Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2021

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkistrategian toteutumista ja edistymistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Meri-Rastilan asemakaava, Teollisuuskadun akselin kaavarunko sekä Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet.

Maanantai 10.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 11.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 12.5.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sörnäisten metroaseman perusparannus, joka jäi viimeksi pöydälle. Kustannusarvio on reilut 10 miljoonaa euroa. Asema on vilkas, sillä keskimääräinen matkustajamäärä on arkisin 56 000 henkilöä.

Pormestariston palkkoja esitetään tarkistettavaksi. Asia herättää vaalien alla varmasti keskustelua.

Kaupunginhallitus arvioi kaupunkistrategian 2017-2021 toteutumista. Kaupunginhallitus päätti aikanaan strategiamittaristosta, jonka perusteella onnistumista arvioidaan. Vuonna 2017 strategiassa tunnistettiin keskeisinä kaupungin toimintaan vaikuttavina globaaleina muutosvoimina ilmastonmuutos, digitalisaatio, kaupungistuminen, ikääntyminen ja kasvava segregaatio. Paikallisen toimintaympäristön muutoksen osalta tunnistettiin edelleen jatkuvat muutostekijät, kuten väestön kasvu erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten osalta, Sote- ja maakuntauudistus sekä palvelutarpeen muutokseen vastaaminen. Koronasta ei luonnollisesti osattu unelmoidakaan.

Helsingin erityispiirteet, esim. verrattain nuori väestö, kansainvälinen ja monikulttuurinen, monipuolinen elinkeinorakenne ja palveluvaltaisuus ovat sekä suojanneet että altistaneet koronaepidemian taloudellisille ja sosiaalisille vaikutuksille. Helsingin vetovoimaisuudessa on hetkellisiä häiriöitä kriisin johdosta, mutta toistaiseksi ei ole merkkejä pysyvämmästä muutoksesta. Koronaepidemian arvioidaan suhteellisesti heikentäneen kaupungin ennestään vahvan veropohjan kasvunäkymiä. Koronaan sairastumisten lisäksi merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kriisin jälkeen erityisesti lasten ja nuorten oppipolkuihin ja hyvinvointiin sekä jo ennen kriisiä kärsineisiin väestöryhmiin tulee kiinnittää huomiota. Työmarkkinoilla varsinkin osa palvelusektorista (erit. matkailu- ja ravintola-ala) sekä kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat ongelmissa. ICT-, teknologia ja asiantuntijapalveluiden työllisyys on sen sijaan kasvanut.

Strategiamittareissa erityisten lasten ja nuorten sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin mittareiden kehitys on huolestuttavaa. Mielialaongelmien ja yksinäisyyden 4 (33) kahdeksasta mittarista seitsemässä oli negatiivinen kehitys vuoden 2019 mittauksessa.

Esillä on myös Helsingin toinen, vapaaehtoinen toimeenpanoraportti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta. Monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna Helsinki pärjää hyvin kestävän kehityksen vertailuissa, muun muassa eurooppalaisten kaupunkien SDG-vertailussa Helsinki sijoittuu kolmen kärkeen. Helsingin vahvuuksia on, että Agenda 2030:n henki ympäristön, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kunnioittamisesta näkyy jo hyvin kaupungin arvoissa ja tekemisessä. Esimerkiksi peruspalvelujen järjestämisen lähtökohta on, että palvelut ovat avoimia ja tarjolla kaikille.

Sokerina pohjalla on myös kasa valtuutettujen aloitteita, joista osa jäi pöydälle viime kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Meri-Rastilan itäosan asemakaava, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee Meri-Rastilan 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden länsiosan viheralueita, Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

Teollisuuskadun akselin kaavarunko on myös käsittelyssä. Asia jäi viimeksi pöydälle. Teollisuuskadun akselia kehitetään työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskittymänä, sekä ydinkeskustan laajentumana. Tavoitteena on vahvistaa Ilmalasta Pasilan ja Vallilan kautta Kalasatamaan kulkevaa työpaikka-akselia ja parantaa alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. Kokonaisvaltaisen ja hallitun kehittymisen varmistamiseksi alueelle laaditaan yleiskaavaa täsmentävä kaavarunko, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Kaavarungon mukainen lisä- ja täydennysrakentaminen mahdollistaa alueen työpaikkamäärän kasvun noin 6 000–15 000:lla, ja kaavarungon mukainen täydentävä asuinrakentaminen voisi tuoda alueelle 250–1 125 uutta asukasta.

Lautakunta saa myös selvityksen liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2020. Liikenteeseen vaikuttivat voimakkaasti koronavirusepidemia ja sen torjumiseksi asetetut rajoitukset ja suositukset. Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli syysarkipäivän henkilöliikenteestä 59,0 % vuonna 2020. Osuus pieneni 13,3 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Keskustaan suuntautuvasta aamuliikenteestä joukkoliikenteen kuljetusosuus oli 63,4 % vuonna 2020. Osuus laski 13,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Keskustassa Aleksanterin kadun mittauspisteessä vuoden 2020 jalankulkijamäärä väheni 43 % vuodesta 2019. Ei ihme, että kauppa ei ole ydinkeskustassa käynyt toivotulla tavalla.

Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet ovat käsittelyssä. Tavoitteena on alueen sosiaalinen ja arkkitehtoninen urbanisointi, nykyisen kaupunkikuvan arkkitehtonisesti laadukas täydentäminen, julkisen ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen, Puhoksen ostoskeskuksen vanhimman ja arvokkaimman rakennusosan säilyttäminen ja korjaaminen, Stoan kulttuuripalveluiden laajentamisen mahdollistaminen sekä kaupunkimaisen tehokas täydennysrakentaminen ja siten asukasmäärän merkittävä lisääminen tällä keskeisellä alueella. Tavoitteena on kehittää aluetta sen nykyisiä sosiaalisia ja kulttuurisia ominaispiirteitä vahvistaen. Puhoksen kiinteistössä toiminnallisena tavoitteena on ostoskeskuksen nykyisen kaltaisen toiminnan säilyttäminen myös korjausten ja uudisrakentamisen jälkeen. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja siten myös joukkoliikenteen saavutettavuutta on tavoitteena parantaa.  Pysäköintiä on tavoitteena kehittää urbaaniin keskustaympäristöön sopivilla, kompakteilla ratkaisuilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla ovat asiakasmaksulain uudistuksen aiheuttamat muutokset sote-palvelujen maksuihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain osauudistus tulee voimaan 1.7.2021. Helsingissä on valmisteltu lain voimaantuloa ja lähtökohtana on ollut tarkastella tulosidonnaisten asiakasmaksujen kokonaisuutta ja yhdenmukaistaa maksujen määräytymisen perusteita lain hengen mukaisesti. Asia jäi lautakunnassa viimeksi pöydälle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää 15 järjestöhankkeelle avustusta kotona asuvien iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää iäkkäiden mahdollisuuksia liikkumiseen. Avustettavien hankkeiden ja toiminnan tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen, digitaalisten ja etänä toteutettavien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen. Avustuksiin on käytettävissä tälle vuodelle 550 000 euroa valtionperintönä kaupungille saaduista kuolinpesien varoista.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu