Helsingin kuntapolitiikan viikko 48/2020

Kaupunginhallitus käsittelee Metropolian vanhojen kiinteistöjen (Bulevardi, Agricolankatu) asemakaavamuutoksia. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on kaupungin talousarvio ja valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään Myllypuron rakennusalan kampusta ja lastenhoitajien hankintaa Seuresta. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Laakson yhteissairaalan asemakaava.

 

Maanantai 23.11.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 24.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 25.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 26.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Nuorisolautakunnan nuorisojaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Metropolian vanhoihin rakennuksiin (Bulevardi 29-31, Agricolankatu 1) liittyviä asemakaavamuutoksia. Bulevardin korttelia ollaan muuttamassa hotelli-, asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Agricolankadulle suunnitellaan asuin-, liike- ja toimitilakäyttöä.

Kotihoidon pysäköintitunnus on edennyt kaupungin koneistossa, ja nyt hyväksytään sen myöntämisehdot. Pysäköintitunnuksesta peritään 100 euron kertamaksu, joka on voimassa niin pitkään kuin lupakin. Kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta, maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, alueelle, jossa pysäköinti on kielletty ”Pysäköinti kielletty” – liikennemerkillä tai ”Pysäköintikieltoalue”- liikennemerkillä sekä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.

Viimeksi jäi pöydälle pari aloitetta, joista Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikkoja koskeva aloite herätti viimeksi paljon palautetta kaupunkilaisilta. Syvennymme siis siihen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin talousarviota vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023. Ryhmäpuheenvuoroja ja valtuutettujen puheenvuoroja voi kuunnella keskiviikkona klo 16 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Tulopuolesta on todettava, että vaikka kunnallisverokertymän ennustetaan kasvavan myös tänä vuonna, on kasvu aiempia vuosia hitaampaa. Yhteisöveron ennakoidaan jäävän useaksi vuodeksi aiempaa alemmalle tasolle. Kaupungin verotuloihin liittyy tulevina vuosina huomattavaa epävarmuutta. Myös sote-uudistus hämärtää näkymiä ja iskee kipeästi kaupungin talouteen. Talous oli onneksi kriisin alkaessa aiempien vuosien vastuullisen taloudenpidon ansiosta vahva eikä taloudelliseen äkkijarrutukseen ole tarvetta. Talousarvioehdotuksessa investointien kokonaismäärä on 881 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuosien toteutuneita investointitasoja enemmän. Lähtökohtana on, että kaupungin lainakanta korkeintaan kaksinkertaistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaupungin menot ovat esityksen mukaan 4,8 miljardia euroa vuonna 2021.

Omalla toimialallani varhaiskasvatusikäisten (1-6 –vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän vuoden 2020 aikana 627 lapsella ja ensi vuonna vielä 296 lapsella. Peruskouluikäisten määrä sen sijaan kasvaa molempina vuosina noin 1 400 lapsella. Joudumme siis lisäämään koulupaikkoja. Toimialan menojen ennakoidaan olevan ensi vuonna 1,269 miljardia, missä on 30 miljoonaa euroa kasvua tämän vuoden talousarvioon.

Esityslistalla on myös valtava määrä uusia aloitteita. Aiheet vaihtelevat valkopostihanhista turvallisuuskysymyksiin ja haitallisten vieraslajien pyynnistä pihakatuhankkeisiin. Oletettavasti talousarviokäsittelyssä kestää sen verran pitkään, että emme ennätä käsitellä aloitepinoa loppuun saakka vaan ne jäävät vuoden viimeiseen kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankintaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä. Lautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatukseen hankitaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä vähintään 73 kokoaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja noin 340 varhaiskasvatuksen lyhytaikaista lastenhoitajan sijaista. Toimiala haluaa varmistaa, että varhaiskasvatuksen äkillisiin poissaoloihin saadaan varahenkilöitä. Hankinnan ennakoitu arvo on noin 6,93 miljoonaa euroa. Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin kaupungin osittain omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Yhtiö välittää omistajilleen työvoimaa sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiaikaisiin työsuhteisiin.

Lautakunta antaa myös lausunnon Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta. Myllypuroon on tulossa kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, joka käsittää sekä Metropolian yksikön, jonka rakennus onkin jo valmistunut, että vuonna 2023 valmistuvan toisen asteen oppilaitoksemme. Lisäksi hanke vahvistaa työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavia pedagogisia keinoja ja kumppanuusverkostoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuuksia seuraavan tason organisaatio jäi viime kokouksessa pöydälle. Organisaatiomuutoksen jälkeen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueelliset palvelut tuottaa varhaiskasvatusta ja antaa esiopetusta alueilla. Alueellisia palveluita on yhdeksän. Perusopetuksen alueelliset palvelut antaa perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. Alueellisia palveluita on seitsemän.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen, jossa kartoitettiin huoltajien vuorotyöstä johtuva vuosiluokkien 1-6 oppilaiden ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarve, mahdolliset palvelun tuottamisen muodot sekä arvio niiden aiheuttamista kustannuksista. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 10 575. Kyselyyn vastanneista   1 676 ilmoitti lapselleen satunnaisen ilta-, yö- tai viikonloppuhoidon tarpeen. Säännöllisen ilta-, yö- tai viikonloppuhoidon tarpeen ilmoitti 508 vastaajaa. Kyselyn perusteella vuosiluokkien 1-2 oppilailla on säännöllinen iltahoidon tarve 248 lapsella ja satunnainen tarve yli 800 lapsella. Suurpiiri- ja koulukohtaisessa tarkastelussa viikoittaisia poikkeuksellisen hoitoajan tarpeita on erityisesti Ruoholahti−Kamppi−Meilahti -alueella, Maunula−Oulunkylä -alueella sekä Malmilla ja Vuosaaressa.

Esityslistalla on lisäksi kahden ryhmäperhepäiväkodin (Arttu ja Peukaloinen) ja yhden päiväkodin (Pyynikki) lakkauttaminen sekä Lemmilän koulun opetuksen järjestäminen uudella tavalla. Useimmista näistä on tullut kaupunkilaispalautetta, johon perehdymme ennen tiistaita.

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Laakson yhteissairaalan asemakaavan muutosta. Kaavaratkaisu koskee nykyistä Laakson sairaalan aluetta, joka sijaitsee Taka-Töölön ja Meilahden tiiviin kantakaupunkirakenteen sekä Keskuspuiston rajalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden sairaalakampuksen rakentamisen. Lisäksi sairaalan uusien liikenne- ja logistiikkayhteyksien mahdollistamiseksi kaava-alueeseen kuuluu maanalaisia tiloja Laakson ja Auroran sairaala-alueiden välisellä Keskuspuiston osalla, pieni osa Auroran sairaala-alueesta sekä maanalaisia tiloja Laakson ja Meilahden sairaala-alueiden välillä.

Tavoitteena on keskittää sairaalatoimintoja keskeiselle ja hyvin saavutettavalle paikalle Meilahden sairaalakampuksen läheisyyteen. Alueelle on suunniteltu sijoitettavan laaja-alaisesti pääkaupunkiseudun psykiatrista sairaanhoitoa sekä puolet Helsingin sairaalan sairaalatoiminnoista. Sairaala on Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen hanke.

Laajamittaisen uudisrakentamisen mahdollistamiseksi on sairaala-alueelta tarkoitus purkaa useampia rakennuksia, ja rakentaa tontin eteläpuoliskolla sijaitseva luonnontilankaltaisena säilynyt sairaalapuiston osa. Sairaalaan on tarkoitus sijoittaa yhteensä noin 930 sairaansijaa, poliklinikka- ja tukipalvelutiloja sekä maanalainen pysäköintilaitos enintään 650 autolle. Alueelle saa sijoittaa myös tutkimus-, koulutus- ja liiketiloja sekä päiväkodin.

Katajanokanlaituri 4:n asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee ranta-aluetta, joka sijaitsee Katajanokalla Tulli- ja Pakkahuoneen edustalla osoitteessa Katajanokanlaituri 4. Kaavaratkaisu mahdollistaa nelikerroksisen, pääosin puurakenteisen liike- ja toimistorakennuksen rakentamisen alueelle. Suunnittelu on käynnistynyt Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman saatua kehittämisvarauksen Eteläsataman lahden rannalla sijaitsevalle alueelle pääkonttorin rakentamiseksi. Rakennuksen tuleva pääkäyttäjä on Stora Enso Oyj. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa muuta toimisto- ja liiketilaa, kuten hotelli.

Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten. Säänneltyyn asuntotuotantoon esitetään tontteja varattavaksi yksityisille toimijoille noin 297 ja Att:lle noin 915 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Lisäksi esitetään pääosin sääntelemättömään asuntotuotantoon kilpailuilla ja ilmoittautumismenettelyillä myöhemmin luovutettavaksi noin 1 940 asunnon tuotantoa vastaava määrä. Yhteensä tontteja esitetään varattavaksi noin 3 152 asunnon tuotantoa varten. Määrä on alle vuositavoitteen (4 900 as/vuosi). Tämä johtuu pääosin siitä, että rakentamiskelpoisia tai edes lähivuosina rakentamiskelpoisia tontteja on niukasti.

Lapinlahdenkatu 8:n asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 7-kerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen matalan liiketilasiiven paikalle. Maantasokerroksen tilat Lapinlahdenkadun puolella varataan edelleen liiketilakäyttöön. Lisärakentamisella saadaan lisää uusia asuntoja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Asunnot on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntoina. Asukasmäärän lisäys on noin 50.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

0
pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Aloitan päivätyöni Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana tammikuussa 2022. Koulutukseltani on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu