Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2021

Kaupunginhallitus päättää Tukkutorin toimintojen järjestämisestä ja sähkölauttahankkeesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltävänä ovat Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto Porolahden peruskoulun lisätilojen hankesuunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on edelleen Teollisuuskadun akselin kaavarunko ja Jollaksen kartano. Sote-lautakunnan esityslistalla ovat päihdehuollon asumispalvelujen, alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden palveluasumisen ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon hankinnat.

Maanantai 24.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 25.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Torstai 27.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa päätetään Tukkutorin toimintojen järjestämisestä siten, että Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toiminnot yhdistetään uuteen perustettavaan yhtiöön. Toimintojen yhdistämisen arvioidaan mahdollistavan nykyistäkin vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Helsingin Leijonan ja Tukkutorin toimintojen välillä on synergioita, joita voidaan yhdistämällä saavuttaa. Lisäksi toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä. Uuden yhtiön toimintaa ohjaa kaupungin sille asettamien tavoitteiden mukaisten palvelukonseptien kehittäminen ja ylläpitäminen Torikortteleiden ja Tukkutorin alueilla, minkä puitteissa yhtiö kehittää vetovoimaista ja elinvoimaista kaupunkialueiden toimintaa. Omasta mielestäni on tärkeää, että Tukkutorin toimintaa kehitetään entistä vanhemmin muunakin kuin kiinteistön vuokraustoimintana.

Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen sähkölauttahankkeen jatkovalmistelusta. Sähkölauttahankkeessa on kyse täysin uudenlaisen akkukäyttöisen, jäissä kulkevan vesiliikennekaluston suunnittelusta ja valmistelusta. Varsinaisen aluskehityksen lisäksi hankkeessa testataan uudenlaisia toimintamalleja ja akkutekniikkaa sekä rakennetaan uutta siirrettävää lataus- ja laituri-infrastruktuuria. Kyseessä olisi Suomen ensimmäinen sähkökäyttöinen kaupungin sisäiseen liikenteeseen tarkoitettu ympäri vuoden liikennöivä lauttayhteys. Helsingin kaupunki toimii kokeilualustana akkukäyttöiselle saaristovesiliikenteelle. Sähkölauttaliikenne on suunniteltu aloitettavaksi Meritullintorin ja Kruunuvuorenrannan välisellä reitillä.

Kaupunginhallitus linjaa nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta kaupunginvaltuustossa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityksen mukaan kaupunginhallitus toteaa, ettei läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginvaltuuston kokouksiin ole tarkoituksenmukaista.

Harmillisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitysbudjetti ei ennättänyt tähän kokoukseen, mutta toivottavasti ennättää seuraavaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon tarkastuslautakunnan lausuntopyyntöön vuoden 2020 arviointikertomuksesta. Lausunnosta ilmenee mm. että vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä Helsingissä otettiin käyttöön mitoitus yksi psykologi 1000 oppilasta ja yksi kuraattori 800 oppilasta kohden. Toimialalle on lain voimaan tulon jälkeen palkattu lisää psykologeja ja kuraattoreita ja opiskeluhuollon ohjausryhmä seuraa säännöllisesti palveluiden riittävyyttä. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden kysyntä on samaan aikaan kasvanut, eikä määräajoissa ole aina pysytty. Viiveitä on ollut noin viidesosassa tapauksista ja viive on keskimäärin ollut muutama päivä. Toimialalla kehitetään työmuotoja osittain ryhmämuotoiseen suuntaan, ja samalla pyritään karsimaan muita kuin ydintehtäviin kuuluvia työtehtäviä.

Lausunnossa todetaan myös, että oppilaiden hyvinvointia on tähän asti seurattu kouluissa joka toinen vuosi tehtävän kouluterveyskyselyn avulla, minkä lisäksi koulut ovat käyttäneet omia suppeampia mittareitaan. Kouluissa otetaan tulevina kahtena lukuvuotena käyttöön koulun hyvinvointiprofiili, jonka avulla saadaan vertailukelpoista hyvinvointitietoa vähintään kerran vuodessa. Hyvinvointiprofiili otetaan lukuvuonna 2021-2022 käyttöön vuosiluokilla neljä, kuusi ja seitsemän ja lukuvuonna 2022-2023 se on käytössä vuosiluokilla 4-9.

Seuren kanssa tehdään puitesopimus varhaiskasvatuksen lastenhoitajatyövoiman hankinnasta. Syyslukukaudelle 2021 tilataan suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 63 kokoaikaista lastenhoitajan varahenkilöä ja 306 lastenhoitajan lyhytaikaista sijaista, ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 24 kokoaikaista lastenhoitajan varahenkilöä ja 21 lastenhoitajan lyhytaikaista sijaista. Lisäksi hankitaan entiseen tapaan lastenhoitajan työn perehdytystä.

Lautakunta antaa lisäksi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännös lapsen edusta opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Lakeihin ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi opettajan tai rehtorin velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Lakeihin ehdotetaan täsmennettäväksi opetuksesta epäämistä koskevaa sääntelyä, jotta opiskelijan palaaminen opetukseen saisi tarvitsemansa tuen epäämisen aikana ja oppilaitokseen palatessa.  Lautakunnan lausuntoesityksen mukaan lakiesitykseen olisi tarkoitus suhtautua myönteisesti.

Lautakunta antaa myös lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esityksen mukaan kaupunki suhtautuu myönteisesti varhaiskasvatuslain muuttamiseen siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta. Lakiin ehdotetaan luotavaksi nykyistä vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen. Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta.

Lautakunnan esityslistalla on myös Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto Porolahden peruskoulun lisätilojen hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan Teollisuuskadun akselin kaavarunko. Asia jäi viimeksi jo kolmatta kertaa pöydälle. Teollisuuskadun akselia kehitetään työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskittymänä, sekä ydinkeskustan laajentumana. Tavoitteena on vahvistaa Ilmalasta Pasilan ja Vallilan kautta Kalasatamaan kulkevaa työpaikka-akselia ja parantaa alueen yhteyksiä kaikilla kulkumuodoilla. Kokonaisvaltaisen ja hallitun kehittymisen varmistamiseksi alueelle laaditaan yleiskaavaa täsmentävä kaavarunko, joka ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Kaavarungon mukainen lisä- ja täydennysrakentaminen mahdollistaa alueen työpaikkamäärän kasvun noin 6 000–15 000:lla, ja kaavarungon mukainen täydentävä asuinrakentaminen voisi tuoda alueelle 250–1 125 uutta asukasta.

Jollaksen kartano on saanut viime aikoina julkisuutta. Kaupunginhallitus tarkastelee asemakaavan muutosta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Jollaksen kartanoalueesta voi kehittyä Laajasaloon uusi lähiruoka- ja puutarhamatkailukohde. Tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle sopivaa ja virkistyskäyttöä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen rakennusten suojelumerkinnät. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että Jollaksen kartanoalueesta muodostuu entistä vetovoimaisempi virkistyskohde, joka palvelee sekä paikallisia asukkaita, että houkuttelee myös ulkopuolisia kävijöitä.

Honkasuontiellä Kaarelassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa puukerrostalojen, niitä palvelevan pysäköintitalon, kaupan ja liiketilojen, katujen ja virkistysyhteyksien rakentamisen. Asukasmäärän lisäys on nykyiseen asemakaavaan verrattuna noin 500.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla ovat päihdehuollon asumispalvelujen, alle 65-vuotiaiden monisairaiden asiakkaiden palveluasumisen ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon hankinnat.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu