Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2022

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma ja kaupungin ympäristöraportti 2021. Kaupunginvaltuustossa jatketaan aloitepinon käsittelyä. Mukana myös omat aloitteeni (Kruunusiltojen raitiovaunukalusto ja päiväkotien ja koulujen pihojen ylläpidon laatu). Valtuusto pui myös kaupungin työterveyshuollon kilpailuttamista. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on runsaasti tilahankkeita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Kätilöopiston kehittämistä ja saadaan selvitys liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2021.

Maanantai 30.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Tiistai 31.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Keskiviikko 1.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 2.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022. Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa, ohjelmoi ja kohdistaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua yhdessä siten, että tavoite raideliikenteen verkostokaupungista ja kantakaupungin laajenemisesta voidaan toteuttaa.

Kaupunkistrategian mukaista tasapainoista kaupunkikehitystä tuetaan ohjaamalla maankäytön muutosten painopistettä kaupunkiuudistusalueille Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunmäki. Lisäksi täydennysrakennetaan erityisesti seuraavia alueita: Vuosaari, Herttoniemi, Myllypuro, Jakomäki, Puistola, Suutarila, Pukinmäki ja Pohjois-Haaga. Strategian toteuttamiseksi on mm. aloitettu osayleiskaavoitus Vartiosaaren osoittamiseksi virkistyskäyttöön. Erityisiä kehittämisen painopisteitä ovat Teollisuuskadun kehittyvä akseli ja sen Jokeri 0–pikaraitiotiehen perustuva liikenneratkaisu.

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021 on myös käsittelyssä. Helsinki tiukensi viime vuonna hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2030. Lisäksi uudessa kaupunkistrategiassa linjattiin, että kaupungille asetetaan vuodelle 2040 kunnianhimoinen hiilinollatavoite. Vuonna 2021 Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt nousivat yhden prosentin edellisvuodesta (tieliikenteen osalta laskennassa on käytetty vuoden 2020 tietoja). Nousu selittyy pääosin Helen Oy:n polttoainejakaumalla eli maakaasun suhteellinen osuus laski ja kivihiilen ja öljyn puolestaan kasvoi. Helsingin kokonaispäästöt olivat noin 32 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä.

Käpylän Onnentie 18:ssa (asuntoja 100 uudelle asukkaalle) ja Toukolan Damaskuksentie 4:ssä (asuntoja 110 asukkaalle) ollaan muuttamassa asemakaavaa.

Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on edennyt kaupunginhallitukseen. Rakennuskustannusten enimmäishinta on 56 600 000 euroa + alv. Rakennus sijoittuu Keski-Pasilaan uuden asuinalueen keskelle, Halkopiipunkallion ja rakennettavan Tulistimenkadun rajaamalle korttelialueelle. Uudisrakennus korvaa nykyiset kolmessa osoitteessa sijaitsevat Pasilan peruskoulun tilat, jotka ovat riittämättömät alueen kasvavalle lapsimäärälle. Lisäksi uudisrakennukseen tulee tilat uudelle perustettavalle päiväkodille.

SoTePe-jaosto tutustuu järjestöyhteistyön ja järjestöavustusten kaupunkitasoinen malli -työryhmän työskentelyn tuloksiin.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan aloitteiden käsittelyä. Viime kokouksessa päästiin tuskin alkuun aloitepinon kanssa. Mukana ovat omat aloitteeni Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (asia ollut Hesarissakin näyttävästi esillä) sekä laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa.

Valtuustossa keskusteltaneen pitkään myös kaupungin työterveyshuollon kilpailuttamisesta. Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveyshuollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 tytäryhteisöjen työntekijälle. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2021 oli 19,0 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Helsingin kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut saatetaan kilpailuttamisen piiriin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetään yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettavasta lapsikohtaisesta korvauksesta. Esityksen mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle voidaan hakemuksesta maksaa 1.8.2022 alkaen enimmillään 2 900 euron lapsikohtainen korvaus, mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on tehty varhaiskasvatuslain mukainen hallintopäätös tehostetusta tai erityisestä tuesta tai varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämistä yleisen tuen tulkitsemis- ja avustamispalveluista ja siitä aiheutuu palveluntuottajalle kustannuksia. Päätös liittyy siihen, että varhaiskasvatuslain uudessa 3 a luvussa säädetään oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. Tehostettu ja erityinen tuki on huomioitava päiväkodin ja perhepäiväkodin lasten tai henkilökunnan määrässä, ellei lasta varten ole avustajaa.

Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen haetaan henkilöstöä Seuren kautta syyskaudelle 2022. Pidempiaikaista lastenhoitajatyötä varten tarvitaan arviolta 112 henkilöä, lyhytaikaista lastenhoitajantyötä päivittäiseen tarpeeseen arviolta 311 henkilöä, koulukäyntiavustajia 365 henkilöä ja lyhyisiin koulunkäyntiavustajien tarpeisiin 46 henkilöä.

Esityslistalla on myös runsaasti tilahankkeita:

– osoitteeseen Käräjätuvantie 3 (Tuomarinkylä) toteutettavan päiväkodin, leikkipuistotilojen ja perusopetuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelma
– osoitteeseen Jäkälätie 11 (Tapanila) toteutettavan päiväkoti Jäkälän hankesuunnitelma
– osoitteeseen Pinkkarinkuja 4/ Konttinosturinkuja 3 (Nihti) toteutettavan päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen tarveselvitys
– osoitteeseen Rusthollarintie 15a (Itäkeskus) toteutettavan leikkipuisto Rusthollarin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma
– osoitteeseen Pyhätunturintie 2 toteutettavan leikkipuisto Mellunmäen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja lausunto hankesuunnitelmasta

Tilahankkeita on myös Helsingin Rudolf Steiner -koululla ja Englantilaisella koululla.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on viime kokouksessa pöydälle jääneet Malminkartanon suunnitteluperiaatteet.

Esityslistalla on myös asemakaava-asioita Runeberginkatu 2:ssa ja Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen tontilla. Nämäkin asiat jäivät viimeksi pöydälle.

Lautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi myös Helsingin asukasvalintaohjetta sekä arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan periaatteita. Asia jäi viimeksi pöydälle.  Vuonna 2021 kaupungin vuokra-asunnossa asui joka kuudes helsinkiläinen, mikä tarkoittaa yhteensä noin 93 000 asukasta. Yli 75 prosenttia (n. 50.000 asuntoa) Helsingin kaupungin omistamista asunnoista on valtion asuntolainoittamia tai korkotukemia vuokra-asuntoja eli ns. ara-vuokra-asuntoja. Näitä asuntoja hallinnoi ja ylläpitää Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntokannassa on noin 1400 senioreille tarkoitettua asuntoa. Asuntojen asukasvalinnassa on käytössä kolme erilaista ikärajaa: 55 vuotta, 60 vuotta ja 65 vuotta. Jatkossa ikäraja esitettään asettavaksi 55 vuoteen.

Kätilöopiston sairaalaa kehitetään. Kilpailun tavoitteena on löytää kilpailualueelle kaupunkitilallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, jossa sairaalarakennus korjataan uuteen käyttöön. Säilytettävät rakennuskokonaisuuden osat vaativat erittäin laajamittaista korjaamista. Osan rakennuskokonaisuudesta voi myös esittää korvattavaksi uudisrakennuksilla.

Kilpailualueelle on mahdollista osoittaa asumista tai asumisen eri muotoja, liiketilaa, majoitus- tai muuta toimintaa. Kilpailualueelle tavoitellaan yhteensä noin 30 000 k-m2 rakennusoikeutta. Asuinrakennusoikeudesta voidaan toteuttaa vuokra-asuntotuotantona enintään 50 %. Tuomaristo valitsee kilpailun voittajan syyskuussa 2023. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta ja tontin varaamisesta jatkosuunnittelua varten syksyllä 2023.

Lautakunta saa selvityksen liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2021.  Selvitys sisältää mielenkiintoisia lukuja. Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli vuonna 2021 syysarkipäivän henkilöliikenteestä 62,4 %. Osuus kasvoi 3,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Keskustaan suuntautuvasta aamuliikenteestä joukkoliikenteen kuljetusosuus oli vuonna 2021 67,7 %. Osuus kasvoi 4,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Poikittaisliikenteen laskentalinjoilla joukkoliikenteen osuus oli 16,1 %, joka on 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2020. Keskustassa Aleksanterinkadun mittauspisteessä vuoden 2021 jalankulkijamäärä väheni 2 % vuodesta 2020. Vuoden 2020 huhti-joulukuuhun, eli korona-aikaan verrattuna Aleksanterinkadun jalankulkijamäärät nousivat 22 % vuodesta 2020.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu