Oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Nyt on ollut paljon esillä perustuslain 7§, joka kuuluu seuraavasti:

”Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla.”

 

Nyt koronankin aikaan jokaisella on oikeus elämään, mutta saman aikaisesti myös henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Voiko nämä 7§:n lainkohdat kaikki yhtä aikaa toteutua? Tästä on nyt ilmeisesti erilaisia toisistaan poikkeavia tulkintoja?

 

En puutu tässä blogissa nyt koronan kohdalla käytyyn PL:n 7§:n lain tulkintaan. Vaikuttaa, että maan johtavat oikeusoppineetkaan eivät ole yksimielisiä siitä, että voidaanko perusoikeuksia ylipäätään rajoittaa ja jos voidaan, niin missä määrin. Poliitikot vielä vähemmän, koska politiikan ja juridiikan sotkeminen heidän kohdalla on jokapäiväistä ja vielä vaalitkin ovat lähellä.

 

Mutta.

 

Sen sijaan käsittelen tätä PL:n 7§:ää poronhoitolain näkökulmasta.

Poronhoitolain 3§ kuuluu seuraavasti:

”Poronhoidon harjoittamisoikeus

Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.”

 

Eli tuotantoeläimiä poroja saadaan laiduntaa kaikkialla poronhoitoalueella maan omistus- ja hallintaoikeudesta riippumatta. Tarkoittaa, että lain 3§:n nojalla poronomistajat saavat tuoda porolaumat ruokailemaan, ulostamaan ja tekemään muuta tuhoa vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten pihoille, puutarhaan, terasseille, taimikoihin, viljelyksille, heinäpaaleille, lasten leikkipaikoille, uimarannoille, laitureille ja kaikkialle ilman, että maan ja kiinteistön omistajalla on asiaan mitään sanomista.

Poronhoitolain 3§ rikkoo perustuslain eräitä perusoikeuksia, kuten 6§ Yhdenvertaisuutta, 10§ yksityiselämän suojaa ja 15§ Omaisuuden suojaa.

PL:n 22§ Perusoikeuksien turvaaminen sanoo, että ”julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen”. Näinhän ei tapahdu.

Näiden lisäksi laillisuusvalvonnan osalta PL:n 106§ Perustuslain etusija sanoo, että ”jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle”. Näinkään ei tapahdu, perustuslailla ei ole etusijaa. Poronhoitolaki tavallisena lakina ohittaa perustuslain, mikä on perusoikeuksien ja lisäksi oikeusvaltioperiaatteen vastaista.

Eli edellisten perustuslain pykälien perusteella poronhoitolain 3§:llä puututaan yksiselitteisesti kansalaisten perusoikuksiin ja vieläpä pysyvästi, ei lyhytaikaisesti, kuten nyt koronan aikana joudutaan muualla puuttumaan.

 

Palataan vielä käsittelemään havainnollistavan esimerkin avulla PL:n 7§:ää poronhoitolain näkökulmasta.

 

Kun porot tuodaan toisen pihalle, puutarhaan ja viljelyksille, puututaan tämän henkilökohtaiseen vapauteen, elinkeinovapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Talon ja mökin asukkailta viedään vapaus nauttia yksilön vapaudesta, yksityisyydestä, kotirauhasta ja omaisuuden suojasta.

Esimerkiksi maalla talossa on koira lemmikkinä ja myös turvallisuussyistä seurana yksinäisille ihmisille, vanhuksille tai lapsiperheille. Koira on joko kytkettynä tai irti omassa pihapiirissä omalla maalla. Poronomistajat joko tuovat tai vapaan laidunnusoikeuden turvin porolaumat vaeltelevat ja tulevat pihoille tai piha-alueiden liepeille ruokailemaan esim. pihanurmikkoon, marjapensaikkoon, heinäpaaleille tai viljelyksille. Talon koira tietenkin haukkuu vieraita eläimiä ja saattaa pihassa irti ollessaan ajaakin eläimiä pois pihapiiristä. Poronomistajalla on oikeus ampua poroja ajava koira kuoliaaksi poronhoitolain 42§:n perusteella tulkiten, että talon piha-alue kuuluu poronhoitoalueeseen ja silläkään alueella koira ei saa haukkua ja hätyytellä poroja pois pihalta.

Esimerkki toisen omaisuuteen ja kotirauhaan kajoamisen lisäksi hyvin kuvaa, kuinka poronhoitolaki on ristiriidassa perustuslain kanssa ja kuinka perustuslaille alisteisella lailla puututaan poronhoitoalueen kansalaisten perusoikeuksiin.

 

Olen paljon kirjoittanut perustuslain pykälistä 6§, 10§, 15§, 22§ ja 106§, joita poronhoitolaki rikkoo. Mutta myös 7§ tuo lisää valaistusta siihen, että meillä Suomessa poliittisessa lainsäädännössä ei noudateta perustuslakia, ja kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet ovat ainoastaan poliittista huutokauppatavaraa.

Olisiko vihdoin aika uusia vanhentunut poronhoitolaki, ja keskittää poliittinen tarmo meneillään olevan pandemian perusoikeusmyllytyksen lisäksi myös muiden perusoikeuksien kuntoon saamiseksi?

 

 

 

 

+1
PekkaSkkinen
Seinäjoki

Insinööri.
Pitkä elämäntyö takana johtavassa asemassa erityisasiantuntijana suunnittelu- ja konsulttialalla.
Erikois- ja päätoimialoja:
- Maan käyttö ja kaavoitus
- Rakennuttamis-, valvonta- ja ylläpitopalvelut
- Geotekniikka
- Tie-, katu- ja aluetekniikka
- Vesihuoltotekniikka
- Vesirakennustekniikka
- Ympäristösuunnittelu

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu