Oulaisissa tuhotaan kulttuurimaisema rahan takia

Oulainen on hyväksynyt 25 tuulimyllyn puiston Karahkan alueelle. Myllyt tulevat Piipsjärven kulttuurimaisemaan, maakunnallisesti arvokkaaseen kohteeseen, mutta setelin kuvat silmissä Oulainen on ryhtynyt tuhoamaan oikein urakalla luonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön.

Tätä voi vain ihmetellä MILLOIN? ”Milloin meillä oikeasti toteutuu perustuslain 20 § Vastuu ympäristöstä”. Kaunis maisema – katoava luonnonvara? Ei noudateta eurooppalaista maisemayleissopimusta (173/2006).

Piipsjärven kulttuurimaisema on edustava ja hieno maisemakokonaisuus. Maakunnallisesti arvokas kohde (Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1993). ”Alueella on paitsi maisemallista arvoa, myös rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja.” https://pohjois-pohjanmaa.fi/wp-content/uploads/2020/08/4037.pdf

Kotiseutuni ja kotini sijaitsee tällä arvokkaalla maisema-alueella.
”Maisema on kumpuilevaa. Järveä ympäröivää viljelysmaisemaa reunustavat kallioiset selännealueet”.
”Arviointiteksti Piipsjärven kulttuurimaisema on edustava ja hieno maisemakokonaisuus. Se on yksi hienoimmista maaseudun kulttuurimaisemaa edustavista kokonaisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla”.
”Alueella on paitsi maisemallista arvoa, myös rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä arvoja. Maisema-alueella on paljon arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä.”

Sivu 9: ”Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys-inventointi on toteutettu ympäristöministeriön ohjauksessa. Ohjeistuksen mukaisesti inventoinnin päätavoitteena on ollut tarkistaa aluevalikoima sekä alueiden arvoluokka ja rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja siihen sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, luonnonsuojelulaki (1096/1996), maatalouden ympäristötuen järjestelmät sekä eurooppalainen maisemayleissopimus (173/2006). Maisema-alueilla turvataan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.” https://ym.fi/documents/1410903/39500356/Taustamuistio.+Valtakunnallisesti+arvokkaiden+maisema-alueiden+p%C3%A4ivitysinventointi.pdf/2d20d2d0-0e70-1d54-6aa1-2d110a21ad03/Taustamuistio.+Valtakunnallisesti+arvokkaiden+maisema-alueiden+p%C3%A4ivitysinventointi.pdf?t=1601627699299

Alueella on voimassa oleva maakuntakaava ja KHO:n päätös 2014 vuodelta ja MRL:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä. KHO:n (2014 v.) päätöksessäkin asuinympäristömme vahvistetaan laajasti arvokkaaksi maaseutumaisemaksi, kuinka sitä on suojeltava ja maisema-alueen ytimenä on kookas Piipsjärvi.

Oulaisiin yritetään houkutella lisää asukkaita, mutta laajalle näkyvät myllyt eivät sitä ainakaan edistä. Enää ei Oulaista voi mainostaa komealla järvellä. Uimarantakin menettää viihtyisyyden ja sinnehän on suunniteltu matkailijoillekin taukopaikkaa. Järven ympäristön arvokas kulttuurimaisema tuhoutuu myllyistä ja niiden vilkkeestä ja valoista.

Piipsjärven kulttuurimaisema on edustava ja hieno maisemakokonaisuus: ”Se on yksi hienoimmista maaseudun kulttuurimaisemaa edustavista kokonaisuuksista Pohjois-Pohjanmaalla”. Sitä on tuhottu laittomilla keinoilla muutenkin jo vuosikymmeniä sallien alueella laittomasti louhostoiminnan.

Siinäpä tuleva sukupolvi saa tapella, kuka tuulimyllyjen romut korjaa pois? Onhan tuo jo esimerkki olemassa, ettei Oulaisten kaupunki toteuta lain pakollista vaatimustakaan maisemoinnista, kun tällä alueella asutuksen keskellä on toiminut kivilouhimo, jossa tuhottiin todella hieno ja arvokas kallioalue. Lupaehdoissa ei käsitelty ollenkaan räjähdysaineita, mitä laittomasti käytettiin vuosia tuhansien kilojen kertapaukkuina asutuksen kyljessä asettaen ihmiset hengenvaaraan. Rikotuissa lupaehdoissa on maisemointi. MAL -14 § pakollinen maisemointi on tekemättä ja alue tuhottu pahoin. 5 ha kokoiset, puuston ylittävät kivikasat ovat pihapiirimme laidassa, eikä Oulainen halua maksaa miljoonien maisemointia. MRL ja maa-aines/ympäristösuojelu laki ei mahdollista ko. toimintaa laillisilla keinoilla.
Maa-aineksen ottaminen ei saa turmella kaunista maisemakuvaa eikä erityisiä luontoarvoja, mutta nyt kuitenkin kulttuurimaisema on tuhottu ja nyt sitä tuhotaan lisää rakentamalla tuulimyllyjä.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/229985-paatoksien-vaara-soveltaminen/

Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta. Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

Oulaisten Piipsjärvi -Lehtopäähän hyväksyttiin oikeusvaikutteinen osayleiskaava vuonna 2010. Osayleiskaavan tarkoituksena on tukea Piipsjärven säilymistä ja kehittämistä elinvoimaisena maaseutumaisena kylänä.

KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi. Kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat EO-alueeksi, mikä kiellettiin. Kaupungin päätöksistä ja lausunnoista käy esille, että perustavat kaavattomuuden KHO:n päätökseen. KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Tällaista KHO:n päätöstä ei ole olemassakaan, vaan Oulainen on väärentänyt sivuilleen: KAAVOITUSKATSAUS 2015-2016: ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 563-404-35-12 ja 563-404-35-13 osalta, joten näillä kiinteistöillä ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa.” (Kiinteistönumerot koskevat louhosaluetta.)

Edellistä kaavoituskatsauksen otetta kaupungin sivuilta voi verrata KHO:n päätökseen: “Valituksessaan he ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin päätöksellä on kumottu Laitaperälle osoitettu Kettukallion maa-ainesten ottoalue (EO) ja kaupunginvaltuuston päätös saatetaan tältä osin voimaan.” Kaupunginhallituksen valitus hylättiin myös KHO:ssa.

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa 1/2016 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/64964/SY_1_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi. Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu. Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu