Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2021

Kaupunginhallitus antaa lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksesta. Kaupunginvaltuustossa jatketaan aloitteiden käsittelyä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja svenska sektion  hyväksyvät 2-vuotisen esiopetuksen kokeilupäiväkodit. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Teollisuuskadun akselin kaavarunko, Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet ja selvitys liikenneonnettomuuksista Helsingissä.

Maanantai 17.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 18.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 19.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 20.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä pormestariston palkkojen tarkistaminen. Asia jäi viimeksi pöydälle. Ylimpien tehtävien palkat määrittävät palkkahaitarin, mikä on perustelu niiden nostamiselle.

Tarkastuslautakunnalle annetaan lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta. Arviointikertomuksen mukaan tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle vuosien 2018–2019 tarkastuksissa toistuvasti esille nousseista talouden ja hallinnon hoidossa havaituista puutteista. Kaupunginhallitus kehottaakin tilivelvollisia ryhtymään viivyttelemättä tilintarkastajan antamien suositusten mukaisiin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus linjaa nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta kaupunginvaltuustossa. Esityksen mukaan kaupunginhallitus toteaa, ettei läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginvaltuuston kokouksiin ole tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallitus saa selvityksen jälkihuollossa olevien nuorten asuntotilanteen kehittämisen toimenpiteistä. Lastensuojelulain mukaan sijaishuollon jälkihuollossa olevan nuoren asumistarpeen järjestelyistä on huolehdittava kunnes nuori täyttää 25 vuotta. Asuntojen tarve arvioidaan vuosittain yhteistyössä kaupunginkanslian ja toimialojen kanssa. Asunnot varataan tähän tarkoitukseen pääsääntöisesti Hekan ARA-vuokrakannasta kaupunkiympäristön toimialan toimesta sosiaali- ja terveystoimialan esittämän määrällisen tarpeen mukaan. Huhtikuussa 2021 käytössä olevia välivuokrattuja asuntoja oli 325.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään Sörnäisten metroaseman perusparannusta. Kustannusarvio on reilut 10 miljoonaa euroa. Asema on vilkas, sillä keskimääräinen matkustajamäärä on arkisin 56 000 henkilöä.

Esillä on asemakaava-asioita Kiinteistö Oy Helsingin Lapponiassa (Lapinlahdenkadun ja Lastenkodinkujan kulma), Pasilan Opastinsilta 8:ssa ja Tapulikaupungin Kämnerintiellä.

Ilta jatkunee piiiiiitkään, sillä valtuusto jatkaa paksun aloitekasan läpikäyntiä. Viime kokouksessa ei päästy juuri alkua pidemmälle. Aiheet vaihtelevat kannabiksen laillistamisesta maksuttomiin kuukautissuojaan, ja kaikkea mahdollista siltä väliltä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle esitetään hyväksyttäväksi muun muassa 2-vuotisen esiopetuksen suomenkieliset kokeilupäiväkodit opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Helsingistä kokeiluun on valittu 44 suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia. Jaostolle esitetään, että kaksivuotisen esiopetuksen vähimmäisryhmäkoko on 14 lasta kokeiluun valituissa suomenkielisissä päiväkodeissa.

Jaostolle esitetään myös Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman lisäykset 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmaan lisätään oppiaineet ja opintojaksot sekä Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden tuntijako, erityistehtäväopintojen tuntijako ja Helsingin kaupungin lukioiden kieliohjelma.

Jaostolle esitetään lisäksi päätettäväksi työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuodelle 2021-2022. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain noin 5 000 kurssia sekä lisäksi satoja luentoja ja tapahtumia. Työväenopiston tavoitteena vuonna 2021 on toteuttaa 103 000 tuntia opetusta ja tavoittaa yhteensä 70 000 kurssilaista. Koronapandemian torjumiseksi asetetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti työväenopiston toimintaan. Tulevan lukukauden keskeisenä tavoitteena onkin palauttaa opiston volyymit pandemiaa edeltävälle tasolle ja samalla hyödyntää poikkeusolojen aikana opittuja digitaalisia opetusmenetelmiä. Syksyn 2021 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet.fi -palvelussa 14.6.2021 ja painetussa opinto-oppaassa elokuun alussa. Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 16.−18.8.2021 ja kevään kursseille 7.- 9.12.2021.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning har på föredragningslistan behovsutredning för daghemsnybygge på Abraham Wetters väg. I Hertonäs och dess närområden är utbudet av lokaler för daghem inte längre tillräckligt för det ökande servicebehovet. I det nya daghem som ska grundas förverkligas nya daghemslokaler för småbarnspedagogik och förskoleundervisning för cirka 224 barn.Nybygget tas i bruk inredd senast i augusti 2023.

Svenska sektionen godkänner i enlighet med utbildnings- och kulturministeriets beslut försöksverksamhetsställena för försöket med tvåårig förskoleundervisning. De svenskspråkiga försöksverksamhetsställena är Daghemmet Rastis och Rastis förskola samt Daghemmet Domus och Domus förskola. Minimiantalet platser är 14 på de svenskspråkiga verksamhetsställen som har valts ut att delta i försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Teollisuuskadun akselin kaavarunko. Asia jäi viimeksi jo toista kertaa pöydälle. Teollisuuskadun akselia kehitetään työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskittymänä, sekä ydinkeskustan laajentumana. Tavoitteena on vahvistaa Ilmalasta Pasilan ja Vallilan kautta Kalasatamaan kulkevaa työpaikka-akselia ja parantaa alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. Kokonaisvaltaisen ja hallitun kehittymisen varmistamiseksi alueelle laaditaan yleiskaavaa täsmentävä kaavarunko, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Kaavarungon mukainen lisä- ja täydennysrakentaminen mahdollistaa alueen työpaikkamäärän kasvun noin 6 000–15 000:lla, ja kaavarungon mukainen täydentävä asuinrakentaminen voisi tuoda alueelle 250–1 125 uutta asukasta.

Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi myös pöydälle. Tavoitteena on alueen sosiaalinen ja arkkitehtoninen urbanisointi, nykyisen kaupunkikuvan arkkitehtonisesti laadukas täydentäminen, julkisen ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen, Puhoksen ostoskeskuksen vanhimman ja arvokkaimman rakennusosan säilyttäminen ja korjaaminen, Stoan kulttuuripalveluiden laajentamisen mahdollistaminen sekä kaupunkimaisen tehokas täydennysrakentaminen ja siten asukasmäärän merkittävä lisääminen tällä keskeisellä alueella. Tavoitteena on kehittää aluetta sen nykyisiä sosiaalisia ja kulttuurisia ominaispiirteitä vahvistaen. Puhoksen kiinteistössä toiminnallisena tavoitteena on ostoskeskuksen nykyisen kaltaisen toiminnan säilyttäminen myös korjausten ja uudisrakentamisen jälkeen. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja siten myös joukkoliikenteen saavutettavuutta on tavoitteena parantaa.  Pysäköintiä on tavoitteena kehittää urbaaniin keskustaympäristöön sopivilla, kompakteilla ratkaisuilla.

Jollaksen kartano on saanut viime aikoina julkisuutta. Kaupunginhallitus tarkastelee asemakaavan muutosta. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Jollaksen kartanoalueesta voi kehittyä Laajasaloon uusi lähiruoka- ja puutarhamatkailukohde. Tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle sopivaa ja virkistyskäyttöä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen rakennusten suojelumerkinnät. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että Jollaksen kartanoalueesta muodostuu entistä vetovoimaisempi virkistyskohde, joka palvelee sekä paikallisia asukkaita, että houkuttelee myös ulkopuolisia kävijöitä.

Lautakunnalle esitetään myös selvitys liikenneonnettomuuksista Helsingissä 2017-2019. Tällekin on olemassa tavoitteet: määrällisinä tavoitteina on, että Helsingin tieliikenteessä kuolee enintään neljä henkilöä ja loukkaantuu enintään 490 henkilöä vuonna 2020. Tavoitteet on saavutettu kuolemien osalta vuosina 2016, 2018 ja 2019 sekä loukkaantumisten osalta vuodesta 2013 eteenpäin. Helsingissä tapahtui 385 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoihin johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2017, vuonna 2018 määrä oli 362 ja vuonna 2019 vastaavasti 344. Onnettomuuksista yhteensä 14 johti kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli seitsemän henkilöä vuonna 2017, neljä vuonna 2018 ja kolme vuonna 2019. Hyvä uutinen on, että Helsingissä liikenneonnettomuudet ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet huomattavasti. 2000-luvun alussa onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui yli kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin 2010-luvun lopussa.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu