Kuntapolitiikan viikko 18/2022

Kaupunginhallituksen esityslistalla on kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen, aloitteeni laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa ja toinen aloitteeni Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaupungin pysäköintipolitiikkaa ja helikopterikentän sijoittamista Kivikkoon. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee esitystä varhaiskasvatusjohtajan valinnasta ja oppivelvollisuuden laajentamisen väliraporttia. Puistolassa sijaitsevan Touhulan päiväkodin tilalle tulee kaupungin oma päiväkoti.

Maanantai 2.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

Tiistai 3.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Torstai 5.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosäännön muuttamista mm. siten, että liikelaitosten toimitusjohtajat nimitettäisiin jatkossa enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Esityksen mukaan pitkällä, seitsemän vuoden määräaikaisuudella yhtäältä turvataan jatkuvuus liikelaitoksen toiminnassa ja toisaalta mahdollistetaan sellainen ylimmän johdon uudistuminen, jota on pidettävä perusteltuna liikelaitoksen toimintaympäristön muutokseen vastaamisen, kilpailukyvyn ylläpitämisen ja toiminnan kehittämisen kannalta. Helsingin kaupungin hallintosäännössä on määrätty myös kansliapäällikön sekä toimialajohtajien määräaikaisista virkasuhteista.

Esityslistalla on myös kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä päätetty Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen. Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen konsulttiyhtiön toimesta. Yksityisten palveluntoimittajien palveluista sekä palvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on tehty alustavaa arviota. Työterveys Helsinki on vastannut vuodesta 1964 alkaen työterveyshuollosta Helsingin kaupungin noin 39 000 työntekijälle ja noin 3500 tytäryhteisöjen työntekijälle. Valmistelevan selvitystyön mukaan ulkoistamalla työterveyspalvelut pystyttäisiin parantamaan työterveyspalveluiden laatua erityisesti sairaanhoidon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä asiakaskokemuksen kautta. Edellisten lisäksi yksityiset toimijat pystyvät tarjoamaan merkittävästi laajemmat digitaaliset palvelut ja tiedolla johtamisen työkalut verrattuna nykyiseen Työterveys Helsinkiin.

Kaupunginhallitukseen on edennyt myös aloitteeni laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa. Aloitevastauksessa myönnetään, että palveluntuottajat eivät tällä hetkellä suoriudu tyydyttävästi sopimuksenmukaisista tehtävistään. Tekniset isännöitsijät ovat joutuneet reklamoimaan laatupoikkeamista ja osittain myös joutuneet paikkaamaan palveluntuottajien työnjohdon puutteita. Nykyiset kiinteistönhoitosopimukset eivät tarjoa riittäviä edellytyksiä laatupoikkeamiin puuttumisen vaikuttavuudelle, joten tilaajan aktiivisesta reagoinnista huolimatta tilanteeseen on vaikeata saada parannusta nykyisten sopimusten puitteissa. Samoin todetaan, että on ensisijaisen tärkeää tehdä tarvittavat muutokset kiinteistönhoitopalveluiden korituksiin, sopimuksiin, palvelukuvauksiin sekä huoltotehtävien ja pihanhoitosuunnitelmien sisältöihin.  Kesän ja syksyn 2022 aikana käynnistetään keskustelut palveluntuottajien kanssa talvihoidossa havaituista puutteista ja keinoista puuttua niihin nykyisten sopimusten mukaisesti. Sopimusten valvontaa tulee parantaa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on toinenkin aloitteeni, joka koskee Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarviointia. Pointtinani on, että koska Vartiosaaren ja Stansvikinkallion rakentamisesta luovutaan. Kruunusiltojen raitioyhteyden arvioitu käyttäjämäärä vähenee merkittävästi. Käyttäjämääräennusteen pienentyessä myös Kruunusiltojen kalustohankintaa pitäisi harkita uudelleen. Kruunuvuorenrannan/Yliskylän raitioliikenne olisi todennäköisesti järkevämpää hoitaa 35 metrin pikaraitiovaunuja pienemmällä kalustolla.

Aloitevastauksen mukaan Kruunusillat-yhteydelle hankittavan raitiovaunukaluston lyhentäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Perimmäisenä syynä näyttää olevan se, että vaunut on jo tilattu.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsingin pysäköintipolitiikka 2022, jota on tarkoitus noudattaa ohjeellisena. Asiaa käsiteltiin jo viime kokouksessa. Pysäköintipoliittisiin tavoitteisiin liittyy 10 kärkihanketta, jotka ovat seuraavat:

  1. Toimenpidekokonaisuus sähköautoiluinfran vahvistamiseksi,
  2. Kaupungin ja yksityisten pysäköintilaitosten välisen yhteistyön lisääminen,
  3. Vuorottaispysäköinnin ja täydennysrakentamisen pysäköinnin työkalupakin edistäminen,
  4. Pysäköintivirhemaksun porrastaminen teon haitan vakavuuden mukaan,
  5. Laaditaan selvitykset nykyisten laskentaohjeiden toteutumisesta sekä markkinaehtoiseen pysäköintipolitiikkaan siirtymisestä,
  6. Siirrytään palvelutason mukaiseen hinnoitteluun kadunvarsipysäköinnissä,
  7. Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittäminen,
  8. Autopysäköinnin reaaliaikaisen tilannekuvan valmistuminen,
  9. Toimitilatonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden päivittäminen,
  10. Siirrytään reaaliaikaiseen mobiiliseurantaan, käyttöastelaskentaan ja hinnoitteluun.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pysäköinninvalvonnan resurssien vahvistaminen ja tehokkuuden parantaminen, palvelutason mukaiseen hinnoitteluun siirtyminen asukas- ja yritys- sekä vyöhykepysäköinnissä, asukas- ja yrityspysäköintialueiden sekä maksullisuusvyöhykkeiden laajentaminen sekä askeleittain siirtyminen kohti markkinaehtoista pysäköintipolitiikkaa asuintonttien pysäköintiratkaisuissa. Jos kiinnostaa, mitä kaikki tämä tarkoittaa käytännössä, kannattaa tutkia esitys tarkkaan.

Vuosaaren Villenkalliolla muutetaan asemakaavaa. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Paloheinän ja Kuninkaantammentien hiihtoreiteille hyväksytään puistosuunnitelmat tulevia talvia varten. Asia jäi viimeksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta tekee myös periaatepäätöksen helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon. Myös tämä asia jäi viimeksi pöydälle. Helikopterikentälle on mahdollista sijoittua tulevaisuudessa mm. kaupallista helikopteritoimintaa sekä muita ilmailualan operoijia, jotka säädösten puolesta sopisivat määriteltyihin lähestymissektoreihin ja melurajoihin (mm. dronet, sähköiset lentolaitteet ja miehittämättömät ilma-alukset).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee esitystä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan virkaan ottamisesta. Asia etenee lautakunnasta esityksenä kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus päättää valinnan.

Lautakunnalle esitellään oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti ja seurantasuunnitelma. Oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 3,87 miljoonaa euroa, joista valtionosuus kattoi arviolta 3,62 miljoonaa euroa eli noin 94 %. Vuonna 2021 toteutuneet kustannukset olivat noin 80 % kaupungin arvioimista kustannuksista. Alitusta selittävät pääasiassa toisen asteen arvioitua pienemmät oppimateriaali- ja lisenssikustannukset. Peruskoulujen ohjaus onnistui Helsingissä hyvin vuonna 2021. Perusopetuksen 2021 päättäneistä oppivelvollisista 99,1 %:lla oli syyskuussa opiskelupaikka peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa.

Yksityinen Touhula päiväkoti on toiminut Puistolassa osoitteessa Tenavatie 2 paviljonkipäiväkotirakennuksessa. Hoidossa olevia lapsia on tällä hetkellä 53. Touhula suunnittelee toiminnan lopettamista Puistolassa 30.6.2022 mennessä. Palvelutarpeeseen vastaamiseksi kaupunki suunnittelee Touhulan käytössä olevien tilojen vuokraamista ja kunnallisen toiminnan käynnistämistä.

Esityslistalla on Myllypuroon osoitteeseen Myllärintie 2 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys. Uudisrakennus korvaa päiväkoti Myllytuvan nykyiset purettavat tilat, jotka ovat noin 40 lapsen käytössä. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön elokuuhun 2025 mennessä. Päiväkoti palvelee myös lähelle rakentuvaa Karhukallion aluetta, kunnes sinne valmistuu päiväkotitilat 2030-luvulla.

Lautakunnalle annetaan myös Tahvonlahden ala-asteen koulun lisätilojen tarveselvitys. Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannus- ja laajennushankkeen valmistumisen viivästymisestä johtuen tarvitaan koululle lisätiloja rakennushankkeen valmistumiseen saakka. Tilat tarvitaan käyttöön elokuussa 2022.

Suutarilan ala-asteen ja Suutarinkylän peruskoulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen. Suutarila-Siltamäki alueella toimii tällä hetkellä kolme koulua, joista kaksi on 1-6 luokkien koulua ja yksi yhtenäinen peruskoulu. Alueelle on tavoitteena muodostaa kaksi yhtenäistä peruskoulua. Tämä on suunniteltu tehtäväksi siten, että yhdistetään Suutarilan ala-asteen koulu ja Suutarinkylän peruskoulu sekä laajennetaan Siltamäen ala-asteen koulu yhtenäiseksi peruskouluksi. Tällöin alueella toimisi kaksi 1 – 9 luokkien yhtenäistä peruskoulua nykyisen kahden ala-asteen koulun ja yhden yhtenäisen peruskoulun sijaan.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

pia1
Kokoomus Helsinki

Pia on Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen varajäsen, elinkeino- ja konsernijaostojen jäsen sekä Vantaan Energia Oy:n ja Helsingin Kaupunkitilat Oy:n hallitusten varapuheenjohtaja. Päivätyössä Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Kahden nuoren aikuisen äiti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu