Kaasuputki ja Paavo Lipposen ”kaasuputkikonsultit”

Kun hankkeen takana on riittävän vaikutusvaltaisia henkilöitä, voidaan ympäristö unohtaa!

MIKSI ON UNOHDETTU: Viranomaiset ei ainakaan uskalla tutkia, mitä kaikkea liittyy ”konsulttien kytköksiin” ja mitä viranomaisvalvonta on ollut, kun Lipposen konsulttina ajamaa kaasuputkea on Itämereen laitettu. Valtavat murskaustoiminnat Kotkassa asutuksien vieressä on annettu tapahtua vastoin eduskunnan säätämiä lakeja ja TEM:n alaisen Tukesin laimin lyödessä valvonta- ja lupaviranomaisena.

Korruptio: ”Se on poliittisten päättäjien ja yritysten intressien epäasiallista kietoutumista toisiinsa. Siis palvelus palveluksesta -periaatteella hyvien veljien tai sisarien kesken.” Louhinta ja murskaus pyöritetään Suomessa konsulttifirmojen, louhijoiden ja viranomaisten väärien tietojen varassa. Hallinto-oikeudet jättävät huomioimatta räjähteet, vahingolliset terveysvaikutukset ja väärin tehdyt melumallinnukset hyväksytään.

Lainsäädännön tarkoitus ei ole, eikä viranomaisten toiminta saa olla, että luvat myönnetään väärillä tiedoilla ja annetaan rikkoa eri lakien velvollisuudet. Lupiin riittää vain louhijan esittämä konsultin perätön paperi haitattomuudesta, vaikka asutus todellisuudessa joutuu kohtuuttoman melun, pölyn, tärinän kohteeksi. Asutuksen viereen perustetaan valtava räjäytystyömaa piittaamatta, mitä räjähteisiin liittyvä lainsäädäntö ja suojaetäisyydet edellyttävät.

 

KANNATTAA MENNÄ PAIKAN PÄÄLLE KATSOMAAN:

Kotkassa on paikan päällä nähtävillä, mitkä tuhot on asutuksien viereen jäänyt ympäristöön ja samoin valtavat talovauriot (savupiiput hajallaan, kaakelit seinistä irronneet, seinät halkeamilla, vedet kuivuneet kaivoista ym.). Lähin asutus noin 200 metrin päässä räjäytystoiminnasta. Maa-aineslaki (MAL 555/1981) tuli voimaan vuoden 1982 alussa. Ensimmäinen yhtenäinen maankamaran ainesten ottamista koskeva laki.

Ministeriön oppaissa ja selvityksissä annetaan ymmärtää, että MAL on osoittanut toimivaksi! Totuus on toista.

MAL- tarkoitus ei ollut, että maa-ainesten ottamiseen liittyvät lain velvoitteet jätetään huomioimatta, luvan myöntämisessä lupaehtojen tarkoitus ja tavoite jätetään toteuttamatta ja lupaehtojen vastainen ottaminen sallitaan. Luonnon tuhoaminen laittomilla keinoilla jättää pysyvät arvet luontoon ja asutukselle. (lain pakollinen maisemointikin jätetään toteuttamatta, alueet jäävät kuin sotatantereet).

MAL tavoitteena oli luonnon ja maiseman sekä eräiden muiden ympäristöarvojen suojaaminen soran ja muiden maa-ainesten ottamisessa. Tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla (MAL 1 §).

Suomessa ei ympäristörikoksia tutkita ja tilastotkin kertovat karua kieltä. Miksi louhintaräjähteisiin liittyvät lain vastaisuus ja ympäristörikoksista tehdyt tutkimusvaatimukset katoavat tutkimattomina. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/virkamiesten-vastuuttomuus-ymparistorikoksissa/

Miksei ympäristörikoksia tutkita? Herää kysymys, voiko poliisi tarkistaa oman valvonnan laiminlyönnin? Miksi sen on annettu jatkua, vaikka räjähteiden luovutusvaiheessa pitää olla lupa Tukesilta ja poliisilla on valvontavastuu laissa ja asetuksissa. Louhintaräjähteet on myös raakaa bisnestä ja täysin villiä ja valvomatonta.

Paavo Lipposen ollessa konsulttina maakaasuputkihankkeessa. Maakaasuputkien asentamiseen Itämeren pohjaan on tarvittu monenlaista apua konsulteilta ja eduskunnan säätämien lakien rikkomista ja TEM:n alaisen Tukesin valvomattomuutta lupa- ja valvontaviranomaisena. Mitä teemme direktiiveillä ja lainsäädännöllä räjähteissä, koska niitä Suomen viranomaiset eivät noudata? Louhijat vain käyttävät räjähdysaineita piittaamatta lainsäädännöstä ja Tukes ja poliisi ovat tämän mahdollistamassa.

Epäilikö kukaan Suomen viranomaisten päätöksen tekoa? Suomalaiset myönsivät putkelle luvan, mutta millä ehdoilla?

Miksi unohdettiin, mitä Suomen lait edellyttää huomioimaan, kun tarvitaan Itämereen upotettavaan kaasuputken alle ja päälle mursketta miljoonia, miljoonia kuormia. Murske otetaan Kotkasta asutuksien vierestä ja toiminta sai noin vain alkaa. Miksi unohdetaan, mitä lupia Suomen lain säädäntö edellyttää murskaamotoiminnassa. Murskaamoiden ympäristö- ja MAL-luvissa ei ole huomioitu ollenkaan Tukesilta puuttuvia lupia, jotka liittyvät räjähteisiin, joten toiminta on täysin villiä ja valvomatonta Tukesilla ja ministeriössä. https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/rajahdevarasto-naapurina

 

Miksi Kotkassa sai tapahtua avoimesti lain rikkominen? Kun hankkeen takana on riittävän vaikutusvaltaisia henkilöitä, voidaan ympäristö unohtaa!

Kemikaaliturvallisuussäädöksille on Seveso III -direktiivi (2012/18/EU), Lainsäädäntö
Direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan kemikaali-turvallisuuslain lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), pelastuslain (379/2011) sekä työturvallisuuslain (738/2002) nojalla. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavassa huomioimaan onnettomuusvaarallisen toiminnan, mutta asutuksien viereen tulee laittomia räjäytystyömaita, joissa kertapaukut ovat 10 000-20 000 kiloon. 390/2005 20 §.

Näin avointa on lain rikkominen Kotkassa, Rajavuoren ottoalue, ympäristövaikutusten arviointiselostus Rudus oy: sivut: 43-44.
Kolmen kuukauden aikana (1.1.–31.3.2010) on louhittu 663 600 tonnia kiveä. Käytetty räjähdemäärä on ollut yhteensä 253 003 kg.” Todistettavasti myönnetään asiakirjoissa räjäytettävän yli 13000 kg kerralla. Samasta asiakirjasta käy esille voimassa olevat luvat: Turvatekniikan keskuksen räjähdysaineen varastointilupia ei ole”.

Eduskunnan ja EU-lain rikkominen on avointa lupa- ja valvontaviranomaisella Tukesilla. Tukesin virkamiehet tietävät, mitä eri lait 390/2005 ja asetukset edellyttävät, ja että myös emulsioräjähteitä on käytössä, käsittelyssä, valmistuksessa ja varastoinnissa. Lait ja asetukset ovat kansallisen EU-lainsäädännön alaisia ja Seveso-direktiivi koskee myös, ja Suomen on noudatettava niitä. On erikoista, kun TEM-alainen Tukes antaa rikkoa eduskunnan säätämiä lakeja.

Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja toimeenpanee EU:n säädöksiä.
Ympäristösuojelulaki 527/2014
Ympäristösuojeluasetus 713/2014
Kemikaalilaki 599/2013
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, ns. kemikaaliturvallisuuslaki 390/ 2005 ja monia muita lakeja.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599 Kemikaalilaki 9.8.2013/599

Tukes ei noudata direktiivin edellyttämiä lakeja (laki 390/2005 ja asetukset) ja hallinnollisia määräyksiä avolouhinnassa murskaamoilla. On pakko sanoa, että Suomessa on virkamiesten korruptio, jonka muurin läpi ei edes kansalaiset pääse, kun lakia rikotaan avoimesti Tukesin ja poliisihallituksen suojeluksessa.

Miljoonia kiloja räjähdysaineita myönnetään YVA:ssa vuodessa käytetyn ja Kotka todistettavasti 13,380 kiloa kertapaukku. Konsulttien väärillä tiedoilla asiat hoituvat louhijoiden hyväksi, etteivät ko. määrät aiheuta tärinää, ja näin laittomuus jatkuu asutuksen vieressä. Muun muassa Kotkassa on valtavat talovauriot ja tärinän havaitsi myös seismologian instituutti: “27.4.2015 13:41 Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti perjantai-iltana seismisen tapauksen Kotkassa.”

Seismologian Insitituutin mittauksissa tärinän voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

Kotka: Petäjäsuon maan järähdys johtui räjäytyksestä louhosalueella. http://www.kymensanomat.fi/Online/2015/04/27/…/20151714/4

27.4.2015 – Seismologian instituutin asemaverkko havainnoi automaattisesti … kallioperän tärinän aiheutti iso räjäytys Petäjäsuon louhosalueella. …
Miksi tieto räjäytyksistä tulee seismologian laitokselta, eikä yritykseltä itseltään?

Kymmeniä taloja vaurioitui Kotkassakin, räjäytyksien myötä ja sitten konsultit astuvat kuvioihin. Valtavat talovauriot hoidetaan kautta maan räjähdetehtaan Forsitin omistaman Finnrockin konsulttien toimesta näkymättömiksi. On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”Vahingot ei voi johtua räjäytyksistä.” 

Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita, vaan konsultilta otetaan lausunto kuten Kotkassakin.

Piilokorruptio

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-740-8.pdf Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. ”konsulttien kytkökset””… Poliisia ei saa tutkimaan  talovaurioita vaan konsulttifirma Räjähdetehtaan omistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

 

EI toki tarvitse ihmetellä, kun ympäristörikoksista ei tutkita. Poliisihallituksen virkamies tietää kuitenkin: Ympäristörikokset ovat Suomessa liki yhtä tuottoisia kuin huumekauppa”,  Tässä pyörivät isot rahat ja Ympäristörikoksilla saatu laiton taloudellinen hyöty lähentelee huumebisneksellä saatuja tuottoja, kertoo Poliisihallitus”.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ymparistorikokset-ovat-suomessa-liki-yhta-tuottoisia-kuin-huumekauppa-tassa-pyorivat-isot-rahat/7502308

https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/2811509

https://yle.fi/uutiset/3-6410035

Linkistä käy esille: ”Poliisitarkastaja Arto Hankilanoja Poliisihallituksesta kertoo, että Suomessa huumebisneksellä saadaan arviolta 100 miljoonan euron rikoshyöty vuodessa.”

Poliisihallitus ja ympäristörikoksien peittely selvissä asioissa | Uusi Suomi Puheenvuoro

”Ympäristörikokset ovat vaikeasti paljastettavissa, niiden esitutkinta on työläs, se vaatii erityisosaamista ja välineistöä, Hankilanoja kertoo vaikeuksista.” Räjähdystoiminnalla aiheutetut tuhannet vakavat henkeen ja omaisuuteen kohdistuvat ympäristörikokset olisi HELPPO tutkia, mutta ne jätetään tutkimatta, koska Tukesin ja poliisi ovat lyöneet valvonnan laimin. Rikosilmoituksia ei kirjata ja poliisihallitus muuttaa ne kansalaiskirjeiksi. Tilastoissa ne eivät siis näy missään.

Näin toimii MAL 3 § vaara käytännössä. Näin me asukkaat joudumme elämään ”Rudus on louhinut ylisuurilla louhintaräjäytyksillä käytännössä vailla viranomaisvalvontaa. Vuosia kestäneet voimakkaat louhintatärinät ruhjeisissa kallioissa ovat suurin syy talousvesien pilaantumiseen.” HUOMIOIKAA ! Asutuksen lähellä! Vaikka on tiedossa, että esim. 7.2.2014 räjäytettiin kenttä, jonka koko oli 29 607 k-m3. Lisäksi on ollut runsaasti yli 20 000 k-m3 kenttiä.

Missä on Eduskunnan oikeusasiamies ja laillisuuden valvonta? | Uusi Suomi Puheenvuoro

Miksi ylinvalvoja ei valvo ja sallii hengenvaaran | Uusi Suomi Puheenvuoro

 

+4
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu