Helsingin kuntapolitiikan viikko 46/2020

Kaupunginhallituksen esityslistalla on talousarvio sekä tulovero- ja kiinteistöveroprosentit. Sille esitetään myös alueen varaamista Eteläsatamasta laatu- ja konseptikilpailua varten. Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen ovat myös esityslistalla. Kaupunginvaltuusto käsittelee asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuksien organisaatiomuutosta. Lautakunta antaa lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä  luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Lautakunnalle esitellään mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen parantamiseksi, toimialan asiakaskokemuskyselyjen tulokset sekä koronatilanteen vaikutusten tasoittamiseksi saatujen valtionavustusten käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta määrittelee Elielin- ja Asema-aukion asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteet sekä asuntotunttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet.

 

Maanantai 9.11.

Kaupunginhallitus

Tiistai 10.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Keskiviikko 11.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 12.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 sekä vuoden 2021 tulovero- ja kiiinteistöveroprosentit. Nämä asiat jäivät viimeksi pöydälle mutta maanantaiksi pitäisi olla ratkaisun valmiina.

Kaupunginhallitus varaa Eteläsatamasta alueen laatu- ja konseptikilpailua varten. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteena on kehittää Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä siten, että alueesta muodostuu keskustan elinvoimaisuutta tukeva toiminnallinen kokonaisuus. Laatu- ja konseptikilpailun keskeisenä tavoitteena on tuottaa kaupungin maankäytöllisiä ja kaupunkikuvallisia sekä muita tavoitteita toteuttava, laadullisesti ja toiminnallisesti erittäin korkeatasoinen maankäytön kokonaissuunnitelma, joka toimii alueen tulevan kehittämisen, asemakaavoituksen sekä toteutuksen pohjana. Tavoitteena on, että kilpailu viedään läpi vuosien 2021–2022 aikana.

Teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen ovat edenneet kaupunginhallitusvaiheeseen. Esityksen mukaan infrarakentamisen suuria hankkeita hankitaan kilpailutuksen kautta nykyistä enemmän ja pienempiä hankkeita keskitetään Staralle. Tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin infrarakentamisen kokonaisuudesta on n. 20 %. Yleisten alueiden ylläpidon tavoitetilassa Staran tuotannon osuus kaupungin yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta on 50 %. Ylläpidon kilpailuttamisen laajentamiseen varaudutaan Staran toimintaa kehittämällä. Korjausrakentamisen pienet hankkeet keskitetään Staralle. Tavoitetilassa Staran osuus rakennustekniikan kokonaisuudesta on n. 20 %.

Kaupunginhallitus tekee kerran kuukaudessa päätöksen perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamisesta, ja se on jälleen esityslistalla. Sillä ei päätetä poikkeusjärjestelyihin ryhtymisestä vaan ainoastaan mahdollistetaan ne.

Esityslistalla on niin ikään jälleen runsaasti valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitteita sekä toivomusponsia.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa 2020. Helsingissä rakennetaan kaupunginhallituksessa hyväksytyn ratkaisun mukaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luontoa ja viheralueita säilyttäen. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 25 % toteutuvasta asuntotuotannosta. Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin kokonaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tulee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Myös tulo- ja kiinteistöveroprosentit on tarkoitus käsitellä tässä valtuuston kokouksessa.

Aikaisempi valtuutettujen aloitepino käytiin läpi viimeksi, mutta nyt on jo taas uusia aloitteita käsiteltävänä. Vaalien lähestyminen näkyy.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palvelukokonaisuuksien organisaatiomuutos ensi vuoden alusta lähtien. Lautakunnalle esitettävässä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen uudessa organisointimallissa palvelukokonaisuuksien aluejako yhtenäistetään siten, että suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus jakaantuvat yhdeksään yhteiseen alueeseen.

Muutoksen tarkoituksena on, että lapsen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on sujuva ja että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate toteutuvat mahdollisimman hyvin ja että palvelutarjonta on samanlaista eri puolilla kaupunkia.

Nordiska skolan -konsepti on jäänyt pöydälle jo muutamaan kertaan. Talousarviossa ei ole varattu rahaa Nordiska skolanin rakentamiseen, mutta minusta hanke kannattaa pitää mielessä seuraavaa valtuustokautta suunniteltaessa. Suunnitelman mukainen Nordiska skolan on kaikille avoin monikielinen Helsingin kaupungin koulu, jonka toiminnassa näkyy vahvasti pohjoismaisuus, monikielisyys ja kestävän kehityksen ilmiöt. Nordiska skolanissa lapsi voi aloittaa yksilöllisen koulupolkunsa päiväkodissa ja jatkaa sitä toiselle asteelle asti. Hän voi kouluaikanaan opiskella 1-3 vierasta kieltä, joista osa voi olla muita pohjoismaisia kieliä. Koulu toimii ja opettaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Nordiska skolan on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille hakijoille ilman soveltuvuuskoetta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Muutos on kovasti toivottu, ja olen itsekin käynyt ministeriössä sitä esittämässä. Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetuilla muutoksilla pyritään edistämään työnantajien mahdollisuuksia selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös lyhytaikaisissa enintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Lain soveltamisalaan lisättäisiin työnantajalle oikeus harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Tätä oikeutta ei tällä hetkellä ole, mikä on iso puute.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon myös luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallituksen esityksessä tarkennetaan henkilöstön mitoitukseen liittyen, että mitoituksesta poikkeaminen ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Lisäksi varhaiskasvatuslakiin ehdotetaan lisättäväksi varhaiskasvatushenkilöstöä koskeva ilmoitusvelvollisuus havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Lausuntoesityksessä korostetaan varhaiskasvatustoiminnassa ilmenneitä haasteita henkilöstön saatavuuden suhteen ja sen vaikutusta henkilöstön mitoitukseen ja toivotaan tarkennuksia ja täsmennyksiä ohjeistukseen.

Lautakunta saa selvityksen mahdollisuuksista erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala saa lisärahoitusta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen kaupungilta 7,9 miljoonaa euroa ja valtiolta yhteensä 21,3 miljoonaa euroa vuosille 2019-2021. Kaupungin lisärahoituksen avulla on voitu palkata vakituista lisähenkilöstöä päiväkoteihin ja kouluihin sekä leikkipuistoihin. Oppimisen tukemisen kehittämiseen toimiala on saanut lisärahoitusta myös kaupunkistrategian MUKANA-ohjelman toimenpiteen Kaikille sopivan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen edistämiseksi.

Lautakunnalle esitellään toimialan asiakaskokemuskyselyjen tulokset. Tarkastellessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa kokonaisuutena, oli kokonaistyytyväisyys palveluihin 5,6/7. Muista toimialan yhteisistä mittareista osallisuus sai arvion 5,1/7, palvelukokemus 5,7/7 ja tavoitettavuus 5,6/7. Tulosten pohjalta toimialan vahvuuksiksi nousevat jokapäiväiset kohtaamiset, ihmisiä arvostava ote palveluja tuotettaessa, yhteistyö kodin ja koulun välillä, turvallisuudentunne sekä asiakkaille välittyvä henkilöstön aito halu hyvään palveluun, huolimatta välillä niukoista resursseista. Kehittämiskohteiksi nousivat nuorten henkilökohtaisempi kohtaaminen ja tarpeiden huomiointi, matalan kynnyksen yhteydenpito ja tiedonsaanti sekä vaikutusmahdollisuudet.

Lautakunnalle esitellään myös koronatilanteen vaikutusten tasoittamiseksi saatujen valtionavustusten käyttöä eri koulutusasteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1,4 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta Helsingin kaupungin varhaiskasvatukseen, 7 miljoonaa euroa esi- ja perusopetukseen, 2 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen ja 1,525 miljoonaa euroa Stadin ammatti- ja aikuisopistolle. Valtionavustus on tarkoitettu muun muassa poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen. Esimerkiksi lukioissa opiskelijoille tarjotaan erilaisia oppimisvajetta vähentäviä kursseja. Opiskelijat saavat aineenopettajan antamaa tuki- ja lisäopetusta oppiaineissa, joissa koronatilanne on aiheuttanut oppimisvajetta. Kaupungin lukioiden yhteistä verkkokurssitarjontaa laajennetaan, jotta opiskelijat voivat suorittaa opintoja joustavasti. Opiskelijoiden saamaa erityisopetusta lisätään. Erityisavustusta voidaan kohdentaa myös lukiolaisten henkilökohtaisen ohjauksen lisäämiseen.

Lautakunnalle esitetään lisäksi hyväksyttäväksi seuraavia tilahankkeita:

– tarveselvitys Puistolaan osoitteeseen Kimnaasipolku 5 toteutettavasta yhtenäisen peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksesta. Hanke korvaa leikkipuisto Tapulin väliaikaiset tilat, päiväkoti Neilikan nykyiset tilat sekä Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun huonokuntoiset tilat, joista siirrytään väistötiloihin jo syksyllä 2021.

– tarveselvitys Töölöön osoitteeseen Rajasaarentie 6 toteutettavasta päiväkoti Topeliuksen ja Päiväpirtin korvaavasta uudisrakennuksesta

– lausunto päiväkoti Sompasaaren hankesuunnitelmasta osoitteeseen Priki Johannankuja 4

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Elielin- ja Asema-aukion asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteita. Asia jäi viimeksi pöydälle. Suunnittelualue käsittää Elielinaukion, Asema-aukion, Postikadun sekä Postitalon, Sokoksen ja Vltavan rakennukset. Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR-Yhtymä Oy, SOK sekä Evata ovat hakeneet suunnitteluvarausta Elielinaukion alueelle ideasuunnitelman laatimista ja jatkokehitystä varten.

Suunnittelun tavoitteena on täydentää aluetta rakentamisella, eheyttää ja elävöittää kaupunkirakennetta vastaamaan kaupunkilaisten ja vierailijoiden, kehittyvän keskustan sekä kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeita, alueen arvokas ympäristö huomioiden. Lisäksi alueen jalankulkuvirtojen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä sekä pyöräpysäköinnin lisäämistä alueella tutkitaan.

Lautakunta saa käsiteltäväkseen myytäväksi esitettävät rakennukset ja tontit. Myyntilistalla on esim. Nordsjön kartano, ravintola Kaisaniemi ja Tervasaaren aitta. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Esityslistalla ovat myös asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet. Esitetyt asuntotonttien ja niitä palvelevien tonttien yleiset maanvuokrausperiaatteet tarkoittavat merkittäviä muutoksia asuntotonttien maanvuokraustoiminnan nykykäytänteisiin. Uusien periaatteiden soveltaminen keventää maanvuokraustoimintaan liittyvää hallinnollista työtä, lisää kaupungin tonttihinnoittelun ja maanvuokraustoiminnan läpinäkyvyyttä sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista maanvuokraustoiminnassa. Esimerkiksi tonttikohtainen maanvuokran määrittely tapahtuu jatkossa viranhaltijapäätöksin kaupunginvaltuuston vahvistamiin yleisiin periaatteisiin sekä kaupunkiympäristölautakunnan niitä tarkentaviin soveltamisohjeisiin perustuen. Asuntotonttien arvo sekä maanvuokra määritetään jatkossa aina markkina-arvon mukaisesti.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää www.piapakarinen.net

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu