Oulaisissa osataan ja avoimuutta mainostaa uusi kaupunginjohtaja

Oulaisissa osataan: onko KHO:n päätöksen väärentäminen avoimuutta kaupungissa! Miten tämä on mahdollista, jos Suomi on oikeusvaltio?

Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä. Asutulla alueella pihapiirissämme on lupaehtojen vastaisesti toiminut kivilouhimo. 2010 vuonna kaupunki haki louhosaluetta väärillä tiedoilla maa-aineksen ottoon ja kaupunki kaavoitti alueen EO-alueeksi. Valitimme päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen Kettukallion maa-ainesten ottoalueesta (EO).

Kaupungin valitus hylättiin myös KHO:ssa, kun ”Oulaisten kaupunginhallitus on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan.” Eli kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat ”joten alue osoitetaan kaavaan EO-maa-ainesten ottoalueeksi.” Kaavahakemus sivu 35.  Näiden kaupungille kielteisten päätösten jälkeen Oulaisten kaupungin kaavoitusosasto on väärentänyt kaavaan louhosalueen kaavan ulkopuoliseksi alueeksi. Koko louhosalue on todellisuudessa Piipsjärvi-Lehtopään oikeusvaikutteista osayleiskaavaa.

Kaupungin hallitus valitti KHO:een ”Yleiskaavaa koskeva valitus Valittaja Oulaisten kaupunginhallitus Päätös, jota valitus koskee Oulun hallinto-oikeus 28.3.2013 nro 13/0160/1 Asian aikaisempi käsittely Oulaisten kaupunginvaltuusto on 2.3.2011 tekemällään päätöksellä (§ 15) hyväksynyt Oulaisten Piipsjärven-Lehtopään osayleiskaavan.” Valituksessaan he ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.

KHO:n päätöksen todenperäisyys väärennettiin mm. kaupunginhallituksen valituksessa hallinto-oikeudelle rakennuslupa-asiassa, kaavaväärennös julkaistiin SeutuMajakka-lehdessä kuulutuksena, harhautettiin valtuutettuja sekä väärennettiin kaupungin karttasivuille louhosalue kaavan ulkopuolelle (kaavattomaksi). Koko louhosalue on todellisuudessa Piipsjärvi-Lehtopää oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Kaupunki virkamiehineen on siis alkanut väärentää asiakirjoihin, että louhimoalue on jäänyt KHO:n päätöksen jälkeen kaavan ulkopuolelle.

HUOMATKAA!! Oulaisten kaupunki KHO:n valituksen ajaksi jätti valituksen alaisen asian kaavan ulkopuolelle käyttäen perusteena seuraavaa: ”Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallitushallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.” ”Oulaisten kaupunki on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta Oulun hallinto-oikeuden päätökseen, joten tältä osin osayleiskaava ei ole voimassa.” SIIS: valituksen ajan, mutta kaupungin valitus ei mennyt läpi KHO:ssa, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.

TÄMÄ ILMENEE JO KAUPUNGIN konsultin virallisista asiakirjoistakin. Kaupungin sivulla oleva AIRIX Ympäristön ”Osayleiskaavan muutos ja laajennus” joka luettavissa: https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf

Tuolta sivulta 8 voi lukea ihan oikein konsultin tekemänä: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.”

KHO:n päätös ei muuttanut kaupungin valitusta! Eli mistään ei löydy paperia, että kaupunki olisi hakenut louhimoa kaavan ulkopuolelle. Tästä huolimatta kaupungin virkamies väärentää kaavattomuuden perustuvan KHO:n päätökseen: ”Alueen välittömässä läheisyydessä oleva kaavoittamaton alue perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 13.11.2014 Dnro 1309/1/13.”

Oulaisten kaupungin virkamiehet väärensivät kaupungin sivuille karttaan, että louhimo on kaavaton KHO:n päätöksen jälkeen 2014 vuonna! Lisäksi kaupungin johto teki asiakirjaväärennöksiä hallinto-oikeudelle estäessään laillista rakentamista!  TALON RAKENTAMISEN ESTÄMINEN KAAVATTOMUUTEEN PERUSTUEN. Myös tämä tapahtui perustuen väärennettyihin asiakirjoihin ja luomalla valheellisia lausuntoja. Rakennuspaikka ei voi vaarantaa alueen tulevaa suunnittelua ja käyttöä, koska louhimo on kielletty kaavassa nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja nykyiset ja muita uusia rakennuspaikkoja on lähempänä kuin rakennuspaikkamme.

KHO:n päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13 s.9(11) perusteluissakin todetaan: ”Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.” Ottoalueesta lähin talo on alle 50 metrin päässä.

VÄÄRYYDET JATKUVAT 2022 VUONNA
Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavan teknisestä muutoksesta tekniselle lautakunnalle. Palautus 23.3.2022 mennessä, palautettu 21.2.2022 sähköpostilla kaupunki@oulainen.fi.

NYT 2022 samaa vääryyttä jatketaan! Edelleen kaupunki väärensi Piipsjärvi-Lehtopää osayleiskaavan tekniseen muutokseen louhosalueen kaavattomaksi. Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavaehdotuksessa kiinteistö 35:16 eli louhosalue on edelleen merkittynä KHO:n päätöksen (antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13) vastaisesti kaavattomaksi.
Lautakunnan kokouksessa 29.6.2022 käytettiin hyväksi konsultin tekemää väärää asiakirjaa, joka ei perustu KHO:n päätökseen! Nyt lautakunnan kokoukseen teetätettiin konsultin lausunto, että ”Alue on kaavaton KHO:n päätöksen mukaan.” Mutta vertaa, kuinka kaupungin sivuilla https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf sivulla 8 samalta konsulttifirmalta: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.

https://www.rakennuslehti.fi/2014/01/talotekniikan-nimi-airix-jaa-historiaan/
FMC Groupiin kuuluvien Airix Talotekniikka Oy:n ja AIrix Ympäristö Oy:n nimet muuttuvat. Yhtiöt toimivat 1. helmikuuta 2013 alkaen osana Sweco Finlandia nimillä Sweco Talotekniikka Oy ja Sweco Ympäristö Oy.
NYT KONSULTEILTA on kahdenlainen lausunto eli näköjään ”Sen saa mitä tilaa”!

Miten Suomessa ei ylin syyttäjäviranomainen toimi, vaikka KHO:n päätöksen noudattamatta jättäminen on oikeusvaltion periaatteen vastaista.

Murskaamo- ja louhimotoiminnassa laki edellyttää: Laki 390/2005  20 § Kaavan huomioon ottaminen Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö. Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999.

Tapauksemme ei ole vanhentunut, sillä rikosta peitetään yhteistuumin kaupungin johdon/viranomaisten toimesta. Alue on edelleen jätettynä niille sijoilleen vastoin oikeuden päätöstä. Laki MAL 14 § edellyttää käyttämään hallintopakkoa.

Tehdyt selvitykset ja vaikutusarvioinnit hallinto-oikeuksien päätöksessä 13/0160/1 sivu 10 (12): ”Rakennettua ympäristöä koskevassa kohdassa on lisäksi mainittu, että alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue.”
Laki MAL 14§ edellyttää jopa hallintopakkoa käyttämään, kun lain pakollinen maisemointi on tekemättä ja alue tuhottu. MAL 14 § hallintopakon mukaan maisemoinnin teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. Kaupunki toi kaavahakemuksessaan esille: Häiriötekijät ”Alueella oleva vanha maa-ainestenottoalue on tällä hetkellä turvaton ja vaarallinen alue.”

+1
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu