Missä on Eduskunnan oikeusasiamies ja laillisuuden valvonta?

Merkittävä osa Suomen kemikaalilainsäädännöstä on EU:n yhteisötason asetuksia, jotka ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa. Suomi jäsenvaltiona ei noudata direktiivin edellyttämiä lakeja (laki 390/2005 ja asetukset), ja hallinnollisia määräyksiä avolouhinnassa kivilouhimoilla ja murskaamoilla.

Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja toimeenpanee EU:n säädöksiä.
Ympäristösuojelulaki 527/2014
Ympäristösuojeluasetus 713/2014
Kemikaalilaki 599/2013
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, ns. kemikaaliturvallisuuslaki 390/ 2005 ja monia muita lakeja.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130599

Kemikaalilaki 9.8.2013/599

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Kemikaaleista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien sekä kemikaalien fysikaalisten vaarojen ja haittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta säädetään lisäksi seuraavissa laeissa:
5 § 1) ympäristönsuojelulaki (527/2014); (27.6.2014/554)
4) laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005); laki 390/2005 (1§,2 § )

Kuten edellä käy esille laista (9.8.2013/599), että 1) kohta edellyttää huomioimaan ympäristönsuojelulaissa (527/2014); (27.6.2014/554)
”Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava jätelain (646/2011) 2 luvussa säädettyjä yleisiä velvollisuuksia ja periaatteita sekä kemikaalilain (599/2013) ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaalien turvallista käyttöä koskevia yleisiä periaatteita ja velvoitteita ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi.”

EU-LAKEJA rikotaan: Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 9.9.2010/800.

Missä on ollut valvonta, kun asetus on hyväksytty? Asetuksella on hyväksytty 300 metriä suojaksi asutukseen melulle ja pölylle. Miksi jätettiin tietoisesti huomioimatta, mitä laki 390/2005 ja asetukset edellyttävät räjäytystoiminnalta ja mitä suojaetäisyyksiä, turvamääräyksiä ja lupia edellytetään räjähteiltä? Laki 390/2005 ei mahdollista räjäytystoimintaa 300 metrin päähän asutuksesta.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, ns. kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/201.

”Asetuksessa kivenlouhinta 800/2010, on huomioitu ainoastaan lähinnä työturvallisuusnäkökohtien kautta”. Kuka valvoo valtioneuvostoa, jos oikeuskansleri ei valvo, kun asetuksia hyväksytään perustuslain vastaisesti. Asetus (800/2010) ei voi kumota EU-lakeja. (Perustuslaki107 § Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus).

 

Nyt tämän asetus 800/2010:n 300 metrin varjolla räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa. Esim. Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13 380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa…

NÄIN AVOINTA ON LAIN RIKKOMINEN: Huomioikaa myös räjähdemäärä! https://www.kaleva.fi/louhoslampeen-uponneen-kuorma-auton-nosto-alkaa-ou/3433402 Upoksiin painuneen kuorma-auton lastina ollut noin 13 000 kilogramman kuorma oli tulossa suunniteltua kallioräjäytystä varten louhoskohteeseen. Sitä oli tarkoitus laittaa porattuihin reikäkohtiin ja käyttää louhoksella dynamiitin kanssa räjäytyksissä.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitetusta räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, luovutuksesta, hallussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä, hävittämisestä, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina sekä niihin liittyvistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä sekä valvonnasta.

Laki edellyttää, ettei edes emulsioräjähdettä saa noin vain tuoda louhintatyömaille, vaan se edellyttää myös lupia ja valvontaa.
Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. ”Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on valvottava 58 §:ssä tarkoitettujen räjähteiden valmistusta ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten, 58 a §:ssä tarkoitettujen siirrettävien laitteistojen sekä 58 b §:ssä tarkoitetun räjähteiden tilapäisen varastoinnin teknisen toteutuksen sekä niiden toimintaperiaatteiden, toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tarkastettava suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja määräajoin valvonnan alaiset tuotantolaitokset niiden toiminnan edellyttämässä laajuudessa riskinarviointiin perustuen”. Lisäksi lain mukaan poliisin on tarkistettava toiminta, mutta poliisi ei tarkista, koska ei ole Tukesin lupaa, jota asutuksen vuoksi ei voi edes laillisesti saada!

Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.
Nyt räjähteitä käytetään laittomasti asutuksien vieressä 10 000-19 000 kiloon saakka. Tässä on syy, miksi ympäristöpäätöksissä räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö jätetään huomioimatta. Lakia noudattaen ei olisi mitään mahdollisuutta perustaa räjäytystyömaita yritysten hamuamille alueille, joten laki kierretään ja asetusta 800/2010 käytetään häikäilemättömästi harhauttamaan ympäristön asukkaita ja lehdistöä.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/virkamiehet-ja-piilokorruptio/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/269170-myos-poliisin-ja-tukesin-valvonta-on-pettanyt-ihmiset-hengenvaarassa/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/tukesin-uudistuneilla-sivuilla-painotetaan-valvontaa-ja-lainsaadantoa/

+2
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu