Edistys on etenemistä kohti – sukupuolinormien väljyyden vapautta

1900-luvun alun westermarckilaisessa edistysoptimismissa on juurensa sukupuoleen liittyvällä moraalipohdinnalla. Sukupuoleen liittyvät käsite-erottelut ovat ohittamattomia.

Mikä on perusteena käyttää termien erottelua ”biologiseen,” ja ”sosiaaliseen” sukupuoleen? Kaikki sukupuoliin liitetyt ominaisuudet eivät riipu niistä biologisista piirteistä, yleensä anatomisista, joiden nojalla yksilö on tunnistettu jonkin sukupuolen edustajaksi.

Paitsi nämä piirteet, yksilön sukupuoleen yhteiskunnan tapojen pohjalta on sisällytetty myös yksilöltä edellytettyinä ominaisuuksina biologisista piirteistä riippumattomia taitoja, hyveitä ja velvollisuuksia. Jos yksilöllä sattuu olemaan mainittujen sijaan edellytyksiä joihinkin muihin taitoihin, hyveisiin tai velvollisuuksiin kuin edellä mainittuihin, niin yksilö tulee vapauttaa niiden osalta sukupuolestaan.

Tapojen pohjalta määrittyvien sukupuolien määrä määrittynee ja lienee määrittynyt yhteiskuntakohtaisten tapojen mukaisesti. Ei-moraalisia taitoja on tänä kesänä hyödyllinen uimataito, hyve moraalinen taito, velvollisuuden ylittävä ei-pakollinen ja velvollisuus taidollinen japakollinen. Sukupuoli kaikkine tunnusmerkillisine piirteineen on vain osin fyysinen ja muilta osin sosiaalinen ”paksuna” kielemme käsitteenä — niine myös kultuurirelativistinen ja eettis-relativistinen tunteisiin liittyvänä.

Omassa yhteiskunnassamme juridisilla miehillä on tapojen ja näihin perustuvien lakien mukaan asevelvollisuus riippumatta heidän fyysisistä, psykologiaisista tai muista taipumuksistaan velvollisuuden täyttämiseen, kun juridisilla naisilla taas ei tuota velvollisuutta ole, vaikka hän soveltuisi paremmin asevelvollisuuden suorittajaksi kuin jotkut juridiset miehet. Ukrainalainen Lyudmila Pavlichenko (Людмила Михайлівна Павличенко) oli tarkka-ammunnan aatelia toisessa maailmansodassa Krimin taisteluissa. Ampumataito ei ole sukupuolesta riippuva, vaikkakin saattaa herättää paheksuntaa väärän sukupuolen hallitsemana taitona.

Tavat voidaan ajatella Edvard Westermarckin, Suomen tunnetuimman sosiologin, moraalifilosofin ja vapaa-ajattelija-agnostikon, tavalla yhteisössä tavoiksi vakiintuneiksi tahdonsuuntiin kohdistuviksi hyväksymisen ja paheksumisen korvauksellisiksi tunteiksi, joilla on takanaan perinteen arvovalta. Hyvä perustuu hyväksymisen tunteeseen, ja paha paheksumisen tunteeseen – ottaen enemmän tai vähemmän yksilöistä riippuen huomioon järjen perusteet.

Perinteet saattavat vaikuttaa siten, että tavat sisältävät paheksumisen tunteen asevelvollisuuttaan suorittavaa naista kohtaan ja aseista kieltäytyvää miestä kohtaan ja hyväksymisen tunteen miestä kohtaan, joka suorittaa asevelvollisuuttaan. Järjen vaikutus näihin tunteisiin on rajallinen, vaikkakin sitä tulisi lisätä. Suomen naispääministeri Sanna Marin herättää netin täyttävää paheksuvaa närkästystä jo sen vuoksi, että hänen sukupuolensa on tapojen mukaan sopimaton pääministerille. Hän on sukupuolensa vuoksi suuri moraalin järkeistäjä ja tapoihin kytkeytyvien moraalitunteiden uudistaja.

Vain harvojen ihmisten promosomaalinen sukupuoli on selvitetty ja varmasti tiedetty, joten sukupuolen biologisiksi piirteiksi hyväksytään anatomiset piirteet siitä riippumatta, vastaavatko ne henkilön kromosomeja. Sukupuoleen tapojen yhdistämät sukupuolen ne ominaisuudet, jotka eivät riipu sukupuolen biologisista piirteistä, eivät ole aina olleet sopusoinnussa jälkimmäisten kanssa esimerkiksi yksilön omien valintojen tai erityisten taipumusten kanssa.

Biologisen sukupuolen sekundääreistä piirteistä on päätelty yksilön kuuluminen johonkin biologiseen sukupuoleen. Tavat saattavat edellyttää, että yksilö kykenee harjoittamaan joitakin taitoja ja hyveitä sekä täyttämään velvollisuuksia sen vuoksi, että hänet katsotaan biologian piirteiden pohjalta kuuluvaksi määräsukupuoleen.
Sosiaalisessa elämässä meitä pidetään jonkin määräsukupuolen edustajina. Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottelu antaa mahdollisuuden erotella biologiasta riippuvat ja riippumattomat tapaperusteiset sukupuolipiirteet.

Jälkimmäiset ominaisuudet kuuluvat sukupuolen institutionaaliseen faktaan, jonka yhteiskunnan tavat liittävät kussakin yksilössä anatomian pohjalta oletettuun fyysiseen faktaan. Sosiaaliset arvot yhdistävät oletetut fyysiset faktat tapaperusteisiin institutionaalisiin faktoihin. Normit taas perustuvat siihen, että ne ovat keinoja toteuttaa yhteiskunnan normeja.

Sukupuolinormien tiukkuus ja väljyys vaihtelee yhteiskunnittain, joten toisissa näistä sosiaalisia odotuksia liitetään tiukemmin anatomiasta ja fysiologiasta pääteltyihin piirteisiin, toisissa väljemmin. Normiväljyys on yksilönvapautta poiketa sanoissa, toiminnassa tai valinnoissa toteuttaa itselleen omaksumaansa erityisluonnetta elämän- ja toimeentulotavassaan. Yksilön vapaus on normiväljyyttä ja yksilöllistä vaihtelua.

Yksilöllisyys on itsemäärittelyä omansa laiseksi ja yksilön vapaus rajoittavien esteiden ja mielivaltaisen sekaantumisen puuttumista ja normiväljyyttä. Modernit yhteiskunnat ovat kehittyneet niiden mukaisiksi ja seuraten varhempien hierarkiattomien yhteiskuntien kaltaisiksi.

Nyky-yhteiskunnat ovat individualisoituneet siten, että ihmisyksilöillä on entistä suurempi sanansija siihen, miten lujasti hän haluaa kuulua tapojen tai lakien määräämään sosiaaliseen ryhmään, kuten omaan sukupuoleensa, johon kuulutaan mekaanisesti ja omaksutaan solidaarisuus oman ryhmän jäseniin nähden.

Yksilöllistyminen alkaa olla samaa luokkaa kuin keräilijä-metsästäjä- yhteiskunnissa. Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen piirissä esiintyi kolmea ja neljää sosiaalista sukupuolta. Mies- ja naissukupuolten lisäksi oli ”biologisia” miehiä, jotka oli vapautettu sukupuolestaan naisten elämäntapaan; ja ”biologisia” naisia, jotka oli vapautettu sukupuolestaan toimiakseen soturin elämäntavan mukaan. Initiaatioriitin yhteydessä saadut näyt paljastivat heimon vanhemmille sen, olivatko initaatioon osallistujat samaa tai eri sukupuolta, johon he näyttivät syntyneen. Shamaanit saattoivat vaihtaa syntymäsukupuolestaan riippumatta sukupuoltaan hyödyntääkseen toisen sukupuolen väkeä eli maagista voimaa henkimatkallaan universumissa.

 

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu