Eikö lainsäätäjän tahto ole, että julkisessa toiminnassa noudatetaan lakia?

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/kemikaaliturvallisuuslakiin-tulossa-valitusoikeus-yhdistyksille-saatioille-ja-kunnille

Hallitus on kunnostautunut hyväksymään lain ”Kemikaaliturvallisuuslakiin tulossa valitusoikeus yhdistyksille, säätiöille ja kunnille”. Miksi hallitus ei puutu, kun TEM-alainen Tukes valvonta- ja lupaviranomaisena on antanut kymmeniä vuosia rikkoa eduskunnan säätämiä lakeja ja lyönyt laimin valvonnan kivilouhimoilla ja murskaamoilla. Kyseessä on pysyvä työmaa ja maa- ja ympäristöluvat myönnetään 10 vuodeksi, mutta räjähdystoimintaan ei haeta Tukseilta lupia, joten asukkaiden kuuleminen ei toteudu. Olen aiemminkin kirjoittanut tästä ”villistä ja valvomattomasta toiminnasta”.

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi

Asukkaiden kuuleminen on korostetusti tuotu esille myös HE 269/2018. Lakihan on edellyttänyt kuulemista ja valitus mahdollisuutta ennenkin, mutta mistä asukkaat valittaa, kun Tukesin lupia ei edes ole haettu. Asukkailla olisi hallintolain mukaan oikeus valittaa, mutta miten valitamme, kun lupakäsittelyä ei tehdä ja poliisi ei toimi!

Räjähdysaineiden käyttö ja varastointi on lupa- ja ilmoitusvelvollista, joten murskaus- ja louhimotoiminnassa on Turvatekniikankeskuksen lupa ympäristölupaa käsiteltäessä keskeinen tekijä.Turvallisuus näkökohdat onnettomuusriskin osalta pitää varmistaa TUKES:n luvassa. Laki 390/2005 ja asetukset räjähteiden käytöstä, käsittelystä, varastoinnista ja hankkimisesta sekä räjäytystyön tekemisestä säädetään useassa säädöksessä. Käyttömäärät ovat ylisuuria asutukseen nähden, eli tuhansia kiloja (10 000- 19 000 kg).

Miksi?

Suomi ei ole ryhtynyt toteuttamaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamista (96/82/ETY) ja (96/825/EY) eli ns. Seveso II -direktiiviä. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

Suomi jäsenvaltiona ei noudata direktiivin edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä avolouhinnassa kivilouhimoilla ja murskaamoilla. Oikeusvaltioperiaate sisältää velvollisuuden noudattaa lakia. Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja vastoin MRL:n kaavamääräyksiä ja lakia 390/2005 20 §.

Valvonta- ja lupaviranomainen Tukes mainostaa kuitenkin sivuillaan: Räjähteiden varastoinnin turvallisuusvaatimukset ja luvan hakeminen | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ”Kemikaaliturvallisuuslakiin tulossa valitusoikeus yhdistyksille, säätiöille ja kunnille”
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/kemikaaliturvallisuuslakiin-tulossa-valitusoikeus-yhdistyksille-saatioille-ja-kunnille

Mitä kuulemisella tekee, kun Tukes lyö laimin luvat ja valvonnan? Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille: ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa.” ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

Kansalaisilla on siis ollut valitusmahdollisuus jo aiemminkin, mutta Tukesin valvonta on pettänyt ja tämä on vyöryvän lumipallon lailla kasvanut efekti. Koskee jokaista louhintatyömaata (pysyvää ja tilapäistä). Tukesilta on oltava räjähteiden siirtotodistus sekä räjähteiden varastointilupa ennen kuin voi ostaa räjähteitä ja siirtää. Ennen luvan myöntämistä hakijan on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen.

Räjähdysainelainsäädäntö ja asetukset eivät anna asutuksen vuoksi niin mittavia räjäytyksiä suorittaa, niin sivutetaan lain edellyttämät lupa- ja ilmoitusvelvollisuus. Tukes ja poliisi on kymmeniä vuosia lyönyt laimin valvonnan ja lupakäsittelyn.

Tukesin ja poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) vaatimukset.

Tukes korostaa sivuillaan: Naapurustolla mahdollisuus tulla kuulluksi ennen kuin Tukes myöntää varastointiluvan. Hakemuksen vireillä olosta ilmoitetaan lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Tukes ottaa päätöstä tehdessä huomioon sellaiset muistutuksissa esille tulleet asiat, jotka liittyvät räjähteiden turvallisuudesta säädettyyn lakiin ja asetuksiin (L390/2005, VNa 819/2015 ja VNa 1101/2015).

”Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettu laki (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallista käsittelyä koskeva yleislaki. Kemikaaliturvallisuuslakiin on 1.6.2015 voimaan tulleella muutoksella (358/2015, HE 275/2014 vp) lisätty yleisön kuulemista ja päätöksentekoon osallistumista koskevat erityissäännökset”.

HE 269/2018 ”Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta. Henkilövahingoilta suojellaan sekä tuotantolaitoksessa työskenteleviä, että tuotantolaitoksen ulkopuolella toimivia ja asuvia ihmisiä. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee niin yksityisiä henkilöitä kuin suuria tuotantolaitoksia toiminnanharjoittajina”.

Alla esimerkki, miten toimii ”valvonta” ja kyseessä Tukes, jolta olisi pitänyt hakea lupa ja Tukes myöntää ettei ole lupaa toimintaan!!! Tukes allekirjoituksilla on vahvistanut seuraavaa:
”Tukes 10.4.2017 antanut vastauksen asukkaille, xxxxxxxxx ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm. suojaetäisyydet) selvittämään siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

NÄIN MEITÄ ASUKKAITA LAILLA SUOJELTAISIIN, mutta totuus on toista, kun käytetään 10 000-19 000 kiloon räjähteitä laittomasti asutuksien vieressä. Tukesilta ei voi saada lupaa toiminnalle turvallisuussyistä, mutta silti toiminta alkaa ja sadat talot ovat vaurioituneet, savupiiput hajoavat, kaakelit rikkoutuvat seinissä, kaivot tuhoutuvat, kivet lentävät pihoihin ym. ja kaiken kruunaa RIKOSILMOITUKSIEN katoaminen tutkimatta, vaikka ”Poliisi valvoo muun muassa räjähteiden käyttöä ja luovutusta”.

Näin HE käy esille myös: ”Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015), jäljempänä kemikaalivalvonta-asetus, 8 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 5 §:n mukaan Tukesin tulee lupahakemusta käsitellessään pyytää lausunnot ELY-keskukselta ja pelastusviranomaiselta sekä tarvittaessa muilta tahoilta”.

”Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan räjähteiden valmistus ja varastointiluvasta Tukesin on toimitettava tieto lupapäätöksestä aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle, pelastusviranomaiselle, poliisille sekä kunnalle”.

Valvonta- ja lupaviranomainen Tukes on uudistanut sivujaan ja tuo entistä enemmän esille valvonnan ja lainsäädännön noudattamista. Tämä on vain ristiriidassa Tukesin varsinaiseen toimintaan, mikä on täysin päinvastaista.

Lue lisää: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/tukesin-uudistuneilla-sivuilla-painotetaan-valvontaa-ja-lainsaadantoa/

TEM Jari Lindströmille avoin kirje | Uusi Suomi Puheenvuoro

+2
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu