Tukesin uudistuneilla sivuilla painotetaan valvontaa ja lainsäädäntöä

Valvonta- ja lupaviranomainen Tukes on uudistanut sivujaan ja tuo entistä enemmän esille valvonnan ja lainsäädännön noudattamista. Tämä on vain ristiriidassa Tukesin varsinaiseen toimintaan, mikä on täysin päinvastaista.

Samoin lakia 390/2005 ja asetuksia on selkeytetty:

TEK-ministerinä ollessa Jari Lindström on alle kirjoittanut asetuksia, ja uusien räjähteitä koskevien asetusten oli tarkoitus selkeyttää räjähteiden nykysäänteyä sekä rakenteeltaan ja osittain myös sisällöltään vastata vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja siihen perustuvat muut säädökset, kuten VNA vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012), räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) ja räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015).

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi

Päinvastoin kuin sivuilla tuodaan ilmi, Tukesin laittomuus jatkuu:

Turvatekniikan keskukselta pitää olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta lukuisilla louhimo- ja murskaustyömailla turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja.

 

Tukesin valvontavastuu ja hyvän hallinnon periaatteen toteutuminen

Lakia 390/2005 ja asetuksia on selkeytetty. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alan lainsäädännöstä ja valmistelusta. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Tukes vastaa räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevista luvista sekä valvoo räjähdevarastoja.

Valvonta lupaviranomaisena ja lakien ja siihen liittyviä asetuksien noudattaminen eivät ole toteuttuneet kivilouhimoilla/murskaamoilla. Lainsäädäntö räjähteistä ja direktiiveistä on vain hämäystä. Räjähdysaineiden käytöstä, käsittelystä ja varastoinnista on tullut Suomessa täysin villiä ja valvomatonta murskaamoilla ja louhimoilla.

Tukes korostaa sivuillaan ”Tukes ottaa päätöstä tehdessä huomioon sellaiset muistutuksissa esille tulleet asiat, jotka liittyvät räjähteiden turvallisuudesta säädettyyn lakiin ja asetuksiin (L390/2005, VNa 819/2015 ja VNa 1101/2015)”.

80-90-luvuilla joka puolella Suomea vietiin eteenpäin, että räjäytykset olivat muutamia kiloja, ja 2000-luvusta eteenpäin alettiin myöntää, että räjähdemäärät kertapaukussa ovat esimerkiksi: 19 000 kiloa Espoo, Kotka todistettavasti 13 380 kiloa, Oulun puoli 10 000 kiloa. Tällaisia räjähdemääriä kuljetetaan yleisillä teillä ja käytetään asutuksen vieressä lain vastaisesti louhimoilla/murskaamoilla ympäri maan.

Missä on ylimmän syyttäjälaitoksen vastuu, vaikka MOT-ohjelmassa tuli esille myös selvät lain vastaisuudet niin Tukesin kuin poliisihallituksenkin. MOT-ohjelmassa käsiteltiin laittomia räjähdekuljetuksia. Samoin tuotiin esille, kuinka räjähteitä joutuu rikollisiin käsiin. Ohjelmassa Tukesin tarkastaja ja poliisi ei halunnut vastata siihenkään oikein. EU:n räjähteiden merkintä- ja seurantadirektiivi on tullut voimaan 2014 vuonna ja jokainen kilo tulee pystyä jäljittämään.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/19/rajahteet-harhateilla-kasikirjoitus

MOT:in ohjelmassa asiantuntijat toivat esille mm.

Kuinka iso ongelma se on sitten tää huono valvonta? Janne Hokkanen, ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: ”Sanotaan, että se on liian iso ongelma. Sitä ilmenee liian usein.”

Eeva-Maija Turpeinen apulaisosastonjohtaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos: ”No esimerkiksi tämmöiselle kuorma-autolle, jossa olisi iso lasti, niin kyllä se siellä vielä kolmen, neljän kilometrin päässä voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Sitten esimerkiksi, jos mietitään ihmistä, niin myös missä asennossa ihminen on suhteessa, onko hän makuullaan vain pystyssä, niin silläkin on vaikutusta.”

Tukesin valvonta on pettänyt ja tämä on lumipallon lailla kasvanut efekti.

Räjähteitä ei voi ostaa, jos ei ole Tukesin lupaa varastointiin sekä asianmukaiseen käyttöön tarvitaan siirtotodistus. Räjähteiden vastaanottajan pitää hakea Tukesilta siirtotodistus ja toimittaa räjähteiden lähettäjälle jäljennös siirtotodistuksesta. (Murskaamoilla räjähderekat tuovat kymmenien tuhansien kilojen räjähdemäärät lain vastaisesti asutuksien viereen). Räjähteiden hankintaan on kemikaaliturvallisuuslain mukaan oikeutettu:

 • se, jolla on räjähteiden valmistuslupa
 • se, jolla on räjähteiden varastointilupa

Tukesilta on oltava räjähteiden siirtotodistus sekä räjähteiden varastointilupa ennen kuin voi ostaa räjähteitä ja siirtää.

Tukes uudistetuilla sivuilla tuo esille varastovaatimukset ym.:
Räjähteiden varastoinnin turvallisuusvaatimukset ja luvan hakeminen

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi

Räjähteiden varastointi on mahdollista pysyvässä tai tilapäisessä varastossa.

Pysyvä ja tilapäinen varasto voivat käsittää useita erillisiä, samalla alueella olevia varastorakennuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja.

Louhinta räjähteet kuuluvat vaarallisuus luokkaan 1.1 ja ovat massaräjähdys-vaarallisia räjähteitä/ sirpalevaara. Räjäytystyöllä tarkoitetaan räjäytysten valmistelua, panostamista, räjähtämättömiksi jääneiden panosten räjäyttämistä, räjähdystarvikkeiden hävittämistä, ja muita töitä, joissa käsitellään ja käytetään räjähdystarvikkeita.

Miksi todellisuudessa valvontaa ja lakia rikotaan? Koska laillinen toiminta ei mahdollista räjähteitä käytettäväksi 10 000-19 000 kiloon /kertapaukkuina asutuksen vuoksi ja varastolupaa ei voi saada turvallisuussyistä. Samoin kaavoitus on esteenä (390/2005 20 §). https://ttk.fi/files/6418/Rajaytys_ja_louhintatyon_turvallisuusohje_23123.pdf

Näin Tukesin ylitarkastaja Timo Kukkola tuo verkkolehdessä esille: ”Räjähteisiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja niitä on käsiteltävä hyvin varovaisesti. Kaikki räjähteet ovat vaarallisia ja erityisen vaarallisia ne ovat onnettomuuksissa.” ”Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen”.

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi

https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/rajahdevarasto-naapurina Luvanvaraista toimintaa

Räjähteiden varastointiin tarvitaan lupa. Ennen luvan myöntämistä hakijan on arvioitava riskit ja selvitettävä varaston turvallinen sijoittaminen ja rakennevaatimukset. Ennen kuin Tukes voi myöntää luvan varastoinnin aloittamiselle, hakijan on osoitettava, että varasto on asianmukainen.

Naapurustolla mahdollisuus tulla kuulluksi ennen kuin Tukes myöntää varastointiluvan. Hakemuksen vireillä olosta ilmoitetaan lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Tukes ottaa päätöstä tehdessä huomioon sellaiset muistutuksissa esille tulleet asiat, jotka liittyvät räjähteiden turvallisuudesta säädettyyn lakiin ja asetuksiin (L390/2005, VNa 819/2015 ja VNa 1101/2015).

Laki koskee myös emulsioräjähdejätteiden käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä ja Tukesin tehtävä olisi varmistaa niiden noudattamista. Välittömästi työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla. Laki emulsioräjähteiden käytöstä rikotaan kemikaaliturvallisuuslain 58 a §:ssä tarkoitetun siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan räjähteen valmistuksen valvontamenettelyjä = laki 390/2005 58 a §.

 

Tilapäinen varastointi on tarkoitettu selkeästi tilapäisen toiminnan räjähteiden varastoksi, esim. tietyömaan, määräaikaisen louhinnan tai vastaavan työmaan.

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi/tilapaisen-varastoinnin-lupa-ja-tarkastukset

Huomatkaa: suojaetäisyydet varastojen ja lähistön kohteiden välillä, min 1 km säde! Todellisuudessa räjähteitä käytetään lähes pihapiirissä.

Pysyvä työmaa:

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi/pysyvan-varastoinnin-lupa-ja-tarkastukset

Koskee murskaamoja/louhimoja, jotka toimivat kymmeniä vuosia samassa paikkaa.

Selvitykset pysyvän räjähdevaraston hakemukseen:

 • varastointipaikka, osoite ja koordinaatit
 • varastoinnin tarkoitus
 • tilapäisellä myös työmaa, jota varten varasto tulee ja suunniteltu varastointiaika
 • räjähteiden tyyppi, kuten louhintaräjähteet, räjäytysnallit, ruuti, ilotulitteet, patruunat
 • räjähteiden vaarallisuusluokitukset
 • räjähteiden määrät varastoissa
 • alueen hallinta
 • alueen kaavoitustilanne
 • suojaetäisyydet varastojen ja lähistön kohteiden välillä, min 1 km säde
 • varastojen rakenne
 • varastojen murtosuojaus ja -hälytysjärjestelmä
 • asemapiirustus rakennuksineen
 • kartta alueesta
 • vaarojen ja riskien tunnistus
 • mahdollinen sähkölaitteisto ja ilmanvaihto.

Pysyvän varastoinnin lupapäätökset ja tarkastukset

Tukes myöntää varastolle luvan, jos varastointiedellytykset täyttyvät. Luvassa voi olla varastointia koskevia ehtoja ja rajoituksia. Varastoijan kannattaa lukea huolella päätös ja ehdot.

Ennen pysyvän varaston käyttöönottoa pitää varastoijan pyytää Tukesilta varaston käyttöönottotarkastusta.

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/rajahteet-ilotulitteet-patruunat-ja-ruuti/rajahteiden-varastointi/teknisia-vaatimuksia-varastolle

Lisäksi laista ja asetuksista käy esille tarkemmat turvamääräykset. Mm. ukkossuojaukset, tulipalo, paineen kesto/heitteet, varastojen keskinäiset etäisyydet ym. asetus edellyttää suojaetäisyyttä asutukseen 300 metriä /10 kg räjähdettä alueelle tuotuna.

16:0 normeissa on kokemusperäiset taulukot:

Taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttama vaara-alueen suuruus: 0.5kg räjähdysainemäärällä on vaara-alueen suuruus 500 metriä.

Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus: yli 25kg 1000 metriä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930495

Käytettävät räjähdemäärät STM 16:0 normien kokemusperäisten taulukon mukaan vaurioittavat välittömästi rakennukset.

STM: 16.0 taulukko tärinään joka osittaa, että tärinäarvot ylittyy jo kymmenissä kiloissa satojen metrien päässä. Kuitenki räjähdemäärät ovat 10 000-19 000 kiloa/kerta

Taulukko STM 16:0 normeista esitetty taulukosta vahinkotaso, räjähdemäärä, kokemukseen perustuen arvioitavat vauriot;

0,06 vahinkotaso / 200m = 180 kg räjähdysainetta = 0,06 Hienoja rakoja, mahdollisesti rappaus putoaa.

Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaan koskevaan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003), jota Suomikin on sitoutunut noudattamaan.

Seveso III -direktiivillä kumotaan vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettu neuvoston direktiivi 96/82/EY (jäljempänä Seveso II -direktiivi). Seveso III -direktiivin mukaan kansalliset säännökset on saatettava voimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 ja niitä on sovellettava 1 päivästä kesäkuuta 2015.

Edellä mainittu direktiivi on pantu pääosin täytäntöön vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetulla lailla (390/2005), jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki, ja sen nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla. Seveso III -direktiivin voimaansaattaminen edellyttää kemikaaliturvallisuuslain muuttamista. Pääosa tämän direktiivin vaatimuksista on tarkoitus säätää lain perusteella annettavilla valtioneuvoston asetuksilla. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140275

Maankäytön suunnittelun osalta Seveso II -direktiivi on Suomessa toimeenpantu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöllä, maankäyttö- ja rakennuslailla ja -asetuksella (895/1999). Valtioneuvosto on lisäksi vuonna 2000 antanut maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n nojalla valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joita on tarkistettu vuonna 2008. Eheytyvän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun osalta erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.

HE 269/2018 ”Kemikaaliturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja sekä edistää yleistä turvallisuutta. Henkilövahingoilta suojellaan sekä tuotantolaitoksessa työskenteleviä, että tuotantolaitoksen ulkopuolella toimivia ja asuvia ihmisiä. Kemikaaliturvallisuuslaki koskee niin yksityisiä henkilöitä kuin suuria tuotantolaitoksia toiminnanharjoittajina”.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_20+2016.aspx

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140275

Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi. Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu. Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu