Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2022

Kaupunginhallituksen esityslistalla on edelleen kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen. Kaupunginhallitukselle esitetään, että varhaiskasvatusjohtajan virkaan otetaan Miia Kemppi. Kaupunginvaltuustossa vietettäneen pitkä ilta aloitteiden parissa. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Vallilan toimitila-alueen ja Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet ja esittää vuokrausperiaatteita asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2023 ja 2024.

Maanantai 16.5.

Kaupunginhallitus

Tiistai 17.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Keskiviikko 18.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 19.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen. Kaupungin talousarviossa 2022 on linjattu, että Helsingin kaupungin sisäisten digitaalisten peruspalveluiden tuottamista varten perustetaan in house -yhtiö, jonka olisi tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Yhtiön perustamista koskeva valmistelu on jatkumoa 2021 toteutetulle toimialojen ja keskushallinnon digitaalisten peruspalveluiden keskittämiselle.

Kaupunginhallitus käsittelee myös edelleen jo pariin kertaan pöydälle jäänyttä Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttamista. Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista sekä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa arviota. Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveyshuollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 tytäryhteisöjen työntekijälle. Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sairaanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asiakaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tarjoamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johtamisen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.

Kaupungin uudeksi varhaiskasvatusjohtajaksi esitetään Miia Kemppiä, joka työskentelee parhaillaan Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajana ja aiemmin Orimattilassa vastaavassa tehtävässä.

Kaupunginhallitus antaa myös VVM:lle lausunnon luonnoksesta kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia jäi viimeksi pöydälle. Hallituksen esitysluonnoksessa on ehdotettu muutettaviksi varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia, kiinteistöverolakia, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia sekä verohallinnosta annettua lakia. Tavoitteena on uudistaa vanhentuneet kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa. Uudistuksessa ei ole tarkoitus luopua siitä peruslähtökohdasta, että verotusarvo ja kiinteistövero määrätään erikseen maapohjalle ja erikseen rakennuksille. Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen. Lausuntoluonnoksessa kokonaisuudistusta pidetään tarpeellisena.

Valtion ja kaupungin välisestä yhteistyöstä tehdään arkkitehtuuri- ja designmuseota koskeva jatkosopimus. Valtio ja kaupunki ovat alkuperäisessä yhteistyösopimuksessa sitoutuneet rahoittamaan museohankkeen valmistelua kumpikin 500 000 eurolla. Yhteistyösopimus kattoi hankkeen käynnistämisvaiheen. Hankkeen edetessä kohti säätiömallia tarvitaan jatkosopimus hankkeen rahoituksen ja toimintojen siirtämiseksi säätiöön sekä talouden turvaamiseksi hankevaiheessa. Kaupunginhallitus myöntää vuoden 2022 talousarviosta arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle yhteensä enintään 670 000 euroa museohankkeen vaatimien selvitysten sekä säätiön toiminnan käynnistämiseen liittyvien kulujen kattamiseen vuosille 2022−2024.

Kaupunginvaltuustossa vietetään oletettavasti pitkä ilta aloitteiden parissa. Mukana ovat omat aloitteeni Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (asia ollut Hesarissakin näyttävästi esillä) sekä laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa.

Keskustelua herättänevät myös AM-ohjelman 2020 seurantaraportti ja kaava-asiat (Merisataman saaret, Myllypuron Karhunkaatajan alue,  Vuosaaren Pärnunkatu 6).

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat Vallilan toimitila-alueen (Itä-Pasilan, Pasilan konepaja-alueen, Sturenkadun ja Mäkelänkadun välinen alue) suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on lisätä työpaikkojen määrää alueella ja tukea alueen omaleimaisen luonteen ja historiallisen rakennuskannan säilymistä. Modernisoimalla tilakantaa, tiivistämällä kaupunkirakennetta, monipuolistamalla toimintoja sekä kehittämällä alueen liikennejärjestelyjä ja julkisia ulkotiloja, saadaan toimitila-alue liittymään nykyistä paremmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä asettumaan osaksi laajempaa kehittyvää työpaikka- ja keskusta-aluetta.

Lautakunta hyväksyy myös Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet. Tavoitteena on ohjata alueen kehitystä ja kaavoitusta yleiskaavan tehostamistavoitteiden mukaisesti siten, että Länsi-Pakilan pientaloalue säilyy pääosin pientalovaltaisena ja omaleimaisena. Lisäksi Länsi-Pakilan itäosien tehostuminen mahdollistetaan raideverkoston laajentumista (Kehä I:n pohjoispuolelle) ja Tuusulanväylän kaduksi (Kehä I:lle asti) muuttamista koskevista päätöksistä riippuen.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuokrausperiaatteita asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024. Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan perusteella. Asuntotontin maanvuokra lasketaan laskentakaavalla tontin rakennusoikeus (k-m²) × rakennusoikeuden yksikköhinta (euroa/ k-m², indeksi100 hinta) × elinkustannusindeksi / 100 (vuokraushetken pisteluku) × 0,04. Helsingin kaupungin nykyisin käyttämä vuokranmääritys on pääpiirteissään samanlaisena käytössä hyvin yleisesti Suomessa.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu