Virkamiesten vastuuttomuus ympäristörikoksissa

Suomessa ei ympäristörikoksia tutkita ja tilastotkin kertovat karua kieltä. Miksi louhintaräjähteisiin liittyvät lain vastaisuus ja ympäristörikoksista tehdyt tutkimusvaatimukset katoavat tutkimattomina. Viranomaisten virkarikosten ja esteellisyyden vuoksi epäilyjä ei kirjata eikä tutkita. Miksi rikosilmoitukset muuttuvat kanteluiksi tai kansalaiskirjeiksi ”juttujen tappamista”. Laki edellyttää kirjaamaan aina tehdyn rikosilmoituksen ja poliisilla on esitutkintavelvollisuus, kun lakia on rikottu.

Räjähdysainelainsäädäntö ja -asetukset eivät anna asutuksen vuoksi niin mittavia räjäytyksiä suorittaa, niin sivutetaan lain edellyttämät lupa- ja ilmoitusvelvollisuus.

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lainsäädännön sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia.
Valvonnassa seurataan toimintojen lainmukaisuutta, toimintojen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja ympäristöolosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Viranomaiset ovat olleet sokeita rikolliselle toiminnalle kivilouhimoilla/murskaamoilla.

Kysymys on suoranaisesta valehtelusta, täydellisestä piittaamattomuudesta lakia kohtaan, virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä ja rikollisten suojelusta. Sadat ihmiset ovat joutuneet vastaavasti menettämään perustuslain takaaman omaisuuden suojan, mikä kohdistuu myös henkeen ja omaisuuteen. Talot vaurioituvat, savupiiput hajoaa, asuminen käy mahdottomaksi.

Lakien noudattamatta jättämisen on oikeusvaltioperiaatteen vastaista. Valvonnan tavoitteena on, että kansalaisen oikeusturva toteutuu. Oikeusvaltioperiaate sisältää velvollisuuden noudattaa lakia. Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja vastoin MRL kaavamääräyksiä ja lakia 390/2005 20 §.

Omassa tapauksessa silmiemme edessä näimme, kuinka pihapiirissä satoja / tuhansia kiloja räjähdettä ladattiin kallioon ja poliisi näki saman, mutta kirjasi tarkistuspöytäkirjoihin vain muutamia kiloja. Suurimman räjäytyksen todettiin olevan 5 kiloa, mutta todellisuudessa alueella räjäytykset olivat tuhansia kiloja. Silti oikeus kuitenkin totesi talovauriot ja naapuruussuhdelain mukaisen pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan.

Lupahakemuksissa jo tuodaan esille, että räjähdysaineita ei ole huomioitu lupaa myönnettäessä. Kuitenkin niitä miljoonia kiloja käytetään lainvastaisesti asutuksien vieressä. Suomessa on lukuisia louhimo- ja murskaamotyömaita, joilla ei ole mitään Tukesilta haettuja varastointi,- käyttö- ja kuljetuslupia, jotka poliisin olisi EHDOTTOMASTI tarkistettava paikanpäälläkin ennen toiminnan aloittamista.

Räjähteet tuodaan laittomasti autoilla työmaille asutusten viereen ja kertapaukut on 10 000 kilosta 20 000 kiloon. (Yksi räjäytys murskaamolla on n. 10 000- 19 000 kiloa ja on suurempi, mitä panostajalla edes on oikeutta tuoda räjähdettä alueelle säilytyspykälällä (60 kg)).

Räjähteillä ei ole edes siirtolupaa, ellei Tukes luvat ole kunnossa.

Ensinnäkin poliisin kuuluu huomioida, Tukesilta ei ole lupia eikä niitä asutuksen/ turvamääräyksien vuoksi voi edes saada. Poliisin valvonta vastuuseen kuuluu huomioida lain vaatimukset, käyttö/käsittely/varastointi, kuljetus louhinta räjähteiden käyttöä säätelevät ohjeet, lait ja asetukset ja niiden valvonta ja noudattaminen on oltava asianmukaista.

Lisäksi Tukesin ja poliisin valvontaan kuuluu, että toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen. Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) vaatimukset.

Louhimot perustetaan niin lähelle asutusta, että asutus on lain määrittelemällä ”vaara-alueella”. STM 16:0 normit määrittelevät Taulukko 6: sirpalevaaran aiheuttaman vaara-alueen suuruus:

0,5 kg:lle vaarallisen alueen säde on 500 m.

Taulukko 7: paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus:

yli 25 kg:lle vaarallisen alueen säde on 1000 m.

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta Poliisi voi kieltää heti laittoman toiminnan, koska ei ole lupia Tukesilta ja käyttömäärät rikkovat talot kautta maan.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20050390

laki ja asetus vaatimus poliisia koskeva; (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä)§ ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

Hallinto-oikeudet eivät voi antaa lupaa räjäytystoiminnalle maa-aines- ja ymp.luvissa, koska räjähteistä on oma erityislainsäädäntö. Lupa varastointiin haetaan Tukesilta ja koskee niin pysyvää ja tilapäistä varastointia. Turvatekniikan keskukselta pitäisi olla ennakkoon haettu lupa räjäytystoiminnalle, mutta turvamääräykset estävät luvan hakemisen. Räjähdysaineen käyttöä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla.

Ympäristövalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että ympäristössä tapahtuvat toiminnat ovat lainsäädännön

sekä viranomaisten myöntämien lupien ja määräysten mukaisia. Murskaamoilla haetaan ympäristö- ja maa-ainesluvat aivan väärillä tiedoilla. Hankkeesta aiheuttava onnettomuusvaarallinen räjäytystyö ja siihen liittyvä ympäristöön kohdistuva vaara ja lain ja asetukset vaatimukset jätetään huomioimatta, koska Tukesilta ei voi saada lupaa turvallisuussyistä räjähdystoimintaan.

Ympäristölupaa käsiteltäessä otetaan huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset, jolloin räjähdysaineet ja niistä aiheutuvat vaarat, käsittely, käyttö, varastoinnit ja haitat tulee selvitettäväksi. Tukesilta pitää olla lupa, koska räjähteitä ei saa tuoda alueelle ilman Tukesin lupaa!!!!!


Lakia rikotaan törkeästi myös tässä !!
Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä. Laki 390/2005 20 §

Kaavan huomioon ottaminen.
laki 390/2005: 20 § Kaavan huomioon ottaminen Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö. Keskeinen valvontaväline on kemikaali-turvallisuusasetuksen perusteella yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999.

Maa-aines- ja ympäristöluvan myöntäjät tuovat päätöksissään esille seuraava meidän tapauksessamme: Lupaviranomaiset totesivat lausunnoissaan hallinto-oikeudelle ja KHO:lle: ”Räjäytystoimintaa ei ole huomioitu lupia myönnettäessä, mutta luonnollisesti lakia ja asetuksia tulee noudattaa”.

VIHDISSÄ: Lupaviranomainen myöntää, ettei räjäytystoimintaan ole lupaa. Vihdin kunnan ympäristötarkastaja on ilmoittanut ”olen välittänyt viestinne näille toimivaltaisille viranomaisille ja lisäksi hän tuo esille, että räjähdysainelainsäädäntöä valvoo Tukes ja poliisi”. Lisäksi vastattiin ”Kiireellisissä tapauksissa ottakaa yhteys 112”.

Hamina ja Liminka jossa KHO:ta myöten tuodaan esille, ettei räjäytystoimintaa ole huomioitu, koska siitä on oma erityislainsäädäntö. Kuuluvat Tukesille ja poliisille.

Oulu ympäristösuojelu tarkastajan lausunto: ”räjäytystoimintaa ei ole huomioitu luvissa, kuuluvat Tukesille ja poliisille”

Kotka: lupapapereissa käy esille, kuinka miljoonia kiloja vuosi/ kerta räjäytykset 13 380 kg/, eikä Tukesin lupia räjäytystoimintaan.

Räjäytysaineita käytetään miljoonia kiloja vuodessa asutuksien vieressä ja kertapaukuissa räjähdemäärät ovat jopa 19 000 kiloa. Esim. Espoossa ja Kotkassa todistettavasti 13 380 kiloa, Kontiolahdessa 8500 kiloa, Oulun puolessa 10 000 kiloa… Ei tällaisia määriä saa asutuksen vieressä edes räjäyttää. Räjähdetehtaan konsultit astuvat kuvioihin ja ”asettavat tärinämittarit”, mutta kaikki on täyttä huijausta.

Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-740-8.pdf

Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. ”konsulttien kytkökset”… Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsulttifirma Räjähdetehtaan omistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. (Sivu 47-48)

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/239382-hyvat-veljet-murskaamoilla

Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaalissa-tarina-tuntui-eri-puolilla-oulua/697534/

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-rajahdys-louhintaaanta-luultiin-autopaloksi-ja-onnettomuudeksi/697539/

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologi Jari Kortström Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin. Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sanna50/263996-avoin-kirje-poliisiylijohtaja-seppo-kolehmainen-sisaministeri-kai-mykkanen/

Laitanpa vielä miten valvonnan laiminlyönnin suojelu pelaa.

Entinen sisäministeri Päivi Räsänen pyytää kääntymään sisäministeriön puoleen.

 1. Poliisi ei toimi ja sisäministeriö alkaa pallottelemaan asiaa, vaikka laki viranomaisten valvonnasta räjähteissä edellyttää sisäministeriötä toimimaan.
  Näin väärän vastauksen antaa sisäministeriö:
  – Sisäministeriö ei ole toimivaltainen tutkimaan asiaanne
  – rikosilmoitus muutetaan kansalaiskirjeeksi
  – vastauksesta: Jos olette sitä mieltä, että asiassa on syytä epäillä rikosta, kehotan teitä tekemään rikosilmoituksen. HUOMATKAA juuri sille poliisille, joka on käynyt laittoman tilanteen tarkistamassa. Lausuntohan meni poliisille ja ministeriöön! Tukes on antanut lausunnon 10.4.2017 vahvistanut, että alueella ei ole Tukesin lupaa. Asukkaiden ei tarvitse epäillä rikosta, koska Tukes on vahvistanut vastauksessaan 10.4.2017:
 2. ”Hankasalonmäelle ei ole haettu varastolupaa. Toiminnanharjoittaja tietää, että varasto vaatisi Tukesin luvan. Asia on varmistettu toiminnanharjoittajan edustajalta 7.4.2017. Toiminnanharjoittajan hakiessa mahdolliselle räjähdevarastolle lupaa, tullaan turvallisuusvaatimusten täyttäminen (mm.suojaetäisyydet) selvittämään
  siten kuin säädökset edellyttää. Lisäksi laitetaan kuuleminen, johon asianomaiset voivat antaa muistutuksen ja mielipiteen asiasta”.

Rikosylikomisarion tarkistus on vahvistanut laittoman tilanteen: Poliisihan vastauksessaan paljastaa laittoman toiminnan! ”Räjähteet tuodaan alueelle joko myyjän tai urakoitsijan toimesta ja palautetaan työn jälkeen varastoon. Poliisilla ei havaintoja paikanpäällä tapahtuvasta varastoinnista.” Poliisi tuo esille lisäksi: ”Alueella ei säilytetä räjähteitä.”

Räjähdelaittomuukset ovat jatkuneet Suomessa jo vuosikymmeniä, ja tilanne vain pahenee. Valvomattomuus on aiheuttanut mittavat vahingot sadoille ihmisille.

KOTEJA ON VAURIOITUNUT YMPÄRI SUOMEN JA VIRANOMAISIA EI SAA TOIMIMAAN: Esimerkiksi Vantaalla on murskaamon räjäytyksien vuoksi esimerkiksi takka irronnut seinästä ja valtavia talovaurioita on tullut muillakin. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/377100-tass

Näin asukkaat kirjaavat asioita!!! ”Iso osa Mustanpurontien kaivovesistä on pilaantunut. Syistä tietenkin voidaan kiistellä, mutta osasyy varmasti on Ruduksen suorittamat ylisuuret noin 30 000 k-m3 louhintaräjäytykset, joissa on käytetty räjähdysaineita lähes 20 000 kg. Täysin käsittämätöntä toimintaa”!

Poliisihallituksella on tieto ja valtavat lain vastaiset louhinnat saavat toimia piittaamatta lupaehdoista ja laittomasta räjähteiden käytöstä. Lainaus ”Ympäristörikoksilla saatu laiton taloudellinen hyöty lähentelee huumebisneksellä saatuja tuottoja, kertoo Poliisihallitus”. Yle STT https://yle.fi/uutiset/3-10908561

Lain pakolliset maisemoinnitkin jätetään tekemättä, mutta laittomilla keinoilla louhittua kiveä saa myydä, ja laiton taloudellinen hyöty kasvaa. Viranomaisyhteistyö menee niin pitkälle, että kun tuhot jätetään asutuksen viereen, virkamiehet alkavat peittää tapauksia toistensa laiminlyönneistä esittämällä kuin mitään ei olisi koskaan louhittukaan, kuten tehtiin meidänkin tapauksessa Elyn toimesta. Ylimmät viranomaiset menevät vastauksia vaatiessa vanhentuneisiin asioihin, eivätkä puutu asioihin, mitkä eivät ole vanhentuneita. Lue lisää muista kirjoituksistani.

Sanna50

Olen Sanna Tenkula Oulaisista ja taistellut yli 30 vuotta ympäristörikosta vastaan. Pihapiirissämme on ollut vuodesta 1982 lupaehtojen vastaisesti toiminut louhimo. Räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella käytettiin räjähteitä sadoista tuhansiin kiloihin. Alue on nyt vaarallinen ja turvaton, koska maisemointi on käynyt mahdottomaksi. Olen käynyt monet oikeudenkäynnit ja pystynyt näyttämään toteen kotimme vaurioitumisen ja pysyvän, kohtuuttoman melu-, pöly- ja tärinähaitan, mutta siitä huolimattta valvontaviranomaiset eivät ole toimineet, vaan asian peittely jatkuu. Viranomaisvaltonta ei toimi, koska toinen toisensa jälkeen peittelevät edellisen tekemisiä laittomuuksiin saakka. Suomi ei ole lähelläkään oikeusvaltiota, sillä samaa tapahtuu joka puolella Suomea.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu