu sitoo kaikkia osapuolia.

 
Hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet sekä edellä mainittujen neuvonantajat on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa. Hallintoneuvosto voi kuitenkin poistaa vapautuksen.

 
Virallisen toimintansa osalta EVM, sen varat, tuotot, omaisuus sekä valtiosopimuksen mukainen toiminta ja toimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista. EVM:n jäsenten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin EVM:n maksamien, sen viralliseen toimintaan liittyviin hankintoihin sisältyvien välillisten verojen palauttamiseksi, siltä osin kuin kyse on huomattavista hankinnoista. Vapautus ei koske julkisiin palveluihin sisältyviä veroja. EVM:n henkilöstö on EVM:n maksamien palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta. Henkilöstö maksaa sisäistä tuloveroa. Kaikki verot, jotka koskevat EVM:n liikkeeseen laskemia arvopapereita tai niiden tuottoa, ovat kiellettyjä, jos ne asettavat nämä arvopaperit eriarvoiseen asemaan liikkeeseen laskijan perusteella.

 

EVM julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen. Lisäksi jäsenille toimitetaan neljännesvuosittain yhteenveto EVM:n taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta.

 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EVM:llä on niiden alueella sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet. Hallintoneuvosto voi päättää erioikeuksista ja vapauksista luopumisesta. Toimitusjohtaja päättää erioikeuksien ja vapauksien poistamisesta EVM:n henkilöstön osalta. EVM:llä on oikeus tehdä yhteistyötä IMF:n, tapauskohtaisesti taloudellista tukea antavan euroalueeseen kuulumattoman jäsenvaltion sekä vastaavalla alalla toimivan kansainvälisen laitoksen kanssa.

 

* * *

Vakausrahastoista on tulossa erittäin vahvoja ja itsenäisiä toimijoita. Saapa nähdä miten nämä kelpaavat markkinoille.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu