Sote-uudistus on perustuslain omaisuudensuojan vastainen

Tänään hyväksytty Marinin hallituksen sote-esitys on monella tavalla ongelmallinen. Uudistus kurittaa alueita epäoikeudenmukaisella tavalla eikä kannusta palveluiden tehostamiseen. Yksi julkisessa keskustelussa vähemmälle huomiolla jäänyt merkittävä epäkohta liittyy uudistukseen sisältyvään voimassa olevien ulkoistussopimusten mitätöintiin.

Perustuslain mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuudensuojan piiriin on vakiintuneesti katsottu kuuluvan sopimussuhteisiin perustuvat varallisuusarvoiset oikeudet. Omaisuudensuoja turvaa sopimussuhteiden pysyvyyttä ja kieltää puuttumasta taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen.

Omaisuudensuojaan puuttumisen kielto ei ole ehdoton. Omaisuudensuojaan puuttumista tulee kuitenkin arvioida perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa. Yksityisten toimijoiden, kuntien ja kuntayhtymien välisiin sopimuksiin voidaan puuttua jälkikäteisesti vain, jos perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset täyttyvät.

Marinin sote-uudistuksessa sopimusten mitätöintiä perustellaan perustuslain 19.3 §:llä, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Eli toisin sanoen ulkoistussopimukset tulee mitätöidä, koska ne estävät julkista valtaa turvaamasta riittävän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutason. Perustelu ei kestä syvällisempää tarkastelua.

Ensinnäkin mitätöitäväksi ehdotetut ulkoistussopimukset on tehty nimenomaan turvaamaan riittävät sote-palvelut. Länsi-Pohjan aluetta koskevan ulkoistussopimuksen osapuolet ovat olleet erittäin tyytyväisiä tehtyyn sopimukseen ja sen perusteella tarjottaviin palveluihin. Mikään viranomainen ei ole sopimuksen voimassaoloaikana kiinnittänyt huomiota sopimuksen väitettyyn lainvastaisuuteen.

Toisekseen sopimukseen on otettu ehtoja siltä varalta, että sote-palveluja tuottava yhteisyritys ajautuu vaikeuksiin ja palveluita ei jostain syystä voitaisi järjestää. Ulkoistussopimukset eivät siis estä julkista valtaa turvaamasta riittäviä sote-palveluita. Kyse on enemmän ideologisesta yksityisten sote-palveluntuottajien toiminnan vastustamisesta ja toimintaedellytysten heikentämisestä.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä nojaa vahvasti yksityisten palveluntarjoajien varaan. Tulevaisuudessa väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa yksityiset toimijat tulee ottaa entistä vahvemmin mukaan palveluiden tuottamiseen. Marinin vasemmistohallituksen politiikka tähtää aivan päinvastaiseen suuntaan. Tätä ei voida pitää hyväksyttävänä.

Sote-ulkoistussopimusten mitätöinti on myös perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvan suhteellisuusvaatimuksen vastaista. Sopimusten mitätöinnin tulee olla aina viime sijainen keino puuttua omaisuudensuojaan. Marinin hallituksen esityksessä ei käsitellä sitä, missä määrin sopimusten mitätöinti on välttämätöntä esityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Omaisuudensuojaan puuttuminen otetaan annettuna ilman riittäviä perusteluja.

Marinin hallituksen sote-uudistuksen hyväksyminen merkitsee surullista päivää perustuslain turvaaman omaisuudensuojan toteutumiselle. Julkisen vallan tehtävänä on turvata perusoikeuksien toteutuminen. Ei omalla aktiivisella toiminnalla loukata niitä. Tänään omaisuudensuoja uhrattiin yritysvihamielisen ideologian alttarille.

0
OttoMeri
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen varatuomari ja kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen tohtorikoulutettava. Eränkävijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu