Kela rajoittaa viittomakielisten tulkkausta lainvastaisesti

Tämä on aiheuttanut päänvaivaa, että piti vähän selailla eri kotisivuja niin uutisissa kuten myös kv. sopimuksia ja yrittää selventää kansantajuisesti.

On todettava, että on aika uskomatonta, että miten asenteet ovat muuttuneet viime vuodesta noin jyrkästi, että rikotaan tieten tahtoen useita perus- ja ihmisoikeuksia? Miksi yhteiskuntamme on sallinut noin kevyesti itsekkäästi omiin napoihin tuijottamalla? Rasismitiedote on jo julkaistu ajat sitten ja silti muutaman tunnin kuluttua on jo rikottu railakkaasti useissa uutisissa, somessa, kommenteissa, yms. sivustoissa.

Otin tässä linkiksi vain MTV3:n uutisen, sillä muissa uutissivustoista en voi olla varma, että milloin mikäkin uutinen muuttuu jossakin vaiheessa maksulliseksi, jolloin ei voi lukea kokonaisuudessaan. Mielestäni kaikki tärkeät perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät asiat pitäisi olla ilmaiseksi luettavissa, sillä ne oikeudet ovat koko maailman sivilisaation sääntökokoelma ja tärkeitä muistuttaa kaikkia maailman ihmisiä, että mitä historiassa ollaan koettu ja yhä koetaan syrjintää, sortoa, mielivaltaa, tappamisia, yms.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuuroille-kova-paatos-kelalta-ihan-jarjeton-linjaus/8906666

Kela tulkitsee webseminaarit, tallenteet, etäopiskeluiden videot, että ne eivät ole paikan päällä olevia tulkkaustilanteita ilman oikeaa ihmistä. Kela sotkee määritelmän käännöksen ja tulkkauksen keskenään eikä näin ollen ole mitään perusteluita eikä laissa löydy mitään sellaista, jolla Kela oikeuttaa sen rajoituksen ja selittää asian ihan kuin olisi eri asia. Tämä tuli meille viittomakielisten keskuudessa yllätyksenä puun takaa. Kela on siis neuvottelematta ja yksipuolisesti päättänyt näin vastoin YK:n vammaissopimusta ja perustuslakia yhdenvertaisuudessa.

Ei käydä mitään neuvotteluita tai keskusteluita

Tämä aiheuttaa sen ongelman, että Kela itse ei ole ammattilainen eikä sen juristit ole päteviä tulkitsemaan YK:n vammaisten sopimusta. Kelan olisi syytä pysyä erossa vammaisten palveluista ja parhaat ammattilaiset ja asiantuntijat ovat erilaisten ryhmien tulkit ja avustajat, joilla on vuosikausien työkokemuksia ja tietävät mitä tarvitaan ja kuinka saadaan tulkittavien äänet ja mielipiteet kuuluville kenenkään rajoittamatta. Kaikki kunnia vammaisten ammattilaisille ja avustajille uurastuksista.

Tässä pari videota tekstityksineen antaa karun kuvan:

https://www.instagram.com/reel/C45pXaEu8d7/

https://www.instagram.com/reel/C4utFEKLkiL/

Edellinen eduskunta on hyväksynyt yksimielisesti vammaispalvelulaista mutta Orpon hallitus päätti alle kahdessa viikossa lykätä sitä lakia ensi vuoteen ja halusi avata sen, että löytyisikö jostain säästettävää? Se on vastoin YK:n vammaissopimuksen direktiivejä.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e5982073-802b-4c8a-a485-4c7bcb9450ae

Orpon hallitus antoi oppositiolle ja muille aikaa vastauksille vain 5 minuuttia. Tämä varmasti otetaan huomioon, että Suomi ei edes yrittänyt parantaa kenenkään vammaisten asemia vaan heikentää tarkoituksella.

Hallitukselle on esitetty kysymys:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_127+2024.aspx

Tulkkauksen ja käännöksen määritelmä

Jos määritelmistä puhutaan, niin ero on nähdäkseni siinä, onko kielen työstäminen reaaliaikaista (tulkkaus) vaiko ei (kääntäminen). Käännöstieteessä av-kääntäminen viittaa juurikin tallenteiden käännöksiin (olipa kyseessä sitten vieraskielinen tekstitys, dubbaus tai elokuvan kuvailu (tästä ikävästi käytetään termiä kuvailutulkkaus suomeksi, vaikkei kyseessä ei olisi reaaliaikainen tuotos vaan pitkään ja harkiten tuotettu kokonaisuus (vrt. englannin av description)), joiden työstäminen on vaatinut huomattavasti pidemmän ajan kuin tulkkaus, jota on tehty lähdetekstiä – olipa se sitten puhuttua, viitottua tai kirjoitettua – uudelleen ja uudelleen viilaillen ja korjaten, termejä ja oikeakielisyyttä tarkistaen jne. Av-käännös on lähtökohtaisesti tarkoitettu tallennettavaksi muodossa tai toisessa ja julkaistavaksi. Kääntäjä tekee työnsä melko pitkälti tietokoneen ääressä ja itsekseen, ilman reaaliaikaista kontaktia asiakkaaseen.

Vk-/vp-/krs-/kirj./puva-tulkit (viittomakieli, viittomapuhe, kuurosokea, kirjoitus, puhevammaiset) eivät tee käännöstä vaan työstävät kieltä reaaliajassa – eli tulkkaavat. Tulketta ei lähtökohtaisesti ole tehty tallennettavaksi samalla tavoin kuin käännöksiä, vaikka tulkkaus(ta) nykypäivänä toki usein talteen jääkin). Tulkilla ei myöskään juurikaan ole mahdollisuuksia työtä tehdessään korjata ja viilata tuotostaan tai tarkistaa terminologiaa tai oikeakielisyyttä. Tulkki on tavalla tai toisella läsnä tilanteessa reaaliajassa.

Eli lyhyesti: Tulkkaus on reaaliajassa tapahtuvaa viestin välittämistä a) puhutulta tai viitotulta kieleltä toiselle kielelle tai b) modaliteetilta toiselle (esim. kirjoitustulkkaus). Tulkkaus vaatii tulkin läsnäolon, joko paikan päällä tai verkkoyhteyksien avulla.

Kääntäminen ei tapahdu reaaliajassa eikä kääntäminen vaadi kääntäjän läsnäoloa tilanteessa/ajassa/paikassa (Lainattu Facebookissa kokeneelta asiantuntijalta).

Helpommin ymmärrettynä, että miten näkösokeille voidaan saada saavutettavaa tietoa taktiilissa (kohokuviot)? Pitääkö jättää tulkitsematta?

Entä kun tulkkausta tarvitseva asiakas soittaa siihen numeroon, jossa pitää jonossa ollessaan valita painamalla 1, painamalla 2 ja niitä voi olla 5 erilaista numerovalintaa. Jätetäänkö nämä tallenteet tulkitsematta?

Meillä kaikilla tulkkauspalveluiden asiakkailla on oikeus saada esteettömästi tietoa yhdenvertaisesti kaikkien kanssa yhteiskunnassa, elämässä, työelämässä, kaikessa. Nyt näin ei ole.

Orpon hallituksen mainostama mielikuva

Vahva ja välittävä Suomi”. Sitä se ei todellakaan ole, jos nyt katsoo yhteiskunnan tilannetta. Rajoituksilla ei edistetä osatyökykyisten osallisuutta yhteiskuntaan, työelämään. Se on pikemminkin ”Vahvojen puolesta ja välinpitämätön Suomi”.

Sipilän hallitus halusi kilpailuttaa vammaisten palveluita ja kansalaisaloite ”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen” hylättiin.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

Useassa EU-maissa ei haluttu kilpailuttaa mitään vammaisten palveluita. Tämä oli vain EU:n ehdotus eikä mikään pakollinen. Sipilän hallitus jostain syystä halusi kilpailuttaa aiheuttamalla vain lisää ongelmia monille vammaisryhmille harmaita hiuksia vaikka Suomi olisi yhtä hyvin voinut antaa olla kilpailuttamatta ja näin ollen esim. taksiuudistuksen yhteydessä Kelan vammaisten kyyditykset, asumispaikat, ynnä muut palvelut olisivat jääneet ennalleen. Näistä johtuen Suomi sai rapsut, kun oli heikentänyt vammaisten saamia palveluita.

Kelalle siirretty valta on jo liikaa, kun Kela puuttuu näihin asioihin, mihin heillä ei ole mitään vankkaa osaamista. Valta pitäisi olla näiden vammaisten järjestöissä ja oikeus ilmaista näkemykset, että mitä lakiin kirjoitetaan tai miten lakia tulkitaan. Järjestöillä on vuosikymmenien kokemuksia ja miten Kela yht’äkkiä olisi eri vammaisryhmien asiantuntija?

Perustuslaki ja YK:n vammais-sopimus

Lyhyesti lainaan vain pari asiaa, loput näette sitten blogin lopussa.

Yhdenvertaisuus:

8 §
Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.”

YK:n vammais-sopimuksessa direktiivit ja määritelmät:

”2 artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

”viestintä” sisältää kieliä, tekstin näyttämistä, pistekirjoitusta, taktiilikommunikaatiota, isokirjaintekstiä, saavutettavaa multimediaa sekä kirjallisia, kuuloon perustuvia, selkokielisiä, ihmisääneen perustuvia sekä puhetta tukevia ja korvaavia viestintätapoja, -keinoja ja -muotoja, saavutettava tieto- ja viestintäteknologia mukaan lukien;

”kieli” sisältää puhutut kielet sekä viittomakielet ja muut ei-puhutun kielen muodot;

”syrjintä vammaisuuden perusteella” tarkoittaa vammaisuuteen perustuvaa erottelua, syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tarkoituksena tai vaikutuksena on heikentää tai mitätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai käyttämistä yhdenvertaisesti muiden kanssa politiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin tai yksilön oikeuksien alalla tai muulla alalla. Se sisältää kaikki syrjinnän muodot, kohtuullisen mukauttamisen epääminen mukaan lukien;

”kohtuullinen mukauttaminen” tarkoittaa tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa;

”kaikille sopiva suunnittelu” tarkoittaa tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. ”Kaikille sopiva suunnittelu” ei sulje pois yksittäisten vammaisryhmien mahdollisesti tarvitsemia apuvälineitä.”

4. artikla Yleiset velvoitteet

1. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille sekä edistämään sitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella. Tätä varten sopimuspuolet sitoutuvat:

a) toteuttamaan kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytäntöönpanemiseksi;

b) toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi;

c) ottamaan huomioon vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa;

d) pidättäytymään osallistumasta tämän yleissopimuksen vastaiseen tekoon tai käytäntöön sekä varmistamaan, että viranomaiset ja laitokset toimivat tämän yleissopimuksen mukaisesti;

e) toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimet poistaakseen henkilön, järjestön tai yksityisen yrityksen vammaisuuden perusteella harjoittaman syrjinnän;

f) toteuttamaan tai edistämään sellaisten tämän yleissopimuksen 2 artiklassa määriteltyjen kaikille sopivaksi suunniteltujen tavaroiden, palvelujen, välineiden ja tilojen tutkimusta ja kehittämistä, jotka vaativat mahdollisimman vähän mukautuksia ja kustannuksia vammaisten henkilöiden erityistarpeiden täyttämiseksi, edistämään niiden saatavuutta ja käyttöä sekä edistämään kaikille sopivaa suunnittelua kehitettäessä standardeja ja suuntaviivoja;

g) toteuttamaan tai edistämään vammaisille henkilöille soveltuvan uuden teknologian, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologia, liikkumisen apuvälineet, laitteet ja apuvälineteknologia, tutkimusta ja kehittämistä sekä edistämään niiden saatavuutta ja käyttöä, asettaen etusijalle kohtuuhintaisen teknologian;

h) antamaan vammaisille henkilöille saavutettavaa tietoa liikkumisen apuvälineistä, laitteista ja apuvälineteknologiasta, mukaan lukien uusi teknologia, sekä muista avun muodoista, tukipalveluista ja järjestelyistä;

i) edistämään tässä yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia koskevaa koulutusta, jota annetaan vammaisten henkilöiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille ja muulle henkilöstölle, jotta parannettaisiin näillä oikeuksilla taattujen palvelujen ja avun antamista.

2. Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien osalta kukin sopimuspuoli sitoutuu täysimääräisesti käytettävissä olevien voimavarojensa ja tarvittaessa kansainvälisen yhteistyön puitteissa ryhtymään toimiin, joiden tarkoituksena on saada nämä oikeudet asteittain täysimääräisesti toteutetuiksi, rajoittamatta kuitenkaan niitä tähän yleissopimukseen sisältyviä velvoitteita, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan välittömästi sovellettavia.

3. Laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.

4. Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaikuta sellaisiin määräyksiin, jotka paremmin edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja jotka voivat sisältyä sopimuspuolen lainsäädäntöön tai kyseisessä sopimuspuolessa voimassa olevaan kansainväliseen oikeuteen. Ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, jotka tunnustetaan tai ovat voimassa tämän yleissopimuksen sopimuspuolessa lain, valtiosopimusten, määräyksen tai tapaoikeuden perusteella, ei saa rajoittaa eikä niistä saa poiketa sillä perusteella, ettei kyseisiä oikeuksia tai vapauksia tunnusteta tässä yleissopimuksessa tai että ne tunnustetaan siinä suppeampina.

5. Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan liittovaltioiden kaikkiin osiin rajoituksetta ja poikkeuksetta.”

Syrjäytyminen ja osallistumattomuus

Tässähän näyttää olevan, että vammaisilta halutaan estää osallistumista yhteiskuntaan ja edistetään enemmän syrjäytymistä ja työelämään pääsy on edelleen vaikeaa, kun oikeus palkkatukeen saman työnantajan (kaupunki/kunta) alle vaatii lähes 3 vuoden työmarkkinoilta poissaoloa, jos ei onnekkaasti saa jostakin yksityiseltä yritykseltä työpaikan ilman palkkatukea tai sen kanssa, mikäli yrityksessä on kaikki tieto kunnossa.

Maailmassa erilaisten vammaisten ryhmiä on arvioitu 15% ja ovat näin ollen maailman syrjityimpiä. Nyt Suomi osallistuu siihen syrjimiseen ja on olevinaan oikeusvaltio.

Esimerkiksi Orpon hallituksen ajamassa palkkatuetussa työssä ei ole työssäoloehtoa eli siitä ei kerry yhtään mitään ansiosidonnaista päivärahaa ja työt ovat yleensä 8-10 kk ja poikkeustapauksissa 12 kk. Ansiosidonnaisen rajaksi annettiin 12 kk. Miten tämä on oikeudenmukaista? Eikö nämä ryhmät olekaan tasa-arvoisia toisten kanssa?

Opiskeleminenkin on muuttunut arveluttavammaksi, että kannattaako ollenkaan lähteä vai ei? Kas, siinä kysymys.

Kiitos kovasti Kela ja Orpon hallitus, onnistuitte syrjäyttämään osan työkykyisistä pois yhteiskunnasta.

Mitä voidaan tehdä yhdelle ryhmälle, niin voidaan tehdä kaikillekin (lainsäätäjät).

topira
Piraattipuolue Turku

Olen tietotekniikan konsultti ja puolustan yksityisyyden ja sananvapauden puolesta. En hyväksy minkäänlaista heikennyksiä näistä kahdesta asiasta. Koska heikoimmilla ihmisillä pitäisi olla oma yksityisyys ja sananvapaus ilmaista omaa ahdinkoaan osoittava mielenilmaus, kenelläkään meillä ei ole oikeus riistää ihmiseltä vapaus ilmaista itseään. Kunhan se ei ole vaaraksi muille eikä hänelle itselleen. Näin tulen puolustamaan aina ja nyt.
Muita tietoja:
- Tietotekniikan ammattilainen
- ATK-tallentaja
- Laatupäällikkö
- Putkentaivuttaja (metalli)
- Robotiikka + 3D Solidworks

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu