Helsingin kuntapolitiikan viikko 15/2022

Kaupunginhallitus hyväksyy HUS-yhtymän perussopimuksen.  Elinkeinojaostossa kuullaan katsaus työllisyyden kuntakokeilun tilanteesta ja työllisyydenhoidon uudistuksista. Kaupunginvaltuuston esityslistalla ovat nuorten aloitteet ja valtuutetun aloitteen käsittelyä koskevat säännöt. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee aloitettani, joka koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa. Suomen- ja ruotsinkieliset jaostot varautuvat lakkoon. Itäkeskuksen suunnitteluperiaatteet ovat edelleen kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla.

Maanantai 11.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 12.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 13.4.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot

 

Kaupunginhallitus hyväksyy HUS-yhtymän perussopimuksen. Uudenmaan sote-erillisratkaisun myötä nykyisen HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan uusi hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisellä perussopimuksella. HUS-yhtymälle siirtyy suoraan lain nojalla HUS-kuntayhtymän omaisuus ja henkilöstö. HUS-yhtymän peruspääoma vuoden 2023 aloittavaan taseeseen muodostuu HUS-kuntayhtymän peruspääomasta. Helsingin osuus peruspääomasta on 36,09 %.

Kaupunginhallitus saa tiedoksi AM-ohjelman 2020 seurantaraportin vuodelta 2022. Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on ollut korkealla tasolla viimeisen kolmen vuoden ajan. Vuoden 2021 aikana valmistui 7 105 asuntoa ja aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen. Uusia rakennuslupia myönnettiin 7 551 asunnon rakentamiseksi. Vuoden vaihteessa rakenteilla oli noin 10 500 asuntoa. Kerrostaloasuntojen osuus näistä oli noin 91 prosenttia. Uusien asuinalueiden osuus oli noin 40 prosenttia. Säännelty asuntotuotanto jäi useiden aikaisempien vuosien tapaan tavoitteistaan. Tavoitteellisen 55 prosentin sijaan säänneltyjä asuntoja alkoi ja valmistui noin 35 prosenttia.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa kuullaan katsaus työllisyyden kuntakokeilun tilanteesta ja työllisyydenhoidon uudistuksista. Helsinki on yhtenä kokeilualueena mukana maaliskuussa 2021 alkaneessa valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilualueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä on siirretty kuntien vastuulle ja Helsingin kaupungilla on näin entistä aktiivisempi rooli työllisyydenhoidossa alueellaan. Helsingin työmarkkinoilla ja alueen kuntakokeilun asiakkaissa korostuu vieraskielinen ja maahanmuuttajataustainen väestö, jonka nykyistä parempi menestyminen työmarkkinoilla on keskeistä kokeilun onnistumiselle ja Helsingin elinvoimalle yleensä. Hallitus on päättänyt pidentää kokeilujen kestoa vuoden 2024 loppuun samalla kun TE-palveluiden siirtoa pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle valmistellaan.

Jaosto merkitsee lisäksi tiedoksi kaupunginhallituksen erillismäärärahalla (9,7 miljoonaa euroa) toteutettavista elinkeinopoliittisista hankkeista, joilla edistetään koronaepidemiasta palautumista ja yritystoimintaa.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten aloitteita ajalta 1.7.–31.12.2021. Nuoret tekivät kaksi aloitetta, joista molemmat koskivat kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvia asioita. Ensimmäinen koski ilmastonmuutoksen vaikutusten ottamista paremmin huomioon kerrostalorakentamisessa ja toisessa toivottiin löhöilypenkkejä rantareiteille ja puistoihin.

Hallintosäännön muuttaminen valtuutetun aloitteen käsittelyn osalta herättää varmasti valtuustossa keskustelua. Aloitejärjestelmää on määrä muuttaa siten, että aloitevastauksen antaisi kaupunginhallituksen sijasta se lautakunta tai johtokunta, jonka toimivaltaan, tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat. Kaupunginhallitus vastaisi edelleen aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat sen omaan tai sen alaisuuteen suoraan kuuluvien viranomaisten toimivaltaan taikka kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisäksi kaupunginhallitus vastaisi aloitteisiin, joissa on vähintään 25 valtuutetun allekirjoitukset. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäisiin vastaukset tämän allekirjoitusrajan ylittäviin aloitteisiin.

Esityslistalla on myös lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kunnan jäsenen esityksestä. Vantaalainen kunnan jäsen esittää Vantaan Länsisalmessa sijaitsevan tilan siirtämistä Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin. Tila sijaitsee Vantaan Länsisalmessa Sotungintien molemmin puolin. Perusteluna esityksessä on, että kyseisen alueen merkitys Helsingin kaupungin kehitykselle on suurempi kuin Vantaan kaupungille. Toisena perusteluna esityksessä on nostettu Vantaan keskustojen ja palvelujen saavutettavuus ja julkisen liikenteen kulkeminen Helsingin alueen kautta. Kaupunginhallitus ei asialle lämmennyt, joten rajan siirtämistä tuskin puolletaan valtuustossakaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on aloitteeni, joka koskee laatutekijöiden huomioimista päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa. Tein aloitteen saamani runsaan palautteen perusteella. Vastauksessa todetaan tiivistettynä seuraavaa:

”Kaupunginvaltuuston 2014 tekemän päätöksen mukaisesti kiinteistöhuolto-, puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut kilpailutettu toimialoilla vuodesta 2017 lähtien. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kilpailuttanut kiinteistöjen puhtaus- ja kohdevastaavapalvelut. Kaupunkiympäristö on kilpailuttanut kiinteistöhuoltopalvelun.

Nykyisissä kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa on määritelty tilaajan sekä palveluntuottajan välisestä sopimuksenaikaisesta toiminnasta. Laadunvalvonta kiinteistöhuollosta ml. talvikunnassapito kuuluu palveluntuottajille ja tilaajalle eli teknisille isännöitsijöille. Isännöitsijät puuttuvat laatupoikkeamiin kohdekäynneillä tekemiensä havaintojen ja reklamaatioiden sekä vuokralaisten eli käyttäjien BEM-huoltokirjaan tehtyjen palvelupyyntöjen perusteella. Kiinteistönhoitopalveluiden sopimuksissa ulkoalueiden talvihoidon tehtävät on määritelty KiinteistöRYLin A2-hoitoluokan mukaisesti. Kiinteistöhuollon pitkät vasteajat palvelupyyntöihin vastaamiseen ja avoimet tehtäväpyynnöt haittaavat toimintaa ja aiheuttavat käyttäjille lisätyötä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kuitenkin tunnistettu, että palveluntuottajat eivät suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävistään. Tekniset isännöitsijät joutuvat reklamoimaan laatupoikkeamista ja osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon puutteita. Nykyiset kiinteistönhuoltosopimukset eivät tarjoa riittäviä edellytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisiin, joten aktiivisesta reagoinnista huolimatta tilanteeseen on vaikea saada parannusta nykyisten sopimusten puitteissa.

Viimeisimmässä tukipalvelujen kilpailutuksessa valmistelu on tehty ensi kertaa toimialojen yhteistyönä. Yhteiskilpailutuksella mahdollistetaan se, että yksi palveluntuottaja tuottaa puhtaus-, kohdevastaava- ja kiinteistönhoitopalvelut yhtenäisesti ja asiakaslähtöisesti. Näin palvelutasossa jää mahdollisimman vähän katvealueita ja palvelutuottaja pystyy paremmin puuttumaan laatupoikkeamiin. Yhteiskilpailutukseen on lähdetty kouluista, päiväkodeista ja oppilaitoksista saadun palautteen pohjalta.” – Toivottavasti jatkossa päästään parempaan laatuun!

Osoitteeseen Käräjätuvantie 3 (Tuomarinkylä) toteutetaan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennus. Päiväkoti Kotitorppa ja päiväkoti Torpparinmäki ovat pitkään toimineet määräaikaisella rakennusluvalla väliaikaisissa paviljongeissa urheilukentän laidalla. Tuomarinkylän alueelle osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutetaan korvaavat tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen noin 160 lapselle. Rakennukseen toteutetaan myös leikkipuistotilat. Lisäksi Torpparinmäen peruskoulu tarvitsee lisätilaa ja toteutettavissa tiloissa voidaan järjestää perusopetusta noin 50 oppilaalle. Tilojen pitää olla käytössä viimeistään elokuussa 2025.

Osoitteeseen Mäkelänkatu 84 on tulossa Helsingin luonnontiedelukion väliaikaisia lisätiloja ja osoitteeseen Rusthollarintie 1 aikuisten perusopetuksen väliaikaisia lisätiloja.

Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnanin toiminnan lakkauttaminen jäi viimeksi pöydälle. Ryhmäperhepäiväkoti Stjärnan on osa toimintayksikköä, johon kuuluvat rppk Björken – Domus-esikoulu Domus – Killingen – Pilten – esikoulu Pilten – Silverdalen – rppk Stjärnan. Stjärnan sijaitsee Herttoniemenrannassa osoitteessa Margareetankuja 1C. Ryhmäperhepäiväkodissa on kahdeksan tilapaikkaa ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen- ja ruotsinkielinen jaosto kokoontuvat lakkoasioissa. Helsingin kaupungin koulujen perusopetus keskeytetään ajalla 19.4.-25.4.2022, mikäli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO), Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lakko toteutuu. Mikäli esiopetusta järjestävä koulu tai päiväkoti ei ole auki, esiopetusta ei voida järjestää. Samalla jaostot päättävät, ettei keskeyttäminen koske mahdollista lakon ulkopuolelle rajattua opetusta ja koulutusta tai mahdollista suojelutyötä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään edelleen Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteita. Asia on jäänyt jo pariinkin kertaan pöydälle. Itäkeskuksen keskusta-alueella suunnitteluperiaatteille merkittävän pohjan luo vuonna 2020 ratkaistun ideakilpailun ”Itä-Helsingin keskusta” lopputulokset ja kilpailun jälkeen laaditut jatkosuunnitelmat. Alueen kehittämisessä keskeisimpiä tavoitteita ovat mm. vetovoimaisuuden lisääminen, muutos lähiökeskuksesta kaupunkimaiseksi Itä-Helsingin keskustaksi, ilmastoviisaan kaupungin rakentaminen ja hiilineutraali Helsinki -tavoitteen edistäminen, julkisen ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen sekä liikkumisympäristön kehittäminen jalankulkua ja pyöräilyä painottaen. Tavoitteena on myös nykyisten asuinalueiden täydennysrakentaminen olevan ympäristön omaispiirteet huomioiden.

Lisäksi käsitellään viimeksi pöydälle jääneitä asuntotonttien maanvuokrauksen yleisiä periaatteita koskevan soveltamisohjeen ja maanvuokrasopimuslomakkeiden hyväksymisestä. Yleisten periaatteiden käyttöönoton keskeinen käytännön muutos nykyiseen tonttien vuokrauksen valmisteluun on, että jatkossa kaupunginvaltuusto ei enää päätä vuokrattavien asuntotonttien ja asumista palvelevien tonttien vuokrausperiaatteista. Vuokrauspäätökset tehdään jatkossa hallintosäännön ja sen perusteella päätettyjen toimivallan siirtojen mukaisesti viranhaltijapäätöksin.

Käpylän Onnentie 18:ssa muutetaan asemakaavaa. Asemakaavan muutos koskee Kojamo Oyj:n kaupungilta ostamaa entistä Metropolian tonttia ja kiinteistöä, joka sijaitsee Käpylässä kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Onnenpuiston laidassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen ja alkuperäisestä käytöstään poistuneen koulurakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön. Uusia asukkaita tulee 100.

Hyvää pääsiäistä!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu