Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2022

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen ja aloitteeni Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista. Elinkeinojaosto hyväksyy Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelman. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen pysäköintipolitiikkaa.

Maanantai 9.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 10.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Torstai 12.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosäännön muuttamista mm. siten, että liikelaitosten toimitusjohtajat nimitettäisiin jatkossa enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityksen mukaan pitkällä, seitsemän vuoden määräaikaisuudella yhtäältä turvataan jatkuvuus liikelaitoksen toiminnassa ja toisaalta mahdollistetaan sellainen ylimmän johdon uudistuminen, jota on pidettävä perusteltuna liikelaitoksen toimintaympäristön muutokseen vastaamisen, kilpailukyvyn ylläpitämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta. Helsingin kaupungin hallintosäännössä on määrätty myös kansliapäällikön sekä toimialajohtajien määräaikaisista virkasuhteista.

Esityslistalla on niin ikään viimeksi pöydälle jäänyt kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päätetty Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen. Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista sekä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa arviota. Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveyshuollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 tytäryhteisöjen työntekijälle. Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sairaanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asiakaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tarjoamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johtamisen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.

Kaupunginhallitukseen on edennyt myös aloitteeni, joka koskee Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarviointia. Se jäi viimeksi pöydälle. Aloitteeni pointtina on, että koska Vartiosaaren ja Stansvikinkallion rakentamisesta luovutaan. Kruunusiltojen raitioyhteyden arvioitu käyttäjämäärä vähenee merkittävästi. Käyttäjämääräennusteen pienentyessä myös Kruunusiltojen kalustohankintaa pitäisi harkita uudelleen. Kruunuvuorenrannan/Yliskylän raitioliikenne olisi todennäköisesti järkevämpää hoitaa 35 metrin pikaraitiovaunuja pienemmällä kalustolla.

Aloitevastauksen mukaan Kruunusillat-yhteydelle hankittavan raitiovaunukaluston lyhentäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Perimmäisenä syynä näyttää olevan se, että vaunut on jo tilattu.

Kaupunginhallitus vahvistaa oman ajoneuvokannan ja kuljetuspalveluiden ympäristökriteerit. Asia jäi viimeksi pöydälle. Helsingin kaupungin ajoneuvokanta on noin 1 300 ajoneuvoa (henkilö-, paketti-, pienoislinja-, kuorma- ja linja-autot).

Kaupunginhallitus antaa myös VVM:lle lausunnon luonnoksesta kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu muutettaviksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia, kiinteistöverolakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verohallinnosta annettua lakia. Tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa. Uudistuksessa ei ole tarkoitus luopua siitä peruslähtökohdasta, että verotusarvo ja kiinteistövero määrätään erikseen maapohjalle ja erikseen rakennuksille. Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen. Lausuntoluonnoksessa kokonaisuudistusta pidetään tarpeellisena.

Elinkeinojaostossa kuullaan matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022-2026, Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämisen painopisteet vuosille 2022-2025 sekä Helsingin työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelma 2022-2025.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsingin pysäköintipolitiikka 2022, jota on tarkoitus noudattaa ohjeellisena. Asia on jäänyt jo pariin kertaan pöydälle. Pysäköintipoliittisiin tavoitteisiin liittyy 10 kärkihanketta, jotka ovat seuraavat:

  1. Toimenpidekokonaisuus sähköautoiluinfran vahvistamiseksi,
  2. Kaupungin ja yksityisten pysäköintilaitosten välisen yhteistyön lisääminen,
  3. Vuorottaispysäköinnin ja täydennysrakentamisen pysäköinnin työkalupakin edistäminen,
  4. Pysäköintivirhemaksun porrastaminen teon haitan vakavuuden mukaan,
  5. Laaditaan selvitykset nykyisten laskentaohjeiden toteutumisesta sekä markkinaehtoiseen pysäköintipolitiikkaan siirtymisestä,
  6. Siirrytään palvelutason mukaiseen hinnoitteluun kadunvarsipysäköinnissä,
  7. Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittäminen,
  8. Autopysäköinnin reaaliaikaisen tilannekuvan valmistuminen,
  9. Toimitilatonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittäminen,
  10. Siirrytään reaaliaikaiseen mobiiliseurantaan, käyttöastelaskentaan ja hinnoitteluun.

Erityisesti pysäköinnin hinnoittelu, lue hintojen nostaminen, on herättänyt keskustelua. Vyöhykepysäköinnin hintaa on tarkoitus korottaa vähitellen siten, että se on vuonna 2029 maksimissaan vyöhykkeellä 1 7,10 euroa tunnissa ja vyöhykkeellä 2 3,50 euroa tunnissa.

Asemakaavaa muutetaan osoitteessa Tukholmankatu 10. Entisen Metropolian ammattikorkeakoulurakennuksen sijainti on keskeisellä paikalla Meilahdessa. Opetustoiminnan muutettua rakennuksesta Myllypuroon uudelle Metropolian kampusalueelle, tontilla on suunniteltu olemassa olevan rakennuksen uutta käyttöä asuin- ja toimitiloina sekä lisärakentamista Paciuksenkadun ja Tukholmankadun kulmaan. Suunniteltu asukasmäärän lisäys on noin 400.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatuksen suunnitelman sekä kaupungin lukioiden ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia tukevat suunnitelmat.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu