Suomen linja: vaiheet ja vaikutukset

Omatekemäni selonteko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjasta. Koettuja vaiheita,
joihin liittyviä ilmaisuja käytän ilman jälkiviisautta, kannassani seisten.

Mutta tämä taulukko ei taida näkyä kokonaan? Tekninen osaamiseni ei riitä asian korjaamiseen.

Tärkein osa on taulukon viides sarake ”Ruotsin kanssa liittoutuminen. Pohjola 2023” . SE näkymä

kai puuttuu?

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Puolueettomuus

1945-1994

Liittoutumatto-muus

1995-

Nato1

2014-2022 (?)

Nato2

2023-?

Ruotsin kanssa liittoutumi-nen

Pohjola 2023+

Kumppanuus,

optio

Jäsenyys Pohjoismai-nen yhteistyö
Kylmä sota Globalisaatio, uusliberalistinen talouspolitiikka, yhdentyminen,

EU:n idänsuhteiden kompurointi ja Naton itälaajentumisen alku (Venäjän eristämisen ja uhittelun juuret)

Globalisaation hajoaminen

Kaksinapainen

maailma, vastakkaisuudet

Alueellinen

turvallisuus-

arkkitehtuuri:

liittoutumi-nen puolustuksel-lisesti ja ilman uhkaa muille

Meriittejä/

dismeriittejä

Meriittejä/

dismeriittejä

Meriittejä/

dismeriittejä

Meriittejä/

dismeriittejä

Meriittejä/

dismeriittejä

Hyvät itänaapuri-

suhteet (YYA,

bilateraalikauppa)

Pohjoismaat

YK/rauhanturva

Suurvaltariitojen

ulkopuolella

pysyminen/USA:n

ja Nl:n tunnustus

ETYK

Talousintegraatio/

EFTA

EU:n jäsenyys (raha, talous, byrokratia, tuet,…)

Puolustusyh-teistyö

– Ruotsi

– Viro

– Norja

– Nato

EU:n puolustusyhteistyö

Terrorismin vastaiset liittoumat

ja osallisuudet

(YK:n mandaatti ja siitä lipsumiset)

uskottavuuden heikentäjinä

 

EU turvallisuusyhtei-sönä (heikko)

Harjoitukset

Asetekninen ja operatiivinen yhteensopivuus

Poliittinen valinnanvapa-us

osallistumi-seen

Kahdenvälis-ten sopimusten lisäarvo (USA, UK, Ranska, Saksa…)

Altistuminen suurvaltaristi-riitojen osapuoleksi,

epävakaus ja arvaamatto-muus

EU Nato-pilarin varassa (USA:n läsnäolo Euroopassa)

Maantieteellinen sijainti (itäraja,

– Venäjän ydinalueen läheisyys/Pietari

– suurvaltojen strategisen operointialueen läheisyys (Itämeri, Jäämeri)

Ensi-iskun kohde suurvaltakonflik-tissa

Lyhytaikaisen häirinnän kohde

Lännen etuvartijaksi

ilmoittautuminen/

pitkäaikaiseen soti-laalliseen uhkaan myötävaikutta-minen: varustautumistason ja toimintavalmiu-den ylläpito/talouden ja yhteiskunnan mobilisaation kustannukset

Riippuvuus USA:n aseteollisuudesta

EU takaisin talousunio-niksi?

Pohjois-Euroopan turvallisuutta vakauttava puolustusliit-to, jolla ei ole aluevaati-muksia eikä kansainvälis-poliittisia valtapyrki-myksiä

Rauhanomai-sen rinnakkais-elon aloitteenteko alueellisesti ja globaalisti uudessa globaalissa ja alueellista turvallisuutta edistävässä yhteistyöjär-jestelmässä (YK:n vahvistami-nen, turvallisuus-neuvosto uusiksi)

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu