Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys. Kaupunginvaltuusto käsittelee Tukkutorin toimintojen järjestämistä ja maanalaista yleiskaavaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa kohdennetaan ylitysoikeuksia ja päätetään useista kiinteistöhankkeista. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kävelyn edistämisohjelmaa.

Maanantai 14.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 15.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Keskiviikko 16.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 17.6.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet. Esittelijänä oleva kansliapäällikkö esittää, ettei kansallisen kaupunkipuiston valmistelua enää jatketa. Esittelijä katsoo, että koska kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevat säännökset edellyttävät riittävän laajaa ja monipuolista aluetta ja kokonaisuutta, sitä ei todennäköisesti vielä muodostuisi, mikäli kansallisen kaupunkipuiston statusta haettaisiin vain Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen ympärille. Muita nk. ”ilmeisimpiä alueita” ei myöskään ole nimetty. Kansallisen kaupunkipuiston valmistelu vaatisi vielä runsaasti lisätyötä. Helsingin kaupunkipuisto on laaja ja hyvin hahmotettava kokonaisuus, jonka luonto- ja kulttuuriympäristön arvokkaimmat ominaispiirteet tulevat turvatuiksi nykyisin ja tehostettujen hoitotoimien kautta. Helsingin merellisen strategian toteuttaminen ja ydinkeskustan merellisten ranta-alueiden kehittäminen ovat lisäksi vasta alussa, joten suojeltavien ominaisuuksien tarkka määrittäminen on toistaiseksi vielä vaikeaa ennen varsinaista kaavoitusta. Lisäksi kaupungin uusimpien ohjelmien, kuten arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ja kulttuuriympäristöohjelman mahdollisesti tuomaa lisäarvoa hankkeelle ei vielä ole voitu tarkastella täysimääräisesti. Asiasta käydään varmasti vilkasta keskustelua ja palautettakin on tullut.

Kaupunginvaltuustossa oikeutetaan kasvatus- ja koulutuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet. Kasvatuksen ja koulutuksen osalta esitettävä menomäärärahan ylitys on 17,5 miljoonaa euroa.

Tukkutorin toimintojen järjestäminen on edennyt kaupunginvaltuustoon.  Pyrkimyksenä on erityisesti kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden tukeminen ja kehittäminen kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kaupunkiympäristöissä ja -rakennuksissa niiden suojeluarvot huomioiden. Tätä kautta rakennukset ja alueet tuottavat myös lisäarvoa ja taloudellista toimeliaisuutta ympärilleen, sekä laajemmin Helsinkiin. Lisäksi Kalasatamassa sijaitsevaa Tukkutorin ja Teurastamon aluetta on tarkoitus kehittää perinteisen tukkutoritoiminnan ohella uutta luovaksi urbaanin ravitsemus- ja tapahtumatoiminnan keskukseksi, sekä tukea alueelle jo kehittynyttä ekosysteemiä.

Valtuusto siunaa myös kaupungin osallistumisen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen ja hyväksyy Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman (arvoltaan 84,2 miljoonaa euroa).

Helsingin maanalainen yleiskaava on myös edennyt valtuustovaiheeseen. Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 suunnittelualue käsittää koko Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat suunnitellut tilat ja tilanvaraukset sekä jo rakennetut tilat. Yleiskaavan teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, kävely-ympäristö ja maalämpö. Kaava sisältää vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen suuret tunneli- ja tilavaraukset.

Valtuusto jatkaa myös viimeksi pöydälle jääneiden aloitteiden käsittelyä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tämän lautakuntakauden viimeisessä kokouksessa ennakoidaan kaupunginvaltuuston kokouksen päätöstä ylitysoikeuden kohdentamisesta toimialan tulosbudjetissa. Kaupunginvaltuuston (seuraavana päivänä) mahdollisesti myöntämä 17,5 miljoonan euron ylitysoikeus kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä seuraaviin palvelukohtaisiin välillisiin koronan aiheuttamiin menoeriin:

– Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa: Yksilöllisen tuen lisäämiseen ryhmäkokoja pienentämällä.

– Perusopetus 11 miljoonaa euroa: Samanaikaisopettajien palkkaamiseen oppilaiden yksilöllisemmän tuen parantamiseen, kouluvalmentajatoimintaan, oppimisvajeen paikkaamiseen 1-9 luokille, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen erityisen tuen oppilaiden tukemiseksi.

– Ammatillinen koulutus 2 miljoonaa euroa: Kesän jälkeiseen tehostettuun tavoittamiseen ja ohjaukseen, opetuksen lisäämiseen keväällä poissaolleille tai opinnoista pudonneille taitopajatarjontaa lisäämällä.

– Lukiokoulutus 1 miljoonaa euroa: Opintojen ohjaukseen ja jälkiohjaukseen, rinnakkaisopetukseen, kertaus- ja rästiopintoihin, tukiopetukseen ja – työpajoihin, kurssien ylimääräisiin uusintakuulusteluihin sekä opiskelijoiden ryhmäyttämiseen, Monikielisten ohjaajien lisääminen ja ohjausmateriaalin tekeminen.

– Oppilas- ja opiskelijahuolto 1 miljoonaa euroa.

Lautakunta käsittelee myös useita tilahankkeita, kuten osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvitys ja osoitteessa Riihitie 9 sijaitsevan päiväkoti Elkan hankesuunnitelma.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi myös osoitteeseen Lohikäärmeenpolku 5 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys. Lisäksi esityslistalla on  ruotsinkielisen koulun hankesuunnitelma osoitteeseen Pohjolankatu 45 ja Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma sekä Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen.

Roihupellon kampuksen tilat suunnitellaan noin 3 000 opiskelijalle. Tilat tarjoavat opiskelijoille pedagogisesti monipuolisen, työelämään valmentavan ympäristön oppia. Osoitteeseen Holkkitie 5 toteuttava uudisrakennus otetaan käyttöön tammikuuhun 2026 mennessä.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokra nousee pilviin muutostöiden vuoksi, joten esittelijä esittää tiloista luopumista.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan kävelyn edistämisohjelma, joka jäi viimeksi pöydälle. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Painopisteenä ovat yleiskaavassa 2016 määritellyt keskusta-alueet ja raideliikenneasemien ympäristöt. Näitä kehitetään yleiskaavan ja siihen liittyvän keskusta-alueita koskevan määräyksen mukaisesti kävelypainotteisina alueina. Ohjelman neljä päätavoitetta ovat seuraavat: 1. Kävelyn ydinalueita ovat raideliikenteen verkostokaupungin kaupunkikeskustat. 2. Kävely on osa kestävän liikkumisen palveluverkkoa, jossa palvelut ja työpaikat saavutetaan helposti ajankohdasta, tulotasosta ja autonomistuksesta riippumatta. 3. Helsingissä kävely ei ole vain liikkumista, vaan olennainen osa toimivaa ja miellyttävää kaupunkielämää. 4. Kävelyn tutkimus, suunnittelu ja kokeilut muodostavat ehyen kokonaisuuden.

Kansallismuseota ollaan laajentamassa. Asemakaavaratkaisun tavoitteena on lisärakentamalla mahdollistaa suurten ja vaativien kansainvälisten näyttelyiden tuottamisen Kansallismuseoon, jonka nykyiset tilat ovat liian pienet siihen tarkoitukseen. Uudisosa rakennetaan Kansallismuseon päärakennuksen yhteyteen sen suojeluarvot huomioiden.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu