Siuntion Pikkala-Marsudden kaava

Mikä on maakuntakaavan ja kunnan tekemän kaavan suhde toisiinsa? Tämä on ollut väännön aiheena Siuntiossa jo vuosia.

Maaanantaina Uudenmaan maakuntahallitus hyväksyi Uusimaa 2050 maakuntakaavan. Siuntion kunta puolestaan yrittää saada oman yleisosakaavansa valmiiksi, joka on kovin ristiriitainen suhteessa maakuntakaavaan.

Valtion viranomaiset ovat moittineet Siuntion kunnan kaavaa Pikkala-Marsuddenin kaava-alueesta. Kunnassa johtavat virkamiehet ja enemmistö päättäjistä ei ole niellyt purematta Elyn ja maakuntaliiton moitteita, päinvastoin niitä on pidetty hölynpölynä.

Itse olen ottanut valtion viranomaisten kannan kysymyksessä  jo siitäkin syystä, että olen itse Uudenmaan maakuntavaltuustossa, joka käsittelee pian Uusimaa 2050 kaavan. En koe olevani niin selkärangaton, että taipusin mielipiteineni joka suuntaan. Viranomaislausunnot puhuvat niin selkeätä kieltä kunnan kaavahanketta vastaan.

Maakuntaliitto antoi Siuntiolle lausunnon 29.8.2019 Pikkala-Marsudden kaavasta

” Voimassa olevan maakuntakaavassa alue on ns.valkoista aluetta, jonka kehittämissuosituksen mukaan asuinrakentaminen tulee sijoittaa olemassa oleviin taajamiin ja kyliin. Uudenmaan liitto toistaa aikaisemmin alueen kaavahankkeista lausumaansa, että kestävän kehityksen periaatteiden ja maakunnallisessa mittakaavassa tulee ensisijaisesti kehittää kunnan keskusta ja sitä ympäröivää taajamaa, jossa sijaitsee kunnan palvelut ja jossa on parhaat edellytykset kestävään liikkumiseen. Keskuksen kehittäminen ja sen asuinrakentamisen tehostaminen luo parhaat edellytykset myös Rantaradanliikennöinnille, mikä liittää kunnan tiiviimmin pääkaupunkiseutuun ja lisää Siuntion vetovoimaisuutta kestävän liikkumisen asuinalueena. Pikkala-Marsuddenin osayleiskaavalla ei voida katsoa olevan kuntarakenteen kannalta eheyttävää vaikutusta.Siuntion nykyiseen ja ennustettuun väestömäärään suhteutettuna kaikkien kolmen alueen kehittäminen: Siuntion keskusta, Störsvik ja Pikkala-Marsudden on ylimitoitettua, sillä alueet sijaitsevat kaukana toisistaan, jolloin palveluiden ja liikkumisen järjestäminen kestävällä tavalla on vaikeaa toteuttaa.”

Tämä on hyvin selkeätä ohjausta viranomaisilta, mutta kunnan johtavissa virkamiehissä ja päättävissä elimissä viis veistaan lausunnosta.

Myös Uudenmaan ELY-keskus lausui samaisesta kaavasta 24.1.2020:

ELY-keskus toteaa, että yli puolet tavoitellusta koko kunnan kasvusta  varaudutaan sijoittamaan nyt kyseessä olevalle osayleiskaava-alueelle, joka sijaitsee pääosin maakuntakaavan valkoisella alueella. Se on merkittävä osa kunnan kasvusta ja arvio osayleiskaavan tulevasta asukasmäärästä on myös noussut luonnosvaiheesta. Valkoiselle alueelle suunnitellun maankäytön tulisi olla tehokkuudeltaan maltillista. Ensisijaisesti tulee kehittää kunnan keskusta ja sitä ympäröivää taajamaa. ELY-keskus katsoo edelleen, että osayleiskaavassa osoitettu määrä rakentamista hajauttaa Siuntion ja Uudenmaan yhdyskuntarakennetta maakuntakaavan valkoiselle alueelle eikä ole valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan mukaista.”

Tämäkään ohjaava lausunto  ei virkamiehiä tai  päättäjien enemmistöä  paljon tunnu haittaavan, päinvastoin näiden ongelmakohtien esille tuovia päättäjiä aika kovasti yritetään hiljentää ylityö optimistisilla talousluvuilla. Osa on jopa sitä mieltä, että maakuntakaavan pitää joustaa kunnan tarpeiden mukaan.

Mitä sanoo laki?

Maankäyttö- ja rakennuslaki 32§

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Kunnan laatimasta yleiskaavasta taasen laki sanoo näin:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 39§

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.

 

Silti Siuntiossa tulkitaan, että ylempien viranomaisten lausunnoilla voi pyyhkiä kaavakartan takapuolta.

Esitin Siuntion kunnanhallituksessa 27.4, että kunta pyytää lausuntoa vielä Kuntaliitolta kaavan lainvoimaisuudesta. Yllättäen kunnanhallituksen enemmistö  totesi äänin 5-6, että kysytään kuitenkin Kuntaliitolta.Tähän mennessä enemmistö päättäjistä on ollut viemässä kavaa tiukasti eteenpäin vastalauseista huolimatta. on ollut

Kaavaa tiukasti ajavien virkamiesten ja kaavan poliitisten kannattajien mielestä se on turhaa ja vie vain aikaa. Kuten kunnanhallituksen puheenjohta lausui Västra Nyland lehden nettisivuilla 28.4.2020. ”Utlåtandet från Kommunförbundet har ingen annan betydelse än att planen fördröjs, tyvärr, säger Laaksonen.” eli ”Kuntaliiton lausunnolla ei ole muuta merkitystä kuin se, että suunnitelma valitettavasti viivästyy, Laaksonen sanoo.”

Eli tuosta lausunnosta voi todeta, että lausuipa Kuntaliitto mitä tahansa on kunnan kravattiosastolla päätetty viedä kaavaa eteenpäin. Nähtäväksi jää, mitä Kuntaliitto lausuu ja onko sillä merkitystä. Pelkään pahoin, että Siuntiossa ollaan valmiita juoksemaan pää edellä seinään eli eri oikeusasteisiin, jotta omat kasvot säilytettäisiin.

Jos Kuntaliitto lausuu, kuten se kaiken todennäköisyyden mukaan tulee tekemään, Pikkala-Marsuddenin kaavan ongelmalliseksi ja ristiriidassa maakuntakaavaan ja kunta edelleen jatkaa asian eteenpäin viemistä, niin kuntalaiset ovat sen oikeusrumbalystin maksumiehinä.

Kunnan tulisi toimia yhteistyössä valtion eri viranomaisorganisaatoiden kanssa, mutta syystä tai toisesta Siuntiossa on otettu menettelytavaksi vastakkainasettelu ja vastapuolten näkemysten vähettely.

Olen edelleen sitä mieltä, että Pikkala -Marsuddenin kaava ei nykymuodossaan palvele mitään kunnan tavoitteita ja se on ristiriidassa Maakuntakaavan kanssa niin pahasti, että koko osayleikaava tulisi kuopata.

 

 

 

parviainen

50 vuotias Siuntion kunnanvaltuutettu .Siuntion kunnanhallituksen II-varapj Siuntion sosialidemokraatisen yhdistyksen puheenjohtaja Nyt myös Uudenmaan maakuntavaltuuston Siuntion edustaja Intohimona jalkapallo, jääkiekko ja pyöräily

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu