Koronakriisi korostaa omavaraisuuden tärkeyttä

Suo­mi ja suomalaiset ovat elä­neet tä­nään vii­kon ver­ran ko­ro­na­vi­rus-pan­de­mi­an ai­heut­ta­maa poik­keu­sai­kaa. Maa­il­man­laa­jui­nen ko­ro­nak­rii­si on nos­ta­nut esiin jo­kai­sen val­ti­on oma­va­rai­suu­den tär­key­den mo­nel­la eri sek­to­ril­la – esi­mer­kik­si ruo­an­tuo­tan­nos­sa, lääk­kei­den ja suo­ja­va­rus­tei­den val­mis­tuk­ses­sa.

Suo­mes­sa krii­si- ja poik­keu­so­loi­hin on va­rus­tau­dut­tu pa­rem­min kuin vaik­ka län­ti­ses­sä naa­pu­ris­sa Ruot­sis­sa. Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus uu­ti­soi vii­me vii­kol­la, et­tä meil­lä ruo­an oma­va­rai­suu­sas­te on 80 pro­sent­tia, kun län­si­naa­pu­ris­sa se on 50 pro­sent­tia. Ruot­sis­ta oli jo ol­tu suo­ma­lai­siin yh­tey­des­sä, et­tä on­ko apua tääl­tä saa­ta­vis­sa tar­peen tul­len.

Suo­men liit­ty­es­sä nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta sit­ten Eu­roo­pan uni­o­nin jä­se­nek­si jot­kut kan­sa­lais­pii­rit suh­tau­tui­vat ko­ti­mai­seen maa­ta­lou­teen nur­jas­ti. Pian on­nek­si ym­mär­ret­tiin sen mer­ki­tys ja vai­ku­tus yh­teis­kun­taan, työl­li­syy­teen ja yrit­tä­jyy­teen. Ete­lä-Poh­jan­maa on ol­lut ja on isän­maan ruo­ka-ait­ta, sil­lä tääl­lä on tuo­tet­tu ja ja­los­tet­tu ruo­kaa oman väen tar­pei­den li­säk­si ko­ti­maan muil­le alu­eil­le ja ul­ko­mail­le­kin. Kii­tos vil­je­li­jät ja ruo­an­te­ki­jät työs­tän­ne.

Ko­ro­nak­rii­si on sul­ke­nut ra­jo­ja ih­mi­sen liik­ku­mi­sel­ta, py­säyt­tä­nyt ta­va­ran­toi­mi­tuk­sia ja teh­tai­ta. Meilläkin on te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­siä, jot­ka ovat jou­tu­neet py­säyt­tä­mään työt ja lo­maut­ta­maan vä­ke­ään, kos­ka val­mis­tuk­sen vaa­ti­mia osia ei ole ol­lut saa­ta­vil­la.

Pan­de­mi­ak­rii­si väis­tyy ai­ka­naan. Tu­le­vai­suu­des­sa on sel­vää, et­tä mo­nil­la yh­teis­kun­nan ja elin­kei­no­e­lä­män sek­to­reil­la pai­kal­li­nen, alu­eel­li­nen ja ko­ti­mai­nen tuo­tan­to tu­lee li­sään­ty­mään. Kii­nas­ta läh­te­nyt pan­de­mia teh­nee lo­pun Kii­na-il­mi­ös­tä. Kaik­kea ei kan­na­ta teet­tää hal­val­la kau­ka­na mer­ten ta­ka­na, sil­lä hä­dän het­kel­lä kai­vat­tua osaa­mis­ta, tuo­tet­ta tai lää­ket­tä ei ole vält­tä­mät­tä no­pe­as­ti saa­ta­vis­sa.

tuomaskoivuniemi

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistyksen ja Kauhajoen kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä journalisti ja nuorisoseuramies Kauhajoelta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu