Eduskunta on hyväksynyt perustuslain muutosesityksen HE 60/2010

Eduskunta on hyväksynyt perustuslain muutoesityksen HE 60/2010 jatkamaan kierrostaan ja muuttumaan laiksi. Yksimielisesti. Näin paljon Suomen itsenäisyys valtapuolueille merkitsee.http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+60/2010&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD                                                Perustuslakivaliokunnan perustuslakimietintö valmistui

Perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään ehdotusten olevan yleisesti ottaen suhteellisen maltillisia ja sopivan hyvin yhteen perustuslain pitkäaikaisen kehittämisen päälinjojen kanssa. Perustuslakivaliokunta täsmentää ehdotettua presidentin päätöksentekoa koskevaa pykälää.

Sen mukaan eduskunta muodostaa kantansa valtioneuvoston ja presidentin mahdollisessa ristiriitatilanteessa eduskunnan käsiteltäväksi annettavan selonteon pohjalta. Menettely on käytettävissä lähinnä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvia päätöksiä tehtäessä.

Valiokunta korostaa kuitenkin, että järjestelyn pääasiallisena tarkoituksena on ristiriitojen ennakollinen ehkäiseminen. Kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisesta päätetään jatkossakin samassa menettelyssä kuin nykyisin eli käytännössä eduskunnan, valtioneuvoston ja presidentin yhteisen kannanmuodostuksen pohjalta.

Perustuslakiin otetaan maininta, jonka perusteella käy selväksi, että pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa eli ns. huippukokouksissa. Muissa korkean tason EU-kokouksissa Suomea voi edustaa myös presidentti, jos valtioneuvosto niin erikseen poikkeuksellisesti päättää.

Perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään, ettei perustuslakiin otettava maininta Suomen EU-jäsenyydestä vaikuta mahdollisuuteen erota unionista eikä mahdollisen eroamisen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin. Kirjauksen jälkeenkin Suomi voi erota unionin jäsenyydestä eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä. Valiokunnan hyväksymät muutokset vastaavat pääpiirteissään Jacob Södermanin ym. lakialoitteessa tehtyjä ehdotuksia. http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/5.htx?id=3927

Tässä on seikka, joka ei ole niinkään varmaa. Euroopan Unionin päätökset ovat jo nyt yläpuolella Suomen, joten jos Unioni päättää muuttaa sääntöjä Unionista eroamisen osalta, niin se muuttaa. Ja siihen ei lumedemokratian eduskunnalla ole mitään sanomista.

Unionissa asioista päättää komissio, jota ei valita vaaleilla.

Euroopan parlamentilla ei ole oikeutta tehdä lakialoitteita.Kansalaisaloitteita saa tehdä, mutta vain komission hyväksymistä asioista.

Euroopan Unionissa kansalaisilla ei tosiasiassa ole mitään vaikuttamiskeinoja.

Meille luvataan kansanäänestyksiä, mutta mitä merkitystä niillä on? Ei mitään, koska Euroopan Unionissa ei ole mekanismia, jossa kansanäänestyksiä ja niiden ilmaisemaa kansan tahtoa huomioitaisiin.

Kun europarlamentissa aikanaan vaadittiin kansanäänestyksiä, mitään ei tapahtunut. Videokuvaa meppien protestista vuodelta 2007 …eikä sillä ollut mitään vaikutusta. Miksi nyt olisi toisin?

 

 

”Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa ehdotetaan säädettäväksi perustuslaissa. Lisäksi perustuslakiin otettaisiin nimenomaiset säännökset Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa ja toimivallan siirrosta kansainväliselle toimielimelle. Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettaisiin pääsääntöisesti valtioneuvostolle.”

”Esityksessä ehdotetaan, että Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien muiden Euroopan unionin kansalaisten äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa kirjataan perustuslakiin. Kansalaisten osallistumisoikeuksia valtiollisella tasolla ehdotetaan täydennettäväksi uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella olisi oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi.”

”Perustuslaissa säädettyä mahdollisuutta poiketa perusoikeuksista poikkeusoloissa ehdotetaan tarkistettavaksi. Lisäksi ehdotetaan puolustusvoimien ylipäällikkyyden luovuttamisedellytysten täsmentämistä.”

Eli esimerkiksi poikkeustilan julistamisen jälkeen ylipäällikkyys voidaan luovuttaa Euroopan Unionin armeijan komentajalle, EU:n presidentille taikka NATO:lle.

”Muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutenkaan niin, että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio- ja oikeusjärjestyksen perustana. Toisaalta on pidettävä huolta siitä, että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista.”

Ehdotettu laki siis kuvaa vallitsevaa tilaa: Suomi liitetään EU-liittovaltioon, joka on jo olemassa käytännössä vaikka ei laillisesti tai nimellisesti.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012.

 

Euroopan unioni perustuslaissa ja toimivallan siirto kansainväliselle toimielimelle

Perustuslakiin ei sen kokonaisuudistuksen yhteydessä otettu nimenomaista mainintaa Suomen jäsenyydestä Euroopan unionissa tai erityistä valtuussäännöstä toimivallan siirtämisestä kansainvälisille toimielimille. Perustuslakimietinnössään perustuslakivaliokunta katsoi, että jäsenyyden yleisluontoinen mainitseminen lähinnä perustuslain 1 luvussa ei sisältäisi mitään yksiselitteisen selvää uutta normisisältöä sen lisäksi, mitä jo jäsenyyden huomioon ottamisella perustuslain 8 luvussa saavutetaan. Toimivallan siirtämistä koskevaa perustuslakisääntelyä ei puolestaan pidetty välttämättömänä valtiosääntöömme sisältyvän poikkeuslakimahdollisuuden takia (PeVM 10/1998 vp , s. 6/II). Perustuslakivaliokunta on kuitenkin sittemmin todennut olevan syytä arvioida kumpaakin jäsenyyden alkuaikoina tehtyä ratkaisua uudelleen (PeVL 36/2006 vp , s. 14-15 ja PeVL 13/2008 vp , s. 10/I).

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yleisluonteisen Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa koskevan maininnan lisäämistä perustuslakiin. Valiokunta pitää säännöstä nykyisessä tilanteessa etenkin valtiosääntöisen perustuslain täydellisyysperiaatteen kannalta perusteltuna. Säännöksen luonne on lähinnä toteava, ei oikeustilaa muuttava.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevm_9_2010_p.shtml   eli kuten tuli aiemmin jo sanottuakin siitä kuinka asiassa edetään: peruste ”tässä vain ratifioidaan vallitsevaa tilannetta” on otettu käyttöön.  

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 60/2010 vp .

”Suomalaisessa parlamentarismissa yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä asioita ei saa jättää ratkaistavaksi valiokuntatasolla tai jopa salassa.” mutta jostain oudosta syystä yksikään kansaedustaja tai media ei näy tätä perustuslain muutosta julkisuudessa käsitelleen.

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_44_2010_p.shtml   Peruspläjäys EU:sta http://www.polemiikki.fi/files/1162-TutkJulk51_net.pdf    Adressi nille, jotka haluavat perustuslain muutoksesta kansanäänestyksen http://www.adressit.com/allekirjoitukset/kansanaanestys_vaatimus_suomesta_eun_liittovaltio/

riikkasoyring
Heinävesi

Riikka Söyring on makrohistorian sosiologiaan hurahtanut kolmen valtavan upean pojan äiti, taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä.
Heinävedelle tämä kerrostalossa kasvatettu kaupunkilainen päätyi reittiä Pori-Turku-Espoo-Tukholma-Helsinki-Hyvinkää-Oslo-Vantaa-Montana-Wyoming-Kanada-Helsinki-Naantali-Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu