Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2021

Kaupunginhallituksen esityslistalla on edelleen Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys. Elinkeinojaostossa saadaan selvitys päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksista ydinkeskustan elinvoimaan Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee edelleen kävelyn edistämisohjelmaa.

Maanantai 21.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 22.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Keskiviikko 23.6.

Kaupunginvaltuusto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esittelijänä oleva kansliapäällikkö esittää, ettei kansallisen kaupunkipuiston valmistelua enää jatketa. Esittelijä katsoo, että koska kansallisen kaupunkipuiston perustamista koskevat säännökset edellyttävät riittävän laajaa ja monipuolista aluetta ja kokonaisuutta, sitä ei todennäköisesti vielä muodostuisi, mikäli kansallisen kaupunkipuiston statusta haettaisiin vain Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen ympärille. Muita nk. ”ilmeisimpiä alueita” ei myöskään ole nimetty. Kansallisen kaupunkipuiston valmistelu vaatisi vielä runsaasti lisätyötä. Helsingin kaupunkipuisto on laaja ja hyvin hahmotettava kokonaisuus, jonka luonto- ja kulttuuriympäristön arvokkaimmat ominaispiirteet tulevat turvatuiksi nykyisin ja tehostettujen hoitotoimien kautta. Helsingin merellisen strategian toteuttaminen ja ydinkeskustan merellisten ranta-alueiden kehittäminen ovat lisäksi vasta alussa, joten suojeltavien ominaisuuksien tarkka määrittäminen on toistaiseksi vielä vaikeaa ennen varsinaista kaavoitusta. Lisäksi kaupungin uusimpien ohjelmien, kuten arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ja kulttuuriympäristöohjelman mahdollisesti tuomaa lisäarvoa hankkeelle ei vielä ole voitu tarkastella täysimääräisesti. Asiasta käydään varmasti vilkasta keskustelua ja palautettakin on tullut.

Elinkeinojaostossa saadaan selvitys päärautatieaseman ympäristön hankkeiden vaikutuksista ydinkeskustan elinvoimaan. Tarkasteluun otettiin vaikutuksiltaan merkittävimmät hankkeet, joita ovat kolme hotellihanketta, pyöräliikenne- ja kävely-yhteytenä rakentuva Kaisantunneli, Päärautatieaseman kehittäminen, Sokoksen maanalainen laajennus, Uusi Eliel-hanke ja Kruunusiltojen pikaraitiotieyhteys keskustaan.

Esittelijän johtopäätöksenä on, että Rautatieaseman ympäristössä rakenteilla ja suunnitteilla olevat kehityshankkeet lisäävät ydinkeskustan elinvoimaa saavutettavuuden, aktiviteettien ja vetovoiman, kohtaamisten ja kokemuksellisuuden näkökulmasta. Alueen uudet hankkeet monipuolistavat ydinkeskustan palvelutarjontaa ja vastaavat siten paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Kaivokadun ja Päärautatieaseman ympäristö tarvitsevat julkiseen tilaan kaupallista vetovoimaa lisääviä toimintoja (kahvilat, terassit, pop-up). Uudet toiminnot lisäävät alueen sosiaalista kontrollia. Rakennus- ja korjaushankkeiden yhteydessä Kaivokadulla ja muualla Päärautatieaseman ympäristössä on panostettava katu- ja muun kaupunkitilan laatutasoon osana miellyttävää ja turvallista kulkukokemusta, jotta alueen elinvoimaisuus lisääntyy.

Kaupunginvaltuustossa hyväksytään vuoden 2020 arviointikertomus ja 2020 tilinpäätös. Tilikauden tulos on liki 500 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 prosenttia (vuonna 2019 vastaava kasvu oli 2,3 prosenttia). Verotulototeuma oli yhteensä -57 miljoonaa euroa talousarviota heikompi (huomioiden koronakompensaatiot yhteisöverojen kautta). Valtionosuustilitysten toteuma oli 479,6 miljoonaa euroa. Se sisältää kuntien koronatukipakettien mukaiset kompensaatiot 214 miljoonaa euroa. Valtionosuudet toteutuvat 234 miljoonaa euroa talousarviota korkeampana. Yhteensä vero- ja valtionosuustulot olivat 176 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on listallaan kävelyn edistämisohjelma, joka jäi viimeksi jo toista kertaa pöydälle. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tuetaan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Painopisteenä ovat yleiskaavassa 2016 määritellyt keskusta-alueet ja raideliikenneasemien ympäristöt. Näitä kehitetään yleiskaavan ja siihen liittyvän keskusta-alueita koskevan määräyksen mukaisesti kävelypainotteisina alueina. Ohjelman neljä päätavoitetta ovat seuraavat: 1. Kävelyn ydinalueita ovat raideliikenteen verkostokaupungin kaupunkikeskustat. 2. Kävely on osa kestävän liikkumisen palveluverkkoa, jossa palvelut ja työpaikat saavutetaan helposti ajankohdasta, tulotasosta ja autonomistuksesta riippumatta. 3. Helsingissä kävely ei ole vain liikkumista, vaan olennainen osa toimivaa ja miellyttävää kaupunkielämää. 4. Kävelyn tutkimus, suunnittelu ja kokeilut muodostavat ehyen kokonaisuuden.

Kansallismuseota ollaan laajentamassa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Asemakaavaratkaisun tavoitteena on lisärakentamalla mahdollistaa suurten ja vaativien kansainvälisten näyttelyiden tuottamisen Kansallismuseoon, jonka nykyiset tilat ovat liian pienet siihen tarkoitukseen. Uudisosa rakennetaan Kansallismuseon päärakennuksen yhteyteen sen suojeluarvot huomioiden.

Myös Valtamerilaiturin asemakaavan muutos jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa tapahtuma-areenan, hotellin ja majoitustilojen, liikuntatilojen ja näihin liittyvien tukitoimintojen rakentamisen Länsisatamaan. Tavoitteena on luoda Hyväntoivonpuiston päätteenä olevan satama-altaan seudullisesti merkittävä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen alue.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu