Helsingin kuntapolitiikan viikko 6/2020

Kaupunginhallitus tekee päätöksiä Garden-hankkeesta. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteita sekä jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteita ja saadaan selvitys helsinkiläisten liikkumistottumuksista ja kuullaan tulokset tutkimuksesta, jolla on selvitetty asukkaiden ja yritysten mielipiteitä Helsingin liikenteestä.

Maanantai 3.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 4.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Torstai 6.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Gardenin asemakaavan muutosta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Se mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen (ns. Garden Helsinki -hanke). Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennettaisiin lisäksi harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Nykyinen Helsingin jäähalli (HIFK:n halli) säilytetään.

Kaupunginhallitus pöytäsi viime kokouksessaan myös muutamia valtuutettujen aloitteita. Mm. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt ryhmäaloitteen Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta. Ryhmäaloitteessa ehdotetaan Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista kilpailuttamalla aluksi 1-3 terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja laadun sekä uusien toimintamallien ja tehokkuusseurannan kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa, että siellä valmistellaan maaliskuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, jolla varmistetaan sujuva hoitoon pääsy terveysasemilla. Toimialan sitovana tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa hoitoonpääsyajan mittari T3 on alle 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistellaan esitys 1-2 terveysaseman palvelujen ulkoistamisen kokeilusta ja selvitetään 1-2 terveysaseman muuttamista taseyksiköksi.

Käsiteltävänä on myös kaupungin sitoutuminen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan sitoumus annetaan sillä edellytyksellä, että kokeilulaki, hallituksen esitykseen eduskuntakäsittelyssä tehtävine muutoksineen, ei merkittäviltä osin poikkea esitysluonnoksen sisällöstä. Lisäksi edellytetään, että pormestarin antamassa työllisyyskokeilulakiluonnosta koskevassa lausunnossa esitetyt ongelmakohdat huomioidaan ministeriön lopullista lakiesitystä annettaessa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto saa raportin maahanmuutosta ja kotouttamisohjelmasta. Vuoden alussa ulkomaalaistaustaisia helsinkiläisiä oli yli 103 000 eli 16 prosenttia kaupungin koko väestöstä. Määrä kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvuprosentti on ollut laskusuunnassa viimeisen kymmenen vuoden ajan ja oli nyt poikkeuksellisen matala, mutta silti noin kolme neljäsosaa kaupungin väestönkasvusta tuli ulkomaalaistaustaisista. Yleisimmin Suomeen ja Helsinkiin muutettiin perheen, opiskelun ja työn vuoksi. Suurimmat kieliryhmät Helsingissä olivat venäjän-, viron-, somalin- ja arabiankieliset.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteita. Suunnittelualue sisältää Laajasalon uimarannan ja liikuntapuiston, Elsankallion alueen, Repossaaren, Aittasaaren, Sarvaston valkaman, Hämeenapajantien ja Puhuritien alueet. Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on määritellä alueen tulevaisuuden kehittämistavoitteet ja virkistyksen ja täydennysrakentamisen pääsuuntaviivat, jotta Laajasalo säilyttää vehreän luonteensa ja suuret yhtenäiset viheralueensa. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Viime kokouksessa jäivät pöydälle myös jäätelö- ja grillikioskipaikkojen vuokrausperiaatteet vuosille 2021–2028. Kilpailutuksen valintaperusteena on hinta. Jäätelökioskipaikkoja on tarjolla 27 kpl ja grillikioskipaikkoja 9 kpl. Viime kilpailutus aiheutti paljon julkista polemiikkia, katsotaan miten käy tällä kertaa.

Meri-Rastilan itäosassa muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu koskee Meri-Rastilan osa-alueen 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen itäosaa ja Ison Kallahden puistoa sekä Kallahden osa-alueen länsiosan viheralueita Pohjavedenpuistoa ja Ullaksenpuistoa sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita. Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jonka tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä. Asukasmäärän lisäys on noin 2 000.

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu koskee Itäkeskuksen metro- ja bussiaseman aluetta, jota on kehitys- ja kaavahankkeen yhteydessä päätetty kutsua Itäkeskuksen Jokerikortteliksi alueelle 2020-luvulla rakennettavan pikaraitiotie Raide-Jokerin päätepysäkin mukaan. Alueelle on suunnitteilla monitoimintainen rakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee joukkoliikenteen uusi lippuhalli ja siihen liittyviä muita tiloja kuten liiketiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsee liike-, palvelu- ja toimistotiloja. Toisen kerroksen yläpuolelle sijoittuu asuntoja ja hotellin tiloja sekä laaja kattopiha asukkaiden käyttöön. Rakennuksen muodostamaan katutason katettuun ulkotilaan sijoittuu bussien ja Raide-Jokerin laitureita. Arvio uusien asukkaiden määrästä on 500.

Lautakunta saa myös selvityksen helsinkiläisten liikkumistottumuksista vuonna 2019. Yleisin matkojen kulkutapa oli kävely, jonka osuus oli 39 % kaikista tehdyistä matkoista. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli 29 %, henkilöauton 22 % ja polkupyörän 9 %. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus laski edellisvuodesta ja henkilöauton osuus kasvoi.

Lautakunta merkitsee tiedoksi myös tutkimuksen, jolla on selvitetty asukkaiden ja yritysten mielipiteitä Helsingin liikenteestä. Haastatelluista Helsingin asukkaista enemmistö (57 %) on sitä mieltä, että liikennejärjestelmän toimivuus kokonaisuutena on melko hyvä. Yritysten edustajista lähes puolet (44 %) piti liikennejärjestelmän toimivuutta kohtalaisena. Tyytyväisimpiä oltiin joukkoliikenteen toimivuuteen, jalankulkijoiden olosuhteisiin sekä liikennejärjestelyiden selkeyteen. Tyytyväisyys parani erityisesti pyöräliikenteen olosuhteiden osalta. Eniten huonoja arvosanoja keräsi pysäköinti keskustassa ja toiseksi eniten autoliikenteen sujuminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle STM:n Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista. Lausuntoehdotuksen mukaan viiteen itsehallinnolliseen alueeseen pohjautuva erillisratkaisu on toteuttamiskelpoisin vaihtoehto Uudenmaan erillisratkaisuksi tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on itsehallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen ratkaisu. Lausuntoehdotuksessa pidetään tärkeänä, että rahoitusmallia valmisteltaessa sen vaikutukset analysoidaan huolellisesti myös kasvavien kaupunkien ja alueiden näkökulmasta. Jatkotarkasteluissa on tärkeää huomioida rahoitusmallin sote-palveluihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yleisemmät vaikutukset kuntien talouteen ja pitkän aikavälin kestävän kasvun edellytyksiin Uudellamaalla ja koko maassa.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

pia1

Pia on Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen alan apulaispormestari, kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu (kok.). Aikaisemmilla kausilla hän on toiminut opetuslautakunnan ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajana sekä Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Pia on tällä hetkellä kokopäiväinen poliitikko, mutta aiemmin hän on toiminut mm. johtajana Helsingin seudun kauppakamarissa, Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajana ja 16 vuotta yrittäjänä juridiikkaan ja erityisesti eurooppaoikeuteen erikoistuneessa käännöstoimistossaan. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti. Ks. lisää <a href="http://www.piapakarinen.net" title="www.piapakarinen.net">www.piapakarinen.net</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu