Miksei   lakkoja lopeta heti, jos lakiesityksen läpimenoa pidetään varmana ?

Luotettavan politiikan Hevosmiesten uutistoimiston työelämään  perehtynyt asiantuntija sanoo,  että  jo neljättä viikkoa jatkuneet SAK:n ja liittojen lakot lopettaa vasta hallituksen lakiesitys.

Lakiesitys antaa samalla SAK:n ja ay-liittojen  johdolle “kasvoja menettämättä” perusteen lopettaa lakot.

Kysyn vaan, jos Hakaniemessä pidetään  varmana hallituksen lakiesityksen läpimenoa eduskunnassa, että miksei   lakkoja lopeta heti.

****

Eduskunnan   ​Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa on mietintöä varten valmisteltavana hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2024 vp (PDF)).

Valiokunnan omassa tiedotteessa todetaan mietinnön valmistumisajankohdaksi  huhtikuu. Valiokunta on ollut koolla myös tällä viikolla.

******

Tuossa hallituksen lakiesityksessä  todetaan mm.

”Työrauhavelvollisuuden vallitessa ei saisi toimeenpanna myötätuntotyötaistelua siten, että työnantajalle tai tämän sopimuskumppanille aiheutetaan suhteettomia vahingollisia seurauksia rajoittamalla työnantajan palvelu- tai tuotantotoimintaa laajemmin kuin on tarpeen pääriidan piiriin kuuluvaan työnantajaan kohdistuvan vaikutuksen aikaansaamiseksi tai ilman, että rajoittamisella olisi välitöntä vaikutusta pääriidan piirissä olevan työnantajan toimintaan. Jos työrauhavelvollisuus ei ole voimassa, rajoitukset koskisivat vain tilanteita, joissa tuettavan työtaistelun tavoitteena on muu kuin työehtosopimuksen solmiminen.  

Poliittisten työtaisteluiden enimmäiskestoa rajoitettaisiin siten, että poliittisten työnseisausten enimmäiskesto olisi enintään 24 tuntia ja muiden työtaistelutoimenpiteiden enimmäiskesto enintään kaksi viikkoa. Lisäksi työnseisaus olisi toimeenpanijan käytettävissä olevin keinoin järjestettävä siten, että tuotantotoiminnalle ennen työnseisausta ja sen päättymisen jälkeen  aiheutuva häiriö jää mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytkestoiseksi. Työehtosopimukseen sidotun yhdistyksen olisi huolehdittava siitä, että sen alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät välttävät suhteettomia myötätuntotyötaisteluita ja enimmäiskeston ylittäviä poliittisia työtaistelutoimenpiteitä ”.

***

Esitys on valmisteltu kolmikantaisesti työ- ja elinkeinoministeriön 3.7.2023 asettamassa työrauhakysymyksiä käsittelevässä työryhmässä 5.7–15.10.2023. Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi työryhmässä olivat edustettuina Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät SY ry, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Valtion työmarkkinalaitos. Työryhmää ja hallituksen esityksen valmistelua koskevat tiedot ovat nähtävissä valtioneuvoston julkisessa palvelussa osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella TEM053:00/2023 .

 

***

Lakiesityksen luvussa 2.1.1  “Yhdistymisvapaus ja työtaisteluoikeus”  on selvitetty esityksen suhdetta perustuslakiin, yhdistymisvapauteen, työrauhavelvoitteiseen, työtaisteluoikeuteen, poliittisiin ja myötätuntolakkoihin ja luvussa 2.7  ”Kansainväliseen  lainsäädäntöön  ja kansainvälisiin  sitoumuksiin”  ym. joita en käy tässä erikseen selvittämään.

Perustuslain 13 §:n 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Kuten po. lakiesitys.

 

***** 

Lakiesitys käsittää yhteensä  136 sivua (PDF-tiedosto)

****

Milloin aika tehdä vaikuttavuusselvitys poliittisten lakkojen vaikutuksesta
SJPHKI
Helsinki

Länsidemokraatti. Politiikan ja urheilun laaja-alainen seuraaja koti- ja ulkomailla. Asioiden puolesta toimija. Vuosikymmenien työura viidellä eri vuosikymmenellä maataloustöistä asiantuntija- ja johto- sekä luottamustehtäviin (Eduskunta, ministeriö, keskusvirasto, liikelaitos, osakeyhtiö, poliisihallinto ja työnantajaliittotaso, urheiluseuratoiminta, reservin upseeri) kahdella yliopistotutkinnolla.
Suomen tulee olla mukana läntisten demokratioitten yhteistyöjärjestöissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu