Al-Holin lapset äiteineen Suomeen hallittavan turvallisuusriskin ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi

Otsikossa sanottu näkökanta on ainoa Suomen maineen puhtauden takaava näkemys. Maamme kannattaa ehtiä ensimmäiseksi, sillä muodenkin EU-maiden täytyy päätyä samaan kantaan. Olemme antaneet kurdien kristittyine syyrialaisine liittolaisineen taistella puolestamme.

Varmuuden vuoksi sanottanoon: turvallisuusriski on hallittavissa, sillä rikoksesta epäiltyjä ei ole mahdollista saadakaan Suomeen, mutta jos perusteltua epäilyä herää jostakin aiheesta maahamme autettujen (kuten omatoimistenkin) osalta, niin oma oikeuslaitos hoitakoon käsittelyn oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti.

On kohtuullista, että otamme vastuullemme omien kansalaistemme kotiuttamisen ja yhteiskuntaan palauttamisen ja lasten edun turvaamisen. Riskin hallinta asiassa on velvollisuutemme sen vuoksi, että al-Holin leirillä on niitä, joiden oikeuksista velvollisuutemme seuraavat.

Tällä hetkellä velloo kiista niiden aikuisten suomalaisten palaamaan auttamisesta, jotka ovat viruneet lapsineen Syyrian al-Holin leirillä. Aikuiset, joista kiistellään, ovat lasten äitejä, joiden auttamisen velvollisuus sisältyy edellytyksenä lasten auttamisen velvollisuuteen sen vuoksi, että monen perusteen yhteissummana lapsia ei voi erottaa äideistään Syyriassa, vaan vasta Suomessa ja tällä lain sallimilla tavoin.

Asia ei ole luonnostaan poliittisesti päätettävissä. Poliittinen päätös on hyvä vain siksi, että pelin politiikkaa harjoittavat perussuomalaiset ja muiden oppositiopuolueiden änkyrät ovat ehtineet politisoida lapsiparkojen asian.

Välikysymyksen esittänyt oppositio on täyttä häkää politisoinut ihmisoikeuskysymyksen. Kuitenkaan se ei halua pelastaa epäinhimillisistä leirioloista edes pienimpiä lapsia, vaikkakin oppositiopoliitikot näin sanovat. Heidän, kuten myös keskustan poliitikkojen, haluttomuutensa auttamiseen paljastuu siitä, että he liittävät epärealistisen ehdon, että Suomeen autetaan vain lapset ilman äitejään. Tällaisen ehdon asettajat eivät siis halua auttaa edes lapsia, sillä ehdosta seuraa, ettei lapsiakaan auteta. Lapset voidaan tuoda ilman äitejään vain äitien suostumuksella tai al-Holin leiriä hallinnoivien viranomaisten suostumuksella. Myös äitien auttaminen Suomeen pääsyyn edellyttää heidän suostumustaan.

Suomen solmiman kansainvälisen lasten oikeuksien sopimuksen nojalla Suomen valtiolla on oikeus auttaa lapsia ja varsinkin sen vuoksi, että he ovat suomalaisia. Lapsia on siis velvollisuus auttaa siinä määrin kuin voidaan. Opposition ja keskusten poliitikkojen järjenjuoksu on harhaista, sillä heidän logiikkansa pettää pahasti. Valtiolla on velvollisuus auttaa vain siinä määrin kuin se pystyy auttamaan. Se ei pysty tuomaan pelkästään lapsia. Kellään ei voi olla ns. Kantin periaatteen mukaan velvollisuutta mihinkään tekoon, jota ei pysty toteuttamaan. Valtiolla on velvollisuus auttaa lapsia äiteineen, sillä valtio kykenee tästä sopimaan kurdien kanssa. Velvollisuutta ei ole auttaa pelkästään lapsia, sillä tähän valtio ei pysty.  Jos uskotellaan, että valtio kykenee vain lapsia auttamaan, niin valehdellaan, jos järki on selvänä.  Lapsensuojeluviranomaisilla ei ole toimivaltaa Syyriassa, joten lastensuojeluarvion tekeminen edellyttää, että tuodaan lapset ja äidit Suomeen, kun päätöstä ei voida tehdä Syyriassa. Kurdit eivät anna erottaa lapsia äideistään.

Välikysymyksen tekijöiden joukossa on sellaisia, jotka asettavat Suomen puolelta vaatimuksia, joiden reunaehdoilla kurdit eivät voi antaa suomalaislapsien lähteä Syyriasta. Kun halutaan auttaa pelkästään lapsia, vanhempiensa tai muiden huoltajien kanssa eläviä suomalaislapsia ei saatane Suomeen millään keinoilla.

Vaatiessaan vain lasten auttamista Esimerkiksi Päivi Räsänen asettaa Suomen viranomaiset asemaan, jossa heidän on mahdotonta täyttää lastensuojelulliset velvollisuutensa lasten osalta.  Jos kurdien tietoon tulee, ettei Suomi ota muita kuin lapsia, nämä jäävät vaille kaikkia Suomen kansalaisille kuuluvia oikeuksia. Suomen valtion toimivallan ulkopuolella heidät joudutaan jättämään vaille Suomen lain turvaa. Kriisialueella olevien maamme kansalaisten jättäminen oman onnensa nojaan on viesti siitä, että valtio voi jättää kenen hyvänsä jostakin syystä epäsuoritun henkilön heitteille. Tämä murentaa kansalaisten yleistä luottamusta Suomen valtioon.

Tavan kansalaisen näkökannalta Suomen valtio on muoden valtioiden tapaan hätävaralaitos, joka saa kansalaisensa lojaalisuuden vain siksi, että se lupaa tehdä, mutta myös tekee parhaansa suojella kansalaisiaan tai tällaisten asemaan oikeutettuja, erittäinkin niitä, jotka eivät omin avuin selviydy hankalasta asemastaan, siis pieniä lapsia.

Ellemme, me kansalaiset, voi luottaa tähän, kaikki velvollisuutemme toimia valtion lakien mukaan romahtavat kerralla. Kansalaisten yhteinen etu, jonka vuoksi Suomen valtio on olemassa, koostuu myös al-Holin leirin suomalaisasukkaiden edusta.

Luottamuksen rikkumattomuus on valtion ylläpitoon olevien velvollisuuksiemme perusta. Nämä velvollisuudet ovat voimassa valtiota sitoen vain, jos valtio kykenee ne toteuttamaan. Valtiomme ei ole valtio, jos se ei kykene huolehtimaan yhdentoista suomalaisen naisen joukossa mahdollisesti olevista vaarallisista yksilöistä. Emme tiedä, kuinka moni aikuinen leiriläinen lopulta haluaa palata. Joidenkin äitien paluu on se hinta, joka on maksettava. Todennäköisyys siitä, että joku kotiinpalaaja olisi ollut isisin vierastaistelija. Isisin uskonnollisen poliisin jäseniä voi olla. Ympäristön muutos edistää irrottautumista isisiin liittyneestä menneisyydestä. Isisin uhka ei poistu sillä, että jätämme kansalaisemme elvyttämään isisin uudelleen ja mahdollisesti palaamaan omin päin maahamme tarkoituksineen edistää isisin asiaa Suomessa pettyneenä suomalaisiin.

Kerran aikaisemmin Suomi on kotiuttanut suomalaisia vierastaistelijoita, jotka kuuluivat holokaustia toteuttaneisiin natsi-Saksan ase-SS-joukkoihin Itä-Euroopassa, so. joukkojen, joiden suosiollisella avulla juutalaisten hävittämistä johtaneet komennuskunnat tuhosivat viattomia juutalaisperheitä vauvoista vaarehin. Suomalaisten kansallissosialistien tai SS:n aatteelle vain altistuneiden SS-miesten sallittiin palata huolimatta heistä mahdollisesti olevasta vaarasta Suomen yhteiskuntajärjestelmälle.

Valtiolla ministeriöineen on ehdoton velvollisuus valmistautua antamaan se apu, johon mahdollisuudet rajoittuvat. Muutoin valtio syyllistyy ihmisoikeusrikkomuksiin. Ihmisoikeudet ovat se etu, joiden vuoksi olemme suostuneet lakien alaisiksi. Kaikki säädetyt lait itse asiassa lakkaavat olemasta lakeja, jos mainittu ehto ei täyty jokaisen kansalaisen osalta.

Aito tavoite pelastaa lapset voi edellyttää osatavoitteena tai keinona myös äitien auttamisen. Lapset ovat alueella, jota hallinnoivat kurdit arabikristittyine ja armenialaiskristittyine liittolaisineen, ja heidän tavoitteenaan on taistella isisiä vastaan: estääkseen leiriä muuttumasta uuden isisin hautomoksi, he päästävät Suomeen tuotaviksi vain lapset, joiden paluuseen on äitien suostumus.

Äidit ovat eläneet isisin lapsineen hallinnon laisena ja saattaneet tukea sitä ja olla tavalla toisella – emme toistaiseksi tiedä kuinka — osallisia kansanmurhiin. Rikosepäilyn vuoksi vangittuja kurdit eivät luonnollisesti päästä lähtemään Suomeen, vaikka epäilyt haluaisivatkin. Ei ole siis vaaraa, että terrorismista epäiltyjä autettaisiin Suomeen, ellei heitä haluta täällä tuomita.

Velvollisuus auttaa pelkästään lapsia on toteuttamiskelvoton, joten ainoa velvollisuus on auttaa lapsia äiteineen, sillä muut mahdollisesti ehdotetut velvollisuudet jäävät vain hypoteettisiksi. Keskustapoliitikot ja oppositiomme tekevät ajatusvirheen tai valehtelevat. Velvollisuutemme koskevat vain sellaista, mikä on mahdollista tehdä. Jos on velvollisuus pelastaa lapset, niin on velvollisuus pelastaa myös äidit, jollei ole mahdollisuus pelastaa vain lapsia. Todennäköisesti poliitikkomme tämän ymmärtävät. He yrittävät saada valtiomme rikkomaan velvollisuutensa ja sen pakenemaan vastuutaan isisin vastaisesta taistelusta. Suomalaisten vastuulla on tehdä osuutensa sodan jälkiselvittelyssä. Osallistumalla al-Holin leirin tyhjentämiseen tavalla, joka edistää sitä, ettei isisin uudelleenorganisoituminen onnistu, Suomi toimii pitkällä tähtäimellä omaksi hyväkseen.

Jos tapahtuu isisin elpyminen ja al-Holin leirillä asujat pääsevät liittymään siihen, näin muodostuu turvallisuusuhka myös Suomelle. Miksi persusuomalaiset ja kokoomus haluavat kasvattaa turvallisuusuhkaa pikemminkin kuin vähentää sitä? Kurdit haluavat purkaa al-Holin suureksi paisuneen leirin. Isisin vastaisista tehokkaista sotatoimista vastanneet kurdit arabi- ja armenialaiskristittyine liittolaisineen aikovat hajottaa leirin estääkseen isisiä uudelleen järjestäytymään uudelleen ja iskukykyiseksi myös Euroopassa ja Suomessa.

Turkin joukkojen tunkeuduttua Syyriaan Turkin vastaiselle rajakaistaleelle sotiakseen alueen kurdeja ja alueen muita väestöjä vastaan. Pohjois-Syyrian sillä alueella, jolle Turkin joukot eivät ole ainakaan vielä tunkeutuneet, on loukossa suomalaisia ja suomalaistaustaisia, joista valtiomme on vastuussa mahdollisuuksiensa mukaan.

Ulkoministeri Haavisto näyttää tehneen parhaansa lunastaakseen sen lupauksen, jonka vuoksi yksittäisellä kansalaisella on ylipäätään velvollisuus olla kääntymättä valtiota vastaan etunsa suojelemiseksi. Jokaisen yksilön yksilökumppaneineen tulisi olla yhdessä valtion yläpuolella ja vaatia valtiota toteuttamaan etunsa, joka on sovitettavissa jokaisen toisen etuun.

On yhteiselle edulle turmiollista, jos käy niin ikävästi, että viranomaisemme eivät varaudukaan al-Holin leiriltä palaajiin. Ymmärtääkseni ministeriöiden yhteinen hanke on olemassa sekä omatoimisesti että ulkoministeriön viranpuolesta autetusti palaavien varalta. On järkevää auttaa sellaisia palaamaan, joiden omatoiminen palaaminen on heidän vapautensa, siis mahdollisuutensa palata estämättä.

Ei ole yllätys, että perussuomalaiset hengenheimolaisineen tekevät lähes kaikkensa hävittääkseen luottamuksen, jolle valtiomme perustuu.

Jos kansalaisille selviää, että ulkoministeriön viranhaltijat eivät halua toimia tavan kansalaisen toiveiden mukaisesti, selvittäjät ovat tuhonneet luottamuksen, jolle valtion säilyminen perustuu.

Suomen valtion suojeluvelvollisuus ulottuu lapsiin ja näihin heidän etunsa sitomiin äiteihinsä aivan riippumatta näiden nuhteellisuuden asteesta riippumatta. Logiikka on ensisijaista juridiikkaan nähden: valtion velvollisuus ulottuu vain viranomaistekoihin, jotka on mahdollista toteuttaa.

Isisin vastainen taistelun Yhdysvaltojen presidentti Trump on jättänyt kurdien ja näiden paikallosten liittolaisten huoleksi. Hän veti tukensa pois kurdeilta, mutta myös kristityiltä armenialaisilta ja arabikristityiltä, joilla oli ratkaiseva merkitys isisin lyömisessä.  He kykenivät sellaiseen, johon ei Turkki, Naton toiseksi suurin asemahti, ei kyennyt taikka jota jälkimmäinen ei tahtonut pystyä.

Kurditaistelijat liittolaisineen on jätetty oman onnensa nojaan. Mahdollisesti Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tai Turkin hallituksen hengenheimolaisten kiihotuksesta monet suomalalaiset ovat laatineet nykyiselle hallitukselle välikysymyksen. He — mahdollisesti ymmärtämättömyyttään — ovat ryhtyneet näin toimintaan, joka hyödyttää isisin elpymistä. Välikysymyksen tekijät nimittäin haluavat, ettei Suomi osallistuisi al-Holin leirin purkamiseen. Kurdit on leimattu (erityisesti Turkin hallituksen kannanotoissa) terroristeiksi, isin-vastainen taistelu ongelmineen on sysätty heidän niskoilleen ja on tultu piittaamattomiksi isisin uudesta noususta. Välikysymystä tekevä oppositiolla on oikeus toimia parlamentaaristen menettelytapojen mukaan. Mutta isisiä vastustavilla on myös oikeus vaatia heitä kertomaan, miksi he vastustavat Suomen osallistumista al-Holin leirin hajottamiseen ja isisin uuden nousun estämiseen.

Suomen perussuomalaisista, kokoomuslaisista ja kristillisistä koostuva oppositio pysy totuudessa antaessaan ymmärtää, että Suomeen tuotaisiin isisin riveissä rikoksiin epäiltyjä. Nykyisen Suomen linja on tiukempi kuin silloin, kun Suomi kotiutti Toisen maailmansodan lopulla natsi-Saksan SS-joukoissa taistelleet suomalaiset vierastaistelijat. He olivat jäseniä Itä-Euroopassa operoineissa SS- joukossa. SS oli nimenomaan Itä-Euroopassa toimiessaan historian tehokkain kansanmurhaorganisaatio. Juutalaisten kansanmurhaan osallistuneena tai avustaneena se edisti natsien suunnitelmaa tuhota vauvasta vaariin kaikki juutalaiset, siis tuhota heidät sukupuuttoon. Natsit myös onnistuivat lähes sataprosenttisesti hävittämään Baltian-maiden, Ukrainan, Valko-Venäjän ja miehittämänsä Venäjän osien juutalaiset. Teknisenä suorituksena kysymyksessä on maailmanennätys. Länsi-Eurooppaa miehittäneiden SS-joukkojen osalta voidaan keskustella. olivatko SS-joukot osa terrorikoneistoa. Itä-Euroopan SS-joukot olivat eikä tätä kiistä kukaan.

Juutalaisten kansanmurha hakee vertaistaan maailmanhistoriassa edellä luettelemissani alueilla sen vuoksi, ettei alueilla ollut mitään juutalaisten pelastamiseen kykenevää organisaatiota. Siellä, missä terroria johtavien komennuskuntien ja SS-joukkojen rinnalla oli vain Saksan armeijaa, terrori oli lähes sataprosenttisen tehokas. On kuvaavaa, että siellä, missä Saksan armeijan rinnalla oli Italian armeija, terrorin tuloksellisuus ei ollut yhtä tehokasta. Italian armeijan suojiin pelastui juutalaisia ja muita kansanmurhan kohderyhmiä. Italialaiset, myös fasistit, inhosivat natsien rikoksia ihmiskuntaa vastaan ja tekivät parhaansa rikosten uhrien pelastamiseksi.

Suomalaiset SS-miehet kotiutettiin huolimatta jäsenyydessään historian paisti kuuluisimmassa, myös tehokkaimmassa kansanmurhaorganisaatiossa, joka syyllistyi ylittämättömästi rikoksiin ihmiskuntaa vastaan. Nykyisin isistä verrataan juuri SS-joukkoihin, jolle he vetänevätkin vertoja jezidien, kristittyjen yms. etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen tuhoamisessa. SS-miehet ovat ennakkotapaus niiden vierastaistelijoiden osalta, jotka ovat olleet jäseninä isisin joukossa niissä tapauksissa kuin tämä jäsenyys voidaan osoittaa.

Suomi ja muut Eu-maat ovat velvollisia kykenevinäkin täyttämään velvollisuutensa huolehtimaan osuudestsaan isiksen vastaisessa taistelusta: hallitsemaan omista kansalaisistaan olevaa riskiä, minkä hallitsemiseen oikeusvaltiona Suomi on myös kykenevä.

Yhdysvaltojen ja Turkin terroristeiksi leimaamat kurdit ja muut isisin-vastaiset voimat pyrkivät toimimaan myös Suomen hyväksi hajottamalla isisin kasvualustana toimivan al-Holin leirin. Isisin hyödyksi Suomessa koituu perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisten välikysymys, jonka tavoitteena on estää al-Holin leirillä olevien suomalaisten avustaminen palaamaan. Suomessa perustuslailliset, kokoomuslaiset ja kristilliset ovat yrittäneet estää Suomea osallistumasta al-Holin leirin purkamiseen ja isisin lopulliseen kukistamiseen. Kurdit ja Syyrian kristityt eivät päästä lapsia ilman vanhempiaan yksinkertaisesti siksi, että he haluavat myös Suomen valtion tekevän osuutensa isisin lyömisessä. Turkin tai Yhdysvaltojen tavoitteena voi olla antaa isisin uudelleen elpyä. Niiden tavoitteena ei ole ainakaan tällä hetkellä tuhota isistä.

Suomen kristityiltä ei heru sympatiaa armenialaiskristityille tai arabikristityille, vaan yhdessä Yhdysvaltojen kristillisen oikeiston kanssa he viis veisaavat ensimmäisen maailmansodan loppupuolella nuorturkkilaisten tekemän armenialaisten kansanmurhan elonjääneiden jälkeläisistä. Nämä elävät nykyään Syyriassa. Nyt he ovat taas alttiina sekä turkkilaisten että näiden arabijoukkojen kristillisvihamieliselle sekä turkkilaisten kansalliskiihkoiselle väkivallalle.

Suomen perussuomalaisista, kokoomuslaisista ja kristillisistä koostuva oppositio näyttää vaativan vain suomalaislasten auttamista ja olevan myös valmis hylkäämään lapset, ellei heitä ole mahdollista saada Suomeen ilman vanhempia. Lisäksi Suomi on paras paikka arvioida sitä, onko lapsen edun mukaista olla äitiensä kanssa.

Turkki taas on toiminut isisin elvyttämisen hyväksi, mm. käyttämällä isisin ja al-Qaidan taistelijoita arabijoukoissaan. Nämä uhkaavat äärimmäisasenteellisten muslimien vihaamia arabi- ja muita kristittyjä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu