Valtakunnan syyttäjä ja viranomaisvalvonta – Avoin kirje valtakunnansyyttäjälle

KHO:n päätöksen noudattamatta jättäminen on oikeusvaltion periaatteen vastaista.

Miten Suomessa ei ylin syyttäjäviranomainen toimi, kun poliisi ei tutki eikä kirjaa rikosilmoituksia, vaikka virkamiehet ovat tehneet väärää asiakirjaa peittääkseen tapahtunutta ympäristörikosta, johon liittyi laiton räjäytystoiminta asutulla alueella. Lisäksi KHO:n lain voimainen päätös on väärennetty ja jätetty noudattamatta.

Miksei ympäristörikoksia tutkita? Herää kysymys, voiko poliisi tarkistaa oman valvonnan laiminlyönnin? Miksi rikoksen on annettu jatkua, vaikka räjähteiden luovutusvaiheessa pitää olla lupa Tukesilta ja poliisilla on valvontavastuu laissa ja asetuksissa. Louhintaräjähteet ovat myös raakaa bisnestä ja täysin villiä ja valvomatonta.

KHO:n lain voimaista päätöstä antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 ei kaupungin virkamiehet eikä konsultit voi kumota!

Ei konsultti voi kumota KHO:n lain voimaista päätöstä ja virkamies vastaa viime kädessä virkavirheestä/virkarikoksesta. Kuka antoi tämän tapahtua teknillisen lautakunnan kokouksessa 29.6.2022, kun käytettiin hyväksi konsultin tekemää väärää asiakirjaa, joka ei perustu KHO:n päätökseen! Nyt lautakunnan kokoukseen teetätettiin konsultin lausunto, että ”alue on kaavaton KHO:n päätöksen mukaan.”

Konsulteista: FMC Groupiin kuuluvien Airix Talotekniikka Oy:n ja AIrix Ympäristö Oy:n nimet muuttuvat. Yhtiöt toimivat 1. helmikuuta 2013 alkaen osana Sweco Finlandia nimillä Sweco Talotekniikka Oy ja Sweco Ympäristö Oy. https://www.rakennuslehti.fi/2014/01/talotekniikan-nimi-airix-jaa-historiaan/

Huomatkaa!! Virallisessa kaupungin AIRIX ympäristö selvityksestä käy oikein esille KHO:n päätös (luettavissa Oulaisten kaavaselvityksestä) ja nyt kesäkuussa 2022 konsulttifirma Sweco kirjaa päinvastoin. Miten tämä on mahdollista konsulttifirmalta? Eihän konsulttifirma voi väärällä asiakirjalla kumota KHO:n päätöstä! Virkavastuu kuuluu edelleen virkamiehille ja kaupunginjohtajalle.

2014 vuonna Oulaisten kaupunki hävisi KHO:ssa ja Oulun hallinto-oikeudessa valituksensa: ”Oulun hallinto-oikeus on kumonnut osayleiskaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen koskien ns. Kettukallion maa-ainesten ottoaluetta. Oulaisten kaupunki on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta Oulun hallinto-oikeuden päätökseen, joten tältä osin osayleiskaava ei ole voimassa.”
”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.”

 

VÄÄRYYDET JATKUVAT 2022 VUONNA
Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavan teknisestä muutoksesta tekniselle lautakunnalle. Palautus 23.3.2022 mennessä, palautettu 21.2.2022 sähköpostilla kaupunki@oulainen.fi.

NYT 2022 samaa vääryyttä jatketaan! Edelleen kunta väärensi Piipsjärvi-Lehtopää osayleiskaavan tekniseen muutokseen (Piipsjärvi-Lehtopään osayleiskaavaehdotuksessa kiinteistö 35:16) louhosalueen KHO:n päätöksen (antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13) vastaisesti kaavattomaksi.

Lautakunnan kokouksessa 29.6.2022 käytettiin hyväksi konsultin tekemää väärää asiakirjaa, joka ei perustu KHO:n päätökseen! Nyt lautakunnan kokoukseen teetätettiin konsultin lausunto, että ”alue on kaavaton KHO:n päätöksen mukaan”.

LUE NYT TARKKAAN, MITÄ KONSULTIT TEKEVÄT JOPA KHO:N PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN: 

NYT KONSULTEILTA kahdenlainen lausunto:
Virallisessa kaupungin AIRIX ympäristöselvityksestä käy oikein esille KHO:n päätös (luettavissa Oulaisten kaavaselvityksestä). Kaupungin AIRIX ympäristöselvityksestä sivu 8 löytyy ”Korkein hallinto-oikeus on 13.11.2014 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa Oulun hallinto-oikeuden päätöksen koskien osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kumoamista kiinteistöjen 35:12 ja 35:13 osalta, joten koko osayleiskaava on saanut lainvoiman.” https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/selostus.pdf? msclkid=c40a946ba82811ec838c6946edbac21b 

Nyt kesäkuussa 2022 konsulttifirma Sweco kirjaa päinvastoin, että ”alue on kaavaton KHO:n päätöksen mukaan.” Oulaisten viranomaiset siis veivät jälleen kerran konsultin vastoin totuutta kirjoitetun lausunnon lautakunnan hyväksyttäväksi! Teknillisen lautakunnan kokouksessa 29.6.2022 käytettiin hyväksi konsultin tekemää väärää asiakirjaa, joka ei perustu KHO:n päätökseen! Konsultti ei voi kumota KHO:n päätöstä ei edes valheellisella lausunnolla!

Kaupunki valitti kaavasta KHO:een ja perustelut kaupungilla oli KHO:lle aivan muuta kuin kaavan ulkopuolisuus. Seuraavista kohdista huomaa, että louhosaluetta ei ole haettu kaavattomaksi:

KOHTIA KAUPUNGIN VAATIMUKSISTA: Kaupungin perusteita valituksessaan KHO:lle: ”Vanha maanottoalue Laitaperällä oli aikaisemmassa kaavassa ajateltu soveltuvaksi matkailupalvelulle, mikäli alue ennallistetaan tai todetaan turvalliseksi liikkumiselle (EO/RM). Maanomistaja on kuitenkin hakemassa jatkolupaa louhostoiminnalle aikomuksenaan jatkaa louhostoimintaa seuraavat 20 vuotta, joten alue osoitetaan kaavaan EO-maa-ainesten ottoalueeksi.” Kaavahakemus sivu 35.
Kaavahakemuksista ja oikeuden päätöksistä ei käy esille, että louhimoa olisi haettu kaavan ulkopuolelle, vaan hakivat ”joten alue osoitetaan kaavaan EO-maa-ainesten ottoalueeksi.” Kaava hakemus sivu 35.

Kaupunki ei itse noudata edes kirjoittamaansa, kun tuovat valituksessa KHO:lle esille seuraavaa:  ”Osayleiskaava ja sen liitteet sitovat kaupunkia, kiinteistönomistajia ja muita viranomaisia. Osayleiskaavalla ei ratkaista maa-ainesten ottolupaa, mutta osayleiskaavalla annetaan ohjeet ja velvoitteet ympäristölupaviranomaisia ja maa-ainesten lupaviranomaisia varten siitä, millä edellytyksillä toimintaa voidaan harjoittaa.”

Markku Ketosen lausunto KHO:lle vahvistaa, etteivät ole hakeneet louhosaluetta kaavassa kaavattomaksi, sillä kaupungin vastaselvityksessä KHO:lle ei ole mainintaa kaavattomuudesta, vaan: “Mikäli melu ja tärinäselvityksessä olisi tullut esille, että kiviainesten otto aiheuttaa haittaa turvalliselle ja terveelliselle asuinympäristölle, ei osayleiskaavaan olisi lisätty uusia rakennuspaikkoja kyseiselle alueelle. Toisaalta jos melu- ja tärinäselvityksen mukaan toiminnasta olisi aiheutunut haittaa nykyiselle asutukselle, kaavaan ei olisi voitu merkitä kiviaineksen ottoaluetta.” Huomatkaa: ”kaavaan ei olisi voitu merkitä kiviaineksen ottoaluetta”.

Oulaisten kaupungin virkamiehet väärensivät kaupungin sivuille karttaan, että louhimo on kaavaton KHO:n päätöksen jälkeen 2014 vuonna! Lisäksi kaupungin johto teki asiakirja väärennöksiä hallinto-oikeudelle estäessään laillista rakentamista!  TALON RAKENTAMISEN ESTÄMINEN KAAVATTOMUUTEEN PERUSTUEN. Myös tämä tapahtui perustuen väärennettyihin asiakirjoihin ja luomalla valheellisia lausuntoja. Rakennuspaikka ei voi vaarantaa alueen tulevaa suunnittelua ja käyttöä, koska louhimo on kielletty kaavassa nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja nykyiset ja muita uusia rakennuspaikkoja on lähempänä kuin rakennuspaikkamme.

KHO:n päätös antopäivä 13.11.2014 Taltio n:o 3562 Diaarinumero 1309/1/13 s.9(11) perusteluissakin todetaan: ”Kettukallion maa-ainesten ottoalue sijaitsee hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lähellä kaavassa osoitettuja, jo olemassa olevia asuinalueita. Kaavassa on osoitettu myös uutta asutusta ottoalueen välittömään läheisyyteen.” Ottoalueesta lähin talo on alle 50 metrin päässä.

Viranomaisten on yhteistyössä peitettävä tapahtunutta ympäristörikosta, koska asuttu alue tuhottiin ja pakollinen lain vaatima maisemointi on tekemättä!
MAL 14 § hallintopakon. Sen mukaan teettämistoimenpiteet voidaan suorittaa, vaikka ottamisalue ei olisi rikkojan tai laiminlyöjän omistuksessa tai hallinnassa. MAL:in tavoitteenahan on alun perin maa-ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla, eikä jättämällä tuhot jälkeen.

+2
Sanna50
Oulainen

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi.
Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu.
Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu