Helsingin kuntapolitiikan viikko 14/2022

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin tietotilinpäätöksen 2021 ja merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin.  Kaupunginhallitus antaa myös OKM:lle lausunnon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet.

Maanantai 4.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 5.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Torstai 7.4.

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin tietotilinpäätöksen 2021. Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa aikavälillä 1.1.2021 – 31.12.2021. Tietotilinpäätös laaditaan ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuosittain. Tilinpäätöksen mukaan tietosuojatyön määrä kasvaa kaupungilla jatkuvasti palvelujen digitalisoitumisen ja datan hyödyntämisen lisääntymisen myötä.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2021. Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 39 255, mikä oli vain 103 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Kasvua oli vain 0,25 prosenttia, kun edellisenä vuonna vastaava kasvu oli 4,5 prosenttia. Vuonna 2021 sairaus-, työtapaturma- ja kuntoutuspoissaolojen osuus laski 4,9 prosentista 4,8 prosenttiin.  Työtapaturmien ja kuntoutuspoissaolojen osuus nousi hieman, mutta sairauspoissaolojen osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Palautumisohjelma tukee henkilöstön paluuta epidemian jälkeiseen aikaan. HR-tavoitteina on, että 1) Kaupungin urapolut houkuttelevat. Henkilöstön saatavuus ja liikkuvuus varmistavat asiakkaan palvelut ja arjen sujuvuuden. 2) Esihenkilöt varmistavat henkilöstön hyvinvoinnin ja onnistumisen. Kaupunki ja johto luovat edellytykset. 3) Kaupungin työkulttuuri ja henkilöstön osaaminen tukevat monipaikkaista työskentelyä ja yhteistyötä. 4) HR:n digitalisaatio ja tiedolla johtaminen tukevat kaupungin palvelujen tuottamista ja työn sujuvuutta.

Osaajapula sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksen tehtävissä ei hellittänyt vuonna 2021. Henkilöstön saatavuus nostettiin yhdeksi uuden kaupunkistrategiamme painotuksista. Osaajapulaa ratkomaan koottiin uusi ohjausryhmä ja lisäksi valmisteltiin hanke vuosille 2022–2024. Pula-aloille suunnataan työntekijöitä myös omasta henkilöstöstämme. Oppisopimus- ja muuntokoulutuksia otetaan yhä järjestelmällisemmin käyttöön.

Esityslistalla on myös harvinaisempi asia eli lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kunnan jäsenen esityksestä. Vantaalainen kunnan jäsen esittää Vantaan Länsisalmessa sijaitsevan tilan siirtämistä Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin. Tila sijaitsee Vantaan Länsisalmessa Sotungintien molemmin puolin. Perusteluna esityksessä on, että kyseisen alueen merkitys Helsingin kaupungin kehitykselle on suurempi kuin Vantaan kaupungille. Toisena perusteluna esityksessä on nostettu Vantaan keskustojen ja palvelujen saavutettavuus ja julkisen liikenteen kulkeminen Helsingin alueen kautta. Kaupunginhallitukselle esitetään kieltävän vastauksen antamista.

Kaupunginhallitus antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä asetuksenantovaltuutus, joka säätäisi tarkemmin avustuksen käyttökohteista ja myöntämisperusteista. Esitystä pidetään kokonaisuudessaan kannatettava. Rahoituslakiin lisättävä säännös vakiinnuttaisi valtion erityisavustuksen osaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmää sekä selkeyttäisi avustuksen myöntämiseen ja hakemiseen liittyviä menettelyitä ja periaatteita, mikä vähentäisi myös hakuprosessiin ja raportointiin liittyvää työmäärää kunnissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa kuullaan HSL:n ja HSY:n ajankohtaiskatsaukset sekä Palmia Oy:n omistusjärjestelyjä koskevan selvityksen tilannekatsaus.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on viime kokouksessa pöydälle jäänyt asemakaavamuutos Jollaksessa. Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osaa Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan varsien kiinteistöistä ja kaupungin omistuksessa olevaa lähivirkistysaluetta. Alueelle on suunniteltu 22 yksityisen kiinteistön sekä nykyisen lähivirkistysalueen täydennysrakentamista. Asukasmäärän lisäys on noin 260.

Lisäksi päätetään asuntotonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita koskevan soveltamisohjeen ja maanvuokrasopimuslomakkeiden hyväksymisestä. Yleisten periaatteiden käyttöönoton keskeinen käytännön muutos nykyiseen tonttien vuokrauksen valmisteluun on, että jatkossa kaupunginvaltuusto ei enää päätä vuokrattavien asuntotonttien ja asumista palvelevien tonttien vuokrausperiaatteista. Vuokrauspäätökset tehdään jatkossa hallintosäännön ja sen perusteella päätettyjen toimivallan siirtojen mukaisesti viranhaltijapäätöksin.

Lautakunnassa käsitellään niin ikään viime kokouksessa pöydälle jääneitä Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteita. Itäkeskuksen keskusta-alueella suunnitteluperiaatteille merkittävän pohjan luo vuonna 2020 ratkaistun ideakilpailun ”Itä-Helsingin keskusta” lopputulokset ja kilpailun jälkeen laaditut jatkosuunnitelmat. Alueen kehittämisessä keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. vetovoimaisuuden lisääminen, muutos lähiökeskuksesta kaupunkimaiseksi Itä-Helsingin keskustaksi, ilmastoviisaan kaupungin rakentaminen ja hiilineutraali Helsinki -tavoitteen edistäminen, julkisen ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen sekä liikkumisympäristön kehittäminen jalankulkua ja pyöräilyä painottaen. Tavoitteena on myös nykyisten asuinalueiden täydennysrakentaminen olevan ympäristön omaispiirteet huomioiden.

Vartiokylään on tulossa opiskelija-asuntoja.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu