Kesäkuun eduskuntaterveiset

Kulunut istuntokausi on ollut työntäyteinen. Arkadiamäen työssä pääpainopisteet ovat turvallisuus ja talous. Niin ne ovat olleet myös työssäni valtiovarainvaliokunnassa ja ulkoasianvaliokunnassa. Lisäksi suuri määrä suomalaisille tärkeää asiaa on saatu eteenpäin. Jatkamme eduskuntatyötä, kunnes maamme turvallisuuden kannalta välttämättömät esitykset on saatu käsiteltyä.

Parhaillaan käsittelemme rajaturvallisuuslakia eli esitystä maahantulon välineellistämisen ja Suomeen kohdistuvan painostamisen torjumiseksi. Kyseessä on poikkeuslaki. Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen rajaa. Edellytyksenä on, että toimet olisivat välttämättömiä Suomen suvereenisuutta tai kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavan vaikuttamisen torjumiseksi. Päätös voitaisiin tehdä ennakoivasti ja enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Suomi on oikeusvaltio. Oikeusvaltiolla on paitsi oikeus myös velvollisuus puolustaa itseään. Suomella pitää olla poikkeuksellisessa tilanteessa mahdollisuus vastata myös hankaliin ja vakaviin välineellistetyn maahantulon tilanteisiin. Laki on tärkeä varautumisen kannalta. Tavoitteena on edistää myös EU-tason ratkaisuja, mutta valitettavasti kansainväliset sopimukset eivät tällä hetkellä tunnista tilanteita, joissa ihmisiä käytetään vaikuttamisen välineenä.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että oikeusvaltiollakin täytyy olla oikeus ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat vaaran torjumiseksi välttämättömiä, vaikka välttämättömät torjuntatoimenpiteet näyttäisivät olevan ristiriidassa ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, jos niitä laadittaessa ja niihin sitouduttaessa kyseisen kaltaista vakavaa varaa aiheuttavaa toimintaa ei ole osattu ottaa huomioon.

Perustuslakivaliokunta arvioi, että laki voidaan säätää poikkeuslakina, eli rajattuna poikkeuksena perustuslaista. Ratkaisu ei ole siis perustuslain vastainen. Perustuslakivaliokunta asetti säätämisen edellytykseksi, että lakiin lisätään säännös jälkikäteisistä oikeusturvakeinoista. Tämän hallintovaliokunta on nyt tehnyt.

Lakiesityksessä on pyritty vastaamaan niihin jännitteisiin, joita lailla on suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin. Esimerkiksi haavoittuvimmassa asemassa olevien tilanne on huomioitu. Rajaturvallisuuslaki ei myöskään estäisi turvapaikanhakua muualta Suomesta.

Päättäjien velvollisuus on huolehtia rajojemme turvallisuudesta ja varmistaa, että rajaviranomaisemme voivat toimia tehokkaasti ja tilanteen vaatimalla tavalla. Rajaviranomaisemme tarvitsevat työkalut, joilla vastata muuttuvaan maailmantilanteeseen. On ikävä kyllä varauduttava siihen, että välineellistetty maahantulo voi saada entistä vakavampia ja vaikeampia muotoja.

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus (DCA, Defence Cooperation Agreement) on nyt hyväksytty. DCA-sopimus on keskeinen Suomen turvallisuudelle ja tärkeä osa varautumista. Kysymys on siitä, mitä tukea Yhdysvallat voisi Suomelle antaa ja sopimuksella määritellään ja rajataan yhdysvaltalaisten joukkojen toimintaa Suomessa.

Työssäni on eduskuntatyön ohessa vahvasti Helsingin kaupungin asiat. Kaupunginhallitus ja valtuustotyö jäivät heinäkuuksi tauolle. Kaupunkipolitiikassa keskeinen tavoitteeni on Helsingin elinvoiman edistäminen. Kevään aikana olen tehnyt työtä erityisesti matkailun vauhdittamiseksi. Muualla Pohjoismaissa matkailu on elpynyt koronan jälkeen, mutta Helsinki ei ole päässyt samaan vauhtiin.

Matkailu tuo työtä ja elinvoimaa Helsinkiin. Matkailulla on useita positiivisia kerrannaisvaikutuksia monille aloille.  Matkailu parantaa palvelutarjontaa myös paikallisille ja vauhdittaa yrittäjyyttä. Helsingin tuoreimman kaupunkistrategian mukaisesti tavoittelemme kaupungistamme maailman kestävintä matkailukohdetta. Matkailu korostuu myös pohdittaessa keinoja ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi.

Merellisyys on kaupungin erityinen valtti, jota tulee hyödyntää aktiivisesti. Merellisten yhteyksien, rantareittien, laitureiden ja tukikohtien kehittäminen sekä merellisen yrittäjyyden edistäminen ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.

Kesästä tuli aivan erilainen kuin olin ajatellut. Isäni kuoli aivan yllättäen. Yhteinen kovasti odotettu loma kesäpaikassamme vaihtui suruun ja huoleen, kuinka järjestämme muistisairaan äitini hyvän hoidon. Iloa kevääseen toi nuorimmaiseni ylioppilasjuhlat. Toivon, että ehdin asioiden järjestelyjen ja perheen surutyön lomassa myös hetkeksi purjehtimaan Itämeren aalloille.

Onnittelut uusille mepeille

Kokoomus oli jälleen eurovaalien suurin puolue. Lämpimät onnittelut uudet mepit Mika Aaltola, Aura Salla, Pekka Toveri ja Henna Virkkunen sekä koko Kokoomusjoukkue. Onnittelut myös komissaariehdokkuudesta Hennalle. Suuri kiitos menestyksellisestä vaaleista kuuluu kokoomuksen järjestötoimijoille.

Oppimistulosten alamäki taittuu vain isoilla teoilla

Mittavan talouden tasapainottamisen aikana peruskoulun kuntoon laittamiseksi eduskuntakaudella osoitettava 200 miljoonan euron lisärahoitus on merkittävä arvovalinta. Hallitusohjelman mukaisesti reistaileva oppimisen tuki remontoidaan, lasten perustaitojen oppimista ja opettajien toimivaltuuksia puuttua opetusta häiritsevään toimintaan vahvistetaan.

Hallitusohjelmatoimien lisäksi tarvitaan moninainen joukko uudistuksia. Siksi käynnissä on laaja-alainen tulevaisuustyö peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Olennaista on kuulla arjessaan opetustyötä tekeviä, rehtorina toimivia ja oppilaita. Työn tueksi on perustettu parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka varapuheenjohtajana on ilo toimia.

Lue lisää blogistani.

Eduskunnan hoitotyön verkosto on järjestäytynyt

Eduskunnan hoitotyön verkostomme on järjestäytynyt. Tavoitteenamme on vahvistaa yhteistyötä eduskunnan ja alan asiantuntijoiden välillä.

Näyttöön perustuvan hoito- ja sosiaalityön edistäminen sekä yhteistyö hoitoalan- ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa on työssäni tärkeää. Tarvitsemme enemmän toimia näyttöön perustuvan koulutuksen ja hoitotyön edistämiseksi sekä ratkaisemaan sote-alan monimutkaisia ongelmia ja edistämään hoidon vaikuttavuutta. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa. Toimin verkoston varapuheenjohtajana.

Lue lisää tiedotteestani.

Vihdoin lakimuutos – yhdenkään tytön ei pidä elää silpomisuhan alla

Lakiesitys tyttöjen sukuelinten silpomisen sekä silpomisen valmistelun säätämiseksi rangaistavaksi erillislailla on eduskunnassa. Esityksessä naisen sukuelinten silpominen ja sen valmistelu säädettäisiin rangaistavaksi erillisin rikoslain säännöksin. Valmistelutoimiin, kuten tytön vieminen ulkomaille silpomista varten tai pakottaminen tai taivuttelu silpomiseen, voitaisiin puuttua tehokkaammin.

Lue lisää tiedotteestani.

Työni eduskunnan ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana jatkuu

Eduskunnan Ulkosuomalaisten ystävyysryhmä järjestäytyi uudelle kaudelle ja jatkan ryhmän puheenjohtajana. Ulkosuomalaisten ystävyysryhmä on eri eduskuntaryhmien kansanedustajien muodostama verkosto, jonka tarkoitus on toimia eduskunnassa ulkosuomalaisten äänitorvena ja yhteistyötahona. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ulkosuomalaisten asioista ja nostaa ulkosuomalaisten näkökulmaa esille päätöksenteossa.

Lue lisää tiedotteestani.

Pyöräilybaanaa ei saa rakentaa meren päälle

Olen tehnyt työtä, että pyöräilybaanojen rakentamiseen saataisiin lisää kaupunkilaisjärkeä. Munkkiniemenpyöräilybaanan yleissuunnitelmaa ei voi nykymuodossaan hyväksyä. Esimerkki muutostarpeesta on baanan kulkureitiksi suunniteltu Humallahden kallioiden eteen merenlahden päällä rakennettava betoninen silta. Humallahden kalliot ovat luonnonarvoiltaan ja maisemallisesti arvokkaita. Ainutlaatuiselle rantakallioalueelle esitetään rakentamista siksi, että pyöräilijät välttäisivät reitillä olevalla mäellä polkemisen. Esitys on käsittämätön.

Lue lisää kolumnistani.

Yrityslähestymiskieltoa kiirehdittävä – kaupoille työkalu ehkäistä toistuvia varkauksia ja häiriöitä

Väkivallan uhka ja häiriökäyttäytyminen ovat useissa kaupoissa arkipäivää ja monesti samat ihmiset toistavat häiriökäyttäytymistä. Kaupat ja yritykset tarvitsevat nykyistä vaikuttavampia keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua häiriötilanteisiin ja taata asiakkaiden sekä henkilöstön turvallisuus. Ruotsissa voimassa olevan yrityslähestymiskiellon kaltainen laki toisi keinon puuttua toistuviin myymälävarkauksiin, vakavaan väkivaltaan ja sen uhkaan.

Lue lisää tiedotteestani.

Jo joutui armas aika – Suvivirsi soikoon

Monissa perheissä on juhlistettu kouluvuotensa päättäviä lapsia ja nuoria. Kevätjuhlat ovat perinteinen tapa päättää kouluvuosi. Suvivirsi on ollut pitkään osa suomalaista kevätjuhlaperinnettä. Viime vuosien varrella on aika ajoin käyty monenlaista keskustelua koulujen juhlien luonteesta ja siitäkin, voiko Suvivirren laulaa kevätjuhlassa. Lopulta asiaa on käsitelty jopa eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, jonka linjaus oli odotettu: Suvivirren laulaminen kevätjuhlassa ei ole uskonnon harjoittamista vaan osa kulttuuriperinnettämme, jota tulee vaalia.

Lue lisää blogistani.


Suomen Team Rynkeby -pyöräilyjoukkueiden lähtöjuhla

Oli ilo taas tänä vuonna olla mukana lähettämässä Suomen Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueet polkemaan Pariisin pienten puolesta. Keltapaitaiset Sylvan ja Aamusäätiön tukijat keräävät pyöräilemällä varoja työlle syöpää sairastavien lasten nuorten, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä hyväksi.

Oli ilo tuoda terveiset aurinkoiseen lähtöjuhlaan ja toivottaa joukkueille hyvää matkaa. Kerroin ilouutisen syöpästrategian starttaamisesta. Onnistuimme valtiovarainvaliokunnassa hallituspuolueiden yhteistyössä lisäämään määrärahat lähes kaikissa muissa EU-maissa jo tehtyyn syöpästrategiaan. Strategiassa on oltava oma osio lapsille ja nuorille. Sylvan ja Aamu-säätiön on tärkeä olla valmistelussa mukana. Suuri kiitos Team Rynkebyn joukkueille, jotka tukevat Aamusäätiön ja Sylvan toimintaa.


Helsinki-päivän aamun aloituksena kävin Kauppatorilla ”vesipostikävelyllä” Helsingin nuorten viestintätoimisto Askeleen edustajien kutsumina. Tiesitkö, että Helsingistä löytyy reilu 20 vesipostia, joista kuka tahansa voi ulkoillessaan hakea vettä janoonsa?


Kokoomuksen puoluekokouksessa Tampereella oli mukava kohdata kokoomuslaisia ympäri Suomea ja maailmaa.


Kuuloliitto ry:n paneelissa SuomiAreenalla Porissa keskustelimme siitä, miten saamme koulujen melun kuriin ja miten melu vaikuttaa oppimiseen ja opetukseen.

Toivotan sinulle ja läheisillesi hyvää ja rentouttavaa kesää. Pidetään yhteyttä.

sarisarkomaa
Kokoomus Helsinki

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, kolmen nuoren äiti, THM, intohimoinen Itämeren suojelija ja lenkkeilijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu