Kunnallinen korruptio – Virkavastuu ja kaavaväärennös

Virkavastuulla teetätettiin konsultilta väärä todiste KHO:n päätöksestä kesäkuussa 2022, vaikka päätöksessä selkeästi sanotaan, että KOKO OSAYLEISKAAVA on saanut lainvoiman.
Samojen konsulttien tekemässä virallisessa ympäristöselvityksessä s. 8 on oikein kirjattu KHO:n päätös. Huomaa nyt siis päinvastaiset lausunnot konsulteilta! Sitä siis saa mitä tilaa.

Missä on raja Suomessa kunnalliselle korruptiolle, kuinka pitkään sisäministeriö ja VKSV voi kumartaa kunnalliselle korruptiolle?

Korruptiolla tarkoitetaan myös mm. vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttöä. Oulaisissa on KHO:n lain voimainen päätös väärennetty kaavattomaksi ja päätös jätetty noudattamatta.
KHO:n lain voimainen päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562

Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä. Asutulla alueella pihapiirissämme on lupa-ehtojen vastaisesti toiminut kivilouhimo. 2010 vuonna kaupunki haki louhosaluetta väärillä tiedoilla kaavassa maa-aineksen ottoon ja kaupunki kaavoitti alueen EO-alueeksi. Valitimme päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen ja Hallinto-oikeus kumosi kaupungin valituksen, etteivät saaneet kaavaan (EO) aluetta ja lisäksi oikeudet vahvisti, että EO-merkki on jo kaavallisesti epäselvä.


Kaupungin hallitus valitti KHO:n ”Yleiskaavaa koskeva valitus Valittaja Oulaisten kaupunginhallitus Päätös, jota valitus koskee Oulun hallinto-oikeus 28.3.2013 nro 13/0160/1 Asian aikaisempi käsittely Oulaisten kaupunginvaltuusto on 2.3.2011 tekemällään päätöksellä (§ 15) hyväksynyt Oulaisten Piipsjärven-Lehtopään osayleiskaavan.” Valituksessaan he ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu kaavassa Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten
koko osayleiskaava on saanut lainvoiman. 

Kaupungin perustelut olivat KHO:lle muu kuin kaavan ulkopuolisuus; joten alue osoitetaan kaavaan EO-maa-ainesten ottoalueeksi kaavahakemus 35 sivu”.

Kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle.

Kaupunki ei itse noudata edes kirjoittamaansa, kun tuovat valituksessa KHO:lle esille seuraavaa: ”Osayleiskaava ja sen liitteet sitovat kaupunkia, kiinteistönomistajia ja muita viranomaisia. Osayleiskaavalla ei ratkaista maa-ainesten ottolupaa, mutta osayleiskaavalla annetaan ohjeet ja velvoitteet ympäristölupaviranomaisia ja maa-ainesten lupaviranomaisia varten siitä, millä edellytyksillä toimintaa voidaan harjoittaa.”

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitushallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.”
Airix ympäristöselvitys PIIPSJÄRVI-LEHTOPÄÄ
OULAINEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS s. 8

Eli vain kaupungin tekemän valituksen ajan louhosalueen osayleiskaava ei ollut voimassa.

Valituksen jälkeen Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf? msclkid=c40a946ba82811ec838c6946edbac21b

KHO:n kielteisen kaavapäätöksen jälkeen 2014 vuonna Oulaisten kaupungin kaavoitusosasto on väärentänyt osayleiskaavaan louhosalueen kaavan ulkopuoliseksi alueeksi. Tapauksemme ei ole vanhentunut, sillä ympäristörikosta peitetään yhteistuumin kaupungin johdon/viranomaisten toimesta. Alue on edelleen jätettynä niille sijoilleen vastoin oikeuden päätöstä. Tehdyt selvitykset ja vaikutusarvioinnit hallinto-oikeuksien päätöksessä 13/0160/1 sivu 10 (12): ”Rakennettua ympäristöä koskevassa kohdassa on lisäksi mainittu, että alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue.”

VÄÄRYYDET JATKUU 2022 VUONNA
Huomautus Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavan teknisestä muutoksesta tekniselle lautakunnalle. Palautus 23.3.2022 mennessä, palautettu 21.2.2022 sähköpostilla kaupunki@oulainen.fi.

NYT 2022 samaa vääryyttä jatketaan! Edelleen kunta väärensi Piipsjärvi-Lehtopää osayleiskaavan tekniseen muutokseen Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavaehdotuksessa kiinteistö 35:16 louhosalueen edelleen merkityksi KHO:n päätöksen (antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13) vastaisesti kaavattomaksi. 


Lautakunnan kokouksessa 29.6.2022  käytettiin hyväksi konsultin tekemää väärää asiakirjaa, joka ei perustu KHO:n päätökseen! Nyt lautakunnan kokoukseen teetätettiin konsultin lausunto, että alue on kaavaton KHO:n päätöksen mukaan.

Virkamies vastaa KHO:n päätöksen noudattamisesta, mutta nyt tilattiin konsultilta sopiva lausunto kesäkuussa 2022 harhauttamaan valtuutettuja ja lautakunnan jäseniä.

HUOMATKAA TARKKAAN MITÄ KONSULTIT TEKEVÄT JOPA KHO:N päätöksen jälkeen: NYT KONSULTEILTA kahdenlainen lausunto. Virallisessa kaupungin AIRIX ympäristöselvityksestä käy oikein esille KHO:n päätös (luettavissa Oulaisten kaavaselvityksestä linkki alla) ja nyt kesäkuu 2022 vuonna konsulttifirma kirjaa päinvastoin. Oulaisten viranomaiset veivät taas konsultin vastoin totuutta kirjoitetun lausunnon lautakunnan hyväksyttäväksi!
VERTAA konsultin tekemää lausuntoa lautakunnalle (kuva) sekä sivulta 8 kaupungin AIRIX ympäristöselvityksestä: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten
koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf? msclkid=c40a946ba82811ec838c6946edbac21b

https://www.rakennuslehti.fi/2014/01/talotekniikan-nimi-airix-jaa-historiaan/ FMC Groupiin kuuluvien Airix Talotekniikka Oy:n ja AIrix Ympäristö Oy:n nimet muuttuvat. Yhtiöt toimivat 1. helmikuuta 2013 alkaen osana Sweco Finlandia nimillä Sweco Talotekniikka Oy ja Sweco Ympäristö Oy.

+4
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu